Мікроекономічний аналіз

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Руда І. І.УФЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932УФЕМ-51сРуда І. І.

Опис курсу

Предметом дисципліни “Мікроекономічний аналіз” є вивчення мотивації поведінки господарюючих суб’єктів на рівні мікросистем: домогосподарств, фірм, окремих ринків, що функціонують в умовах обмеженості ресурсів та альтернативності напрямків їх використання.

Метою вивчення дисципліни “Мікроекономічний аналіз” є формування теоретичних знань з курсу мікроекономіки для вищого рівня, а також практичних навичок щодо розв’язання відповідних практичних задач.

Основні завдання дисципліни “Мікроекономічний аналіз” – сформувати розуміння принципів поведінки суб’єктів в ринкових умовах, навички аналізу мікроекономічних явищ, володіти сучасними засобами дослідження мікроекономічних процесів.

Вимоги до знань і умінь
а) знати

 • теорію поведінки споживача та ринкового попиту з врахуванням факторів часу та невизначеності;
 • механізми ціноутворення на товарних ринках;
 • теорію виробництва, видатків та прибутку, теорію ринкових структур, теорію загальної рівноваги, теорію суспільного добробуту та економічної ефективності;
 • основні результати нових досліджень з проблем мікроекономіки;

б) уміти

 • розв’язувати практичні завдання високого рівня складності на основі методів та можливостей мікроекономічного аналізу,
 • розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики мікроекономіки, застосовувати знання в практичній діяльності;
 • проводити самостійні наукові дослідження.

Рекомендована література

Основна:

 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: навч. посіб.: У 2 кн. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – К.: Знання, 2006. – 723 с.
 2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: навч. посіб.: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – К.: Знання, 2006. – 437 с.
 3. Балакина Т.П., Левина Е.А. и др. Микроэкономика: промежуточный уровень. Сборник задач с решениями и ответами / Т.П. Балакина, Е.А. Левина, Е.В. Покатович, Е.В. Попова. – М.: ГУ ВШЭ, 2013. – 503 с.
 4. Гальперин В. Микроэкономика: в 2-х т. / В. Гальперин, С. Игнатьев, В. Моргунов. – СПб.: Экономическая школа, 2002. – Т.1. – 348 с. Т.2. – 503 с.
 5. Джейли Д. А. Микроэкономика: продвинутый уровень / Д.А. Джейли, Ф. Дж. Рени. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2011. – 720 с.
 6. Кац М., Роузен Х. Микроэкономика / М. Кац, Х. Роузен. – Минск: Новое знание, 2004. – 828 с.
 7. Киреев А.П. Микроэкономика для продвинутых. Задачи и решения: учеб. пособ. / А.П. Киреев, П.А. Киреев. – М.: Вузовский учебник;  ИНФРА-М, 2010. – 159 с.
 8. Коуэл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ / Ф. Коуэл. – М.: Дело, 2011.
 9. Пиндайк Р.С. Микроэкономика / Р.С. Пиндайк, Д.Л. Рубинфельд. – М: Дело, 2000.
 10. Тарасевич Л. С. Микроэкономика: учебник для студентов вузов, обуч. по экон. спец. / Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. – – М.: Юрайт, 2006. – 374 с.
 11. Чеканский А.Н. Микроэкономика. Промежуточный уровень: учеб. пособ. / А.Н. Чеканский, Н.Л. Фролова. – М.: Инфра-М, 2005. – 375 с.

Додаткова:

 1. Бусыгин В. П. Микроэкономика – третий уровень / В. П. Бусыгин, Е. В. Желободько Е. В., А. А. Цыплаков. – Новосибирск: СО РАН, 2003.
 2. Бусыгин В. П. Сборник задач по курсу микроэкономики продвинутого уровня. / В. П. Бусыгин, Покатович Е. В., Фридман А. А.. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008.
 3. Розанова Н. М. Микроэкономика фирмы: учеб. пособ. / Н. М. Розанова. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – 447 с.
 4. Розанова Н. М. Экономическая теория фирмы: учебник. / Н. М. Розанова, И. В. Зороастрова. – М.: Интернет-Университет Информационніх Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 383 с.
 5. Фридман А. А. Лекции по курсу микроэкономики продвинутого уровня. / А. А. Фридман. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008.
 6. Шумейкер П. Модель ожидаемой полезности: разновидности, подходы, результаты и пределы возможностей. THESIS, 1994. Вып. 5 «Риск, неопределенность, случайность», стр. 29-80.
 7. Юкиш В. Ф. Микроэкономика (продвинутый уровень): учеб. пособ. / В. Ф. Юкиш. – М.: МАДИ, 2018. – 216 с.
 8. Kreps D. A Course on Microeconomic Theory. New York: Harvester Wheatsheaf, 1990.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус