Васьків Оксана Миколаївна

Посада: старший викладач кафедри економічної кібернетики

Телефон (робочий): (032) 235-64-50

Електронна пошта: oksana.vaskiv@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: financial.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: інформаційні технології в регіональній економіці, моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів, формування стратегій управління розвитком виробництва підприємств за умов стохастичності ринкового середовища.

Автор і співавтор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Зокрема, співавтор колективних монографій «Автоматизация и информационные технологии – от постановки до ввода в эксплуатацию» (2013 р.), «Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення» (2014 р.).

Результати наукових досліджень апробовані на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, що проводились у Канаді, Польщі, Росії тощо.

Курси

Публікації

1. Праці, що вийшли з друку:
1.1. Статті:
1. Максимук О. В. Модель оптимізації формування пакету інвестиційних проектів в умовах невизначеності / О. В. Максимук, О. М. Васьків // Вісник Львівської державної фінансової академії: Економічні науки – 2004. – № 5. – С. 213 – 219.
2. Юринець В. Є. Оптимальне використання ресурсів за умов невизначеності / В. Є. Юринець, О. М. Васьків // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2006. – № 10. – С. 365-371.
3. Васьків О. М. Модель визначення стратегії діяльності підприємств легкої промисловості в ринкових умовах / О. М. Васьків // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки – 2008. – №14. – С. 196-202.
4. Васьків О. М. Моделювання процесу зміни обсягів випуску продукції промислового підприємства Львівської області / О. М. Васьків // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 3(12) ч. 1: Економічні науки. – Чернівці, Технодрук, 2008. – С. 356-363.
5. Васьків О. М. Економіко-математичне моделювання затрат ресурсів на випуск продукції підприємства легкої промисловості / О. М. Васьків // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2009. Вип. 19.2. – С. 290-296.
6. Васьків О. М. Економіко-математична модель розвитку виробництва підприємства за умов стохастичності ринкового середовища / О. М. Васьків // Вісник Львівського університету: серія економічна. –2010. Вип. 43. – С. 111-117.
7. Васьків О. М. Економіко-математична модель визначення стратегії господарської діяльності підприємств легкої промисловості в умовах невизначеного ринку / О. М. Васьків. // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 2 (19): Економічні науки. – Чернівці, Технодрук, 2010. – С. 421-428.
8. Васьків О. М. Моделювання виробничо-господарської діяльності підприємства / О. М. Васьків // Системи обробки інформації: Збірник наукових праць. Вип. 4(102). – Т. 1: Інформаційні технології та захист інформації. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2012. – С. 12-15.
9. Васьків О. М. Інформаційна технологія розв’язування математичної задачі планування діяльності підприємства / О. М. Васьків // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2012. Вип. 22.14. – С. 374-381.
10. Васьків О. М. Моделювання вибору стратегії діяльності підприємства та інформаційна технологія обробки інформації / О. М. Васьків // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Автоматика, вимірювання та керування: збірник наукових праць. – Львів: НУ „Львівська політехніка”. – 2012. – № 741. – С. 235-239.
11. Васьків О. М. Стохастична модель оптимального використання ресурсів та інформаційна технологія її реалізації / О. М. Васьків // Праці Одеського політехнічного університету: науковий та науково-виробничий збірник. – Одеса. – 2012. – Вип. 2 (39). – С. 280-286.
12. Васьків О. М. Автоматизація процесу вибору оптимальної стратегії розвитку підприємства в умовах ринку та невизначеності / О. М. Васьків, В. В. Здрок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2013. Вип. 23.1. – С. 347-353.
13. Васькив О. М. Информационная технология реализации математической модели выбора стратегии деятельности субъекта хозяйствования / О. М. Васькив, И. Б. Шевчук // Приволжский научний вестник: научно-практический журнал. – Ижевск. – 2013. – №2 (18). – С. 8-14.
14. Васьків О. М. Математичне моделювання задачі оптимального плану розвитку виробництва підприємства та інформаційна технологія її автоматизованої реалізації / О. М. Васьків // Науковий журнал „Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”. – Луцьк. – 2013. – №12. – С. 96-102.
15. Васьків О. М. Математична модель та автоматизація ІТ розрахунку виробничо-господарської діяльності підприємства / О. М. Васьків, В. В. Здрок // Науковий журнал „БІЗНЕС ІНФОРМ”. – Харків. 2013. – №6. С. 81-86.
16. Shevchuk I. B. Information technology mesolevel: nature and features of application / I. B. Shevchuk, Vaskiv O.M. // Modern scientific research and their practical application, edited by Alexandr G. Shibaev, Alexandra D. Markova. Vol. J11307 (Kupriyenko SV, Odessa, 2013). − p. 320−328. – URL: http://www.sworld.com.ua/e journal/j11307.pdf (date: may 2013). – J11307-222.
17. Васьків О. М. Інформаційна технологія автоматизованого розрахунку нарощування виробничих потужностей підприємства / О. М. Васьків, І. Б. Шевчук // Вісник Маріупольського державного університету. Збірник наукових праць. – Маріуполь. – 2014. – Вип. 8. – С. 14-20. («Index Copernicus International» (Польща)).
18. Васьків О. М. Планування банківських кредитних програм із застосуванням методу кластерного аналізу / О. М Васьків., Ю. А. Стадник, І. Б. Шевчук // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2015. – № 101. – С. 129-138. («Index Copernicus International» (Польща)), (РИНЦ) (Росія).
19. Шевчук І. Б. Прогнозування та аналіз структурних особливостей доходів населення України / І. Б. Шевчук, О. М. Васьків, Ю. А. Стадник // Науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. − Тернопіль, 2015. − Вип. 5’2015 [60]. − С. 112-117. (Наукометричні бази: РИНЦ, Index Copernicus).
20. Васьків О. М. Кластерний аналіз підприємств легкої промисловості Львівщини / О. М. Васьків, Ю. А. Стадник, І. Б. Шевчук, О. Я. Мищишин // Науково-теоретичний журнал «Наука й економіка». – Хмельницький, 2016. – Вип. 1(41). – С.125-131 (Наукометричні бази: РИНЦ (Росія)).

21. Васьків О. М. Формування інвестиційного портфеля на основі моделі “КВАЗІ-ШАРПА” / О. М. Васьків. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. – 2017. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_2_4.

1.2. Частини роботи апробовані на конференціях у вигляді тез доповідей:
1. Стадник Ю. А. Економіко-математичне моделювання процесу визначення інвестиційних стратегій / Ю. А. Стадник, О. М. Васьків // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених „Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень на сучасному етапі”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 73-76.

2. О. Васьків Моделювання вибору стратегії діяльності суб’єктів господарювання / О. Васьків // Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції „Нові обрії економічної науки”. – Львів, 11-12 травня 2007. – С. 27-29.

3. Васьків О. М. Застосування економіко-математичного моделювання в управлінні виробничою діяльністю підприємств / О. М. Васьків, Ю. А. Стадник // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів „Регіональний аспект трансформаційних процесів в економіці”. – Чернівці, 6-7 березня 2008 р. – С. 362-364.

4. Оксана Васьків Економіко-математичне моделювання обсягу випуску продукції підприємства легкої промисловості // Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція „Економіка України в умовах посилення глобалізаційних процесів: виклики і перспективи” (м. Львів, 15-16 травня 2009 р. ЛНУ). – Львів, 15-16 травня 2009 . – С. 68-69.

5. Васьків О. М. Математична модель процесу розвитку виробничої діяльності підприємства в невизначеному ринковому середовищі / О. М. Васьків // 10 Всеукраїнська науково-практична конференція „Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” (м. Хмельницький, травень 2010 р.). – Хмельницький, травень 2010. – С. 205-207.

6. Васьків О. М. Економіко-математичне моделювання обсягу випуску продукції підприємства легкої промисловості / О. М. Васьків // Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток наукових досліджень’ 2010” (м. Полтава, 22-24 листопада 2010 р.) – Полтава: Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2010. – Т. 6. – 112 с. (С. 12-16).

7. Васьків О. М. Використання інформаційних технологій при розв’язуванні економіко-математичної моделі розвитку виробництва підприємства за умов стохастичного ринкового середовища / О. М. Васьків // II Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” (м. Тернопіль, 06-08 жовтня 2011 р.). – Тернопіль, 06-08 жовтня 2011. – С. 144-147.

8. Васьків О. М. Математична модель та інформаційна технологія формування діяльності виробничого підприємства за умов невизначеного ринкового середовища / О. М. Васьків // Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 листопада 2011 р.: У 6 т. – Д.: Біла К.О., 2011. – Т. 3 : Інформаційні системи і технології в економіці. – 2011. – С. 5-7.

9. Васьків О. М. Інформаційна технологія комп’ютерної реалізації стохастичної моделі оптимального використання ресурсів / О. М. Васьків // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології в освіті, науці і техніці” (ІТОНТ-2012) (м. Черкаси, 25-27 квітня 2012 р.) – Черкаси: Вид-во редакційно-видавничий центр ЧДТУ, 2012. – Т. 1. – 195 с. (С. 158-160).

10. Васьків О. М. Модель вибору стратегії діяльності суб’єкта господарювання та інформаційна технологія обробки та захисту інформації / О. М. Васьків // Матеріали I-ої міжнародної науково-технічної конференції „Захист інформації і безпека інформаційних систем” (м. Львів, 31 травня-01 червня 2012 р.) – Львів: Вид-во Українська академія друкарства, 2012. – С. 28-29.

11. Васьків О. М. Моделювання обсягу випуску продукції та інформаційна технологія розрахунків параметрів виробничого процесу / О. М. Васьків // III міжнародна науково-практична конференція „Інформаційні технології та захист інформації” (м. Харків, 20-21 квітня 2012 р.) – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2012. – С. 183.

12. Васьків О. М. Математична модель планування діяльності підприємства та інформаційна технологія її реалізації / О. М. Васьків // 67-ма науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (м. Одеса, 5-7 грудня 2012 р.) – Одеса: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. – 2012. – 136 с. (С. 25-28.).

13. Васькив О. М. Прогнозирование сбытовой деятельности промышленного предприятия с использованием методологии Бокса-Дженкинса / О. М. Васькив // Международная заочная научно-практическая конференция „Современное общество, образование и наука” (Россия, Тамбов, 30 июня 2014 г.). – Тамбов. – 2014 – С. 38-39.

14. Васьків О. М. Задача вибору оптимальних стратегій діяльності підприємства на ринку за умов невизначеності / О. М. Васьків // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні” (пам’яті завідувача кафедрою інформаційних систем у менеджменті, професора Юринця В.Є. присвячується) (м. Львів, 23-25 жовтня 2014 р.) – Львів: ТзОВ „Ліга-Прес”, 2014. – 292 с. (С. 68-71).

15. Васьків О. М. Моделювання динаміки обсягів виробництва продукції методом Бокса-Дженкінса / О. М. Васьків // Международная научно-практическая конференция: „Проблемы социально-економического развития предпринимательства” (Канада, Монреаль, 28 ноября 2014 г.) – Монреаль. – 2014. – С. 288-293.

16.Васьків О. М. Використання методів кластерного аналізу для оцінки практичної діяльності підприємств легкої промисловості Львівщини // О. М. Васьків // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 80-83.

 

Інші матеріали, що вийшли друком
1. Автоматизация и информационные технологии – от постановки до ввода в эксплуатацию : [монографія] / [авт. кол.: Аникин В. В., Аюпов Р. Ш., Батенькина О. В. и др.]. – Одесса : Куприенко С. В., 2013. – 216 с.
2. Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: [монографія]. / За заг. ред. Г. О. Дорошенко, М. С. Пашкевич; М-во освіти і науки України; Харк. ін-т фінансів; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 394 с.

Біографія

Народилася 10 листопада 1974 року – м. Львів.

Упродовж 1992–1997 рр. – навчання на фізичному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка.

З 2000 р. працює у Львівській державній фінансовій академії на посаді старшого викладача кафедри економічної кібернетики.

З 2008 р. – аспірант кафедри інформаційних систем в менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка (дисертаційне дослідженням на тему: “Математичні моделі розвитку виробництва підприємств за умов стохастичності ринкового середовища”).

З 2015 р. обіймає посаду cт. викладача кафедри економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2016 р. проходила стажування у компанії “Ericpol”. Тема стажування – проектування та створення програмних продуктів з використання сучасних технологій програмування.

 

Розклад