Економіка сталого розвитку

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932Ярема О. Р.УФЕМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФЕМ-51сЯрема О. Р.

Опис курсу

Дисципліна «Економіка сталого розвитку» забезпечує формування знань про оптимізацію і гармонізацію взаємовідносин людини і довкілля, створення теоретично обгрунтованих заходів по стабілізації та поліпшення соціальної, техніко-економічної, екологічної ситуації в сучасних умовах.

Предметом навчальної дисципліни є наукові засади, теоретичні моделі, технології управління сталим розвитком економіки в контексті врахування численних екзогенних та більшою мірою ендогенних чинників соціально-економічного потенціалу сталого розвитку у зв’язку з інституціональним закріпленням євроінтеграційних прагнень українського народу.

Мета даної дисципліни – формування у майбутніх фахівців сучасного мислення на засадах концепції сталого розвитку економіки та системи спеціальних знань у сфері прийняття управлінського рішень, набуття практичних умінь та навичок з організації та управління з використанням системного підходу та урахуванням наслідків діяльності по відношенню до довкілля та якості життя. А також просування суспільства на шляху сталого розвитку та забезпечення безпечних умов існування людства в майбутньому.

 Основними завданнями дисципліни є:

 • формування у студентів системи знань з основ сталого розвитку національної економіки;
 • набуття студентами навичок та уміння самостійно вирішувати певні практичні питання з урахуванням впливу наслідків діяльності для сталого розвитку національної економіки;
 • вміти визначати основні аспекти у діяльності, що мають вплив на сталий розвиток ;
 • вміти визначати проблеми, які стоять перед суспільством і які можуть бути вирішені шляхом використання та додержання принципів сталого розвитку економіки;
 • оцінювати фактори, що впливають на сталий розвиток національної економіки;
 • мати загальне уявлення про методи, засоби розв’язання виникаючих проблем, що перешкоджають сталому економічному розвитку;
 • набути знання та вміння використовувати принципи сталого розвитку для вирішення конфліктів між різними економічними інтересами груп у суспільстві та окремої людини у конкретних практичних ситуаціях.

 Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дана дисципліна пов’язана із такими предметами, як макро-та мікроекономіка, європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності, міжнародна економіка, національна економіка.

 Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфі­каційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

     а) знати:

 • основні положення концепції сталого розвитку національної економіки;
 • основні принципи побудови безпечного існування людства з урахуванням економічних, соціальних та екологічних аспектів;
 • основні відомості про світові сучасні тенденції в напрямку сталого розвитку людства.

     б) уміти

 • оцінювати фактори, що впливають на сталий розвиток національної економіки;
 • визначати основні аспекти у діяльності, що мають вплив на сталий розвиток;
 • визначати проблеми, які стоять перед суспільством і які можуть бути вирішені шляхом використання та додержання принципів сталого розвитку;
 • мати загальне уявлення про методи, засоби розв’язання виникаючих проблем, що перешкоджають сталому розвитку національної економіки;
 • проводити розрахунки індексних показників сталого розвитку;
 • користуватися основним набором індикаторів сталого розвитку;
 • орієнтуватись в сучасних методиках визначення техногенної, екологічної, економічної, та соціальної безпеки людини;
 • використовувати принципи сталого розвитку для вирішення конфліктів між різними інтересами суспільства та окремої людини чи групи у конкретних практичних ситуаціях.

Рекомендована література

 1. Абалкин Л. И. Хозяйственный механизм развитого социалистического общества: [монография] / Л. И. Абалкин. – М.: Мысль, 1973. – 263 с.
 2. Академик. Словари и энциклопедии [Электронные текстовые данные] – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/30834 .
 3. Алимов О. М. Стратегічний потенціал – сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку [Текст] / О. М. Алимов, В. В. Микитенко // Продуктивні сили України: науково-теоретичний економічний журнал. – К.: РВПС України НАЛ України, 2006. – № 1. – С 135-151.
 4. Алимов О. М. Технології управління стратегічним потенціалом розвитку України [Електронний ресурс] / В. В. Микитенко, О. М. Алимов // Національне господарство України: теорія та практика управління: електронне наукове фахове видання. – 2011. – № 1(1). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/NacGosp/2011/Alimov_Mikitenko.pdf.
 5. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: [монографія] /В. Д. Бакуменко. -К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с
 6. Брундтланд Г. X. Наше общее будущее. Доклад Комиссии ООН по окружающей среде и развитию / Г. X. Брундтланд. – 1987. – М.: Прогресс, 1988. – С. 50.
 7. Буркинський Б. В. Глобалізація економіки та національна екологічна доктрина / Б. В. Буркинський, Т. Г. Галушкіна // Економіст. – 2002. – № 9. – С. 20-23.
 8. Гребенюк О. В. Управління розвитком інформаційних технологій у промисловості в контексті становлення інформаційного типу національної економіки / О. В. Гребенюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 20. – С. 66-69.
 9. Данилишин Б. М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України [монография] /Б. М. Данилишин, С І. Дорогунцов, В. С Міщенко. -К.: НИЛАВА, 1999. -С. 86.
 10. Демешок О. О. Особливості соціально-економічного розвитку регіональних виробничо-економічних систем України / О. О. Демешок // Український соціум: наука – освіта -виробництво: збірник наукових праць ; за ред. д.е.н., проф. В. В. Микитенко. – К.: МНТУ та Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАЛ України, Асоціація ТЕКУ, Вид-во Вишемирський В. С, 2013. – Вип. 4. – С. 54-65.
 11. Демешок О. О. Системно-універсальна технологія управління розвитком стратегічного потенціалу України / О. О. Демешок, А. О. Пінчук // Національне господарство України: теорія та практика управління: збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2013. – С 114-120.
 12. Демешок О. О. Формування системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості у чотиривимірному просторі: реалізація дії її функціоналів / О. О. Демешок, В. В. Микитенко// Інвестиції: практика та досвід: наукове фахове видання. – К.: Чорноморський держаний університет ім. Петра Могили МОН України, 2015. – № 1. – С. 12-19.
 13. Демешок О. О. Формування системно-універсальної технології управління розвитком стратегічного потенціалу реального сектору економіки України / О. О. Демешок // Український соціум: наука – освіта – виробництво: збірник наукових праць; за ред. В. В. Микитенко. – К.: МНТУ та Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України і НАН України, Асоціація ТЕКУ, Вид-во Вишемирський В. С 2014. – Вип. 6. – С 79-90.
 14. Драган І. В. Реалізація природно-ресурсного потенціалу території на засадах самовідтворюваності в контексті модернізації національної економіки / І. В. Драган // Агросвіт. – 2013. – № 8. – С 22-27.
 15. Драган І. О. Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України [монографія] / І. О. Драган // [за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика]; ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ГЕПСР НАН України, 2015. – 40 с
 16. Електронний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 17. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020” від 12 січня 2015 року № 5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.Ua/laws/show/5/2015
 18. Кіндзерський Ю. Концептуальні основи стратегії розвитку промисловості України на період до 2017 року // М. Якубовський, В. Новіцький, Ю. Кіндзерський // Економіка України. – 2013. – № 1. – С 4-20.
 19. Микитенко В. В. Економічна безпека промисловості: цільовий функціонал та технології управління: [монографія] / В. В. Микитенко, О. О. Демешок; за наук. ред. д.е.н., проф. Микитенко В.В.- К.: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»; МНТУ ім. акад. Юрія Бугая МОНмолодьспорту України, 2012. – 650 с
 20. Енергоефективність: стратегічний ресурс трансформації виробничо економічних відносин: [монографія] / [О. М. Алимов, О. О. Демешок, І. А. Ігнатьєва, В. В. Микитенко та ін.]; за наук. ред. В. В. Микитенко. – К.: Київський національний університет технологій та дизайну МОНмолодьспорту України, 2012. – 734 с
 21. Микитенко В. В. Макросистемна еволюція української економіки: [монографія] у 2 т / Б. М. Данилишин, В. В. Микитенко. – К.: РВПС України НАН України, Нічлава, 2008. – Т. 2.-210 с.
 22. Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку: [монографія] / [Кіндзерский Ю. В., Микитенко В. В., Якубовський М. М. та ін.]; за ред. канд. екон. наук Ю. В. Кіндзерського; НАН України; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К., 2009. – 928 с
 23. Прилипко В.А. Стратегія сталого розвитку природи та суспільства [В.А. Прилипко, В.М. Боголюбов, Л.Е. Піскунова] . -К.: НАУ, 2008.-115 с
 24. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: ДУ ШПСР НАН України

РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 1. president.gov.ua – офіційний сайт Президента України
 2. rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної ради України
 3. ac-rada.gov.ua – офіційний сайт Рахункової палати України
 4. kmu.gov.ua – офіційний сайт Кабінету міністрів України
 5. minfin.gov.ua – офіційний сайт Міністерства фінансів України
 6. minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства Юстиції України
 7. me.gov.ua – офіційний сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі України
 8. ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державного комітету статистики України

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус