Моніторинг інформаційних технологій

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Мищишин О. Я.УФЕ-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532УФЕ-31сМищишин О. Я., Мищишин О. Я.

Опис курсу

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Моніторинг інформаційних технологій» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ,бакадавра напряму підготовки 05 – “Соціальні та поведінкові науки”.

 Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є ІТ-процеси, пов’язані з управлінням інформаційними технологіями, зокрема, з ІТ-моніторингом, а також методи та інструменти ефективного їх здійснення.

Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів необхідних теоретичних знань і практичних навичок з моніторингу інформаційних технологій, опанування відповідного інструментарію для успішного їх здійснення. А також, надбання студентами широких та інтегрованих знань в області сучасних інформаційних технологій, а саме з моделювання, проектування, розробки, впровадження та супроводу інформаційних управляючих систем та технологій, систем управління та моніторингу ІТ-проектами, програмного забезпечення захисту інформації, систем комп’ютерного проектування та дизайну.

Основні завдання

Завданнями навчальної дисципліни є:організувати та проводити моніторинг інформаційних технологій на будь-якому об’єкті, виявляти резерви підвищення ефективності використання інформаційних технологій у виробничо-господарської діяльності будь-яких суб’єктів господарювання; оцінювати якості та ефективності моніторингу, формування інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності

Навчальна дисципліна взаємопов’язана із такими дисциплінами як, „Вступ до фаху”, „Алгоритмізація та програмування”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Технології проектування та адміністрування БД і СД”, “Технології Інтернет”, “Web-дизайн та Web-програмування”, “Управління проектами інформатизації”, “Архітектура ІТ-підприємства”.

Вимоги до знань і навиків:

Вивчення навчальної дисципліни “Моніторинг інформаційних технологій” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра, за якого він повинен:

а) знати:

 • основні принципи моніторингу ІТ й загальні вимоги до нього;
 • методологічні аспекти й завдання моніторингу й ІТ- на різних об’єктах;
 • які задачі стоять перед системою моніторингу ІТ на підприємстві;
 • основні засоби моніторингу ІТ;
 • особливості та структура процесу моніторингу ІТ;
 • етапи (фази) проведення моніторингу ІТ і основні заходи, здійснювані на кожному з них;
 • структуру системи управління ІТ і місце системи моніторингу в ній;
 • нормативно-правове й науково-методичне забезпечення процесів моніторингу й аудиту інформаційних технологій;
 • міжнародні й національні стандарти управління інформаційною інфраструктурою;
 • теоретичні засади визначення моделі зрілості організації щодо управління інформаційними технологіями;
 • систему збалансованих ІТ-показників (balanced scorecard), як інструмент оцінювання впливу ІТ на бізнес;
 • основні (детальні) задачі управління інформаційними технологіями в організації;
 • принципи, моделі та основні етапи проведення аудиту інформаційних технологій в організації;
 • порядок здійснення процедури аудиту та критерії оцінки процесів управління ІТ в організації;

б) уміти:

 • виконувати розрахунки для визначення собівартості програмного продукту;
 • оцінювати економічний ефект від розробки програмного продукту;
 • оцінювати ефективність інвестиційних проектів при залученні фінансових ресурсів для розробки певного проекту;
 • здійснювати аналіз беззбитковості проекту;
 • використовувати системний підхід при проектуванні структури організації по виробництву програмних продуктів;
 • економічно обґрунтувати рішення, щодо організації виробництва, організації праці, організації планування виробництва програмних продуктів;
 • розрахувати основні показники для характеристики виробничих процесів; – здійснювати експертну оцінку трудомісткості розробки програмного забезпечення;
 • розробити план тактичного маркетингу та збуту ІТ-продукції.

Рекомендована література

 1. Балик Н.Р. Бази даних MySQLТернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.- 158 с.
 2. За ред. В. Ф. Ситника Основи інформаційних систем     К.: КНЕУ, 2021.-420с.уклад. Троян С.О. Інформаційні системи Умань, 2012,- 125 с-
 3. Томашевський В.М. Моделювання систем К.: Видавнича група BHV. 2005.-352 с.
 4. Катренко А.В.    Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації      Львів: Новий світ, 2013.-424 с.     12
 5. Рамський Ю.С.   Вивчення інформаційно- пошукових систем мережі інтернет           К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 59 с.
 6. Руденко В.Д. Бази даних в інформаційних системах  К.: Фенікс, 2010,- 235 с.
 7. Балик Н.Р. Бази даних MySQLТернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.- 158 с.
 8. Рамський Ю.С.   Проектування й опрацювання баз даних Тернопіль: Навчальна книга— Богдан, 2015.- 115 с.
 9. Project Management Institute (2017), “A Guide to the Project management Body Knowledge. Project Management Institute Standards Committee”, Project Management Institute, available at: http://www.cs.bilkent.edu.tr/~cagatay/cs413/PMBOK.pdf. (Accessed 10 Apr 2018).
 10. .Mizhnarodna orhanizatsiia zi standartyzatsii ISO (2012), “International Standard for Project Management ISO 21500: 2012”, International Organization for Standardization ISO, , available at: https://www.iso.org/. (Accessed 10 Apr 2018).
 11. Bushueva, S.D. (2019), Rukovodstvo po upravleniju innovacionnymi proektami i programmami [Guide to the management of innovative projects and programs] Nauk. Svіt, Kyiv, Ukraine.
 12. Biliaiev, S. S. (2016), “ Project Approach at an Enterprise: Essence and Specific Characteristics”, Derzhava ta rehiony. Seriia : Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 3, pp. 30–34.
 13. Vedunh, E. (2013), Otsiniuvannia derzhavnoi polityky i prohram, [Evaluation of state policy and programs], Vseuvyto, Kyiv, Ukraine.
 14. Shvets’, L. P. and Zakharkevych, N. P. (2011), “Components of the life cycle of the project”, Universytets’ki naukovi zapysky, vol. 2, pp. 439–448. 8.

 

Додаткова:

 1. Руденко В.Д. Бази даних в інформаційних системах К.: Фенікс, 2010,- 235 с.
 2. Балик Н.Р. Бази даних MySQL Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.- 158 с. Рамський Ю.С. Проектування й опрацювання баз даних Тернопіль: Навчальна книга— Богдан, 2005.- 115 с.

Інтернет-джерела:

 1. Офіційний сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
 2. Офіційний сайт проекту «Doing Business» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.doingbusiness.org.
 3. Офіційний сайт Служби статистики Європейського союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/eurostat.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус