Інформаційні системи в управлінні

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648Васьків О. М.УФЕ-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648УФЕ-31сВаськів О. М., Васьків О. М.

Опис курсу

Поява сучасних економічних інформаційних систем зумовлена необхідністю обробки великих масивів інформації за жорстких обмежень часу на видачу результатів. Ці системи мають складну формалізацію процедур прийняття рішень для переважної кількості задач, високий ступінь інтеграції елементів, які входять до складу системи, значне число зв’язків між елементами, характеризуються гнучкістю і можливістю модифікації.

Предметом дисципліни є автоматизована обробка управлінської та економічної інформації й інструментарій її обробки.

Мета навчальної дисципліни

Допомогти майбутнім спеціалістам здобути фундаментальні теоретичні та практичні знання з основ організації, функціонування та використання інформаційних систем в управлінні економікою.

Основні завдання

Набуття студентами знань з теорії та практики організації, функціонування та використання інформаційних систем обробки управлінської та економічної інформації, оволодіння практичними уміннями створення алгоритмів управлінських та економічних задач.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна «ІС в управлінні» взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Інформаційні та комунікаційні технології», «Вступ до фаху», «Бізнес-процеси та HR-аналітика», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка фінанси суб’єктів підприємництва», «Автоматизація бізнес-процесів та ін.

Вимоги до знань та умінь

а) знати:

 • Поняття інформації та інформаційних систем;
 • Теоретичні основи організації та функціонування систем обробки управлінської та економічної інформації;
 • організацію й методологію розв’язування комплексів задач в установах різного типу;
 • сукупність сучасних програмних продуктів, призначених для обробки обліковоїінформації;
 • склад процедур автоматизованого оброблення даних в умовах функціонування комп’ютерних інформаційних систем обліку;

б) уміти:

 • використовувати інформаційних систем обробки управлінської та економічної інформації;
 • формувати склад і зміст інформаційної бази для розв’язання задач обліку;
 • усвідомлювати ролі спеціалізованих інформаційних систем, в управлінні виробничими процесами на сучасному підприємстві;
 • створювати інформаційну базу підприємства та налаштовувати її параметри;
 • давати професійну оцінку якості пакетам прикладних програм, призначених для автоматизації обробки даних в управлінні економічним об’єктом.

Рекомендована література

 1. Андрусенко В. М. Інформаційні системи і технології в економіці: опорний конспект лекцій для студ. екон. спец. очної і заочної форм навч. – Х. : ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, 2008. – 134с.
 2. Аніловська Г. Я., Чуй І. Р., Вус М. Л., Стоколоса Т. М. Інформаційні системи і технології в банківській сфері: навч. посіб. для студ. спец. 6.050105 “Банківські справи”. – Л. : ЛКА, 2008. – 332с.
 3. Аранчій В. І., Некрасенко Л. А., Зоря О. П., Макаренко Ю. П., Аранчій Д. С. Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. посіб. – Полтава : РВВ ПДАА, 2009. – 400с.
 4. Бенько М. М.. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку: монографія. – К. : Вид-во Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, 2010. – 336 с.
 5. Бережна Л. В.. Інформаційні системи та технології у фінансових установах: практикум для студ. напряму підгот. 0501 “Економіка і підприємництво”. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – 107с.
 6. Беседовський О. М., Коц Г. П. Інформаційні системи та технології в оподаткуванні: конспект лекцій. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 292с.
 7. Войтюшенко Н. М., Цибульська Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посібник для вищ. навч. закладів II-IV рівня акредитації. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 340c.
 8. Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Климова А. С. Інформаційні системи прйняття рішень: навчальний посібник. – К. : НАУ-друк, 2009. – 136с.
 9. Галузинський Г. П., Денісова О. О., Писаревська Т. А. Інформаційні системи у бізнесі. Практикум для індивідуальної роботи: навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – К. : КНЕУ, 2008. – 524с.
 10. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни. – К. : КНЕУ, 2008. – 368с.
 11. Домрачев В. М., Єрмак В. В., Гребінець К. М., Домрачев Є. В. Інформаційні банківські системи: Навч. посібник за програмою Європейської Комісії “Магістр бізнес адміністрування” з поглибленною підготовкою по інформаційних технологіях (Tempus CD_JEP 23250-2002 “Master of Business Administration” & Information Technologies). – К. : Видавництво Європейського університету, 2007. – 333с.
 12. ДСТУ ISO/IEC 15288:2005. Інформаційні технології ; Процеси життєвого циклу системи (ISO/IEC 15288:2002, IDT) / П. Андон (пер.і наук.-техн.ред.). – Вид. офіц. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – VII, 49с.
 13. Дубчак Л. В., Іванова Л. І., Свириденко В. Ю. Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. посіб. – Ірпінь, 2008. – 194c.
 14. Завдання до лабораторних робіт та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни “Інформаційні системи в сучасному бізнесі” для студентів спеціальності “Інформаційні управляючі системи та технології” денної форми навчання / Р. К. Бутова (уклад.). – Х. : ХНЕУ, 2009. – 72с.
 15. Заверач М. М., Третько В. В. Бази даних. Інформаційні системи: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 303с.
 16. Зайцев С. І., Макаревич О. Г., Макаревич Т. А. Інформаційні системи і технології в економіці та управлінні: Навч. посібник. – Алчевськ : ДонДТУ, 2007. – 368с.
 17. Іванова Т. С., Постіл С. Д., Сафронова І. О. Інформаційні системи і технології обліку: навч. посіб. / за заг. ред. д.е.н., проф. С. П. Ріппи. – Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2009. – 266 с.
 18. Інформаційні системи і технології в обліку: завдання та метод. вказівки для самост. роботи і викон. контрол. завдань для студ. спец. 6.050106 “Облік та аудит” всіх форм навчання / З.П. Наконечна (уклад.) – Л. : Видавництво ЛКА, 2008. – 20с.
 19. Інформаційні технології та системи. Методичні вказівки до самостійної й індивідуальної роботи: для самост. роботи студ. напряму “Товарознавство та торговельне підприємство” / В.М. Білик (уклад.), Л.А. Лепак (уклад.) – Л. : ЛКА, 2009. – 52с.
 20. Касаткіна Н. В., Пономаренко Л. А., Філатов В. О. Інформаційні системи та їх застосування: [монографія]. –К. : ПП “Аверс”, 2008. – 142с.
 21. Коваленко А. Є. Розподілені інформаційні системи: навч. посібник для студ. вищих навч. закл., які навч. за спец. “Інтелектуальні системи прийняття рішень”. – К. : НТУУ “КПІ”, 2008. – 244c.
 22. Корпоративні інформаційні системи: метод. вказівки для самостійної роботи і завдання контрольних робіт студ. спец. 7.050201, 8.050201 “Менеджмент організацій” всіх форм навчання / О.М. Ананьев (уклад.). – Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – 60с.
 23. Кошкін В. К., Фаріонова Т. А., Шнейдер О. Б. Інформаційні системи і технології у діяльності НБУ. Міжнародна електронна мережа міждержавних розрахунків SWIFT: метод. вказівки для студ. спец. “Фінанси”. – Миколаїв : НУК, 2007. – 80с.
 24. Кривченко М. С., Радомська Т. А. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Курс лекцій: для студ. спец. “Облік та аудит”. – Краматорськ : ДДМА, 2007. – 108с.
 25. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни “Інформаційні системи та технології на підприємстві”: для студ. напряму підготов. “Економіка підприємства” всіх форм навчання. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 106 с.
 26. Левицький С. І., Лепа Р. М., Коваленко Ю. О., Фінагіна О. В., Харіна К. В. Інформаційні системи на підприємствах: розвиток теорії та практики. – Донецьк : Юго-Восток, 2007. – 250c.
 27. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Інформаційні системи в економіці” для студентів спеціальності 6.030502 – “Економічна кібернетика” / Г. Л. Грінберг (уклад.). – Х. : НТУ “ХПІ”, 2009. – 44с.
 28. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Автоматизовані інформаційні системи та технології”: для студ. спец. напрямку “Комп’ютерні науки” усіх форм навч. / Ю. М. Тесля (уклад.). – Черкаси : ЧНУ, 2007. – 30с.
 29. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з навчальної дисципліни “Інформаційні системи та технології в оподаткуванні”: для студ. спеціалізації “Оподаткування” всіх форм навч. / О. М. Беседовський (уклад.). – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 27с.
 30. Методичні рекомендації до виконання курсових проектів з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології в економіці” для студентів спеціальності 6.080400 “Інформаційні управляючі системи та технології” всіх форм навчання / І. В. Журавльова (уклад.), І. Л. Латишева (уклад.). – Х. : Вид. ХНЕУ, 2007. – 47с.
 31. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисціпліни “Інформаційні системи та технології на підприємстві”: для студ. напряму підгот. “Економіка підприємства” всіх форм навч. / А. В. Гниря (уклад.) – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 91с.
 32. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з теми “Використання Case-технологій у проектуванні інформаційних систем та БД” навчальної дисципліни “Інформаційні системи міжнародного бізнесу” для студентів напряму підготовки “Міжнародна економіка” всіх форм навчання / Р. М. Чен (уклад.). – Х. : ХНЕУ, 2008. – 52с.
 33. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Інформаційні системи в економіці” для студентів напряму підготовки “Економічна кібернетика” денної форми навчання / Л. А. Павленко (уклад.). –Х. : ХНЕУ, 2009. – 52с.
 34. Науково-практична конференція до Дня науки “Новітні інформаційні технології і системи в економіці”, 20 травня 2009 р. – Ірпінь, 2009. – 120с.
 35. Оксанич А. П., Петренко В. Р., Костенко О. П. Інформаційні системи і технології маркетингу: навч.-практ. посіб. для студ. екон. та техн. спец. вищ. навч. закл., які навч. за напрямами “Комп’ютерні науки”, “Економіка і підприємництво” – К. : Професіонал, 2008. – 320с.
 36. Олійник А. В., Шацька В. М. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: навч. посібник. – Л. : Новий Світ-2000, 2007. – 435с.
 37. Орленко Н. С. Інформаційні системи і технології в статистиці: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – К. : КНЕУ, 2008. – 282с.
 38. Перевозчикова О. Л. Інформаційні системи і структури даних: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 287с.
 39. Пономаренко В. С., Журавльова І. В., Латишева І. Л. Інформаційні системи в управлінні персоналом: навч. посіб. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 336с.
 40. Сиротинська А. П., Лазаришина І. Д. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 264с.
 41. Ситник Н. В. Банківські інформаційні системи: навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2008. – 384с.
 42. Страхарчук А. Я., Страхарчук В. П. Інформаційні системи і технології в банках: навч. посіб. для студ. ВНЗ. – К. : УБС НБУ, 2007. – 515с.
 43. Струтинська О. В. Інформаційні системи та мережеві технології: навч. посібник для дистанц. навч. / М.І. Жалдак (наук.ред.). – К. : Університет “Україна”, 2008. – 211c.
 44. Таймазова Е. А. Інформаційні системи і технології в обліку: лабораторний практикум. Сімф. : Кримнавчпеддержвидав, 2009. – 196с.
 45. Тарнавський Ю. А. Інформаційні системи і технології у фінансах: практикум з ведення комп’ютерної бухгалтерії в системі “1С:Предприятие”: [навч. посіб.]. – К. : ІПК ДСЗУ, 2009. – 153с.
 46. Терещенко Л. О., Матієнко-Зубенко І. І. Інформаційні системи і технології в обліку: підручник. – К. : КНЕУ, 2008. – 590с.
 47. Ушакова І. О., Плеханова Г. О.. Інформаційні системи та технології на підприємстві: конспект лекцій. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – 127 с.
 48. Фабричев В. А., Боровик В. М.. Інформаційні системи і технології підприємства: навч. посібник. – К. : НАУ, 2008. – 100c.
 49. Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посібник. – 3-є вид., переробл. і доп. – К. : Знання, 2007. – 439c.*
 50. Юринець В. Є., Юринець Р. В. Інформаційні системи управліня персоналом, діловодства і документообігу: навч. посіб.. Л. : Тріада плюс, 2008. – 628с.
 51. 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. – Москва, Фирма «1С», 2013. – 516 с.
 52. 1С:Бухгалтерия 8.1. Базовая версия. Руководство пользователя. – Москва: Фирма «1С», 2008. – 403 с.
 53. 1С:Предприятие 8.1. Конфигурация «Бухгалтерский учет» для Украины. Руководство по ведению учета. – Москва: Фирма «1С», 2009. – 307 с.
 54. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук Т.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: Рута, 2002. – 544 c.
 55. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології. Навчальний посібник. – Тернопіль: «Карт-бланш», 2001. –354 с.
 56. Галузинський Г.П., Гордієнко І.В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 224 с.
 57. Інформаційні системи і технології в економіці: Навчальний посібник / За ред. В.С. Пономаренка. – К.: Академія, 2002, – 544 с.
 58. Радченко М.Г. 1С Предприятие 8.1. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы – Питер: 1СПаблишинг, 2008. – 512 с.
 59. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах. – К.: КНЕУ, 2001. – 239 с.

ІНТЕРНЕТ САЙТИ

 1. Виробництво в «1С:Бухгалтерії 1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dtkt.com.ua/show/4cid0869.html.
 2. Введення в експлуатацію ОЗ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=vvod_v_ekspluatatsiyu_os
 3. Управление производственным предприятием для Украины. Интернет-поддержка зарегистрированных пользователей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://v8.1c.ru/regional/ RegionalSolutions_ UA_UPP.htm.
 4. Украинский форум 1C [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/.
 5. Украинский 1С форум. Всѐ про 1С 7.7, 1С 8.0, 1С 8.1, 1С 8.2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pro1c.org.ua.
 6. Міністерство фінансів України – www. minfin.gov.ua
 7. Державна податкова адміністрація – www. sta.gov.ua
 8. Національний банк України – www. bank.gov.ua
 9. Контрольно-ревізійна служба – www. dkrs.gov.ua
 10. Державна комісія з цінних паперів – www. ssmsc.gov.ua
 11. Державний комітет статистики України – www. ukrstat. gov.ua
 12. Офіційний сайт державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 13. Офіційний сайт департаменту статистики Організації Об’єднаних Націй. – Режим доступу : http://unstats.un.org/unsd/default.htm.
 14. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. – Режим доступу : http://www.imf.org.
 15. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua.
 16. Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.
 17. Офіційний сайт Світового банку. – Режим доступу : http://web.worldbank.org.
 18. Офіційний сайт Світового економічного форуму. – Режим доступу : http://www.weforum.org.
 19. Офіційний сайт Статкомітета СНД. – Режим доступу : http://www.cisstat.com.
 20. Офіційний сайт Фонду миру. – Режим доступу : http://www.fundforpeace.org/global.
 21. Асоціація Українських Банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://aub.org.ua.
 22. Сайт програми 1С: www.1c.ru, 1c.ua.
 23. Журнал «Все про бухгалтерський облік»: www.vobu.com.ua/ .
 24. Ліга Бізнес Інформ: liga.net/.
 25. Нормативні акти України: nau.kiev.ua.
 26. Пошуковий сервер www.google.com.ua.

 

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус