Васьків Оксана Миколаївна

Посада: старший викладач кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики

Телефон (робочий): (032) 235-64-50

Електронна пошта: oksana.vaskiv@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: financial.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: інформаційні технології в регіональній економіці, моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів, формування стратегій управління розвитком виробництва підприємств за умов стохастичності ринкового середовища.

 

Окрема увага приділяється програмі “1С: Підприємство 8” (використовується по теперішній час), яка широко і активно використовується для ведення обліку як великими підприємствами, так і малими фірмами. Її використовують не лише бухгалтери, а й менеджери, складські працівники, працівники відділу кадрів, керівники підприємств тощо. Програма є незамінною у веденні бухгалтерського та управлінського обліків.

 

Розробник змінив саму концепцію програми 1С Підприємство, змістивши акценти з обліку в сторону можливостей управління бізнесом, що дозволило компаніям-користувачам домагатися не тільки оптимізації рутинних операцій і зниження витрат на них, а й приймати об’єктивні управлінські рішення, оптимізувати бізнес-процеси, підвищувати конкурентоспроможність і ефективність.

 

Варто зазначити, що важливим фактором підвищення рівня інформаційної безпеки є використання при підготовці рішень математичних методів і моделей в цілях оцінки ризиків і можливого їх запобігання. Однак використання даних методів при вирішенні різноманітних задач часто є неможливим внаслідок їх складності. Тому більш широке поширення набули експертні методи оцінки ризиків.

 

Автор і співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

 

Зокрема, співавтор колективних монографій:

 1. Шевчук І. Б., Васьків О. М. Теоретичні аспекти розвитку і застосування інформаційних технологій в економіці та управлінні: мезо- та мікрорівень. Автоматизация и информационные технологии – от постановки до ввода в эксплуатацию : монографія. Одеса, 2013. C. 111-125.
 2. Васьків О.М., Шевчук І. Б. Модель динаміки обсягів виробництва продукції суб’єктом господарювання, що функціонує в ринкових умовах. Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія. / за заг. ред. Г.О. Дорошенко, М. С. Пашкевич. Дніпропетровськ: НГУ, 2014. С. 191-197.
 3. Шевчук І.Б., Васьків О.М., Старух А.І. Дослідження технологій управління бізнес-ризиками та експертні методи їх оцінки. // Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels. – Multi-authored monograph. – Vol. 2. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. – 408 p.  – рр. 802-817.

Результати наукових досліджень апробовані на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, що проводились у Канаді, Росії, країнах Євросоюзу – Польщі та Литві тощо.

Курси

Публікації

1. Праці, що вийшли з друку:

1.1. Монографії

 1. Шевчук І. Б., Васьків О. М. Теоретичні аспекти розвитку і застосування інформаційних технологій в економіці та управлінні: мезо- та мікрорівень. Автоматизация и информационные технологии – от постановки до ввода в эксплуатацию : монографія. Одесса, 2013. C. 111-125.
 2. Васьків О.М., Шевчук І. Б. Модель динаміки обсягів виробництва продукції суб’єктом господарювання, що функціонує в ринкових умовах. Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія. / за заг. ред. Г.О. Дорошенко, М. С. Пашкевич. Дніпропетровськ: НГУ, 2014. С. 191-197.
 3. Шевчук І.Б., Васьків О.М., Старух А.І. Дослідження технологій управління бізнес-ризиками та експертні методи їх оцінки. // Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels. – Multi-authored monograph. – Vol. 2. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. – 408 p.  – рр. 802-817.

1.2. Статті:

 1. Максимук О. В. Модель оптимізації формування пакету інвестиційних проектів в умовах невизначеності / О. В. Максимук, О. М. Васьків // Вісник Львівської державної фінансової академії: Економічні науки – 2004. – № 5. – С. 213 – 219.
 2. Юринець В. Є. Оптимальне використання ресурсів за умов невизначеності / В. Є. Юринець, О. М. Васьків // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2006. – № 10. – С. 365-371.
 3. Васьків О. М. Модель визначення стратегії діяльності підприємств легкої промисловості в ринкових умовах / О. М. Васьків // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки – 2008. – №14. – С. 196-202.
 4. Васьків О. М. Моделювання процесу зміни обсягів випуску продукції промислового підприємства Львівської області / О. М. Васьків // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 3(12) ч. 1: Економічні науки. – Чернівці, Технодрук, 2008. – С. 356-363.
 5. Васьків О. М. Економіко-математичне моделювання затрат ресурсів на випуск продукції підприємства легкої промисловості / О. М. Васьків // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2009. Вип. 19.2. – С. 290-296.
 6. Васьків О. М. Економіко-математична модель розвитку виробництва підприємства за умов стохастичності ринкового середовища / О. М. Васьків // Вісник Львівського університету: серія економічна. –2010. Вип. 43. – С. 111-117.
 7. Васьків О. М. Економіко-математична модель визначення стратегії господарської діяльності підприємств легкої промисловості в умовах невизначеного ринку / О. М. Васьків. // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 2 (19): Економічні науки. – Чернівці, Технодрук, 2010. – С. 421-428.
 8. Васьків О. М. Моделювання виробничо-господарської діяльності підприємства / О. М. Васьків // Системи обробки інформації: Збірник наукових праць. Вип. 4(102). – Т. 1: Інформаційні технології та захист інформації. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2012. – С. 12-15.
 9. Васьків О. М. Інформаційна технологія розв’язування математичної задачі планування діяльності підприємства / О. М. Васьків // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2012. Вип. 22.14. – С. 374-381.
 10. Васьків О. М. Моделювання вибору стратегії діяльності підприємства та інформаційна технологія обробки інформації / О. М. Васьків // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Автоматика, вимірювання та керування: збірник наукових праць. – Львів: НУ „Львівська політехніка”. – 2012. – № 741. – С. 235-239.
 11. Васьків О. М. Стохастична модель оптимального використання ресурсів та інформаційна технологія її реалізації / О. М. Васьків // Праці Одеського політехнічного університету: науковий та науково-виробничий збірник. – Одеса. – 2012. – Вип. 2 (39). – С. 280-286.
 12. Васьків О. М. Автоматизація процесу вибору оптимальної стратегії розвитку підприємства в умовах ринку та невизначеності / О. М. Васьків, В. В. Здрок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2013. Вип. 23.1. – С. 347-353.
 13. Васькив О. М. Информационная технология реализации математической модели выбора стратегии деятельности субъекта хозяйствования / О. М. Васькив, И. Б. Шевчук // Приволжский научний вестник: научно-практический журнал. – Ижевск. – 2013. – №2 (18). – С. 8-14.
 14. Васьків О. М. Математичне моделювання задачі оптимального плану розвитку виробництва підприємства та інформаційна технологія її автоматизованої реалізації / О. М. Васьків // Науковий журнал „Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”. – Луцьк. – 2013. – №12. – С. 96-102.
 15. Васьків О. М. Математична модель та автоматизація ІТ розрахунку виробничо-господарської діяльності підприємства / О. М. Васьків, В. В. Здрок // Науковий журнал „БІЗНЕС ІНФОРМ”. – Харків. 2013. – №6. С. 81-86.
 16. Shevchuk I. B. Information technology mesolevel: nature and features of application / I. B. Shevchuk, Vaskiv O.M. // Modern scientific research and their practical application, edited by Alexandr G. Shibaev, Alexandra D. Markova. Vol. J11307 (Kupriyenko SV, Odessa, 2013). − p. 320−328. – URL: http://www.sworld.com.ua/e journal/j11307.pdf (date: may 2013). – J11307-222.
 17. Васьків О. М. Інформаційна технологія автоматизованого розрахунку нарощування виробничих потужностей підприємства / О. М. Васьків, І. Б. Шевчук // Вісник Маріупольського державного університету. Збірник наукових праць. – Маріуполь. – 2014. – Вип. 8. – С. 14-20. («Index Copernicus International» (Польща)).
 18. Васьків О. М. Планування банківських кредитних програм із застосуванням методу кластерного аналізу / О. М Васьків., Ю. А. Стадник, І. Б. Шевчук // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2015. – № 101. – С. 129-138. («Index Copernicus International» (Польща)), (РИНЦ) (Росія).
 19. Шевчук І. Б. Прогнозування та аналіз структурних особливостей доходів населення України / І. Б. Шевчук, О. М. Васьків, Ю. А. Стадник // Науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. − Тернопіль, 2015. − Вип. 5’2015 [60]. − С. 112-117. (Наукометричні бази: РИНЦ, Index Copernicus).
 20. Васьків О. М. Кластерний аналіз підприємств легкої промисловості Львівщини / О. М. Васьків, Ю. А. Стадник, І. Б. Шевчук, О. Я. Мищишин // Науково-теоретичний журнал «Наука й економіка». – Хмельницький, 2016. – Вип. 1(41). – С.125-131 (Наукометричні бази: РИНЦ (Росія)).
 21. Васьків О. М. Формування інвестиційного портфеля на основі моделі “КВАЗІ-ШАРПА” / О. М. Васьків. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. – 2017. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_2_4.
 22. Стадник Ю. А. Оптимізація процесу здійснення кредитних операцій [Текст] / Ю. А. Стадник, О. М. Васьків, О. П. Дордюк // Молодий вчений. – 2018. – №11. – С. 484-487.
 23. Васьків О. М. ІТ-ризики як основне джерело бізнес-ризиків / Ю. І. Шевчук, О. М. Васьків // Polish journal of science. – 2019. – № 20. – С. 28-36.
 24. Shevchuk I. B., Starukh A. I., Vaskiv O. M. Business Risk Management Techniques And Expert Methods Of Their Evaluation. Бізнес Інформ. Харків, 2020. № 2 C. 295-306.

1.3. Частини роботи апробовані на конференціях у вигляді тез доповідей:

 1. Стадник Ю. А. Економіко-математичне моделювання процесу визначення інвестиційних стратегій / Ю. А. Стадник, О. М. Васьків // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених „Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень на сучасному етапі”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 73-76.
 2. О. Васьків Моделювання вибору стратегії діяльності суб’єктів господарювання / О. Васьків // Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції „Нові обрії економічної науки”. – Львів, 11-12 травня 2007. – С. 27-29.
 3. Васьків О. М. Застосування економіко-математичного моделювання в управлінні виробничою діяльністю підприємств / О. М. Васьків, Ю. А. Стадник // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів „Регіональний аспект трансформаційних процесів в економіці”. – Чернівці, 6-7 березня 2008 р. – С. 362-364.
 4. Оксана Васьків Економіко-математичне моделювання обсягу випуску продукції підприємства легкої промисловості// Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція „Економіка України в умовах посилення глобалізаційних процесів: виклики і перспективи” (м. Львів, 15-16 травня 2009 р. ЛНУ). – Львів, 15-16 травня 2009 . – С. 68-69.
 5. Васьків О. М. Математична модель процесу розвитку виробничої діяльності підприємства в невизначеному ринковому середовищі / О. М. Васьків // 10 Всеукраїнська науково-практична конференція „Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” (м. Хмельницький, травень 2010 р.). – Хмельницький, травень 2010. – С. 205-207.
 6. Васьків О. М. Економіко-математичне моделювання обсягу випуску продукції підприємства легкої промисловості / О. М. Васьків // Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток наукових досліджень’ 2010” (м. Полтава, 22-24 листопада 2010 р.) – Полтава: Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2010. – Т. 6. – 112 с. (С. 12-16).
 7. Васьків О. М. Використання інформаційних технологій при розв’язуванні економіко-математичної моделі розвитку виробництва підприємства за умов стохастичного ринкового середовища / О. М. Васьків // II Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” (м. Тернопіль, 06-08 жовтня 2011 р.). – Тернопіль, 06-08 жовтня 2011. – С. 144-147.
 8. Васьків О. М. Математична модель та інформаційна технологія формування діяльності виробничого підприємства за умов невизначеного ринкового середовища / О. М. Васьків // Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 листопада 2011 р.: У 6 т. – Д.: Біла К.О., 2011. – Т. 3 : Інформаційні системи і технології в економіці. – 2011. – С. 5-7.
 9. Васьків О. М. Інформаційна технологія комп’ютерної реалізації стохастичної моделі оптимального використання ресурсів / О. М. Васьків // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології в освіті, науці і техніці” (ІТОНТ-2012) (м. Черкаси, 25-27 квітня 2012 р.) – Черкаси: Вид-во редакційно-видавничий центр ЧДТУ, 2012. – Т. 1. – 195 с. (С. 158-160).
 10. Васьків О. М. Модель вибору стратегії діяльності суб’єкта господарювання та інформаційна технологія обробки та захисту інформації / О. М. Васьків // Матеріали I-ої міжнародної науково-технічної конференції „Захист інформації і безпека інформаційних систем” (м. Львів, 31 травня-01 червня 2012 р.) – Львів: Вид-во Українська академія друкарства, 2012. – С. 28-29.
 11. Васьків О. М. Моделювання обсягу випуску продукції та інформаційна технологія розрахунків параметрів виробничого процесу / О. М. Васьків // III міжнародна науково-практична конференція „Інформаційні технології та захист інформації” (м. Харків, 20-21 квітня 2012 р.) – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2012. – С. 183.
 12. Васьків О. М. Математична модель планування діяльності підприємства та інформаційна технологія її реалізації / О. М. Васьків // 67-ма науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (м. Одеса, 5-7 грудня 2012 р.) – Одеса: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. – 2012. – 136 с. (С. 25-28.).
 13. Васькив О. М. Прогнозирование сбытовой деятельности промышленного предприятия с использованием методологии Бокса-Дженкинса / О. М. Васькив // Международная заочная научно-практическая конференция „Современное общество, образование и наука” (Россия, Тамбов, 30 июня 2014 г.). – Тамбов. – 2014 – С. 38-39.
 14. Васьків О. М. Задача вибору оптимальних стратегій діяльності підприємства на ринку за умов невизначеності / О. М. Васьків // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні” (пам’яті завідувача кафедрою інформаційних систем у менеджменті, професора Юринця В.Є. присвячується) (м. Львів, 23-25 жовтня 2014 р.) – Львів: ТзОВ „Ліга-Прес”, 2014. – 292 с. (С. 68-71).
 15. Васьків О. М. Моделювання динаміки обсягів виробництва продукції методом Бокса-Дженкінса / О. М. Васьків // Международная научно-практическая конференция: „Проблемы социально-економического развития предпринимательства” (Канада, Монреаль, 28 ноября 2014 г.) – Монреаль. – 2014. – С. 288-293.
 16. Васьків О. М. Використання методів кластерного аналізу для оцінки практичної діяльності підприємств легкої промисловості Львівщини // О. М. Васьків // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 80-83.
 17. Васьків О. М. Бізнес аналітика як один із сегментів українського ІТ-ринку / О. М. Васьків // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 56-59.
 18. Васьків О. М. Моделі формування оптимального інвестиційного портфеля на нестабільному фондовому ринку України/ О. М. Васьків // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018.
 19. Стадник Ю. А. Оптимізація процесу здійснення кредитних операцій [Текст] / Ю. А. Стадник, О. М. Васьків, О. П. Дордюк // Молодий вчений. – 2018. – №11. – С. 484-487.
 20. Васьків О. М. Дослідження та аналіз розвитку ІТ-галузі України / О. М. Васьків, О. Т. Гой // Збірник ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції  «Весняні наукові читання – 2019» – м. Вінниця, 15 квітня 2019 р. – Ч. 1. – С. 15-19.
 21. Васьків О. М. Дослідження реклами в інтернеті: основні види та їхні особливості / О. М. Васьків, О. Т Гой. // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів 20 травня 2019 року. – Львів, 2019. – 220 с. – С. 95-98.
 22. Васьків О. М. Управління бізнесом через структури ІТ-ризиків / О. М. Васьків // I Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління». – Львів, 2019. – С. 405-408.
 23. Васьків О. М. ІТ-ризики та їх зв’язок з бізнес-ризиками / О. М. Васьків, Ю. І. Шевчук // II International Scientific Conference The Modern Economic Research: Theory, Methodology, Practice: Conference Proceedings, September 27th, 2019. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 156 pages. . – С. 78-82.
 24. Васьків О. М. Шевчук Ю. І. Цифрові трансформації через цифрові тренди. Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 1. С. 259-261.
 25. Васьків О. М. Технології управління ІТ-ризиками: зб. тез звітної наук. конф. Львівського національного університету імені Івана Франка за 2019 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2020 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2020. С. 106-111. 

 

Біографія

Народилася 10 листопада 1974 року – м. Львів.

Упродовж 1992–1997 рр. – навчання на фізичному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка.

З 2000 р. працює у Львівській державній фінансовій академії на посаді старшого викладача кафедри економічної кібернетики.

З 2008 р. – аспірант кафедри інформаційних систем в менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка (дисертаційне дослідженням на тему: “Математичні моделі розвитку виробництва підприємств за умов стохастичності ринкового середовища”).

З 2015 р. обіймає посаду cт. викладача кафедри економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2016 р. проходила стажування у компанії “Ericpol”. Тема стажування – проектування та створення програмних продуктів з використання сучасних технологій програмування.

З 2018 р. заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.

З 2020 р. обіймає посаду cт. викладача кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2020 р. проходила стажування у  ТзОВ   «Едунав Україна». Тема стажування: “Освоєння інформаційних технологій, за допомогою яких здійснюється автоматизація бізнес-процесів у структурах”.

Наукові стажування

1. Сертифікат № 1-2019/78 про стажування шляхом участі I Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна парадигма публічного управління» (17-18 жовтня 2019 р.).

Професійна програма стажування 60 годин (2 кредити ECTS): 0,5 кредита ECTS: очна участь у i міжнародній науково-практичній конференції; 1,5 кредити ECTS: підготовка наукової доповіді та наукової публікації за тематикою конференції.

2. Сертифікат про стажування шляхом участі у воркшопі «Інновації в університетській освіті та менеджменті: трансфер технологій крізь кордони».

1,5 кредити ECTS: очна участь у воркшопі «Інновації в університетській освіті та менеджменті: трансфер технологій крізь кордони».

3. Сертифікат про стажування шляхом участі у тренінг-інтенсиві Tech Summer for Teachers від ІТ-компанії SoftServe (16 червня – 17 липня 2020 р.).

Професійна програма стажування 30 годин (1 кредит ECTS): інтенсивний навчальний курс та підготовка міні-проєкту.

4. Сертифікат про успішне завершення стажування на Teacher’s Internship program від IТ Ukraine Association та EPAM System (березень – червень 2020 р.)

Професійна програма стажування 108 годин (3,6 кредити ECTS): інтенсивний навчальний курс та серія тренінгів, що включали наступні модулі – Methods, models andtechnologies of flexible software development (35 hours), Basics of project management (25 hours), Tips to Improve Your Business English (28 hours), Soft Skills (20 hours).

Методичні матеріали

 1. Васьків О. М. Текстовий редактор Word: навчальний посібник для виконання лабораторних завдань / О. М. Васьків, Ю. А. Стадник, А. Б. Орловська. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 130 с.
 2. Васьків О. М. Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики для студентів за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», освітнього ступеня бакалавр денної форми навчання / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017 – 52 с.
 3. Васьків О. М. Лабораторний практикум з дисципліни «Математичні методи і моделі ринкової економіки» / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 96 с.
 4. Васьків О. М., Шевчук І. Б. «Методичні матеріали до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформаційні системи в управлінні»». – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 130 с.
 5. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: Навч. посіб. / [Шевчук І. Б., Старух А. І., Васьків О. М. та ін.]; за заг. ред. І. Б. Шевчук. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020. 535 с.

Розклад