Операційні системи

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Ярема О. Р.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
324УФЕ-21сЯрема О. Р., Ситник В. Ю.

Опис курсу

При проходженні даної дисципліни, студенти познайомляться з поняттям «операційна система», базовим складом компонентів операційної системи, функціями операційної системи, методами і алгоритмами керування локальними та розподіленими ресурсами: процесором, пам’яттю, пристроями введення-виведення. На лабораторних заняттях опанують роботу з клієнтськими операційними системами Windows 10(11), MacOS та Linux (Centos, Android) за допомогою графічного середовища та командного рядка, адміністрування систем, управління процесами в операційних системах.

Вивчаються архітектура і побудова операційних систем, вимоги до них, головні підсистеми, можливі алгоритми і шляхи реалізації засобів керування ресурсами. Детально розглядаються методи і механізми розподілу процесорного часу, взаємодії процесів, сумісного доступу до ресурсів, розподілу пам’яті. Вивчаються принципи організації введення-виведення і файлових систем. Розглядаються основи реалізації розподілених систем.

Побудова дисципліни «Операційні системи» мотивується вимогами ОПП і зв’язками з іншими дисциплінами, що вивчаються до, після, а також паралельно з цією дисципліною. Програма дисципліни спрямована як на формування кругозору студентів, розширення їх уявлень про сучасні інформаційно-комунікаційні технології, засвоєння загальних принципів, так і на набуття практичних навичок з виконання завдань, що входять до кола питань, що розглядаються у цій дисципліні. Це впливає на вибір матеріалу (викладення основних принципів, базових відомостей та найбільш характерних сучасних прикладів).

У викладанні лекційного матеріалу передбачається застосування сучасних технічних засобів (презентації). Модульна контрольна робота проводиться у вигляді набору тестів з використанням системи moodle. Матеріали лекцій і зміст лабораторних робіт щорічно коригуються з урахуванням сучасних версій програмного забезпечення і нових технологій. Матеріали лекцій і зміст лабораторних робіт доступні студентам в електронному вигляді.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є вивчення дисципліни є

структура та функціонування централізованих операційних систем, процеси, управління процесором, пам’яттю, пристроями ведення-виведення, основні характеристики розподілених систем, процеси та синхронізація процесів в розподілених системах.

Мета навчальної дисципліни

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які будуть володіти знаннями щодо принципів роботи операційних систем та застосовувати знання при розробці програмного забезпечення, мати навички взаємодії ОС з прикладним програмним забезпеченням та адмініструванні операційних систем Windows, MacOS та Linux, а також уміти обґрунтовано вибрати операційну систему для вирішення певних завдань.

Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни “Операційні системи” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра, за якого він повинен:

а) знати:

 • поняття ОС;
 • різновиди ОС та їх відмінності;
 • структури файлових систем різних ОС та їх відмінності;
 • поняття терміналів та оболонок;
 • команди для роботи с файлами та каталогами в різних ОС;
 • поняття графічного інтерфейсу;
 • вбудовані програми для роботи з текстом та графікою.

б) уміти:

 • використовувати системні програмні засоби, операційні системи і оболонки, сервісні програми для конкретних прикладних задач;
 • використовувати технологію, методи і засоби розробки захищеного програмного забезпечення;
 • застосовувати знання методології та принципів побудови сучасних операційних систем, методів реалізації багатозадачності,
 • налагоджувати системи при проходженні етапів інсталяції за допомогою майстра та через командний рядок;
 • працювати в різних ОС;
 • створювати та монтувати файлові системи;
 • організувати перехід між різними файловими системами;
 • налагоджувати системи для роботи в мережі.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна взаємопов’язана із такими дисциплінами як «Інформаційні та комунікаційні технології», «Інформаційні системи в управлінні», «Комп’ютерні мережі».

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

При вивченні дисципліни «Операційні системи» здобувачі вищої освіти набувають такі компетентності (здатність):

ІК1 – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

ЗК3 − Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК5 − Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК8 − Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК9 − Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.

ЗК10 − Здатність бути критичним і самокритичним.

СК13 − Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.

СК14 − Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

СК17 − Здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними системами та технологіями.

Програмні результати навчання:

ПР05 − Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).

ПР06 − Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.

ПР10 − Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.

ПР13 − Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.

ПР25 − Розуміти структуру, основні принципи діяльності та бізнес-процеси суб’єктів ІТ-індустрії.

Результати навчання

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Операційні системи» студенти зможуть:

 1. Аналізувати архітектуру операційної системи, визначати базові компоненти, формулювати вимоги до операційної системи виходячи з певних прикладних завдань.
 2. Розуміти принципи керування процесами і потоками в операційній системі, реалізацію цих принципів в сучасних операційних системах (зокрема, Windows і Linux).
 3. Здійснювати моніторинг активних процесів і керувати ними, використовувати програмні інтерфейси операційної системи Linux для завдань автоматизованого керування процесами.
 4. Розуміти принципи і знати програмні механізми синхронізації і взаємодії процесів, застосовувати ці механізми в системі Linux.
 5. Розуміти принципи керування оперативною пам’яттю, реалізацію цих принципів в сучасних операційних системах (зокрема, Windows і Linux).
 6. Здійснювати моніторинг використання пам’яті в системі Linux і програмне керування виділенням і звільненням пам’яті.
 7. Розуміти принципи керування введенням-виведенням в операційній системі, реалізацію цих принципів в сучасних операційних системах (зокрема, Windows, MacOS і Linux).
 8. Розуміти принципи організації файлових систем, знати структуру сучасних файлових систем, базові операції для роботи з ними, а також застосовувати програмні інтерфейси системи Linux для моніторингу і керування файловими системами.
 9. Розуміти принципи організації розподілених систем і реалізації розподілених файлових систем і виклику віддалених процедур.

Рекомендована література

Рекомендована література

 

 1. Ахметов Камилл Руководство по Microsoft Windows.- М.: Русская редакция, 2001.-384с.
 2. Базовый курс Linux. URL: https://www.opennet.ru/docs/RUS/linux_base/
 3. Волох С. В. UЬuntu Linux з нуля / С.В. Волох. – Київ: Видавнича група BHV, 2018. – 400 с.
 4. Галочкін О.В. Операційні системи. Конспект лекцій. – БДФЕУ. – Чернівці, 2014.- 120с.
 5. Голубничий Д.Ю. Операційні системи [Електронний ресурс]/ Д.Ю.Голубничий, А.В. Холодкова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 317 с. Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23844.
 6. Голубничий Д.Ю. Операційні системи. Лабораторний практикум / Д.Ю. Голубничий, А.В. Холодкова, О.В. Шматко, М.М. Козуля. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2019. – 336 с. Режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/files/new_postupleniya/opsilp.pdf.
 7. Голубничий Д.Ю. Системне програмування та операційні системи. Ч.2. Навчальний посібник. / Д.Ю. Голубничий, В.Ф. Третяк, С.В. Кавун. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 264 с.
 8. Голубничий Д.Ю. Системне програмування i операційні системи. Ч.1. Навчальний посібник. / Д.Ю. Голубничий, В.Ф. Третяк. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. – 192 с.
 9. Гордеев А., А. Ю. Молчанов. Системное программное обеспечение. Учебник. – Санкт-Петербург. Питер, 2001. – 734 с.
 10. Граннеман С. Linux. Кишеньковий довідник / С. Граннеман. – Київ: Діалектика, 2019. – 464 с.
 11. Д. В. Иртегов Введение в операционные системы, 2-е издание. – БХВ-Петербург, 2008. –695с.
 12. Дейтел Х., П. Дейтел, Д. Р. Чофнес Операционные системы. Часть1. Основы и принципы.
 13. Електронний кампус НТУУ «КПІ». Доступ для зареєстрованих користувачів
 14. Зайцев В.Г. Операційні системи: навч. посіб. для студ. / В. Г. Зайцев, І. П. Дробязко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 240 с.
 15. Костогриз В. Метод використання подвійного завантаження та мультизавантаження операційних систем сімейства Microsoft Windows із зовнішнього системного диску / В. Костогриз // Електроніка та інформаційні технології. – Випуск 10. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – С. 109–120.
 16. Костромин В.А. Самоучитель Linux для пользователя. – СПб.: БХВ – Пе-тербург, 2003. –672 с.: ил.
 17. Майкл К. Джонсон, Эрик В. Троан. Разработка приложений в среде Linux.
 18. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. – Спб.: Изда-тельский домПитер, 2001.
 19. Операційна система Kolibri [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kolibrios.org/.
 20. Персональна навчальна система “Операційні системи” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id= 7820
 21. Погребняк Б. І. Операційні системи : навч. посібник / Б.І. Погребняк, М.В. Булаєнко. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 104 с.
 22. Программирование для linux. 2-е издание. – Вильямс, 2007 г. – 544 с.
 23. Рукін М. Операційні системи / М. рукін, М. Григор’єв, Т. Балалаєва. – Вінниця: Ліброком, 2016. – 350 с.
 24. Руссинович М. Внутрішня побудова Microsoft Windows. Ч.1 / М. Руссинович, Д. Соломон. – Київ: Пітер в Україні, 2013. – 800 с.
 25. Руссинович М. Внутрішня побудова Microsoft Windows. Ч.2. Основні підсистеми ОС М. Руссинович, Д. Соломон. А. Іонеску. – Київ: Пітер в Україні, 2014. – 672 с.
 26. Система електронного тестування moodle кафедри інформаційної безпеки ФТІ. Доступ з мережі НТУУ «КПІ» під час проведення занять. URL надається викладачем
 27. Скотт Граннеман. Linux. Карманный справочник. – Диалектика, 2019.- 464 с.
 28. Снейдер Й. Эффективное программирование TCP/IP. – Издательский дом Питер, 2001.
 29. Стивенс У. UNIX: разработка сетевых приложений. – СПб: Издательский дом Питер, 2003.
 30. Столлингс Вильям Операционные системы.- М: Вильямс, 2002.- 848с.
 31. Таненбаум Э. Компьютерные сети. – СПб.: Издательский дом Питер, 2003.
 32. Таненбаум Э. Современные операционные системы. – СПб.: Издательский дом Питер,2002.
 33. Таненбаум Э., Бос Х. Сучасні операційні системи. – Київ: Пітер в Україні, 2018. – 1120 с
 34. Таненбаум Э., Ван Стеен М. Распределенные системы. Принципы и пара-дигмы. – СПб.:Издательский дом Питер, 2003.
 35. Третяк В.Ф. Основи операційних систем. Навчальний посібник / В.Ф. Третяк, Д.Ю.Голубничий, С.В. Кавун. – Харків, Вид. ХНЕУ, 2005. – 228 с.
 36. Уильямс Стивенс. UNIX. Взаимодействие процессов. – ПИТЕР, 2002, – 573 с.
 37. Федотова-Півень І.М. Операційні системи : навчальний посібник. [за ред. В.М. Рудницького] / І. М. Федотова-Півень, І. В. Миронець, О. Б. Півень, С. В. Сисоєнко, Т. В. Миронюк. – Черкаський державний технологічний університет. – Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2019. – 216 с.
 38. Шеховцов В. А. Операційні системи. – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 576c.
 39. Шеховцов В.А. Операційні системи. – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 576с.: іл.
 40. Э. Таненбаум Современные операционные системы. – СПб. Изд. Питер: 2010. – 1120 с.
 41. FTP сайт ФТІ НТУУ «КПІ». URL: ftp://pti.kpi.ua/pub/OS
 42. Gary Nutt. Operating Systems (3rd Edition), ISBN 978-020-177344-6, Published by Pearson ©2003. – 894 p.
 43. Microsoft Corporation. Microsoft Windows XP Professional.- М.: Русская редакция, 2002.-1008с.
 44. Microsotf Windows 2000/Учебный курс MCSE..- М.: Издательсько-торговый дом “Русская Редакция”, 2001.- 631с.
 45. Osamu Aoki. Debian Reference. URL: https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/debian-reference.en.pdf
 46. Windows [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://windows.microsoft.com/ru- ru/windows/home.
 47. Windows Sysinternals [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals.

Ресурси мережі інтернет

 1. Базовый курс Linux. URL: https://www.opennet.ru/docs/RUS/linux_base/
 2. Голубничий Д.Ю. Операційні системи [Електронний ресурс]/ Д.Ю. Голубничий, А.В. Холодкова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 317 с. Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23844.
 3. Операційна система Kolibri [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kolibrios.org/.
 4. FTP сайт ФТІ НТУУ «КПІ». URL: ftp://pti.kpi.ua/pub/OS
 5. Osamu Aoki. Debian Reference. URL: https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/debian-reference.en.pdf
 6. Windows [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://windows.microsoft.com/ru- ru/windows/home.
 7. Windows Sysinternals [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals.

Матеріали

Робоча програма дисципліни

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус