Експертні системи

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Старух  А. І.УФЕ-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532УФЕ-31сдоцент Старух  А. І., доцент Старух  А. І.

Опис курсу

Обчислювальна техніка на даному етапі завоювала ключові позиції в багатьох сферах людської діяльності, зокрема, успішно розвивається науковий напрямок «штучний інтелект». Відтак, за останні роки із загального наукового напряму  «штучний інтелект» виділився новий напрямок, пов’язаний зі створенням експертних систем, які призначені для аналізу та вирішення задач в різних предметних областях.

Оскільки експертні системи є дуже вузькоспеціалізованими моделями, то потреба у таких системах відчувається практично у всіх предметних областях. Це пояснюється необхідністю побудови експертних систем, структура яких пов’язана з формами подання знань,обумовлених у свою чергу особливостями предметної області.

Все це є стійкою основою для поглибленого вивчення дисципліни “Експертні системи”, оскільки це є необхідністю сьогодення, особливо для контингенту фахівців з інформаційних технологій для бізнесу.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни «Експертні системи» є вивчення та опанування студентами основних принципів функціонування та побудови експертних систем, здатних здійснювати комплексну оцінку сучасних автоматизованих інформаційних  систем.

Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни «Експертні ситеми» – це допомогти студентам здійснювати  порівняльний аналіз моделей, аналізувати їх «сильних» та  «слабких» сторін. На основі систематично викладених основних положень теорії експертних систем у контексті штучного інтелекту, обґрунтовувати глобальне поняття «знань». Характеризувати сфери компетентності експертних систем. Формування знань і навичок, необхідних для розв’язування задач з застосуванням персонального комп’ютера й сучасного програмною забезпечення.

 Основні завдання

Завданнями навчальної дисципліни «Експертні системи» є: вивчення основних положень, понять і категорій, що відносяться до функціонування та побудови експертних систем; вивчення складних інформаційних систем, їх внутрішньої структури та класифікації, типів підсистем; вивчення логічних моделей представлення знань в експертних системах, архітектури та технології розробки експертних систем; вивчення підходів і методів, пов’язаних із застосуванням елементів нечіткої логіки при створенні експертних систем; вивчення принципів формалізації знань в експертних системах і онтологічного підходу до подання проблемної інформації

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна “Експертні системи” взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Об’єктно-орієнтоване програмування» та «Методологія тестування програмного забезпечення».

 Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфі­каційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

 знати:

 • основні положення, поняття і категорії, які стосуються функціонування і побудови експертних систем
 • базис складних інформаційних систем, їх внутрішню структуру і класифікацію, типи підсистем
 • принципи організаційного і правового забезпечення експертних інформаційних систем інформаційної безпеки
 • основи побудови логічних моделей представлення знань в експертних системах, архітектури та технології розробки експертних систем
 • підходи і методи, пов’язані із застосуванням елементів нечіткої логіки при створенні експертних систем
 • принципи формалізації знань в експертних системах і онтологічного підходу до подання проблемної інформації

 вміти:

 • здійснювати стандартизоване уявлення даних про об’єкт і оформляти отримані аналітичні результати;
 • збирати, обробляти, аналізувати і систематизувати масиви вхідної по відношенню до експертної інформаційній системі інформації;
 • здійснювати вибір методик і засобів для вирішення завдання структурування зібраної інформації, а також завдань по її вихідного поданням;
 • використовувати сучасні інформаційно-обчислювальні засоби і системи при проектуванні і експлуатації експертних інформаційних систем.

Рекомендована література

Основна:

 1. Федорчук Є.Н. Програмування систем штучного інтелекту. Експертні системи / Є.Н.Федорчук, Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 168с.
 2. Сердюк В.А. Организация и технология защиты информации : обнаружение и предотвращение информационных атак в автоматизированных системах предприятий : учебное пособие / В. А. Сердюк ; Государственный университет – Высшая школа экономики .— Москва : ГУ ВШЭ, 2011 .— 573 с.
 3. Введение в искусственный интеллект : учебное пособие для вузов / Л. Н. Ясницкий .— 3-е изд., стер .— Москва : Академия, 2010 .— 175 с.
 4. Искусственный интеллект : методическое пособие / Л. Н. Ясницкий, Ф. М. Черепанов .— Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2012 .— 216 с
 5. Представление знаний в информационной системе. Методы искусственного интеллекта и представления знаний : учебное пособие для вузов / С. С. Сосинская .— Старый Оскол : ТНТ, 2011 .— 215 с.
 6. Баклан І.В. Експертні системи. Курс лекцій /Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2012. – 132 с.

 

Додаткова:

 1. Хандецький В.С. та інщ. Нечітка логіка. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями інформаційних напрямів.Дніпропетровськ, 2005, 230 с.
 2. Нечеткие множества и нейронные сети : учебное пособие / Г. Э. Яхъяева ; Интернет-университет информационных технологий .— 2-е изд., испр .— Москва : ИНТУИТ : БИНОМ. Лаб. знаний, 2008 .— 315с
 3. Экспертные системы: Инструментальные средства разработки : учебное пособие для вузов / Л. А. Керов [и др.].— Санкт-Петербург : Политехника, 1996 .— 219 с.
 4. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS / А. П. Частиков, Т. А., Гаврилова, Д. Л. Белов .— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003.— 606 с.

 

Internet-ресурси:

 1. Праскурин Г.А. Организационное обеспечение информационной безопасности: курс лекций. – Томск : Изд-во ТУ СУР, Ч. 2, 2005. – 180 с.
 2. http://www.n-t.org/tp/ng/oti.htm – Концепции общей теории информации. Статьи. Наука и техника.
 3. http://www.inteltec.ru/publish/articles/textan/ibook.shtml – Общая теор. информации.
 4. http://www.inftech.webservis.ru/it/information/ – Теория информации.
 5. http://www.compression.ru/download/ti.html – Теория информации и бщин вопросы сжатия.
 6. http://masters.donntu.org/2005/kita/kapustina/library/bz.htm – База знань CLIPS
 7. http://ryk-kypc2.narod.ru/clips.htm – Програмування на мові CLIPS

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус