Моніторинг інформаційних технологій

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Мищишин О. Я.УФЕ-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532УФЕ-31сМищишин О. Я., Мищишин О. Я.

Опис курсу

Предметом навчальної дисципліниє ІТ-процеси, пов’язані з управлінням інформаційними технологіями, зокрема, з ІТ-моніторингом, а також методи та інструменти ефективного їх здійснення.
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів необхідних теоретичних знань і практичних навичок з моніторингу інформаційних технологій, опанування відповідного інструментарію для успішного їх здійснення. А також, надбання студентами широких та інтегрованих знань в області сучасних інформаційних технологій, а саме з моделювання, проектування, розробки, впровадження та супроводу інформаційних управляючих систем та технологій, систем управління та моніторингу ІТ-проектами, програмного забезпечення захисту інформації, систем комп’ютерного проектування та дизайну.
Завданнями навчальної дисципліни є:

– організувати та проводити моніторинг інформаційних технологій на будь-якому об’єкті;

– створити систему моніторингу ІТ, націлену на отримання інформації, необхідної для ефективного управління інформаційною інфраструктурою об’єкта;

– виявляти резерви підвищення ефективності використання інформаційних технологій у виробничо-господарської діяльності будь-яких суб’єктів господарювання;

– мобілізувати потенціал інформаційних технологій на підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.

– набуття студентами навичок з побудови систем моніторингу різних типів та їх алгоритмів;

– формування їх інформаційної бази, здійснення аналізу, оцінювання та діагностики стану об’єктів моніторингу;

– оцінювання якості та ефективності моніторингу, формування інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

Навчальна дисципліна взаємопов’язана із такими дисциплінами як “Інформатика”, „Вступ до фаху”, „Алгоритмізація та програмування”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Технології проектування та адміністрування БД і СД”, “Технології Інтернет”, “Web-дизайн та Webпрограмування”, “Управління проектами інформатизації”, “Архітектура ІТ-підприємства”.

Вимоги до знань і умінь:

Вивчення навчальної дисципліни “Моніторинг інформаційних технологій” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра, за якого він повинен:

а) знати:

– основні принципи моніторингу ІТ й загальні вимоги до нього;

– методологічні аспекти й завда ння моніторингу й ІТ- на різних об’єктах;

– які задачі стоять перед системою моніторингу ІТ на підприємстві;

– основні засоби моніторингу ІТ;

– особливості та структура процесу моніторингу ІТ;

– етапи (фази) проведення моніторингу ІТ і основні заходи, здійснювані на кожному з них;

– структуру системи управління ІТ і місце системи моніторингу в ній;

– нормативно-правове й науково-методичне забезпечення процесів моніторингу й аудиту інформаційних технологій;

– міжнародні й національні стандарти управління інформаційною інфраструктурою;
– теоретичні засади визначення моделі зрілості організації щодо управління інформаційними технологіями;

– систему збалансованих ІТ-показників (balanced scorecard), як інструмент оцінювання впливу ІТ на бізнес; – основні (детальні) задачі управління інформаційними технологіями в організації;

– принципи, моделі та основні етапи проведення аудиту інформаційних технологій в організації;

– порядок здійснення процедури аудиту та критерії оцінки процесів управління ІТ в організації;

б) уміти:

– виконувати розрахунки для визначення собівартості програмного продукту;

– оцінювати економічний ефект від розробки програмного продукту;

– оцінювати ефективність інвестиційних проектів при залученні фінансових ресурсів для розробки певного проекту;

– здійснювати аналіз беззбитковості проекту;

– використовувати системний підхід при проектуванні структури організації по виробництву програмних продуктів;

– економічно обґрунтувати рішення, щодо організації виробництва, організації праці, організації планування виробництва програмних продуктів;

– розрахувати основні показники для характеристики виробничих процесів;

– здійснювати експертну оцінку трудомісткості розробки програмного забезпечення;

– розробити план тактичного маркетингу та збуту ІТ-продукції.

Рекомендована література

  1. Томашевський В.М. Моделювання систем К.: Видавнича група BHV. 2005.-352 с.
  2. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації Львів: Новий світ, 2003.-424 с. 12
  3. Рамський Ю.С. Вивчення інформаційно- пошукових систем мережі інтернет К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 59 с.
  4. Руденко В.Д. Бази даних в інформаційних системах К.: Фенікс, 2010,- 235 с.
  5. Балик Н.Р. Бази даних MySQLТернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.- 158 с.
  6. Рамський Ю.С. Проектування й опрацювання баз даних Тернопіль: Навчальна книга— Богдан, 2005.- 115 с.
  7. Project Management Institute (2000), “A Guide to the Project management Body Knowledge. Project Management Institute Standards Committee”, Project Management Institute, available at: http://www.cs.bilkent.edu.tr/~cagatay/cs413/PMBOK.pdf. (Accessed 10 Apr 2018).
  8. Mizhnarodna orhanizatsiia zi standartyzatsii ISO (2012), “International Standard for Project Management ISO 21500: 2012”, International Organization for Standardization ISO, , available at: https://www.iso.org/. (Accessed 10 Apr 2018).
  9. Bushueva, S.D. (2009), Rukovodstvo po upravleniju innovacionnymi proektami i programmami [Guide to the management of innovative projects and programs] Nauk. Svіt, Kyiv, Ukraine.
  10. Biliaiev, S. S. (2016), “ Project Approach at an Enterprise: Essence and Specific Characteristics”, Derzhava ta rehiony. Seriia : Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 3, pp. 30–34.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус