Математичні методи і моделі ринкової економіки

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Васьків О. М.УФЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФЕМ-51сВаськів О. М.

Опис курсу

У ринковій економіці функціонування різних соціально-економічних систем здійснюється під впливом великого числа дій зовнішнього середовища, які викликають аритмію в русі потокових процесів, що приводить до великих втрат в діяльності систем.

Еволюція й нестаціонарність економічних об’єктів приводять до необхідності широкого використання складних математичних методів та моделей методів, що дають можливість врахувати особливості ринкових умов, збагатили можливостями обліку еволюції даних про об’єкт, зміни моделей планування, оцінки втрат і аналізу реалізації плану на основі імітації і прогнозу впливу різних дій.

Математичні методи та моделі щодо дослідження та управління ринковою економікою дозволяють вивчати економічні явища та процеси та покращувати обґрунтування та прийняття управлінських рішень.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є методологічні положення та інструментарій математичного моделювання процесів аналізу і управління економічними об’єктами і процесами на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів системи знань з методології та інструментарію моделювання економічних систем, формування практичних навичок побудови та застосування математичних методів і моделей функціонування об’єктів і процесів ринкової економіки.

Основні завдання: вивчення методологічних підходів до побудови і застосування економіко-математичних моделей та методів аналізу реальних економічних процесів і управління економічними об’єктами на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях в умовах ринкової економіки.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна «Математичні методи і моделі ринкової економіки» взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Технології антикризового та інтелектуального управління бізнесом», «Курсова робота», «Виробнича практика».

Вимоги до знань та умінь

При вивченні дисципліни «Математичні методи і моделі ринкової економіки» здобувачі вищої освіти набувають такі компетентності (здатність):

ЗК8 − Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

СК1 − Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.

СК12 − Здатність розробляти економіко-математичні моделі, моделювати поведінку і розвиток соціально-економічних та фінансово-економічних систем, об’єктів ринкової економіки та бізнес-процесів, проводити їхній аналіз, оцінювання, прогнозування, планування та вдосконалення систем керування ними.

Програмні результати навчання:

ПР01 – Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.

ПР07 − Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.

ПР08 − Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.

ПР09 − Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.

ПР16 – Демонструвати навички використання технологій Business Intelligence та Data Science для проведення бізнес-аналізу, виявлення закономірностей, оцінювання стану та тенденцій розвитку економічних явищ і процесів.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого квалі­фікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати:

 • методологічні принципи постановки задач кількісного аналізу та математичного моделювання об’єктів, систем і процесів ринкової економіки;
 • класи математичних методів і моделей управління об’єкта­ми та процесами ринкової економіки;
 • принципи та методичні підходи до побудови економіко-математичних моделей;
 • концептуальні положення та інструментарій аналізу математичних моделей і методів та їх застосування в управлінні економічними процесами.

б) уміти:

 • аналізувати та удосконалювати системи управління;
 • здійснювати прогнозування розвитку економічних систем і процесів, моніторинг і контроль розвитку економічних систем;
 • здійснювати інформаційно-аналітичну підтримки управлінських рішень та подальшої розробки стратегії підприємства;
 • застосовувати інструмент антикризового управління підприємством; підтримки процесів управління грошовими потоками, фінансами підприємства, операційною та інвестиційною діяльністю;
 • ставити задачі кількісного аналізу та математичного моделювання процесів ринкової економіки;
 • розробляти і досліджувати аналітичні та комп’ютерні економіко-математичні моделі для їх застосування в процесах аналізу, оцінювання, прогнозування, планування, прийняття рішень на підприємствах;
 • розробляти і застосовувати динамічні математичні моделі та методи аналізу і прогнозування процесів та явищ;
 • розробляти і застосовувати математичні моделі оцінювання інноваційної спроможності підприємства та аналізу його дисфункцій, пов’язаних з ухилянням від сплати податків, погіршенням якості продукції.

Рекомендована література

Основна:

 1. Клебанова Т. С. Математичні методи і моделі ринкової економіки : навч. посібн. / Т. С. Клебанова, М. О. Кизим, О. І. Чернякта ін. –Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2009.–456 с
 2. Кігель В. Р. Математичні методи ринкової економіки : навч. посібн. для вищ. навч. закл. / В. Р. Кігель. –К. : Кондор, 2003. –159 с.
 3. Пинегина М. В. Математические методы и модели в экономике : учебн. пособ. для вузов / М. В. Пинегина. –М. : Экзамен, 2004. –127 с.
 4. Клебанова Т. С. Математичні методи і моделі ринкової економіки : навч. посібн. / Т. С. Клебанова, М. О. Кизим, О. І. Чернякта ін. –Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2010.–456 с
 5. Агапцов С. А. Индикативное планирование как основа стратегического развития промышленного предприятия / С. А. Агапцов, А. И. Мордвинцев, П. А. Фомин и др. –М. : Высшая школа, 2002. –304 с.
 6. Артеменко І. А. Теоретичні засади і практика реформувань відносин власності в споживчій кооперації при переході до ринкової економіки : монографія / А. І. Артеменко ; Полтавський університет споживчої кооперації України; Кафедра міжнародної економіки. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – 195 с.
 7. Афанасьєв М. В. Питання теорії і практики розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах переходу до ринкової економіки : навч. посібн. / М. В. Афанасьєв. – К., 1995. – 47 с.
 8. Малиш Н.А.Моделювання економічних процесів ринкової економіки: Навч. Посібн. – К.: МАУП, 2004. – 120 с.
 9. Кочур Є.В., Косарів В.М. Моделювання макроекономічної динаміки: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 236 с.
 10. Вітлінський В. В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ”Борисфен-М”, 1996. – 336 с.
 11. Райзберг Б.А. Предпринимательство и риск. -М.: Знание, 1992. – 64 с.
 12. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками / Пер. с англ. М.: Инфра-М, 1996. – 228 с.
 13. Хохлов Н.В. Управление риском: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ_ДАНА, 2001. -239 с.
 14. Клебанова Т.С., Раевнева Е.В., Стрижиченко К.А., Гурьянова Л.С., Дубровина Н.А. Математические модели трансформационной экономики, Учебное пособие – Х.. ИД”ИНЖЕК”, 2004.- 280с.
 15. Кігель В.Методи і моделі прийняття рішень в ринковій економіці. – Монографія, К.:ЦУЛ, – 2003. – 202 с.

Додаткова:

 1. Вітлінський В.В., Верчено П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком.- К.:, 2000.
 2. Ястремський О. Основи теорії економічного ризику.- К.:”Артек”, 1997. -248с.
 3. Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику.- К.: Либідь, 1992.
 4. Сіднев С.П., Шарапов О.Д. Математичні методи підвищення якості управлінських рішень. – К: ІЗМН, 1997 – 480 с.
 5. Соколов В.Т., Смирнов В.А. Исследование гибкости и надежности экономических систем. – М.: Наука, 1990. – 253 с.
 6. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и прикладные модели. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 304 с.
 7. Лавінський Г. В. Моделювання системних характеристик в економіці. – К.: ЕКМО, 2004. – 176 с.
 8. Срагович В.Г. Адаптивное управление. – М.: Наука, 1981. – 384 с.
 9. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: Учебник. 2-е изд. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Издательство «Дело и Сервис», 1999. – 368 с.
 10. Монахов А.В. Математические методы анализа экономики. – СПб.: Питер, 2002. – 176 с.
 11. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов /В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др., Под ред. В.В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 1999. -391 с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус