Архітектура ІТ-підприємства

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Ситник В. Ю.УФЕ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416УФЕ-21сСитник В. Ю.

Опис курсу

Предметом навчальної дисципліни є закономірності й процеси підвищення ефективності основного бізнесу компанії за допомогою інформаційних технологій.

 Мета навчальної дисципліни

Формування комплексу професійної компетентності, щодо моделей та механізмів створення архітектури ІТ підприємства, які можна застосовувати в умовах вітчизняної економіки.

 Основні завдання

Формування сучасних теоретичних та практичних знань, умінь та навичок з аналізу та архітектурної побудови бізнес структур на основі ІТ- рішень.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна взаємопов’язана із такими дисциплінами як «Інформатика», «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва», «Управління проектами інформатизації» «Інноваційна економіка».

Вимоги до знань і умінь

а) знати

 • категорійно-понятійний апарат проблематики архітектурної побудови ІТ підприємств;
 • загальні принципи, моделі побудови ІТ підприємств;
 • методики опису і побудови різних архітектур;
 • нормативно-правові засади забезпечення розвитку інформаційного суспільства;

 б) уміти

 • поетапно будувати ефективну ІТ архітектуру;
 • розробляти бізнес-стратегії використання інформаційних технологій;
 • розробляти ІТ бюджети підприємства;
 • керувати та контролювати архітектурний процес;
 • застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень;
 • застосовувати набуті  навички  в  практичній  діяльності  щодо  інформаційної політики.

Рекомендована література

 1. Никифорук Б. В. Системний підхід до прийняття управлінських рішень / Б. В. Никифорук. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2 – 229 с. Режим доступу : http://www.iso.org/iso/home.htm
 2. Режим доступу : http://gost.kiev.ua/
 3. Проблеми та пріоритети розвитку е-уряду: зарубіжний та вітчизняний досвід. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/ publish/article?art_id=10239827
 4. e-GIF Standards Maturity Model. – Режим доступу : http://www.e.govt.nz/standards/egif/standards-development/
 5. COBIT® Publications and Products. – Режим доступу : http://www.isaca.org/Content/
 6. NavigationMenu/Members_and_Leaders1/COBIT6/COBIT_Publications/COBIT_Products.htm
 7. Zachman Framework. – Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Zachman_Framework
 8. IFEAD’s New Sections on Services Orientation. – Режим доступу : http://www.enterprisearchitecture.info/EA_Services-Oriented-Enterprise.htm
 9. Enterprise architecture-framework and methodology for the design of architecture in the large.
 10. Режим доступу : http://is2.lse.ac.uk/asp/ aspecis/20050145.pdf
 11. Welcome to TOGAF™ Version 9 – The Open Group Architecture Framework. – Режим доступу : http://www.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/
 12. Teale P. Business Patterns for Software Engineering Use / P. Teale, R. Jarvic. – Part 1. –
 13. Microsoft Architecture Journal. – 2004. – N 2. – April.
 14. Microsoft Architecture Overview. – Режим доступу: http://msdn.microsoft.com/enus/library/ms978007.aspx
 15. Federal Enterprise Architecture (FEA). – Режим доступу: http://www.whitehouse.gov/omb/egov/fea/
 16. Алджанов В. ИТ-архитектура от А до Я: Теоретические основы. Первое издание Режим доступу : https://books.google.com.ua/books?id=oANaDwAAQBAJ&pg=PT38&lpg=PT38&dq =%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%86%D0%A2+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81

ІНТЕРНЕТ САЙТИ

 1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
 2. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C.%3EI%3D%21NBUV$%3C.%3E%29%2A%28%3C.%3EU%3D%D0%97970.31%20%D1%8F73-5%3C.%3E%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&R21DBN=1&R21DBN=2

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус