Цифрова економіка

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит
56Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Ярема О. Р.УФЕ-31с
532Ярема О. Р.УФФ-36с
58Ярема О. Р.УФФ-31з

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532УФЕ-31сЯрема О. Р., Ярема О. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532УФФ-36сЯрема О. Р.
58УФФ-31зЯрема О. Р.

Опис курсу

У наш час важко представити функціонування усіх сфер життя без допомоги електронних, комп’ютерних, мережевих і безліч інших важливих автоматизованих технологій. Починаючи із спілкування і придбання покупок і закінчуючи виробництвом товарів і самостійною роботою фірми ‒ усе переходить в цифрове середовище, яке дозволяє в порівнянні з традиційними формами господарювання істотно підвищити ефективність, якість і продуктивність в різних видах виробництва при зберіганні, продажі, доставці і споживання товарів і послуг. Таким чином, у зв’язку з розумінням вирішальної ролі цифрових технологій в становленні стратегічної економічної конкурентоспроможності країни сучасний розвиток економічних стосунків в суспільстві полягає в її цифровій трансформації. Цифрова трансформація ‒ та інтегральна взаємодія між фізичним світом і віртуальним світом цифрових технологій, коли віртуальна частина світу, взаємодіючи з реальною, є продуктивною силою і формує новий тип економічних стосунків ‒ цифрову економіку ‒ це економіка, заснована на нових методах генерування, обробки, зберігання і передачі інформації, а також цифрових комп’ютерних технологіях. При цьому економіка, як процес створення матеріальних і духовних цінностей, отримує з цифровою трансформацією додатковий імпульс, поставляючи нові види товарів і послуг.

Суть цифрової економіки полягає також в тому, щоб разом з реальними фізичними продуктами, з реальними процесами і технологіями існувала і віртуальна реальність цих же речей, які мають ті ж властивості, ті ж якості, працюють і існують в такому ж середовищі, в якому існують і функціонують реальні продукти. І тоді, експериментуючи, створюючи всілякі умови, які нам прийдуть в голову, можна формувати матеріальну реальність набагато ефективніше, набагато швидше, набагато економніше.

 

Цифровізація – це насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що фактично уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір. Основна мета цифровізації полягає у досягненні цифрової трансформації існуючих та створенні нових галузей економіки, а також трансформації сфер життєдіяльності у нові більш ефективні та сучасні. Цифрова економіка базується на інформаційно-комунікаційних та цифрових технологіях, стрімкий розвиток та поширення яких вже сьогодні впливають на традиційну економіку, трансформуючи її від такої, що споживає ресурси, до економіки, що створює ресурси. Цифрове суспільство та, зокрема, цифрова економіка є сучасним трендом, який приведе до суттєвої зміни професійно-управлінської структури в суспільстві й вимагає негайної підготовки до цих змін.

Знання цих основ дозволить студентам в подальшому кваліфіковано орієнтуватись в особливостях тих чи інших економічних процесів в галузі цифрової трансформації економічних відношень, приймати необхідні рішення в процесі професійної роботи, забезпечуючи при цьому найвищу ефективність функціонування та управління економічними системами.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є положення відповідно до структури курсу, що складається з трьох частин: в першій частині розглянуті теоретичні аспекти розвитку і нормативного регулювання цифрової економіки; у другій частині показано, що кадри і освіта є ключовими чинниками розвитку цифрової економіки; у завершальній третій частині розглянуті закономірності розвитку і інформаційної безпеки цифрової економіки.

 

Мета навчальної дисципліни

Метою дисципліни є набуття теоретичних знань, прикладних навичок та умінь вирішення професійних завдань, що виникають в різних сферах цифрової економіки. Що дасть змогу підготувати висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками необхідними для розв’язання складних спеціалізованих завдань щодо поглиблення цифровізації економіки з використанням елементів штучного інтелекту.

Здатність впроваджувати інноваційні технології виробництва інформаційних продуктів та послуг, підвищення якості інформаційного обслуговування. Володіти знаннями і розуміння наукових засад організації, модернізації, впровадження новітніх технологій в інформаційній, виробничій та повсякденній діяльності.

Формування теоретичних знань і набуття практичних навичок з основних питань розбудови цифрової економіки, з демонстрацією реального стану її розвитку в Україні.

Завдання навчальної дисципліни

Завдання полягає в цілеспрямованому формуванні у майбутніх фахівців знань і професійних компетентностей, необхідних для управління економічними об’єктами в процесі їх цифровізації, та впровадження цифрових технологій в секторах промисловості, бізнесі та державному управлінні для підвищення їх ефективності, конкурентоздатності, забезпеченні сталого національного розвитку, зростанні обсягів виробництва високотехнологічної продукції та благополуччя населення України.

Завдання вивчення дисципліни передбачає наступне:

 • навчити у логічній послідовності базових понять цифрової економіки, її особливостям;
 • навчити визначати специфічні риси Четвертої промислової революції;
 • навчити правильно застосовувати методичний інструментарій визначення базових технологій Індустрії 4.0;
 • навчити розумінню векторів впровадження концепції Індустрії 4.0;
 • ознайомити з роллю держави в становленні та розвитку цифрової економіки;
 • виробити навички практичного застосування Інтернет речей;
 • ознайомити з прикладами впровадження промислового Інтернет речей;
 • ознайомити з можливостями та перспективи створення Штучного інтелекту;
 • розкрити можливості прийняття управлінських рішень за допомогою системи Штучного інтелекту;
 • виробити вміння використання моделі Big Data в бізнес-процесах;
 • навчити визначати переваги та проблеми цифрових платформ;
 • виробити навички ведення Електронного бізнесу та Електронної комерції.

 

Вимоги до знань і умінь 

При вивченні дисципліни «Теорія випадкових процесів»  здобувачі вищої освіти набувають такі компетентності (здатність):

ІК1 – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

ЗК3 − Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК5 − Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК8 − Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК9 − Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.

ЗК10 − Здатність бути критичним і самокритичним.

СК13 − Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.

СК14 − Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

СК17 − Здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними системами та технологіями.

Програмні результати навчання:

ПР05 − Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).

ПР06 − Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.

ПР10 − Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.

ПР13 − Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.

ПР25 − Розуміти структуру, основні принципи діяльності та бізнес-процеси суб’єктів ІТ-індустрії.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

“Цифрова економіка” є базовою навчальною дисципліною професійного циклу підготовки магістрів спеціальності 051 «Економіка». Знання, отримані в курсі «Актуальні проблеми цифрової економіки», стануть основою для майбутньої професійної діяльності наших випускників, які допоможуть їм активно включитися в цифрову трансформацію економічних стосунків, що визначають на сучасному етапі розвиток економіки.

Дисципліна “Цифрова економіка” взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Математика для економістів”, “Теорія імовірностей та математична статистика”, “Дослідження операцій”, “Моделювання економіки”, “Технології інтернет”, “ІТ-Право”

Отримані знання можуть бути використані у практичній діяльності в управлінні економіко-виробничими та фінансовими системами.

Рекомендована література

 1. Агеев А. И., Логинов Е. Л. Криптовалюты, рынки и институты. Экономические стратегии. 2018;20(1):94-107.
 2. Афанасьева О.П.. Інтернет-маркетинг: Опорний конспект лекцій. Харків, 2017, 42с.
 3. Баб’ячок Р.І., Кульчицький І.І. Основні тенденції розвитку стартапів в Україні – проблеми, перешкоди і можливості URL: https://www.civic- synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/0snovni-tendentsiyi-rozvytku- startapiv-v-Ukrayini-1-1 .pdf
 4. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: підручник. Київ: Знання, 2006. 431 с.
 5. Баранов О.А., Інтернет речей (ІоТ) і блокчейн ,Інформація і право” № 1(24)/2018. С.59
 6. Ван ден Берг Дж., Берер М. “Круті” завжди залишаються “крутими”. Брендинг для покоління Y: пер. з англ. СПб.: Пітер, 2012. С.
 7. Варнавский А. В., Терехова Т. Б., Бурякова А. О. О некоторых аспектах развития цифровой экономики. Мировая экономика: проблемы безопасности. 2018;(1):98-103.
 8. Варнавский B. Токен или криптовалюта: технологическое содержание и экономическая сущность. ФИНАНСБІ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. 2018. Т. 22. №5. С. 122-140.
 9. Васєчко О. О. Сучасні виклики статистичної вищої освіти і науки // Статистика України. 2014.№4. С. 4-10.
 10. Ватаманюк 3. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка : Навч. посіб. / 3. F. Ватаманюк, С. М. Панчишин, С. К. Ревенчук, В. F. Буняк, Н. І. Енатюк, І. М. Ерабинський, М. I. Крупка, Є. Й. Майовець, Р. В. Михайлишин; ред.: 3. F. Ватаманюк, С. М. Панчишин. – К. : Вид. дім «Альтернативи», 2001. – 606 с. – укр.
 11. Веретюк С. М., Пілінський В. В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. 2016. № 2. С. 51-58.
 12. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Електронний бізнес: навч. посібник. Київ: ДУТ, 2018. 292 с.
 13. Воронцова A., Мелешенко E.E. Блокчейн: панацея или угроза для хранения и передачи информации // Синергия наук. 2016. № 5. – С. 93 – 101.
 14. Гейдор А.П., Бізбіз Т.М. Джерела фінансування стартапів в Україні. Інвестиції: практика та досвід. № 1.С. 73-78.
 15. Голобородько А. Ю. , Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., Цифрова економіка. Підручник. 2020.399с.
 16. Голобородько А. Ю. Механізм побудови інформаційної системи управління потоковими процесами. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. Вип. 1. Т2. 2013. С. 326-330.
 17. Голобородько А. Ю. Плевако Н.О. Статистичне прогнозування тенденцій розвитку телекомунікаційної сфери економіки в умовах цифровізації. Бізнес Інформ. 2020. №12. (подано до друку)
 18. Голобородько А. Ю., Воскобоєва О.В. Класифікація інформаційних логістичних потоків процесно-системного підходу управління підприємством в умовах цифровізації економічних процесів. Економіка. Менеджмент. Бізнес». № 4(30), С. 47-53. Режим доступу: file:///C:/Users/AneHa/Downloads/2337-TeKCT%20cTaiTi-7923-l-10-20200115.pdf
 19. Голобородько А. Ю., Легомінова С.В. Сучасні особливості розвитку логістичних потоків в умовах цифрової економіки. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2020 №2. С. 93-101. Режим доступу: http://ibo.wunu.edu.ua/index.php/ibo/article/view/482/529
 20. Голобородько А. Ю., Легомінова С.В. Технологія управління економічними інтелектуальними системами в умовах цифрової економіки Економічний дискурс. № 1. С. 16-24. Режим доступу: file:///C:/Users/AneHa/Downloads/202522-453878-l-SM.pdf
 21. Департамент промисловості, інновації та науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://industry.gov.au
 22. Дергалюк Б.В. Інтелектуальний капітал як чинник реалізації структурних змін в національній економіці. Підприємництво та інновації. Вип. 6. С. 34-39.
 23. Дерев’янко В.М. Інтелектуальний капітал постіндустріального суспільства: філософський аналіз концептуальних положень. Банківська справа. № 4- 5(136). С. 102-113.
 24. Джеффри Маркетинг, основанный на данных. 15 показателей, которые должен знать каждый. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013.
 25. Дмитренко В. І. Нормативно-правове регулювання впровадження електронного урядування на місцевому рівні в Україні. Право та державне управління. № 4 (29). Том 2. 2017. С. 55-61.
 26. Добрынин А. П. Цифровая экономика – различные пути к эффективному применению технологий (BIM, PLM, САД ЮТ, Smart City, BIG DATA) / А. П. Добрынин // International Journal of Open Information Technologies. – 2018. -№ 67. -C. 4-7.
 27. Журавльов О. В. Імплементація концепції «Big Data” у державну статистику // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2017. № 3. С. 7-15.
 28. Задорожна А.В., Жумік О.В. проблема ринку криптовалюти в її концептуальній постановці. International Scientific Journal “Internauka”. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15576518732056.pdf
 29. Зварич І. Циркулярна економіка і глобалізоване управління відходами. Журнал європейської економіки. Том 16. №1(60). С.43.
 30. Карр Н. Великий переход: что готовит революция облачных технологий / пер. с англ. А. Баранова. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014. С. 21.
 31. Карчева Г. Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України : монографія д- ра екон. наук / (Е. Т. Карчева, Т. С. Смовженко, В. І. Міщенко та ін.); за заг. ред. д-ра екон. наук Е. Т. Карчевої. – Київ : ДВНЗ »Університет банківської справи», 2016. – 279 с.
 32. Карчева Г.Т., Огородня Д.В., Опенько В.А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. №3 (27). 2017. С.13-21.,С.17-18.
 33. Карчева, ; Огородня, Д.; Опенько, В. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки, fp 2017, 13-21.
 34. Касатонова И.А. Виртуальный бизнес как почва для развития и укрепления рыночных позиций предприятий в сфере электронной экономики / И.А. Касатонова, В.Ю. Нестренко // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №56/2. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – с. 220 – 226.
 35. Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. № 6. С. 106-107.
 36. Корепанов О. С.Методологічні засади статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст в Україні: моногр. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство”, 2018. С. 95.
 37. Краус Н. М, Клаус К. М. Інноваційне табло України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 6. [Електронний ресурс]. URL: http://www.eastemeuropeebm.in.iia/6-2017-ukr.
 38. Краус Н.М. Інституціоналізація інноваційної економіки: глобальні та національні тенденції: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня докт. економ, наук : спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки”. Київ: Знання, 2017. 40 с.
 39. Краус Н.М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку [Електронний ресурс]. – Ефективна економіка. – 2018. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=l&z=6047
 40. Краус Н.М., Голобородько О.П., Краус К.М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.Ua/pdf/l_2018/8.pdf
 41. Криворучко О.П., Краус Н.М. Імперативи формування та домінанти розвитку цифрової економіки у сучасному парадигмальному контексті. Парадигмальні зрушення в економічній теорії XIX ст.: зб. наук. пр. за матеріалами III Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 лист. 2017 р. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. С. 681-685.
 42. Крисоватий I., Сохацька О.М., Скавронська І.В. Четверта промислова революція: зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Крисоватого та д.е.н., проф. О.М. Сохацької. Тернопіль: THEY. ФОП Осадца Ю.В., 2018. 478с.
 43. Лапидус Л.В. “Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией”: ученик. Москва: ИНФРА-М, 2020. 479 с.
 44. Лапидус Л.В. Краудсорсинг и краудфандинг. Маркетинговое продвижение проектов, продукции и услуг. Вестник Финансового университета. № 4 (94).
 45. Ляшенко I., Вишневський О.C. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія / БАН України, Ін-т економіки пром-сті. К.: 2018. 252 с.
 46. Матвейчук Л. О. Цифрова економіка: теоретичні аспекти / Л. О. Матвейчук // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2018. – № 4. – С. 116-127. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2018 4 20
 47. Мейтус В.Ю., Морозова Г.І., Таран Л.Ю., Козлова В.П., Майданюк Н.В. Кіберфізичні системи як основа інтелектуалізації “розумних” підприємств. Control Systems and Computers. № 4. C. 14-26.
 48. Настройка контекстной рекламы Google URL: http://livepage.pro/google- adwords-free-course/
 49. Організація економічного співробітництва та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/sti/ieconomy
 50. Осауленко О. Е. Офіційна статистика в системі національної інформаційної безпеки: моногр. К.: ТОВ «Август Трейд”, 2017. С. 295.
 51. Офіційний сайт URL: http://bitcoin.org
 52. Офіційний сайт URL: www.threadless.com.
 53. Офіс ефективного регулювання. URL: http://brdo.com.ua
 54. Офіційний сайт платформи “Індустрія 4.0” [Електронний ресурс] // Федеральне міністерство з еконо/ мічних питань та енергетики. Федеральне міністерство освіти та наукових досліджень, Німеччина. — Режим доступу: http://www.plattfonn/i40.de/
 55. Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст.: Матеріали III Міжнар. наук.-прак. конфер. Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. 762 с., с.682-683.
 56. Подскребко О.С. Розробка структури системи підтримки прийняття рішень з управління виробничою логістикою промислового підприємства. Бізнес Інформ. № 4. С. 139-146.
 57. Поліванов В. Є. Дмитрієва Н. О. Економічна сутність та генезис світового електронного бізнесу. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 134. 2018
 58. Поляниця О.В., Яківець В.С. Особливості розвитку електронних платіжних систем в Україні. Молодий вчений. № 7 (34). 2016 С. 116-120. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/joumal/2016/7/29.pdf
 59. Пономаренко І.В. Цифровий маркетинг як ефективний інструмент підвищення рівня конкурентоспроможності компанії. Проблеми інноваційно- інвестиційного розвитку. № 15. С. 57-65.
 60. Портал Європейської Комісії. Закони про Інтернет речей [Електронний ресурс] /ПЄК//Закони про Інтернет речей. URL: https://ec.europa.eu/digital- singlemarket/en/policies/mtemet-things
 61. Пушкарьова Т.О., Мельник О.М. Електронна освіта і її розвиток в Україні.. Комп’ютер у школі та сім’ї. №3. URL:http://www.irbis- nbuv.gov.ua/cgi-
 62. Резниченко A. Что такое Big Data. Проблеми програмування, 2019. №3. С. 86-100.
 63. Семеног А. Ю., Цирулик В., «Тенденції розвитку FinTech послуг на світовому та вітчизняному ринках фінансових послуг» БІЗНЕСІНФОРМ, № 10, рр. 327-334, 2018.
 64. Семячков К.А. Цифровая экономика и ее роль в управлении современными социально-экономическими отношениями. Современные технологии управления. №8 (80). URL: http://sovman.ru/article/8001/
 65. Система забезпечення інформаційної безпеки. URL: www//https://pidruchniki.com/12631113/politologiya/sistema_zabezpechennya_infor matsiynoyi_bezpeki
 66. Смирнова 1., Сімаков К. І. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційного підприємництва в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 3(53). URL: file:///C:/Users/AneHa/Downloads/ecvd_2018_3_24.pdf
 67. Ткаленко О.М., Мельник М.В. Аналіз застосування технології блокчейн з метою забезпечення безпеки банківських операцій. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. №4. С.44—48.
 68. Фонд Найта: Тенденції у сфері цивільних технологій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://knightfoundation.org/features/civictech/
 69. Цифрова адженда України – 2020 (“Цифровий порядок денний” – 2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти “цифровізації” України до 2020 року. HITECH office, грудень 2016. 90 с. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.
 70. Цікаві факти про інтернет-торгівлю в світі в 2020 році. URL: https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/interesnye-fakty-ob-intemet- torgovle/
 71. Что такое стартап (реальные примеры) – отличия от инвестиций, за даними URL: https://pammtoday.com/chto-takoe-startap.html
 72. Шалева О.І. Електронна комерція – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/209-elektronna-komertsya-shaleva o.html
 73. Штучний інтелект. Інтернет речей. Допомога чи загроза?! Матеріали другої науково-практичної конференції «Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження». – Київ, 2018. – С.60-61 25.
 74. Штучний інтелект. Проблеми та перспективи впровадження електронного урядування в Україні. Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції «Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі» – Полтава, 2018. – С. 53-54 27

Ресурси мережі інтернет:

 1. Департамент промисловості, інновації та науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://industry.gov.au
 2. Офіційний сайт URL: http://bitcoin.org
 3. Офіційний сайт URL: www.threadless.com.
 4. Офіс ефективного регулювання. URL: http://brdo.com.ua
 5. Офіційний сайт платформи “Індустрія 4.0” [Електронний ресурс] // Федеральне міністерство з еконо/ мічних питань та енергетики. Федеральне міністерство освіти та наукових досліджень, Німеччина. — Режим доступу: http://www.plattfonn/i40.de/
 6. Поляниця О.В., Яківець В.С. Особливості розвитку електронних платіжних систем в Україні. Молодий вчений. № 7 (34). 2016 С. 116-120. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/joumal/2016/7/29.pdf
 7. Портал Європейської Комісії. Закони про Інтернет речей [Електронний ресурс] /ПЄК//Закони про Інтернет речей. URL: https://ec.europa.eu/digital- singlemarket/en/policies/mtemet-things
 8. Фонд Найта: Тенденції у сфері цивільних технологій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://knightfoundation.org/features/civictech/
 9. Цифрова адженда України – 2020 (“Цифровий порядок денний” – 2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти “цифровізації” України до 2020 року. HITECH office, грудень 2016. 90 с. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.
 10. Цікаві факти про інтернет-торгівлю в світі в 2020 році. URL: https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/interesnye-fakty-ob-intemet- torgovle/
 11. Что такое стартап (реальные примеры) – отличия от инвестиций, за даними URL: https://pammtoday.com/chto-takoe-startap.html
 12. Шалева О.І. Електронна комерція – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/209-elektronna-komertsya-shaleva o.html

Матеріали

Робоча програма дисципліни (051 “Економіка”)

Робоча програма дисципліни (“072 “Фінанси, банківська справа та страхування””)

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Завантажити силабус

Силабус: 051 “Економіка”

Завантажити силабус