Мікроекономічний аналіз

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Борщук І. В.УФЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932УФЕМ-51сдоцент Борщук І. В.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни “Мікроекономічний аналіз” є вивчення та застосування прийомів мікроекономічного аналізу для вирішення практичних питань управління реальним підприємством із застосуванням економіко-логічних методів аналізу фінансового стану та результатів фінансової діяльності компаній.

 Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни “Мікроекономічний аналіз” – є формування у студентів системи знань з теорії та практики мікроекономічного аналізу різноманітних аспектів діяльності підприємства, його стану, використання ресурсів та результатів діяльності.

Основні завдання

Основні завдання дисципліни “Мікроекономічний аналіз” – формуванню знань і навиків у сфері розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності компаній, що передбачає застосування сучасних видів і методів мікроекономічного аналізу у процесі організації та ведення аналітичної роботи.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна “Мікроекономічний аналіз” взаємопов’язана з та­кими дисциплінами як „Бізнес аналіз інформаційних процесів”, „Інструменти вимірювання та оцінювання соціально-економічних процесів” та „Економіка прав власності та фірми”.

 

Вимоги до знань і умінь:

а) знати

– особливості теоретичного та прикладного мікроекономічного аналізу діяльності фірм;

– термінологію та основні методи мікроекономічного аналізу ринкової поведінки підприємств;

– інформаційне забезпечення мікроекономічного аналізу, зміст і поняття інформації. Види інформації та її роль в економічному аналізі, класифікацію найважливіших видів інформації на підприємстві.

– алгоритм факторного аналізу діяльності фірм;

– структуру бухгалтерського балансу як основного джерела інформації для оцінки фінансового стану підприємства;

– основні показники, що характеризують фінансовий стан фірми, її платоспроспроможність та ліквідність;

– значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності підприємств, загальна модель аналізу прибутку і рентабельності діяльності підприємства.

– основні завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності підприємств, а також загальну модель аналізу прибутку і рентабельності діяльності підприємства.

б) уміти

застосовувати методичні прийоми факторного аналізу, методи детермінованого факторного аналізу, ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць, індексний, евристичні прийоми в мікроекономічному  аналізі;

– традиційні прийоми мікроекономічного аналізу, а саме, порівняння, статистичні групування,  метод відносних та середніх величин, а також елементарні прийоми оброблення динамічних рядів, балансовий прийом, табличний і графічний прийоми;

– здійснювати аналіз динаміки валюти (підсумку) балансу, аналіз майна підприємства й джерел його покриття, аналіз пасивів підприємства, аналіз фінансової стійкості підприємства, а також аналіз абсолютних показників фінансової стійкості;

– проводити аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу реалізації та прибутку, графічно представляти аналіз беззбитковості діяльності фірми. Вплив зміни цін, постійних і змінних витрат.

– здійснювати аналіз рентабельності діяльності підприємства та оцінку рентабельності продукції, а також аналіз рентабельності капіталу (інвестицій).

– застосовувати методи аналізу взаємозв’язку: ”витрати-обсяг-прибуток” та аналізувати чутливость прибутку до зміни  витрат, ціни та (або) обсягу реалізації;

– проводити мікроекомічний аналіз беззбитковості діяльності фірм та підприємств.

Рекомендована література

Основна:

 1. Азьмук Л. А. Мікроекономічний аналіз [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. А. Азьмук, О. М. Щербатюк. — К. : КНЕУ, 2014. — 262 с.
 2. Економічний аналіз: Навч. посібник. За ред. Волкової Н.А./ Н.А. Волкова, Р.М. Волчек, О.М. Гайдаєнко та ін. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт. – 2015. – 310с.
 3. Мних Є.В. Економічний аналіз: підручник / Є.В. Мних. — К.: Знання, 2011. — 630 с.
 4. Теорія економічного аналізу: навч. посібник / А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, О.І. Тивончук. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. —328 с.
 5. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Підручник / За ред. проф. А.Г.Загороднього. – 3-тє вид., перероб і доп. – К.: Знання, 2012. – 487 с.
 6. Основи економічного аналізу : навч.-метод. посібник / В. М. Микитюк, Т. М. Паламарчук, О. П. Русак [ та ін.]; за ред. В. М. Микитюка. – Житомир: Рута, 2018. – 440 с.
 7. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб.—3-тє вид., перероб. і доп.—К.: Знання, 2017.

 

Додаткова:

 1. Операційний аналіз як інструмент обгрунтування управлінських рішень: можливості й обмеження застосування/ А.Г. Загородній, М.С. Білик, Г.І. Кіндрацька.— Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: Монографія.— Харків: ВД «ІНЖЕК», 2009.— с.82-95.
 2. Черниш С.С. Економічний аналіз: навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2010. — 312 с.
 3. Шморгун Н.П., Головко І.В. Фінансовий аналіз: навч. посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2007.- 352 с.
 4. Шубіна С.В., Торяник Ж.І. Економічний аналіз: Практикум. — К.: Знання, 2007.-254 с.
 5. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73.

 

INTERNET CАЙТИ

 1. https://www.econa.org.ua/index.php/econa.
 2. http://pidruchniki.com/12810419/ekonomika/sutnist_znachennya_ekonomichnogo_analizu
 3. http://pidruchniki.com/18000102/ekonomika/ekonomichniy_analiz_gospodarskoyi_diyalnosti_ pidpriyemstv
 4. http://posibnyky.vntu.edu.ua/grabovec/p2.html.
 5. http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/resursy-biblioteky/naukovi-vydannia-tneu?id=238.
 6. https://zvitnist.com/

 

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус