Архітектура ІТ-підприємства

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Ситник В. Ю.УФЕ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416УФЕ-21сСитник В. Ю.

Опис курсу

Предметом навчальної дисципліни є закономірності й процеси підвищення ефективності основного бізнесу компанії за допомогою інформаційних технологій.

 Мета навчальної дисципліни

Формування комплексу професійної компетентності, щодо моделей та механізмів створення архітектури ІТ підприємства, які можна застосовувати в умовах вітчизняної економіки.

 Основні завдання

Формування сучасних теоретичних та практичних знань, умінь та навичок з аналізу та архітектурної побудови бізнес структур на основі ІТ- рішень.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна взаємопов’язана із такими дисциплінами як «Інформатика», «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва», «Управління проектами інформатизації» «Інноваційна економіка».

Вимоги до знань і умінь

а) знати

 • категорійно-понятійний апарат проблематики архітектурної побудови ІТ підприємств;
 • загальні принципи, моделі побудови ІТ підприємств;
 • методики опису і побудови різних архітектур;
 • нормативно-правові засади забезпечення розвитку інформаційного суспільства;

 б) уміти

 • поетапно будувати ефективну ІТ архітектуру;
 • розробляти бізнес-стратегії використання інформаційних технологій;
 • розробляти ІТ бюджети підприємства;
 • керувати та контролювати архітектурний процес;
 • застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень;
 • застосовувати набуті  навички  в  практичній  діяльності  щодо  інформаційної політики.

Рекомендована література

1. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями : навч. посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В. Рогушина. – Ірпінь : Нац. університет ДПС України, 2016. – 212 с.
2. Воронін А. М. Інформаційні системи прийняття рішень: навчальний
3. посібник. / Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Климова А. С. − К. : НАУ-друк, 2009. − 136с.
4. Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. ред. Н. В. Морзе; Морзе Н.В., Піх О.З. – Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», – 2015. – 384 с.
5. 4. Павлиш В. А., Гліненко Л. К. Основи інформаційних технологій і систем:Навчальний посібник. / Павлиш В. А., Гліненко Л. К. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. − 500 с.
6. Никифорук Б. В. Системний підхід до прийняття управлінських рішень / Б. В. Никифорук. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. – 229 с.
7. Зачко О. Б., Івануса А.І., Кобилкін Д.С. Управління проектами: теорія, практика, інформаційні технології. – Львів: ЛДУ БЖД, 2019. – 173 с.
8. Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 192 с.
9. Марченко А. В. Проектування інформаційних систем. Режим доступу : http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/PIS_Marchenko.pdf
10. Приймак Н. С. Архітектура управління стратегічними змінами на підприємстві та характеристика її елементів. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. №. 67. С. 207–214.
11. Копійка О.В., Коротченко Л.А. Підходи до побудови сучасної ІТ–інфраструктури як основи для створення єдиного інформаційного простору. Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. 2018. №. 1. С. 34–42.

 

Інтернет ресурси:

 1. 1. Проблеми та пріоритети розвитку е-уряду: зарубіжний та вітчизняний досвід. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/ publish/article?art_id=10239827
  2. Zachman Framework. – Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Zachman_Framework
  3. IFEAD’s New Sections on Services Orientation. – Режим доступу : http://www.enterprisearchitecture.info/EA_Services-Oriented-Enterprise.htm
  4. Enterprise architecture-framework and methodology for the design of architecture in the large. Режим доступу : http://is2.lse.ac.uk/asp/ aspecis/20050145.pdf
  5. Welcome to TOGAF™ Version 9 – The Open Group Architecture Framework. – Режим доступу : http://www.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/
  6. Microsoft Architecture Overview. – Режим доступу : http://msdn.microsoft.com/enus/library/ms978007.aspx
  7. Проектування інформаційних систем– Режим доступа: https://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:de1c9452f2a161439391120eef364dd8ce4d8e5e/20160217112601/170352/index.html
  8. Zachman International – Режим доступа: http://www.zachman.com
  9. Марченко А. В. Проектування інформаційних систем. Режим доступу : http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/PIS_Marchenko.pdf
  10. Частина 8: ІТ-архітектура системи електронного урядування [Электронный ресурс] / Ю.Б. Пігарєв, А.Г. Ложковський, Я.В. Гапанович. – К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. – 64 с. – Режим доступа: https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/ Part_008_Feb_2018.pdf
  11. Архітектура інформаційних технологій– Режим доступа: https://studopedia.org/7-110167.html
  12. Federal Enterprise Architecture (FEA). – Режим доступу : http://www.whitehouse.gov/omb/egov/fea/
  13. Алджанов В. ИТ-архитектура от А до Я: Теоретические основы. Первое издание Режим доступу : https://books.google.com.ua/books?id=fHNmDwAAQBAJ&pg=PT6&dq=%D0%98%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%90+%D0%B4%D0%BE+%D0%AF&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwjU-cLA4-D8AhXjmIsKHfzdDZcQ6AF6BA HEAI#v=onepage&q=%D0%98%D0%A2-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0% B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%90%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%AF&f=false
  14. Microsoft 365 Режим доступу: https://support.microsoft.com/en-us/project

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус