Технології антикризового та інтелектуального управління бізнесом

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Руда І. І.УФЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016УФЕМ-51сРуда І. І.

Рекомендована література

 1. Антикризове корпоративне управління: теоретичні та прикладні аспекти / С. С. Гасанов, А. М. Штангрет, Я. В. Котляревський та ін. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. − 301 с.
 2. Антикризове управління: навч. посіб. / Б. Г. Шелегеда, О. М. Шарнопольська, М. В. Румянцев. – ТОВ «ВРА «Епіцентр», 2013. – 252 с.
 3. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. / В. О. Василенко. – Київ: ЦУЛ, 2005. – 504 с. URL: https://www.twirpx.com/file/644847/
 4. Демчук О. Н., Ефремова Т. А. Антикризисное управление: учеб. пособ. / О. Н. Демчук , Т. А. Ефремова. – М.: Флинта: МПСИ, 2009. – 256 с.
 5. Захаров В.Я., Блинов А.О., Хавин Д.В. Антикризисное управление. Теория и практика: учеб. пособ. / В. Я. Захаров, А. О. Блинов, Д. В. Хавин. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 287 с. URL: https://www.twirpx.com/file/125664/
 6. Кривов’язюк І.В. Антикризове управління підприємством: навч.посіб./І. В. Кривов’язюк. – Київ: Кондор, 2008. – 366 с.
 7. Клебанова Т. С. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / Т. С.Клебанова, О. М. Бондар, О. В. Мозенков та ін. – Х.: ВД «Інжек», 2004. – 272 с.
 8. Колісник М. К.Фінансова санація і антикризове управління підприємством: навч. посіб. / М. К. Колісник, П. Г. Ільчук, П. І. Віблий. – Київ: Кондор, 2007. – 272 с.
 9. Кульчій І. О. Антикризове управління: навч. посіб. / І. О. Кульчій. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 120 с.
 10. Овсак О. П. Антикризове управління підприємством: курс лекцій / О. П. Овсак, І. В. Брага, О. О. Давидюк. – К.: НАУ, 2007. – 96 с.
 11. Портна О. В., Єршова Н. Ю., Юр’єва І. А. Антикризове управління підприємством: навч.посіб. / Портна О. В., Єршова Н. Ю., Юр’єва І.А. – Львів: Видавництво «Магнолія 2006», 2013. – 283 с.
 12. Салига С. Я. Антикризове фінансове управління підприємством:навч. посіб. / С. Я. Салига, Є. У. Ляшенко, Н. В. Дацій, С. О. Корецька. – Київ: ЦУЛ, 2005. – 364 с.
 13. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент: навч. посіб. / О. М. Скібіцький. – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 568 с. URL: http://194.44.152.155/elib/local/sk740017.pdf
 14. Анискин Ю. П. Организация и управление малым бізнесом / Ю. П. Анискин. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 152 с.
 15. Ларіонова І. К. Антикризове управління / І. К. Ларіонова. – К.: Наука, 2016. – 362 с.
 16. Пасічник В. Г. Планування змін та реструктуризація підприємств: Конспект лекцій / В. Г. Пасічник, О. В. Акіліна. – К.: Вид-во Європ.Ун-ту, 2003. – 150 с.
 17. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: монографія / О. О. Терещенко. – К.: Центр учеб.лит., 2004. – 648 с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус