Автоматизація бізнес-процесів

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Васьків О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
324УФЕ-21сВаськів О. М.

Опис курсу

Традиційна функціональна модель управління бізнесом поступово йде на задвірки історії, лідируючі позиції займають рішення, що реалізують системне управління підприємством. Тобто, рішення для автоматизації бізнес-процесів.

Автоматизований бізнес процес – зручний і функціональний інструмент для управління успішним підприємством. За допомогою зручного візуального інструменту можна відстежити якість ведення даних про угоди, контролювати повноту наповнення профілів клієнтів в базі, оцінити ефективність роботи співробітників і хід виконання бізнес-завдань.

Менеджери отримують зручну та багатофункціональну систему управління завданнями. Вони можуть вказати відповідальних та учасників задач процесу, розраховувати витрачений на виконання час і планувати на основі цього подальші дії. Система завжди нагадає про дедлайни за завданнями, повідомить про важливі події співробітників і клієнтів. А інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, зробить роботу в системі простою. Автоматизація бізнес-процесів, пов’язаних з виконання рутинних завдань, дозволить прискорити роботу менеджера і підвищити ефективність його робочого часу.

Предмет навчальної дисципліни є вивчення засобів ідентифікації, декомпозиції та моделювання виробничих бізнес процесів промислових підприємств, що забезпечує формування прикладних та наукових знань фахівця по оптимізації, а також бізнес-процесів підприємств і організацій, методів і підходів до їх удосконалення з метою підвищення ефективності роботи організації.

Метою навчальної дисципліни є здатність використовувати поглиблені знання спеціального математичного інструментарію для математичного моделювання та ідентифікації процесів, обладнання, засобів і систем автоматизації, контролю, діагностики, випробування та керування складними організаційно-технічними об’єктами та системами з використанням сучасних технологій проведення наукових досліджень.

Основні завдання

Вміти ідентифікувати бізнес-процеси підприємства і виділити серед них проблемні; віднайти причини недоліків бізнес-процесів підприємства; скористатись набором заходів з оптимізації бізнес-процесів; розробити проекти вдосконалених бізнес-процесів.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна «Інформаційні та комунікаційні технології», «Вступ до фаху».

Вимоги до знань і умінь

а) знати:

 • сучасні методи моделювання та оптимізації для дослідження та створення ефективних систем керування складними технологічними та організаційно-технічними об’єктами;
 • методи аналізу, синтезу та оптимізації систем автоматизації, управління виробництвом, життєвим циклом продукції та її якістю;
 • програмного забезпечення верхнього рівня комп’ютерно-інтегрованих систем.

б) уміти:

 • проводити аналіз виробничо-технічних систем в різних галузях промисловості як об’єктів автоматизації і визначати стратегію їх автоматизації;
 • застосовувати системний підхід для врахування нетехнічних (економічних, правових, соціальних, екологічних і ін.) складових оцінки об’єктів автоматизації при проведенні робіт з впровадження систем керування складними технологічними та організаційно-технічними об’єктами;
 • використовувати спеціалізований математичний інструментарій для математичного моделювання та ідентифікації систем автоматизації складними організаційно-технічними об’єктами та системами.

Рекомендована література

Основна та допоміжна література:

 1. Опис бізнес-процесів компанії. Кому, навіщо і як? https://gc.ua/uk/opis-biznes-procesiv-kompaniї-komu-navishho-i-yak/
 2. Опис бізнес-процесів. Малюємо карту бізнесу https://gc.ua/uk/opis-biznes-procesiv-malyuyemo-kartu-biznesu/
 3. Система управления персоналом https://jsolutions.ua/sistema-upravleniya-personalom?gclid=Cj0KCQiArvX_BRCyARIsAKsnTxO4gw7Y3h81sW0iIzDyoxXjLr_FupQ9kDwU1OYpUIXF53Q0ed6n4twaAho1EALw_wcB
 4. Типи бізнес-процесів та як обрати потрібний https://helpdesk.bitrix24.ua/open/5888493/
 5. Як створити бізнес-процес зі статусами https://helpdesk.bitrix24.ua/open/5888117/
 6. Опис бізнес-процесів компанії. Кому, навіщо і як? https://gc.ua/uk/opis-biznes-procesiv-kompaniї-komu-navishho-i-yak/
 7. Опис бізнес-процесів. Малюємо карту бізнесу https://gc.ua/uk/opis-biznes-procesiv-malyuyemo-kartu-biznesu/
 8. 5 інструментів інтернет-маркетингу, про які повинен знати кожен власник бізнесу https://it-kitchen.com.ua/blog/5-instrumentiv-internet-marketyngu/
 9. Агеєв С. Е., Кузьмичов А. І.. Пошук та аналіз оптимальних управлінських рішень в Excel: Навч. посібник для студ. бакалаврського напрямку “Менеджмент” / Вінницький держ. технічний ун-т. — Вінниця, 1998.
 10. Ананьєв О. М., Білик В. М., Гончарук Я. А. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності: підруч. для студ. ВНЗ. — Л. : Новий Світ-2000, 2006.
 11. Береза А. М. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2002.
 12. Бернс Э.С., Буш Р.Ф. Основы маркетинговых исследований сиспользованием Microsoft Excel / Д.А. Клюшин (пер.с англ.,ред.). — М. ; СПб. ; К. : Издательский дом “Вильямс”, 2006.
 13. Биллинг Владимир Арнольдович. Мир объектов Excel 2000: Средства разработки VBA-программиста. — М. : Русская Редакция, 2001.
 14. Вартанян В.М., Воляк Е. А. Финансово-экономические расчеты сиспользованием EXCEL: практ. рук. для самост. изуч. — Х. : Консульт, 2008.
 15. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. Посібник.–К.:КНЕУ, 2001.
 16. Дубчак Л. В. Інформаційні системи та технології на підприємствах / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2005.
 17. Інформаційні системи в економіці / С. В. Устенко та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. В. Устенка ; Держ. вищ. навч. закл. “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2012. – 425 с.
 18. Інформаційні системи в менеджменті [Текст] : конспект лекцій / О. П. Павленко, А. В. Павленко ; Одес. держ. екол. ун-т. – О. : ТЕС, 2012. – 159 с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус