Інформаційний менеджмент

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Задорожна А. В.УФЕМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118УФЕМ-61сдоцент Задорожна А. В.

Опис курсу

Бурхливий розвиток техніки та технологій зробив інформацію доступною для всіх рівнів управління підприємством. Використання інформаційних систем, баз та банків даних, мережі Інтернет надало можливість приймати ефективні управлінські рішення на підприємстві чи в організації. Проте впровадження передових інформаційних технологій та систем потребує підготовки відповідних фахівців, які будуть володіти знаннями з управління та переробки інформації. З огляду на це важливим є підготовка спеціалістів, які будуть володіють знаннями з керування та обробкою інформації на підприємстві
Предметом дисципліни “Інформаційний менеджмент” є процеси інформаційної діяльності на підприємстві та методи управління ними.
Мета вивчення дисципліни “Інформаційний менеджмент” – це формування у студентів системних знань теорії та практики управління інформаційною діяльністю суб’єктів господарювання; опанування відповідного інструментарію для успішного управління інформаційними ресурсами, системами і технологіями.
Основні завдання дисципліни “Інформаційний менеджмент” – вивчення теорії, вітчизняного й світового передового досвіду, набуття практичних навичок з управління інформаційною діяльністю організацій.
Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати

 • сутність, зміст і значення інформаційного менеджменту в системі менеджменту підприємства;
 • сутність, класифікацію та особливості інформаційних ресурсів (ІР) як економічної категорії;
 • вплив ІР на конкурентоспроможність підприємства;
 • методи визначення інформаційних потреб організації, джерела та канали одержання стратегічної інформації;
 • сутність інформаційної інфраструктури, вимоги до неї;
 • принципи та стратегії створення й розвитку інформаційної інфраструктури підприємства;
 • нормативно-правове й науково-методичне забезпечення процесів управління інформаційними технологіями (ІТ) на підприємстві;
 • принципи управління ІТ відповідно до міжнародних стандартів і методологій;
 • організацію роботи інформаційної служби підприємства;
 • сутність економічної ефективності інформаційних систем і технологій та проблеми її оцінювання;
 • методики оцінювання ефективності інвестицій в інформаційні технології та проблеми їх використання.
 • б) уміти
 • організовувати та здійснювати інформаційну діяльність на будь-якому об’єкті;
 • організовувати інформаційне обслуговування органів управління будьякого рівня;
 • розробляти основні контури політики та стратегії організації у сфері інформаційних технологій;
 • оцінювати рівень інформатизації об’єкта;
 • аналізувати та реорганізувати діяльність підприємства для підвищення рівня його інформатизації;
 • визначати інформаційні потреби користувачів;
 • вибирати готові інформаційно-технологічні рішення та обґрунтовувати свій вибір;
 • аналізувати та оцінювати економічну ефективність інформаційних систем і технологій за різними методиками;
 • керувати проектами створення й упровадження інформаційно-технологічних рішень будь-якого рівня складності;
 • управляти інноваціями та інноваційною діяльністю у сфері інформаційних технологій;
 • виявляти і використовувати резерви підвищення ефективності інформаційної діяльності підприємства.

Рекомендована література

Основна

 1. Батюк А.С. та ін. Інформаційні системи в менеджменті : навч. посіб. / А. С. Батюк, З. П. Двуліт, К. М. Обельовська, І. М. Огородник, Л. П. Фабрі. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційновидавничий центр «Інтелект+» Інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2004. – 520 с.
 2. Васюхин О. В., Варзунов А. В. Информационный менеджмент : краткий курс : учеб. пособ. / О. В. Васюхин, А. В. Варзунов. – СПб. : СПбГУ ИТМО, 2010. – 119 с.
 3. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті : навч. посіб. / І. С. Вовчак. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 354 с.
 4. Глівенко С. В. та ін. Інформаційні системи в менеджменті : навч. посіб. / С. В. Глівенко, С. В. Лапін, О. О. Павленко та ін. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 407 с.
 5. Знахур В. С. Інформаційний менеджмент та маркетинг : конспект лекцій / С.В. Знахур. – Харків : Вид. ХНЕУ. – 2009. – 131 с.
 6. Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту : навч. посіб. / О. В. Матвієнко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с.
 7. Матвієнко О. В., Цивін М. Н. Інформаційний менеджмент : опорний конспект лекцій у схемах і таблицях : навч. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. – К., 2006. – 170 с.
 8. Сорока П. М. Інформаційний менеджмент : навч. посіб. для дистанційного навчання / П. М. Сорока, Б. М. Сорока. – К. : Університет Україна”, 2008. – 535 с.
 9. Шанченко Н. И. Информационный менеджмент : учеб. пособ. / Н. И. Шанченко. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 95 с.

Додаткова :

 1. Васильків Н.М. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Ефективність інформаційних систем». – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 98 с.
 2. Гринберг А. С. Информационный менеджмент / А. С. Гринберг, И. А. Король. – М. : Юнити–Дана, 2003. – 415 с.
 3. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : навч. посіб. / В. М. Гужва. – К. : КНЕУ, 2001. – 400 с.
 4. Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Г. І. Кіндрацька. – К. : Знання, 2006. – 366 с.
 5. Костров А. В. Основы информационного менеджмента / А. В. Костров. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 336 с.
 6. Крупський А. Ю., Феоктистова Л. А. Інформаційний менеджмент : навч. посіб. /А. Ю. Крупський, Л. А. Феоктистова. – М. : Видавничоторгова корпорація «Дашков і К °», 2008. – 80 с.
 7. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Данюк В. М., Петюх В. М., Цимбалюк С. О. та ін. ; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004. – 398 с.
 8. Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент організацій : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський – К. : Кондор, 2009. – 680 с.
 9. Симонов Ю. Ф., Бормотов В. В. Информационный менеджмент : учеб. пособ. / Ю. Ф. Симонов, В. В. Бормотов. – М. : Феникс, 2006. – 250 с.
 10. Скрипкин К. Г. Экономическая эффективность информационных систем / К. Г. Скрипкин. – М. : ДМК Пресс, 2002. – 256 с. 11. Сумець О. М. Основи операційного менеджменту / О. М. Сумець. – К. : ВД «Професіонал», 2004 – 416с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус