Економічні ризики та методи їх вимірювання

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Васьків О. М.УФЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732УФЕ-41сВаськів О. М., Васьків О. М.

Опис курсу

Ризик притаманний будь-якій сфері людської діяльності. Це пов’язано з багатьма умовами та чинниками, які впливають на позитивний результат рішень, що приймаються. Ризик неотримання прогнозних показників почав яскравіше проявлятись при товарно-грошових відносинах, конкурентній боротьбі суб’єктів господарського процесу. Будь-який суб’єкт ринкових відносин проявляє власну готовність іти на ризик в умовах невизначеності, тому що поряд з ризиком втрат існує можливість додаткових доходів. Тому становлення ринкових відносин, побудованих на економічних законах, зумовило необхідність вивчення теорії ризику.

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні і практичні питання аналізу економічного ризику, математичні методи і моделювання поведінки економічних систем з урахуванням ризику.

Метою навчальної дисципліни є фундаментальне навчання майбутніх фахівців з економіки та фінансів систематизованими знаннями щодо аналізу, моделювання та управління економічним ризиком, стратегією та тактикою антикризового управління економічним об’єктом в реальних умовах, навчити приймати оптимальні рішення в ситуаціях невизначеності та конфліктності. виробити у майбутніх фахівців розуміння суті економічних явищ і процесів.

Основні завдання: набуття навичок щодо оцінки та аналізу ступеня ризикованості прийняття управлінських рішень для забезпечення ефективного управління підприємством, що функціонує в умовах нестабільного зовнішнього середовища; вироблення у майбутніх фахівців глибокого розуміння суті економічних явищ і процесів; гнучкого професійного мислення, оволодіння сучасною, що враховує ризик, методологією аналізу та прийняття раціональних рішень, стратегією і тактикою антикризового управління економічним об’єктом в реальних умовах.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна «Економічні ризики» взаємопов’язана з такими дисциплінами Інформаційні та комунікаційні технології», «Автоматизація бізнес-процесів», «Математика для економістів», «Економіко-математичне моделювання» та ін.

Вимоги до знань та умінь

При вивченні дисципліни «Економічні ризики та методи їх вимірювання» здобувачі вищої освіти набувають такі компетентності (здатність):

СК4 − Здатність пояснювати економічні та соціальні про­цеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізу­вати і змістовно інтерпретувати отримані результати.

СК11 − Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інстру­ментарію.

СК14 − Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

СК15 − Здатність використовувати пакети прикладних програм для аналізу та прогнозування соціально-економічних явищ, а також моделювання бізнес-процесів і результатів діяльності економічних об’єктів.

Програмні результати навчання:

ПР10 − Проводити аналіз функціонування та розвитку су­б’єк­тів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують резу­льтативність їх діяльності.

ПР22 − Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових си­­туаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.

ПР26 − Визначати необхідні комп’ютерні програми та засоби візуальної аналітики для обробки великих масивів даних з метою виявлення нових закономірностей та тенденцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

а) знати:

 • джерело, об’єкт і суб’єкт ризику;
 • основні категорії економічного ризику;
 • принципи керування економічними ризиками;
 • класифікацію видів ризику;
 • загальні та специфічні методи виміру ризику; кількісні та якісні, а також абсолютні і відносні оцінки ризику;
 • критерії вибору управлінських рішень в умовах ризику;
 • методи зниження економічного ризику;
 • основні наукові підходи та сучасні концепції ризикології;
 • проблеми застосування теоретичних розробок ризикології до українського ринку;
 • можливості використання ризикології при прийнятті рішень в умовах невизначеності;
 • пріоритетні дослідження українських науковців-ризикологів

б) уміти:

 • здійснювати якісний і кількісних аналіз ризику проектів;
 • розробляти заходи для оптимізації і управління ризиком;
 • визначати вид ризику, що впливає на прийняття конкретного управлінського рішення;
 • кількісно оцінювати вплив ризику за допомогою економіко- математичних методів;
 • приймати оптимальні управлінські рішення з використанням різноманітних критеріїв теорії ігор;
 • застосовувати ризикологію для формування портфеля цінних паперів, «валютного кошика», управлінні ризиком у менеджменті;
 • розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики підприємницької діяльності в умовах ризику;

застосовувати знання з ризикології в практичній діяльності.

Рекомендована література

 1. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 156 с. Бережная Е. В. Математические методы моделирования экономических систем : учебн. пособ. / Е. В.Бережная, В. И. Бережной. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 368 с.
 2. Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику / В. В. Вітлінський. – К. : ДЕМІУР, 1996. – 212 с.
 3. Вітлінський В. В. Ризик у менеджменті / В. В. Вітлінський, С. І. На- конечний. – К. : ТОВ “Бори сфен-М”, 1996. – 326 с.
 4. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві : Монографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2002. – 490 с.
 5. Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения / В. М. Гранатуров. – М. : Изд. “Дело и Сервис”, 1999. – 112 с.
 6. Клебанова Т. С. Теория экономического риска : учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, Е. В. Раевнева. – Х. : Издательский Дом “ИНЖЕК”, 2006. – 208 с.
 7. Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія економічного ризику” для студентів напряму підготовки 6.030506 “Прикладна статистика” денної форми навчання / уклад. О. В. Раєвнєва, О. І. Бров-ко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 48 с. (Укр. мов.).
 8. Ястремський О. І. Моделювання економічного ризику / О. І. Ястремський. – К. : Либідь, 1992. – 80с.
 9. Клебанова Т. С. Теория экономического риска : учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, Е. В. Раевнева. – Х. : Изд. ХГЭУ, 2001. – 132 с.
 10. Клебанова Т. С. Теория экономического риска : учебн. пособ. для самостоятельного изучения дисциплины / Т. С. Клебанова, Е. В. Раевнева. – Х. : Издательский Дом “ИНЖЕК”, 2003. – 272 с.
 11. Клебанова Т. С. Теория экономического риска : учебн. пособ. – 2-е изд., перераб. и доп./ Т. С. Клебанова, Е. В. Раевнева. – Х. : Издательский Дом “ИНЖЕК”, 2007. – 208 с.

 

Додаткова:

 1. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни / А. П. Альгин. – М. : Мысль, 1989. – 188 с. Гончаров І. В. Ризик та прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / І. В. Гончаров. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2003. – 150 с.
 2. Грабовый П. Г. Риски в современном бизнесе / П. Г. Грабовый, С. Н. Петрова. – М. : Изд. “Аланс”, 1994. – 200 с.
 3. Ермольев Ю. М. Методы стохастического программирования / Ю. М. Ермольев. – М. : Наука, 1976. – 312 с.
 4. Канторович Л. В. Экономика и оптимизация / Л. В. Канторович. – М. : Наука,1990. – 212 с.
 5. Кини Р. Л. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения / Р. Л. Кини, Х. Райфа. – М. : Мир, 1982. – 132 с.
 6. Клебанова Т. С. Теория экономического риска : учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, Е. В. Раевнева. – Х. : Изд. ХГЭУ, 2001. – 132 с.
 7. Моррис У. Т. Наука об управлении. Байесовский подход / У. Т. Моррис. – М. : Мир, 1971. – 152 с.
 8. Петраков Н. Я. Фактор неопределенности и управление экономическими системами / Н. Я. Петраков, В. И. Ротарь. – М. : Наука, 1985. – 116 с.
 9. Райзенберг Б. А. Предпринимательство и риск / Б. А. Райзенберг. – М. : Знание, 1992. – 56с.
 10. Фон Нейман Д. Теория игр и экономическое поведение / Д. Фон Нейман, О. Моргенштерн. – М. : Наука, 1970. – 707 с.
 11. Харрис Дж. Денежная теория / Дж. Харрис. – М. : Мир, 1977. – 368 с.
 12. Хозяйственный риск и методы его измерения / под ред. Т. Бачкаи. – М. : Экономика, 1979. – 184 с.
 13. Четыркин Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов / Е. М. Четыркин. – М. : Дело, 1993. – 88 с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус