Економіка і організація виробництва програмних продуктів

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Задорожна А. В.УФЕ-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532УФЕ-31сдоцент Задорожна А. В., доцент Задорожна А. В.

Опис курсу

Предметом дисципліни “Економіка і організація виробництва програм­них продуктів” є основні положення економіки розробки прог­рам­них продуктів, зокрема метрики оцінки розміру програмного продукту, підходи до розрахунку трудомісткості, методи оцінки вартості програмного продукту, надійності тощо.

Мета вивчення дисципліни “Економіка і організація виробництва програмних продуктів” – отримання студентами знань з теорії та практики управління процесами розробки програмних продуктів й оцінки їх вартості.

 Основні завдання дисципліни “Економіка і організація виробництва програмних продуктів”: отримання компетенцій з розпізнавання різних методологій розробки і оцінки вартості програмних продуктів; освоєння методик оцінки трудомісткості ПП; набуття навичок визначення економіч­ної та технологічної ефективностей програмних проектів.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна “Економіка і організація виробництва програмних продук­тів” взаємопов’яза­на з таки­ми дисциплінами як „Вступ до фаху”, „Алгорит­мізація та програмування”, “Об’єктно-орієнтоване програмував­ня”, “Інтер­нет технології”, “Web-дизайн і Web-програмування”, “Технології проекту­вання та адміністрування БД і СД”.

Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфі­каційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати

 • основні поняття економіки розробки програмних продуктів;
 • основні методи алгоритмічної оцінки трудомісткості розробки програмного продукту;
 • методи експертної оцінки трудомісткості розробки програмного продукту;
 • особливості застосування різних методів оцінки на різних фазах розробки;
 • одиниці виміру розміру програм;
 • метрики розробки програмних продуктів;
 • особливості застосування різних методів оцінки на різних фазах розробки ПП;

б) уміти

 • планувати процес оцінки трудомісткості і вартості розробки ПП, вибирати оптимальні методи оцінки;проводити порівняльний економічний аналіз проектів;
 • визначати трудомісткість робіт;
 • застосовувати алгоритмічні методи вартісної оцінки розробки програмного забезпечення;
 • здійснювати експертну оцінку трудомісткості розробки програм­ного забезпечення;
 • застосовувати на практиці методи оцінки трудомісткості розроб­ки Functional Point, Early Functional Point, Use Case Point, Wideband Delphi;
 • визначати економічну та технологічну ефективність програмних проектів.

Рекомендована література

Основна:

 1. Гринфилд Д., Шорт К.  Фабрика  разработки программ: Пер.  с англ.  – М.:  Диалектика, 2007.
 2. Изосимов А.В., Рыжко А.Л. Метрическая оценка качества программ. − М.: МАИ. − 1989. – 450 с.
 3. Липаев В.В. Экономика производства сложных программных продуктов. – М.: Синтег, 2008. − 432 с.
 4. Липаев В.В. Экономика программной  инженерии  заказных  программных  продуктов:   Учебное  пособие.   – М.:   МАКС Пресс,
 5. Липаев В.В. Экономика производства программных продуктов. Издание Второе. М.: СИНТЕГ, 2011. 358 с.
 6. Методика расчетов трудоемкости и стоимости работ на разработку информационных систем. − АО «НИТ». − 20 с.
 7. Орлов С.А. Технологии разработки програмного обеспечения. − СПб.: Питер, 2002. − 464 с.
 8. Тернер Дж. Родни Руководство по проектно-ориентированному управлению /Пер. с англ. Подобщ. ред. Воропаева В.И. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2007. 552с.
 9. Экономика программной инженерии: Учебное пособие / Сост. Л.А. Тягульская. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2016. – 124 с.
 10. Оценка экономической эффективности разработки программного продукта: метод. указания к выполнению экономического раздела дипломного проекта / сост. Т. Н. Бебрыш. – Абакан: Сиб. федер. ун-т; ХТИ – филиал СФУ, 2009. – 34 c.
 11. Управление качеством программного обеспечения: учебник /Б.В. Черников. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. – 240 с

 Додаткова:

 1. Скопин И.Н. Основы менеджмента программных проектов: ИНТУИТ, 2004. – 306с.
 2. Рудаков А.В.. Технология разработки программных продуктов. –Академия, 2006, 208с.
 3. Фатрелл Р.Т., Шафер Д.Ф., Шафер Л.И. Управление программными проектами. Достижение оптимального качества при минимуме затрат. М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 1125 с.

INTERNET CАЙТИ 

 1. COCOMO II Model [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: http://sunset.usc.edu/csse/research/COCOMOII/cocomo_main.html
 2. Колдовский В. Разработка ПО: метрики программных проектов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://itc.ua/articles/razrabotka_po_metriki_ programmnyh_proe ktov_27774
 3. Лекции по управлению программными проектами [[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://citforum.ru/SE/project/arkhipenkov_lectures/
 4. Липаев В.В. Проблемы экономики производства крупных программных продуктов [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: http://citforum.ru/SE/project/economics/

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус