Вступ до фаху

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Борщук І. В.УФЕ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132УФЕ-11сдоцент Борщук І. В., доцент Борщук І. В.

Опис курсу

Навчальна програма дисципліни “Вступ до фаху” є складовою методичного забезпечення навчального процесу для підготовки бакалаврів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Інформаційні технології в бізнесі».

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни “Вступ до фаху” є теоретико-методологічні, організаційно-економічні та практичні аспекти застосування інформаційних технологій у бізнесі.

Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни “Вступ до фаху” – це формування  професійного світогляду майбутнього фахівця з  інформаційних технологій у бізнесі, цілісне уявлення про його сутність та роль в сучасному суспільстві.

Основні завдання

Основні завдання дисципліни “Вступ до фаху” – розширення світогляду у сфері сучасних комп’ютерних технологій; формування у студентів достатнього рівня знань, вмінь і навичок, необхідних для подальшого вивчення дисциплін професійної і практичної підготовки майбутнього фахівця з інформаційних технологій у бізнесі.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна “Вступ до фаху” взаємопов’язана з та­кими дисциплінами як „Алгоритмізація та програмування”, „Інформаційні та комунікаційні технології” та „Об’єктно-орієнто­ване програмування”.

Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого квалі­фікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати

 • соціально-економічні ефекти впровадження інформаційних технологій;
 • елементи теорії алгоритмів, процедурного та візуального програ­мування,
 • загальні принципи побудови алгоритмів,
 • основні алгоритмічні конструкції;
 • етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера,
 • концепцію типів даних і операції над даними різних типів;
 • принципи структурного і процедурного програмування;
 • принципи використання систем числення;
 • методи та алгоритми сортування даних;
 • принципи організації та функціонування Інтернету речей;
 • існуючі технології Інтернету речей;
 • моделі життєвого циклу розробки програмного забезпечення;
 • методології програмування;
 • способи реалізації типових задач, які виникають під час розробки програмних продуктів;

б) уміти

 • маніпулювати числовими даними, представленими у різних системах числення;
 • обирати необхідні інформаційні технології для вирішення практичних завдань;
 • формалізувати прикладну задачу та інтерпретувати її в термінах програмування;
 • розробляти алгоритми розв’язування типових математичних та прикладних задач;
 • вибирати для сортування даних ефективні алгоритми;
 • складати лінійні, циклічні і розгалужені алгоритми з використан­ням простих і структурованих типів даних;
 • використовувати можливості комп’ютерних мереж та користуватися сервісами мережі Інтернет;
 • вибирати методи проектування програмного забезпечення;
 • застосовувати знання з дисципліни в практичній діяльності.

Рекомендована література

Основна:

 1. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник / В.М.Ткачук. – Iвано-Франкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету iменi Василя Стефаника, 2016.-286 с.
 2. Глоба Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Л. С. Глоба, Т. М. Кот. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 318 с.
 3. Голобородько А. Ю., Гусєва О.Ю., Легомінова С.В. Цифрова економіка. Підручник. 2020. 399 с.
 4. Економіка і бізнес: підручник / за ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, д.е.н., проф. О. І. Карінцевої. Суми: Університетська книга, 2021. 316 с.
 5. Інформаційні технології: навчальний посібник / О. І. Зачек, В. В. Сеник, Т. В. Магеровська та ін.; за ред. О. І. Зачека. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 432 с.
 6. Катренко А. В. Управління ІТ-проектами : підруч. / А. В. Катренко. – Львів : “Новий Світ-2000”, 2017. – 550 с
 7. Литвинова С. Г. Хмарні сервіси Office 365 : навчальний посібник / С. Г. Литвинова, О. М. Спірін, Л. П. Анікіна. Київ. : Компринт, 2015. 170 c.
 8. Орлова К.Є. Управління бізнесом: підручник. Житомир: Державний університет “Житмирська політехніка”, 2019. 319 с.
 9. Сторчак К.П., Тушич А.М., Срібна І.М., Яковенко Н.Д., Кравець Д.В. Технології Інтернет речей. Навч. посібник підготовлено для студентів вищих навчальних закладів – Київ: ДУТ, 2021. – 68 с.
 10. Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем : навч. посібник / М. Ю. Карпенко, Н. О. Манакова, І. О. Гавриленко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 93 с.
 11. Трофименко О.Г. Офісні технології : навч. посібник. / О.Г. Трофименко, Ю.В. Прокоп, Н.І.Логінова, Р.І. Чанишев. – Одеса : Фенікс, 2019. – 207 с.
 12. Цифрова економіка : підручник / Т. І. Олешко, Н. В. Касьянова, С. Ф. Смерічевський та ін. – К. : НАУ, 2022. 200 с.
 13. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти: дослідження: посібник. Київ: Центр Разумкова. 2020. 274 с.
 14. Шевчук І. Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика впровадження та використання : монографія. Львів : Видавництво ННВК «АТБ», 2018. 448 с.

 

Додаткова:

 1. Алгоритми та структури даних. Навчальний посібник / Т. О. Коротєєва. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 280 с.
 2. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посібник / Г.В Табун­щик, Р.К. Кудерметов, Т.І. Брагіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 180 с.
 3. Ковалюк Т.В. Основи програмування. / Ковалюк Т.В. − Київ: BHV Киев, 2005. − 400 с.
 4. Николайчук Я. М. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем : навч. посібник / Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, І. Р. Пітух. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2010. – 392 с.
 5. Нужний Є.М., Клименко І.В., Акімов О.О. Інструментальні засоби електронного офісу. Навчальний поcібник. К: Центр навчальної літератури, 2017. 296 с.

Інтернет-джерела:

 1. IOT: все, що потрібно знати про інтернет речей і про майбутнє сучасної цивілізації : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.everest.ua/ai-platform/analytics/iot-vse-shho-potribno-znati-pro-internet-rechej-i-pro-majbutne-suchasnoi-civilizacii/
 2. Грицунов О.В. Інформаційні системи та технології: Навчальний посібник [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname. edu.ua/20889/1/Gritsunov_2.pdf
 3. Для чого потрібен бізнес-аналіз і хто такі бізнес-аналітики. URL: https://training.epam.ua/#!/News/252?lang=ua
 4. Інформаційні системи в економіці [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://kist.ntu.edu.ua/textDZ/IS_in_econom.pdf
 5. Книги з бізнес-аналізу. URL: https://e5.ua/ru/blogpost/8-must-read-knig-z-biznes-analizu/
 6. Цифрова адженда України – 2020 (“Цифровий порядок денний” – 2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти “цифровізації” України до 2020 року. HITECH office, грудень 2016. 90 с. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус