Макроекономічний аналіз

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Борщук І. В.УФЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032УФЕМ-51сдоцент Борщук І. В.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни “Макроекономічний аналіз” є теоретико-методологічні, методичні та організаційно-економічні аспекти функціонування національної економіки та формування основних механізмів її регулювання.

Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни “Макроекономічний аналіз” – формування знань і навичок стосовно методологічних та методичних основ проведення макроекономічного аналізу, теоретичних знань з функціонування національної економіки та практичних навичок з аналізу стану основних макроринків країни на основі індикаторів національної економіки, дослідження їх взаємозв’язків та прогнозування розвитку країни у майбутньому.

 Основні завдання

Основні завдання дисципліни “Макроекономічний аналіз”: засвоєння основних принципів економічного аналізу функціонування національної економіки; оволодіння навичками самостійного здійснення аналізу стану національної економіки і прогнозування на цій основі подальшого розвитку країни з використанням комп’ютерної техніки та програмно-математичних комплексів.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна “Макроекономічний аналіз” взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Мікроекономічний аналіз”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Менеджмент”, “Економічний аналіз”.

Вимоги до знань і умінь:

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати

– сутність, цілі та методи макроекономічного аналізу;

– структуру національної економіки, її характеристики за різними ознаками;

– основні структурні зв’язки та співвідношення національної економіки;

– механізм економічної рівноваги в національній економіці;

– індикатори стану товарного, грошово-кредитного, фондового, валютного ринків і ринку   праці, та їх взаємозв’язки;

– макроекономічні показники динаміки та виробничих можливостей;

– макроаспекти економічної безпеки країни;

 – макроекономічні залежності макроекономічні диспропорції;

 – оцінювати вплив зміни валютного курсу та макроекономічні показники країни;

 – специфічні методи і прийоми, за допомогою яких аналізується соціальна та економічна    статистична інформація на мікро- і макрорівнях;

–  методи та прийоми економічного аналізу соціальних процесів та явищ;

–  принципи оцінювання та аналізу інформації соціально-економічного змісту, що стосується   розвитку регіональних ринків;

б) уміти

 – аналізувати структуру національної економіки за різними критеріями;

 – досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію     макроекономічного аналізу;

 – розраховувати показники, що всебічно характеризують стан національного товарного    ринку: співвідношення та стан основних секторів економіки, динаміку обсягів товарного    виробництва, рівень конкурентності та монополізації товарного ринку;

 – аналізувати розвиток промисловості та сільського господарства;

 – досліджувати моделі рівноваги на товарному ринку;

 – враховувати фактор часу в оцінці грошових потоків;

 – досліджувати моделі рівноваги на фінансовому ринку;

 – оцінювати вплив зміни валютного курсу на макроекономічні показники країни;

 – використовувати для вирішення аналітичних і дослідницьких завдань сучасні    інформаційні системи та інформаційні технології;

 – представляти, перетворювати і аналізувати дані економічного характеру в табличному і    графічному вигляді;

  – аналізувати економічні процеси (проблеми) з урахуванням їхньої обумовленості    соціальним контекстом, а також з урахуванням зворотного впливу економіки на нього;

   – виявляти двосторонні зв’язки між економічними та соціальними процесами на різних    рівнях.

Рекомендована література

Основна:

 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка. Підручник. У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Л.: Апріорі, 2017. Кн.1. Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. – 567 c.
 2. Панчишин Степан. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2005. – 775 c.
 3. Базілінська О.І. Макроекономіка. – К., Центр начальної літератури, 2019. – 442 с.
 4. 4. Макроекономіка: Методичні поради та плани практичних занять для студентів економічного факультету / За ред. С.М. Панчишина та П.І. Островерха. – Вид. 6-те, перероб. та доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 152 с.
 5. Макроекономічний аналіз: навчальний посібник [Електрон- ний ресурс] / М. С. Бріль, О. М. Кліменко, М. А. Мащенко та ін.–Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця. –2017. – 275 с.
 6. Радiонова I. Ф, Усик В. I. Макроекономічний аналіз: конспект лекцій. Київ: КНЕУ.– 2015.– 147 с.

 

Додаткова:

 1. Економічна теорія. Макроекономіка: підручник за ред. В. М. Тарасевича. Київ. –2012.– 206 с.
 2. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки: монографія у 2-х т. / Л. В. Артеменко, Н. В. Винниченко, О. І. Зінченко та ін. – Дніпропетровськ : “ФОП Дробязко С. І.”.– 2014. – Т. 2. – 349 с.
 3. Макроекономічна політика: навч. посіб. / Й. Й. Малий, А. Г. Сав ченко, В. С. Волощенко ; за з аг. ред. Й. Й. Малого.– Київ :КНЕУ, 2013.– 436 с.
 4. 4. Макконнелл Кемпбел Р., Брю Стенлі Л. Макроекономіка / Наук. ред. перекладу Степана Панчишина. – Львів: Просвіта, 1997. – 525 c.

 

INTERNET CАЙТИ

 1. http://zakon.rada.gov.ua. – Законодавство України.
 2. http://rada.gov.ua/ – Верховна Рада України.
 3. http://www.minfin.gov.ua/ – сайт Міністерство фінансів України.
 4. http://www.ukrstat.gov.ua/ – Державний комітет статистики.
 5. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

 

Матеріали

Робоча програма дисципліни

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус