Бізнес-аналіз ІТ-проектів (тренінг-курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Борщук І. В.УФЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732УФЕ-41сдоцент Борщук І. В., доцент Борщук І. В.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни «Бізнес-аналіз ІТ-проєктів» є вивчення та опанування студентами основних понять, принципів та видів аналізу та моделювання бізнес-процесів, зрозуміти місце бізнес-аналізу у життєвому циклі розробки програмного забезпечення,  а також отримати практичні навики використання та застосування різних видів нотацій для аналізу та опису бізнес-потреб для покращення бізнесу загалом.

Мета вивчення дисципліни «Бізнес-аналіз ІТ-проєктів» – це допомогти студентам отримати знання та практичні навички формування дієвої бізнес-моделі на різних стадіях розвитку підприємства. Формування знань і навичок, необхідних для розв’язування задач бізнес-аналізу з застосуванням персонального комп’ютера й сучасного програмною забезпечення. Сформувати теоретичні і практичні знання щодо методології проведення аналізу існуючих бізнес-процесів, застосування сучасного інструментарію для вдосконалення та ефективного впровадження елементів бізнес-аналізу в ІТ. Формування професійних практичних компетенцій щодо використання концептуальних засад бізнес-аналізу, застосування технологій моделювання бізнеспроцесів з метою прийняття виважених управлінських рішень.

Основні завдання

 Завданнями навчальної дисципліни «Бізнес-аналіз ІТ-проєктів» є: вивчення основних положень, понять і категорій, що відносяться до бізнес-аналізу та бізнес-процесів компанії;  формування комплексу взаємопов’язаних компетенцій в сфері пошуку і впровадження передового досвіду в формуванні бізнес-процесів компанії; вивчення процесу безперервного вдосконалення бізнес-процесів; вивчення основних аспектів роботи бізнес-аналітика в гнучких умовах розробки продукту; формування вмінь з’ясовувати вимоги (бізнес-вимоги, користувацькі вимоги, функціональні та нефункціональні вимоги) та правильно їх описувати; визначення пріоритезації вимог; а також визначення необхідного інструментарію залежно від проекту та домену.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

 Дисципліна «Бізнес-аналіз ІТ-проєктів» взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Технології антикризового та інтелектуального управління бізнесом» та, «Технології проектування та адміністрування БД і СД», «WEB-дизайн та WEB-програмування», «Алгоритмізація та програмування», «Життєвий цикл програмного забезпечення».

 

Вимоги до знань і умінь

 Вивчення навчальної дисципліни «Бізнес-аналіз ІТ-проектів» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра, за якого він повинен:

 а) знати 

 • загальне поняття про бізнес-аналіз;
 • хто такий бізнес-аналітик;
 • цілі і задачі бізнес-аналізу;
 • типи, види бізнес-процесів;
 • етапи проведення бізнес-аналізу;
 • процесс SDLC;
 • техніки роботи зі стейкхолдерами;
 • техніки пріоритизації;
 • різні типи діаграм та їх застосування;
 • різні види прототипування;

 

б) уміти 

 • чітко формулювати цілі та задачі, на основі наявної інформації;
 • аналізувати бізнес-процеси;
 • проводити аналіз стейкхолдерів;
 • здійснювати планування та організацію основних етапів бізнес-аналізу;
 • з’яовувати бізнес-вимоги, користувацькі аимоги, функціональні вимоги та нефункціональні вимоги;
 • пріоритезувати вимоги;
 • складати Business Model Canvas;
 • визначати обсяг робіт щодо MVP;
 • писати user story;
 • будувати use case diagram;
 • розробляти модель бізнес-процесу за допомогою різного інструментарію.

 

Рекомендована література

Основна: 

 1. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide. International Institute of Business Analysis, Toronto, Ontario, Canada.
 2. Карл ВігерсРозробка вимог до программного забезпечення
 3. МайкКон. User Stories Applied: For Agile Software Development (The Addison-Wesley Signature Series). (Історії користувачів: гнучка розробка програмного забезпечення). 2020. С.256
 4. DeanLeffingwell, DonWidrig. Принципи роботи з вимогами до програмного забезпечення. Уніфікований підхід.
 5. Business Analysis Techniques: 72 Essential Tools for Success — ДебраПол, ДжеймсКедл, іПолТернер
 6. Agile Software Requirements: Lean Requirements Practices for Teams, Programs, and the Enterprise by Dean Leffingwell
 7. Основи. Короткий посібник з стандартному мови об’єктного моделювання Мартін Фаулер
 8. Dean Leffingwell, DonWidrig. Принципи роботи з вимогами до програмного забезпечення. Уніфікований підхід
 9. Історії користувачів: гнучка розробка програмного забезпечення — Майк Кон
 10. User Story Mapping: Discover the Whole Story, Build the Right Product by Jeff Patton
 11. Черняк О.І., Захарченко П.В. Інтелектуальний аналіз даних: підручник. – К.:  Знання, 2014. – 599 с.
 12. Сорока П.М., Харченко В.В. Інформаційні системи у менеджменті.  Практикум: Навч. посіб. – К.: Вид-во ТОВ «АграрМедіаГруп», 2015. – 358 с.
 13. Барроу К. Бізнес-план : практичний посібник / Барроу К., Барроу П., Браун Р. ; пер. з 4-го англ. вид. – К. :Знання, 2005.
 14. Величко В. Етапи розробки бізнес-плану підприємства// Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 42-48.
 15. Посібник з питань Проектного Менеджменту (українськоюмовою): Пер. з англ. / Під ред. С.Д. Бушуєва, 2-і видання, перероб. – К.: Видавничийбудинок “ДіловаУкраїна”, 2000. – 198с. 

Допоміжна: 

 1. Боггс М., Боггс У. UML и RationalRose М.: СОЛОН-Пресс, 2002.
 2. Нетепчук В.В., Управління бізнес-процесами: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2014. – 158 с. 

Internet-ресурси: 

 1. Книги з бізнес-аналізу.URL: https://e5.ua/ru/blogpost/8-must-read-knig-z-biznes-analizu/
 2. Міжнароднийінститутаналізубізнесу: офіційний сайт. URL: https://www.iiba.org
 3. Для чого потрібен бізнес-аналіз і хто такі бізнес-аналітики. URL: https://training.epam.ua/#!/News/252?lang=ua
 4. Хто такий бізнес-аналітик. URL: https://www.intellias.ua/blog/intellias-ba-specialists-overview

 

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус