Технології антикризового та інтелектуального управління бізнесом

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Руда І. І.УФЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016УФЕМ-51сРуда І. І.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни «Технології антикризового та інтелектуального управління бізнесом» є методи, прийоми та технології, що дозволяють успішно розв’язувати кризові ситуації в бізнесі.

Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Технології антикризового та інтелектуального управління бізнесом» є формування знань щодо сучасних модельних та інформаційних технологій антикризового управління бізнесом.

 

Основні завдання

Основні завдання дисципліни «Технології антикризового та інтелектуального управління бізнесом» – вивчення основних методів та технологій виведення бізнесу з кризового стану, використання для цього сучасних інформаційних систем, уміння оцінювати кризовий стан, розробляти стратегію виходу з кризи та впровадження її на підприємстві.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки

Навчальна дисципліна «Технології антикризового та інтелектуального управління бізнесом» взаємопов’язана з такими дисциплінами, як «Проектний менеджмент», «Математичні методи і моделі ринкової економіки» , «Технологія створення програмних та інтелектуальних систем», «ІТ- стратегії бізнесу», «Смарт- економіка» та ін.

 

Вимоги до знань і умінь:

При вивченні дисципліни «Технології антикризового та інтелектуального управління бізнесом» здобувачі вищої освіти набувають такі компетентності (здатність):

Інтегральна компетентність(ІК):

ІК1 – Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК1 − Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК4 − Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК5 − Здатність працювати в команді.

ЗК8 − Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК):

СК1 − Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.

СК6 − Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.

СК7 − Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.

СК8 − Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

СК12 − Здатність розробляти економіко-математичні моделі, моделювати поведінку і розвиток соціально-економічних та фінансово-економічних систем, об’єктів ринкової економіки та бізнес-процесів, проводити їхній аналіз, оцінювання, прогнозування, планування та вдосконалення систем керування ними.

СК13 − Здатність знаходити та збирати релевантну інформацію з різних джерел, ефективно працювати з великими обсягами інформації, візуалізувати її у різних формах, володіти сучасним інструментарієм аналітики задля оцінки ефективності продукту/послуги, вивчення перебігу процесів, аналізу потреб ринку, відстеження бізнес-рішень конкурентів, виявлення запитів цільової аудиторії, щоб на основі закономірностей, присутніх у зібраних даних, пропонувати рішення для розвитку бізнес-структур та підвищення ефективності бізнес-процесів.

Програмні результати навчання:

ПР01 – Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.

ПР02 − Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.

ПР04 – Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.

ПР07 − Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.

ПР09 − Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.

ПР10 − Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.

ПР12 − Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.

ПР13 − Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

ПР16 − Демонструвати навички використання технологій Business Intelligence та Data Science для проведення бізнес-аналізу, виявлення закономірностей, оцінювання стану та тенденцій розвитку економічних явищ і процесів.

ПР19 – Уміти використовувати методологію та інструментарій управління: ресурсами, інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю.

ПР20 – Розробляти управлінські рішення щодо забезпечення розвитку державних, муніципальних, комерційних організацій та бізнес-структур в усіх галузях економіки через призму інформаційних технологій; усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

Вивчення навчальної дисципліни «Технології антикризового та інтелектуального управління бізнесом» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

 • механізми виникнення криз;
 • класифікацію основних кризових станів, закономірності їх розвитку;
 • сучасні методи діагностики поточного стану бізнесу;
 • основні операції розробки управлінських рішень в кризових ситуаціях;
 • сучасні інформаційні технології, у тому числі віртуальні, що використовуються в антикризовому управлінні підприємством;
 • особливості антикризового управління в малому бізнесі;

б) уміти:

 • контролювати процеси та тенденції розвитку організації;
 • виявляти кризові ситуації в бізнесі, розробляти стратегії виходу з кризи за допомогою передових технологій, методів та прийомів антикризового управління;
 • використовувати закордонний та вітчизняний досвід для розв’язання кризових ситуацій;
 • знаходити шляхи оптимізації основних процесів в бізнесі;
 • використовувати сучасні інформаційні технології з метою виявлення криз та проведення антикризових заходів;
 • використовувати віртуальні технології та системи в антикризовому управлінні підприємством.

Рекомендована література

Основна:

1. Антикризове управління: навч. посіб. / Б. Г. Шелегеда, О. М. Шарнопольська, М. В. Румянцев. ТОВ «ВРА «Епіцентр», 2013. 252 с

2. Андрушків Б. М., Малюта Л. Я. Економічна та майнова безпека бізнесу: навч. пос. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016. 180 с.

3. Борзенко В. І. Антикризове управління: навчальний посібник Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2016. 232 с. URL:http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25117/3/Borzenko_Antykryzove_upravlinnia_2016.PDF

4. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2005. 504 с. URL:https://www.twirpx.com/file/644847/

5. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: Навч. посіб. / [Шевчук І. Б., Старух А. І., Васьків О. М. та ін.]; за заг. ред. І. Б. Шевчук. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020. 535 с.

6. Кривов’язюк І.В. Антикризове управління підприємством : навчальний посібник. 3-тє видання, доповн. і переробл. Київ : Видавничий дім “Кондор”, 2020. 396 с. URL: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/44917/1/%d0%90%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b5%20%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%bd%d1%8f_%d0%9a%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d1%8e%d0%ba.docx.pdf

7. Комарницький І. Ф., Терлецька Ю. О. Антикризове управління підприємством: теорія та практика: навч. посіб. 3-є вид., без змін. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2020. 248 с.

8. Кульчій І. О. Антикризове управління: навч. посіб. Полтава: ПолтНТУ, 2016. 120 с.

9. Портна О. В., Єршова Н. Ю., Юр’єва І. А. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. Львів: Видавництво «Магнолія 2006», 2013. 283 с.

10. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 568 с. URL: http://194.44.152.155/elib/local/sk740017.pdf

Додаткова:

1. Бородай Л. М. Імплентація технологій антикризового управління в діяльності організації: магістер. дип. роб. Тернопіль, 2017. 119 с. URL:http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/16811/1/%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%99.pdf

2. Бурлаков О.С., Мушеник І.М. Теоретичні засади впровадження та використання сучасних технологій інтелектуального аналізу даних в економіці. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №25 (2021), 27-32. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/25-2021/burlakov.pdf

3. Глущенко С. В., Івахненков С. В.  Антикризове управління на підприємстві: фінансово-організаційні аспекти. Конспект лекцій : навч. посіб. Київ : НаУКМА, 2020. 92 с. . URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/18066/Antykryzove_upravlinnia_na_pidpryiemstvi_finansovo-orhanizatsiini_aspekty%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4. Єфименко Т. І. Фіскальна та монетарна безпека національної економіки: монографія. Київ: ДННУ «Акад. фін. Управління», 2016. 447 с.

5. Інноваційні технології антикризового управління економічними системами: монографія/ Під ред. проф. С. К. Рамазанова. Київ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. 480 с.

6. Костецький Я., Бабій С. Розвиток концепції інтелектуального забезпечення управління бізнес-процесами підприємства. Економічний аналіз. 2022. Том 32. № 3. С. 288-298. URL:file:///C:/Users/olhar/Downloads/2811-6565658939-1-PB.pdf

7. Струтинська І. Інформаційні технології організації бізнесу – імператив інноваційного розвитку бізнес-структур. Економіка та управління національним господарством. № 1, С. 40-49. URL: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/55/259.pdf

9. Штучний інтелект як запорука лідерства у бізнес-середовищі. URL: https://www.everest.ua/shtuchnyj-intelekt-yak-zaporuka-liderstva-u-biznes-seredovyshhi/

10. Птахіна О. М. Антикризове управління: навч.-метод. посіб. для самостійної роботи. Старобільськ: ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченко», 2017. 164 с. URL: http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2251/1/ptakhina.pdf

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус