Прогнозування соціально-економічних процесів

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648Романич І. Б.УФЕ-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648УФЕ-31сРоманич І. Б.

Опис курсу

Формування ринкових механізмів в Україні останнім часом пов’язане із значними труднощами. Міняються організаційні форми функціонування підприємств різних галузей, ускладнюються економічні й соціальні зв’язки й відносини. Тому в діяльності менеджерів наголос доводиться робити не на стандартні рішення, а на здатність досить оперативно й правильно змінювати господарську ситуацію й шукати підхід, що є оптимальним у конкретних умовах. Основою для такого підходу в прийнятті управлінських рішень є економічне прогнозування, покликане виявити загальні перспективи й еволюції, тенденції організаційно-структурного розвитку, забезпечити збалансованість короткострокових і довгострокових програм. При цьому важливо зуміти виявити всю сукупність факторів і причин, що визначають функціонування й розвиток досліджуваної господарської структури. Трансформація системи економічного прогнозування є одним з важливих елементів перетворень, що сприяють нормальному функціонуванню підприємств в організаційно-економічних умовах, що змінюються. Вона повинна бути спрямована на корінні перетворення в прогностиці, що полягають у розвитку здібностей вирішення найрізноманітніших завдань управління в умовах нестійкості зовнішнього середовища за допомогою адекватного інструментарію, який вимагає обґрунтування й встановлення сфери його використання. Однак в умовах ускладнення об’єктів прогнозування й динамічності зовнішнього середовища розробка такого інструментарію практично неможлива без освоєння теоретичних основ прогнозування, що є першоосновою всіх процесів управління.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни “Прогнозування соціально-економічних процесів” є закономірності та тенденції розвитку соціально-економічних процесів (об’єктів, явищ) в минулому і стан їх в майбутньому, які необхідно досліджувати і знати; сукупність методів і моделей розробки соціально- економічних прогнозів.

Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни “Прогнозування соціально-економічних процесів” – оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичним інструментарієм прогнозування соціально-економічних процесів, визначення можливих станів соціально-економічних об’єктів у майбутньому, дослідження закономірностей їх розвитку за різних умов.

Об’єкт навчальної дисципліни

Об’єктами прогнозування в економіці є масові явища і процеси, що перебувають у неперервному русі, зміні, розвитку; національна економіка в цілому, галузі економіки, регіони, суспільно значимі сфери діяльності; науково-технічний прогрес і обумовлені під його впливом соціально-економічні зміни в структурі виробництва, інновації й інвестицій; динаміка ринкового середовища, макроекономічна ситуація, обумовлена потоками матеріальних і фінансових ресурсів, сукупним попитом та сукупною пропозицією тощо; зміна економічних параметрів розвитку національної економіки під впливом різних факторів (у тому числі й соціального, зовнішньоекономічного, екологічного і воєнно-стратегічного характеру).

Основні завдання

Завданням прогнозування соціально-економічних процесів є виявлення ймовірних шляхів і результатів майбутнього розвитку явищ і процесів, а також оцінка показників, які характеризують дані явища й процеси в майбутньому. Тому основним завданням дисципліни “Прогнозування соціально-економічних процесів” є формування у студентів уявлень про цілі, функції та методи прогнозування; набуття практичних навичок та умінь використання різних методів для прогнозування умов сучасних трансформаційних процесів у соціальній та економічній сферах життя суспільства.

Рекомендована література

ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

 1. Галущак М.П., Галущак О.Я., Кужда Т.І. Прогнозування соціально-економічних процесів: навчальний посібник для економічних спеціальностей. Тернопіль: ФОП Паляниця, 2021. 160 с.
 2. Жуковська О.А. Прогнозування соціально‐економічних процесів: комп’ютерний практикум: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 Економіка. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 100 с.
 3. Кічор В.П., Фещур Р.В., Якимів А.І., Скворцов Д.І., Висоцький А.Л. Методи і моделі економічного прогнозування: навч. посібник. Львів: Растр-7, 2019. 272 с.
 4. Клебанова Т.С., Курзенев В.А., Наумов В.М. та ін. Прогнозування соціально-економічних процесів: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 656 с.
 5. Лозовська Л.І., Бандоріна Л.М., Савчук Л.М., Удачина К.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: навчальний посібник. Дніпро: УДУНТ, 2022. 146 с.
 6. Маханець Л.Л., Кибич Г.П. Прогнозування соціально-економічних процесів: лабораторний практикум. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. 96 с.
 7. Прогнозування соціально-економічних процесів: конспект лекцій: уклад. Шебаніна О.В. та ін. Миколаїв: МНАУ, 2022. 95 с.
 8. Сохацька О.М., Панасюк В.М., Роговська-Іщук І.В., Вінницький С.І. Фундаментальний та технічний аналізи міжнародних ринків. Тернопіль: ЗУНУ, 2022. 309 с.
 9. Шумська С.С. Макроекономічне прогнозування: навч. посібник. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015. 176 с.

Додаткова:

 1. Воронкова В.Г. Соціально-економічне прогнозування: навч. посіб. Київ: Професіонал, 2004. 288 с.
 2. Ганчук А.А., Соловйов В.М., Чабаненко Д.М. Методи прогнозування: навч. посібник. Черкаси: Брама. Україна, 2012. 140 с.
 3. Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник. Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2005. 396 с.
 4. Глівенко С.В., Соколов М.О., Завгородня О.М. Економічне прогнозування: навч. посібник. Суми: Університетська книга, 2004. 207 с.
 5. Грабовецький Б.Є. Планування та економічне прогнозування: навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2013. 66 c.
 6. Домарадзька Г.С., Гладун Т.М., Фещур Р.В. Прогнозування і макроекономічне планування: навч. посіб. Львів: Магнолія2006, 2007. 211 с.
 7. Катаєв С.Л., Ткаченко А.М., Воронкова В.Г. Планування та прогнозування в умовах ринку: навчальний посібник для студ. ВНЗ. − Київ: Професіонал, 2006. 608 с.
 8. Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посіб. Київ: Кондор, 2009. 194 с.
 9. Пашута М.Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 480 с.
 10. Присенко Г.В., Равікович Є.І. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2005. 378 с.
 11. Пілько А.Д. Прогнозування соціально-економічних процесів: конспект лекцій. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2011. 83с.
 12. Прогнозування соціально-економічних процесів: методичні рекомендації щодо виконання розрахункової роботи [уклад.: Г.М. Яровенко, Л.П. Перхун]. Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. 30 с.

 

INTERNET CАЙТИ

 1. Все про японські свічки. URL: https://drukarnia.com.ua/articles/vse-pro-yaponski-svichki-6vin1
 2. Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
 3. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. URL: http://www.gmdh.net/articles/theory/StatModeling.pdf
 4. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1602-14
 5. Присенко Г.В. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посібник. URL: http://lib.istu.edu.ua/index.php?p=23&id=546
 6. Прогнозування соціально-економічних процесів. URL: http://ubooks.com.ua/books/000269/inx2.php
 7. Технічний аналіз. Історія виникнення та область застосування технічного аналізу. URL: https://studfile.net/preview/8864120/page:10/#13
 8. Як читати й аналізувати японські свічки на криптобіржі. URL: https://incrypted.com/ua/yaponski-svichki-y-kriptotreydingy/

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус