Дослідження операцій

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Мищишин О. Я.УФЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732УФЕ-41сМищишин О. Я., Мищишин О. Я.

Опис курсу

В навчальній дисципліні “Дослідження операцій” розглядаються основи оптимізацій складних економіко-організаційних структур, системи інформаційних технологій, що використовуються для автоматизації управлінської діяльності. Особливу увагу звернуто на забезпечення інформаційних систем можливостями роботи в комп’ютерних мережах і використання засобів телекомунікацій. Також розглядаються автоматизовані інформаційні системи в таких фінансових установах, як податкова інспекція, банк, страхова компанія.

Предмет навчальної дисципліни – вивчення теорії дослідження операцій в економіці та етапів побудови моделей з використання методик математичного програмування.

Мета навчальної дисципліни  – формування системи теоретичних і практичних знань з основ дослідження операцій, їх використання в управлінні соціально-економічними процесами

Основні завдання –  розкрити і засвоїти суть та механізм функціонування економічних систем, їх функцій; показати роль економічних структур у економіці, закономірності їх еволюційного розвитку; розкрити теоретичні основи операцій; принципи оптимізації складних структур; сформувати у студентів теоретичну та методологічну базу, необхідну для наступного оволодіння практикою використання інструментів дослідження операцій. Необхідно допомогти правильно розуміти закономірності у сфері дослідження операцій: господарюючих суб’єктів, фінансових органів , розкрити можливості використання цих закономірностей у практиці роботи.
Вимоги до знань і умінь
а) знати

 • основні наукові підходи та сучасні концепції розвитку дослідження операцій;
 • проблеми розвитку фінансових установ держави та шляхи їх оптимального розв’язання;
 • можливості використання теорії оптимізації для формування ефективної діяльності фінансових органів;
 • пріоритетні дослідження українських науковців-економістів

б) уміти

 • порівнювати та аналізувати, та ідентифікувати різні економічні структури та системи;
 • об’єктивно оцінювати економічні процеси та створювати їхні математичні моделі;
 • розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики оптимізації складних структур;
 • застосовувати знання з дослідження операцій в практичній діяльності.

Рекомендована література

 1. Бажин И.И. Экономическая кибернетика: компакт-учебник. – Харьков: Консум, 2004.
 2. Бейко И.В. и др. Методы и алгоритмы решения задач оптимизации. – К., 1983.
 3. Дослідження операцій: Підручник, у 2-х томах. Том 1. – ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005.
 4. Зайченко Ю.П., Шумилов С.А. Исследование операций. Сб. задач. – К.: Вища школа, 1984.
 5. Пономаренко Л.А. Основи економічної кібернетики. Підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002.
 6. Хазанова Л.Э. Математические методы в экономике. Учебное пособие. – М.: Изд-во БЕК, 2002.
 7. Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. Дослідження операцій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004.
 8. Алдохин И.П., Кулиш С.А. Экономическая кибернетика. – Харьков: Вища школа, 1983.
 9. Бахмутская Э.Я. Математические основы кибернетики. – Харьков, 1972.
 10. Габасов Р.Ф., Киррилов Ф.М. Основы динамического программирования. – Минск, 1975.
 11. Каримов Р.Н. Теоретические основы кибернетики. – Саратов, 1975.
 12. Кобринский Н.Е. Экономическая кибернетика: учебник. – М.: Экономика, 1989.
 13. Колемаев В.А. Математическая экономика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
 14. Кузин Л.Т. Основы кибернетики. – М., 1972.
 15. Лямец В.И., Термиев А.Д. Системный анализ: вводный курс. – Харьков, 1998.
 16. Ляшко СИ. Обобщенное управление линейными системами. – К.: Наукова думка, 1998.
 17. Семенов Г.В. Лекции по экономической кибернетике. – Изд-во Казанского ун-та, 1990.
 18. Эртли-Каякоб П. Экономическая кибернетика на практике: Сокр. Пер. с нем. /Под ред. К.А.Багриновского. – М.: Экономика, 1983.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни

 

Силабус:

Завантажити силабус