Web-дизайн і Web-програмування

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Депутат Б. Я.УФЕ-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648УФЕ-31сдоцент Депутат Б. Я., Старух  А. І.

Опис курсу

Предметом дисципліни «Web-дизайн та web-програмування» є вебтехнології та принципи веб-дизайну, а також методи їх використання при розробці сайтів різноманітного призначення.

Метою навчальної дисципліни є засвоєння необхідних знань з основ веб-технологій та веб-дизайну, а також формування твердих практичних навичок щодо розробки якісних сайтів. Формування знань і навичок, необхідних для розв’язування задач з застосуванням персонального комп’ютера й сучасного програмною забезпечення.

Основні завдання
Завданнями навчальної дисципліни «Web-дизайн та webпрограмування» є: отримання теоретичних знань з основ веб-технологій, веб-дизайну та веб-програмування; отримання практичних навичок з розробки веб-сайтів.

Вимоги до знань і умінь
Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати:

 • правила побудови документів HTML, основні властивості каскадних таблиць стилів;
 • основні елементи об’єктної моделі браузера;
 • правила побудови і основні елементи мови JavaScript;
 • правила побудови і основні елементи серверних сценаріїв;
 • правила взаємодії серверних сценаріїв з серверами БД та вебсервісами;

б) вміти:

 • створювати сайт з використанням HTML, CSS та JavaScript;
 • працювати з протоколами HTTP;
 • використати засоби каскадних таблиць стилів для оформлення сторінки;
 • використовувати основні об’єкти браузера та основні наперед визначені об’єкти JavaScript;
 • написати нескладний сценарій обробки події;
 • створити серверний сценарій та забезпечити його взаємодію з БД та веб-сервісами.

Рекомендована література

Основна:

 1. Клименко Р. Веб-мастеринг : изучаем HTML5, CSS3, YavaScript, PHP, CMS, AJAX, SEO / Роман Клименко. – Москва [и др.] : Питер, 2013. – 508c.
 2. Лабберс П. HTML 5 для профессионалов = Pro HTML 5 Programming : мощные инструменты для разработки современных веб-приложений / Питер Лабберс, Брайан Олберс, Фрэнк Салим ; [пер. с англ. и ред. А.Г. Гузикевича ; предисл. Пола Айриша]. –
  Москва [и др.] : Вильямс, 2011. – 272 с.
 3. Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL и JavaScript = Learning PHP, MySQL and JavaScript / Робин Никсон ; [пер. с англ. Н. Вильчинского]. – Москва ; СанктПетербург : Питер, 2013. – 496 с.
 4. Цеслів О.В. WEB-програмування : навч. посібнник / О.В. Цеслів ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. – Київ : НТУУ “КПІ”, 2011. – 296, с.
 5. Зандстра М. PHP. Объекты, шаблоны и методики программирования = PHP. Objekts, patterns, and practice / Мэтт Зандстра ; [пер. с англ. и ред. С.Н. Тригуб]. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Вильямс, 2010. – 478 с.

Додаткова:

 1. Шмідт Я. Нова мережа: ознаки, практики і наслідки веб 2.0 = Das Neue Nets Markmale, Praktiken und Folgen des Web 2.0 : посібник для вузів / Ян Шмідт ; [пер. з нім. В. Климченко ; за заг. ред. В. Іванова]. – Київ : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2013. – 283.
 2. Куленко М.Я. Основи графічного дизайну : підручник для студентів вищих навч. закладів / Михайло Куленко; МОНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – 2-ге вид., виправл. та доп. – Київ : Кондор, 2007. – 492 с.
 3. Дронов В.А. JavaScript и AJAX в Web-дизайне / Владимир Дронов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2008. – 724 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус