Вступ до фаху

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Шевчук І. Б.УФЕ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132УФЕ-11сдоцент Шевчук І. Б., доцент Шевчук І. Б.

Опис курсу

Навчальна програма дисципліни “Вступ до фаху” є складовою методичного забезпечення навчального процесу для підготовки бакалаврів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Інформаційні технології в бізнесі».

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни “Вступ до фаху” є теоретико-методологічні, організаційно-економічні та практичні аспекти застосування інформаційних технологій у бізнесі.

Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни “Вступ до фаху” – це формування  професійного світогляду майбутнього фахівця з  інформаційних технологій у бізнесі, цілісне уявлення про його сутність та роль в сучасному суспільстві.

Основні завдання

Основні завдання дисципліни “Вступ до фаху” – розширення світогляду у сфері сучасних комп’ютерних технологій; формування у студентів достатнього рівня знань, вмінь і навичок, необхідних для подальшого вивчення дисциплін професійної і практичної підготовки майбутнього фахівця з інформаційних технологій у бізнесі.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна “Вступ до фаху” взаємопов’язана з та­кими дисциплінами як „Алгоритмізація та програмування”, „Інформаційні та комунікаційні технології” та „Об’єктно-орієнто­ване програмування”.

Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого квалі­фікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати

 • соціально-економічні ефекти впровадження інформаційних технологій;
 • елементи теорії алгоритмів, процедурного та візуального програ­мування,
 • загальні принципи побудови алгоритмів,
 • основні алгоритмічні конструкції;
 • етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера,
 • концепцію типів даних і операції над даними різних типів;
 • принципи структурного і процедурного програмування;
 • принципи використання систем числення;
 • методи та алгоритми сортування даних;
 • принципи організації та функціонування Інтернету речей;
 • існуючі технології Інтернету речей;
 • моделі життєвого циклу розробки програмного забезпечення;
 • методології програмування;
 • способи реалізації типових задач, які виникають під час розробки програмних продуктів;

б) уміти

 • маніпулювати числовими даними, представленими у різних системах числення;
 • обирати необхідні інформаційні технології для вирішення практичних завдань;
 • формалізувати прикладну задачу та інтерпретувати її в термінах програмування;
 • розробляти алгоритми розв’язування типових математичних та прикладних задач;
 • вибирати для сортування даних ефективні алгоритми;
 • складати лінійні, циклічні і розгалужені алгоритми з використан­ням простих і структурованих типів даних;
 • використовувати можливості комп’ютерних мереж та користуватися сервісами мережі Інтернет;
 • вибирати методи проектування програмного забезпечення;
 • застосовувати знання з дисципліни в практичній діяльності.

Рекомендована література

Основна:

 1. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник / В.М.Ткачук. – Iвано-Франкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету iменi Василя Стефаника, 2016.-286 с.
 2. Алгоритми та структури даних. Навчальний посібник / Т. О. Коротєєва. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 280 с.
 3. Глоба Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Л. С. Глоба, Т. М. Кот. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 318 с.
 4. Грязнова В. О., Єфіменко С. В. Основи методології програмування. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010.
 5. Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации: Учеб. пособие. / В.Г. Давыдов. − М.: Высш. шк., 2003. − 447 с.
 6. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посібник / Г.В Табун­щик, Р.К. Кудерметов, Т.І. Брагіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 180 с.
 7. Кингсли-Хьюджес Э., Кингсли-Хьюджес К. Справочник программиста. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2007.
 8. Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов : учебник для студ. сред. проф. образования / А. В. Рудаков. − 7-е изд., стер. − М. : Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.
 9. Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем : навч. посібник / М. Ю. Карпенко, Н. О. Манакова, І. О. Гавриленко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 93 с.
 10. Шевчук І. Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика впровадження та використання : монографія. Львів : Видавництво ННВК «АТБ», 2018. 448 с.

 

 

Додаткова:

 1. Гольдштейн С. Л. Практика использования информационных технологий и систем (на примерах управления организацией) : учеб. пособие / С. Л. Гольдштейн, О. Г. Инюшкина. – Екатеринбург : УрФУ, 2010. – 185 с.
 2. Ковалюк Т.В. Основи програмування. / Ковалюк Т.В. − Київ: BHV Киев, 2005. − 400 с.
 3. Николайчук Я. М. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем : навч. посібник / Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, І. Р. Пітух. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2010. – 392 с.

 

 1. INTERNET CАЙТИ 
 1. IOT: все, що потрібно знати про інтернет речей і про майбутнє сучасної цивілізації : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.everest.ua/ai-platform/analytics/iot-vse-shho-potribno-znati-pro-internet-rechej-i-pro-majbutne-suchasnoi-civilizacii/
 2. Керниган Б. Язык программирования Си: [Електрон. ресурс]. / Б. Керниган. – Режим доступу: http://people.toiit.sgu.ru/Sinelnikov/PT/C/ Kern_Ritch.pdf
 3. Кучин Н.В. Основы программирования на языке Си: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://ict.edu.ru/ft/005576/2001-0092-0-01.pdf
 4. Моисеенко Е.В., Лаврушина Е.Г. Информационные технологии в экономике : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://abc.vvsu.ru/books/inform_tehnolog/default.asp
 5. Популярные технологии программирования в 2017 году : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://vc.ru/dev/21483-what-language-2017
 6. Рагулин П.Г. Информационные технологии: электронный учебник : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/007/41007/18312?p_page=4
 7. Теоретические основы технологии программирования: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://bourabai.kz/alg/technology.htm
 8. Технология программирования : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://studref.com/441961/informatika/tehnologiya_programmirovaniya
 9. Энциклопедия языков программирования : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://progopedia.ru/

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус