Web-дизайн і Web-програмування

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент Депутат Б. Я.УФЕ-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648УФЕ-31сдоцент Депутат Б. Я., Ярема О. Р.

Опис курсу

Предметом дисципліни «Web-дизайн та web-програмування» є вебтехнології та принципи веб-дизайну, а також методи їх використання при розробці сайтів різноманітного призначення.

Метою навчальної дисципліни є засвоєння необхідних знань з основ веб-технологій та веб-дизайну, а також формування твердих практичних навичок щодо розробки якісних сайтів. Формування знань і навичок, необхідних для розв’язування задач з застосуванням персонального комп’ютера й сучасного програмною забезпечення.

Основні завдання
Завданнями навчальної дисципліни «Web-дизайн та webпрограмування» є: отримання теоретичних знань з основ веб-технологій, веб-дизайну та веб-програмування; отримання практичних навичок з розробки веб-сайтів.

Вимоги до знань і умінь
Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати:

 • правила побудови документів HTML, основні властивості каскадних таблиць стилів;
 • основні елементи об’єктної моделі браузера;
 • правила побудови і основні елементи мови JavaScript;
 • правила побудови і основні елементи серверних сценаріїв;
 • правила взаємодії серверних сценаріїв з серверами БД та вебсервісами;

б) вміти:

 • створювати сайт з використанням HTML, CSS та JavaScript;
 • працювати з протоколами HTTP;
 • використати засоби каскадних таблиць стилів для оформлення сторінки;
 • використовувати основні об’єкти браузера та основні наперед визначені об’єкти JavaScript;
 • написати нескладний сценарій обробки події;
 • створити серверний сценарій та забезпечити його взаємодію з БД та веб-сервісами.

Рекомендована література

Основна:

 1. Цеслів О.В. WEB-програмування : навч. посібнник / О.В. Цеслів; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України “Київ, політехн. ін-т”. – Київ : НТУУ “КПІ”, 2011. – 296, с. .
 2. Duckett, J. (2018). HTML and CSS: Design and Build Websites. John Wiley & Sons 490 p.
 3. Duckett, J. (2021). JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development. John Wiley & Sons 640 p.
 4. Freeman, A., & Robson, E. (2018). Head First HTML and CSS: A Learner’s Guide to Creating Standards-Based Web Pages, 2nd Edition. O’Reilly Media 700 p.
 5. Freeman, E., & Robson, E. (2020). Head First JavaScript Programming: A Brain-Friendly Guide. O’Reilly Media 600 p.
 6. Gauchat, J. (2021). Responsive Web Design with HTML5 and CSS: Develop future-proof responsive websites using the latest HTML5 and CSS techniques, 3rd Edition. Packt Publishing 350 p.
 7. McFarland, D. (2018). JavaScript & jQuery: The Missing Manual. O’Reilly Media 720 p.
 8. O’Connor, E. (2020). Flask Web Development: Developing Web Applications with Python. O’Reilly Media 450 p.
 9. Robbins, E., & Nelson, B. (2020). Learning React: A Hands-On Guide to Building Web Applications Using React and Redux, 2nd Edition. Addison-Wesley Professional 550 p.
 10. Souza, M. (2019). Flask Framework Cookbook: Over 80 proven recipes and techniques for web developers to create highly functional and responsive web applications using Flask 1.0 and beyond, 2nd Edition. Packt Publishing 400 p.
 11. Vazquez, R., & Alvarez, M. (2020). Web Development with Django. Packt Publishing 300 p.

Додаткова:

 1. Куленко М.Я. Основи графічного дизайну : підручник для студентів вищих навч. закладів / Михайло Куленко; МОНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – 2-ге вид., виправл. та доп. – Київ : Кондор, 2007. – 492с.
 2. Шмідт Я. Нова мережа: ознаки, практики і наслідки веб 2.0 = Das Neue Nets Markmale, Praktiken und Folgen des Web 0 : посібник для вузів /Ян Шмідт ; [пер. з нім. В. Климченко ; за заг. ред. В. Іванова]. – Київ : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2013.-283
 3. Duckett, J. (2014). JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development. John Wiley & Sons. 520 p
 4. Griggs, J. (2019). Learning Node.js Development: Learn the fundamentals of Node.js, and deploy and test Node.js applications on the web. Packt Publishing 420 p.
 5. Horton, W. (2020). Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional. Apress 800 p.
 6. Pilgrim, M. (2021). Dive into Python 3. Apress 900 p.
 7. Welling, L., & Thomson, L. (2016). PHP and MySQL Web Development. Addison-Wesley Professional 680 p.

 

Матеріали

Робоча програма дисципліни

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус