Технології проектування та адміністрування БД і СД

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Депутат Б. Я.УФЕ-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532УФЕ-31сдоцент Депутат Б. Я., Ярема О. Р.

Опис курсу

Предметом дисципліни «Технології проектування та адміністрування БД і СД» є база даних та принципи її проектування, а також технології адміністрування при розробці сайтів різноманітного призначення.

Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Технологія проектування і адміністрування БД і СД» є формування базових знань з технології проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних та придбання практичних навичок розробки автоматизованих баз даних автоматизованих банків даних і сховищ даних. 

Основні завдання

Завданнями навчальної дисципліни «Технології проектування та адміністрування БД і СД» є:

 • оволодіти теоретичними основами сучасної організації та адміністрування баз даних і сховищ даних;
 • набути практичних умінь та навичок розробляти ефективний проект бази даних;
 • виконувати тестування концептуального проекту бази даних;
 • здійснювати реалізацію проекту бази даних;
 • розробляти стратегії адміністрування даних.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Дисципліна “Технології проектування та адміністрування БД і СД” взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Економіка і організація виробництва програмних продуктів», «Захист інформації в інформаційних системах», «Алгоритмізація та програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Інформаційні та комунікаційні технології», «Web-дизайн і Web-програмування», «Бізнес-аналіз ІТ-проєктів».

 Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфі­каційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

 а)знати:

 • принципи сучасної організації баз даних;
 • принципи організації систем баз даних;
 • основні категорії та поняття баз даних;
 • реляційну модель представлення даних;
 • методи проектування баз даних;
 • сучасні технології обробки даних.

 б)вміти:

 • будувати модель предметної області і створити відповідну їй базу даних;
 • організувати обробку інформації в базі даних;
 • створювати основні об’єкти бази даних (таблиці, форми, звіти, сторінки доступу до бази даних, макроси, модулі в СУБД);
 • реалізовувати основні функції, необхідні для вирішення поставленого завдання;
 • організувати забезпечення цілісності бази даних;
 • формулювати запити до бази даних мовою SQL;
 • здійснювати адміністрування інформаційних систем.

Рекомендована література

Основна:

 1. Анісімов А.В., Кулябко П.П. Інформаційні системи та бази даних: Навчальний посібник для студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики. Київ. 2017. 110 с.
 2. Вейскас Дж. Эффективная робота с Microsoft Access для Windows ; Пер. с анл. СПб: Питер Ком, 2003. 864 с., ил.
 3. Грофф Дж., Вайнберг П. SQL: Полное руководство \ пер. с англ. 2-е изд., переб. и доп. К.: Издательская группа BHV, 2007. 816 с. ил.
 4. Дейт К. Введение в системы баз данных. М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. 1072 с.

Додаткова:

 1. Коннолли Т., Бегг К., Страчан А. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Терия и практика, 2-е изд.: Пер. С англ.: Уч. Пос. М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. 1120 с.: ил.
 2. Системы управления базами данных и знаний: Справ. изд. / Под ред. А. Н. Наумова. М.: Финансы и статистика, 2008. 352 с.
 3. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных. М.: Мир, 1985. 296 с.
 4. Трофименко О.Г., Прокоп Ю.В., Логінова Н.І., Копитчук І.М. Організація баз даних: навч. посібник, 2-ге вид. виправ. і доповн. Одеса: Фенікс, 2019. 246с.
 5. Ульман Дж., Уидом Дж. Основы систем баз данных. М.: Издательский дом «лори», 2005. 374 с.

Інтернет-ресурси:

 1. Engel A. (2004). U.S. Patent Application No. 10/367,296. URL: https://patents.google.com/patent/US20040163041A1/en
 2. Papakonstantinou Y. G., Ong K. W., Katsis I. (2011). U.S. Patent No. 7,971,148. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office. U

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус