Управління проектами інформатизації

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Задорожна А. В.УФЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732УФЕ-41сдоцент Задорожна А. В., доцент Задорожна А. В.

Опис курсу

Покладатися на природній талант керівника-менеджера та на його життєвий досвід при управлінні проектами сьогодення не завжди є оптимальним варіантом. Розвиток цивілізації та науково-технічного прогресу потребує нової сфери діяльності, нової професії – професії проектменеджера.

Предметом навчальної дисципліни “Управління проектами інформатизації” є проекти, планування та контроль проекту, проектний бюджет, ризики проекту, системи автоматизації управління проектами.

Мета вивчення дисципліни “Управління проектами інформатизації” – це формування у студентів необхідних теоретичних знань і практичних навичок з ефективного управління проектами різних спрямувань, адаптації і впровадження проектних рішень у практичну діяльність.

 Основні завдання дисципліни “Управління проектами інформатизації – забезпечити засвоєння основних теоретичних, методичних та організаційних основ проектного менеджменту; дати можливість оволодіти методами управління проектами (УП) на всіх фазах життєвого циклу проекту; виробити вміння застосовувати інструменти методології УП в діяльності, пов’язаній з інформатизацією економіки; ознайомити з можливостями найпоширеніших в Україні програмних засобів УП та їх практичним застосуванням; навчити студентів виділяти і аналізувати проекти інформатизації різних типів з метою побудови ефективних способів розробки та супроводу програмного забезпечення.

Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати

 • теоретичні основи управління проектами;
 • основні функції управління проектами;
 • способи організації управління проектами та планування змісту проекту;
 • методи розрахунку матеріальних, фінансових, кадрових та інших ресурсів, джерела їх отримання та ефективного використання;
 • ризики, що виникають при управлінні проектами, системи контролю за виконанням проекту

б) уміти

 • планувати зміст проекту;
 • контролювати хід виконання проекту;
 • формувати команду проекту;
 • користуватися пакетами прикладних програм для управління проектами;
 • виділяти і аналізувати проекти інформатизації різних типів з метою побудови ефективних способів розробки та супроводу програмного забезпечення.

Рекомендована література

 1. Вольфсон Б. Гибкие методологи разработки. – 110 с.
 2. Книберг Х. Scrum и XP: заметки с передовой. – 94 с.
 3. Кобиляцький Л. С. Управління проектами: навч. посіб. / МАУП. – К.: МАУП, 2002. – 198 с.
 4. Кон Майк. Scrum. Гибкая разработка ПО / Майк Кон. – Изд-во Вильямс. – 2015. – 576 с.
 5. Криспин Л., Грегори Дж. Гибкое тестирование. Практическое руководство для тестировщиков ПО и гибких команд. – М.: Вильямс, 2010. – 464 с.
 6. Лазарева С. Ф. Тексти лекцій з дисципліни “Управління спеціальними проектами” (у сфері інформатизації). – К. КНЕУ, 2001.
 7. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами: Учебное пособие / Под ред. И. И. Мазура. – М.: Омега-Л, 2004.
 8. Мир управления проектами // Под ред.. Х. Решке, Х. Шелзе: Пер. С англ.. – М.: Альянс, 1993. – 304 с.
 9. Панкаж Джалота. Управление программным проектом на практике. – М.: Лори, 2005. – 223 с.
 10. Рижиков В. С., Єрфорт І. Ю., Єрфорт О. Ю. Управління проектами. – Краматорськ. ДДМА, 2008. – 148с.
 11. Сазерленд Дж. Революционный метод управления проектами / Джефф Сазерленд. – М.: Изд-во «Манн, Иванов и Фербер» – 288 с.
 12. Schwaber Ken. Agile Project Management with Scrum.
 13. Тарасюк Г. М. Управління проектами. – К.: Каравелла, 2004. – 334с. 14. Шафер Д., Фарелл Р., Шафер А. Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1136 с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус