Прогнозування соціально-економічних процесів

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Шевчук І. Б.УФЕ-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632УФЕ-31спрофесор Шевчук І. Б., професор Шевчук І. Б.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни “Прогнозування соціально-економіч­них процесів” є закономірності та тенденції розвитку соціально-економічних процесів (об’єктів, явищ) в минулому і стан їх в майбутньому, які необхідно досліджувати і знати; сукупність методів і моделей розробки соціально- економічних прогнозів.

Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни “Прогнозування соціально-економічних процесів” – оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичним інструментарієм прогнозування соціа­льно-економіч­них процесів, визначення можливих станів соціа­льно-еконо­мічних об’єктів у майбутньому, дослідження закономір­ностей їх розвитку за різних умов.

 Основні завдання

Завданням прогнозування соціально-економічних явищ є виявлення ймовірних шляхів і результатів майбутнього розвитку явищ і процесів, а також оцінку показників, що характеризують дані явища й процеси в майбутньому.

Об’єктами прогнозування в економіці є масові явища і процеси, що перебувають у неперервному русі, зміні, розвитку; національна економіка в цілому, галузі економіки, регіони, суспільно значимі сфери діяльності; науково-технічний прогрес і обумовлені під його впливом соціально-економічні зміни в структурі виробництва, інновації й інвестицій; динаміка ринкового середовища, макроекономічна ситуація, обумовлена потоками матеріальних і фінансових ресурсів, сукупним попитом та сукупною пропозицією і т.д.; зміна економічних параметрів розвитку національної економіки під впливом різних факторів (у тому числі і соціального, зовнішньоекономічного, екологічного і воєнно-стратегічного характеру).

Тому основним завданням дисципліни “Прогнозування соціально-економічних процесів” – є формування у студентів уявлень про цілі, функції та методи прогнозування; набуття практичних навичок та умінь використання різних методів для прогнозування умов протікання сучасних трансформаційних процесів у соціальній та економічній сферах життя суспільства.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна “Прогнозування соціально-економічних процесів” взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Мікроекономіка”, “Мак­роекономіка”, “Статистика”, “Теорія ймовірності і математич­на статистика”, “Економічні ризики та методи їх вимірювання”, “Економіко-математичне моделювання”, “Інформаційні системи в управлін­ні”  та „Математика для економістів”.

 Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати

 • зміст і основні функції прогнозування як етапу управлінського процесу на різних ланках національної економіки;
 • понятійно-категоріальний апарат, основні наукові підходи та сучасні концепції прогнозування соціально-економічних процесів;
 • способи розробки економічних прогнозів;
 • основні методи прогнозування;
 • критерії оцінки точності прогнозу;
 • комп’ютерні технології прогнозування;
 • пріоритетні дослідження українських науковців-прогнозистів;
 • особливості прогнозування на основі часових рядів;
 • прості методи прогнозування; адаптивні методи прогнозування;
 • методи моделювання тренду, періодичної складової, випадкової складової часового ряду;
 • критеріїв оцінки точності прогнозів; сутності прогнозування багатовимірних процесів;
 • особливостей побудови моделей прогнозування соціально-економічних процесів різних типів;

б) уміти

 • визначати цілісну картину майбутнього стану соціально-економічного процесу;
 • аналізувати фактори, що впливають на соціально-економічні процеси розвитку суспільства;
 • здійснювати аналіз сформованих закономірностей і тенденцій розвитку процесу;
 • визначати можливі траєкторії розвитку процесу в кількісних і якісних параметрах;
 • використовувати для прогнозування джерела економічної, соціальної та управлінської інформації;
 • здійснювати вибір методів і моделей для прогнозування конкретних економічних об’єктів;
 • прогнозувати на основі стандартних теоретичних і економет­ричних моделей поведінку економічних агентів, розвиток економічних процесів і явищ, на мікро- і макрорівні;
 • здійснювати оцінку ресурсів, необхідних для розглянутих варіантів розвитку соціально-економічного процесу;
 • оцінювати ефективність методів та результатів прогнозу;
 • застосовувати методи експертного аналізу для виявлення альтернативних варіантів розвитку соціально-економічних об’єктів;
 • виявляти проблеми різного характеру при аналізі конкретних ситуацій;
 • виділяти й аналізувати об’єкти соціально-економічного прогнозування;
 • здійснювати вибір методів і моделей для прогнозування конкретних економічних об’єктів;
 • використовувати різні моделі згладжування часових рядів;
 • здійснювати побудову моделі періодичної складової часового ряду;
 • використовувати моделі авторегресії-проінтегрованого ковзного середнього;
 • здійснювати прогнозування багатовимірних соціально-економічних процесів;
 • застосовувати різні моделі прогнозування для аналізу динаміки розвитку соціально-економічних процесів;
 • будувати трендові та адаптивні прогнозні моделі;
 • проводити аналіз часових рядів за моделлю Бокса-Дженкінса;
 • екстраполювати за середнім абсолютним приростом та за середнім темпом зростання часові ряди, прогнозувати тенденції часового ряду на основі регресійного аналізу;
 • користуватися методиками індивідуальних (метод інтерв’ю) та колективних експертних оцінок (сценарний метод, метод Делфі).

Рекомендована література

Основна:

 1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособ. − М.: ИНФРА-М, 2007. − 260 с.
 2. Воронкова В.Г. Соціально-економічне прогнозування: навч. посіб. / В.Г. Воронкова. – К.: Професіонал, 2004. – 288 с.
 3. Глівенко С. В. Економічне прогнозування : навчальний посібник / Глівенко С. В., Соколов М. О., Теліженко О. М. − Суми : Університетська книга, 2001. − 207 с.
 4. Грабовецький Б.Є. Планування та економічне прогнозуван­ня : навчальний посібник / Б. Є. Грабовецький. – Вінниця : ВНТУ, 2013. − 66 c.
 5. Економічне прогнозування: навч. посібник / С.В. Глівенко, М.О. Соколов, О.М. Завгородня. − Суми: Університетська книга, 2004. − 207 с.
 6. Єлейко В. І. Економіко-статистичні методи моделювання і прогнозування. − К.: НМК ВО, 1988. − 120 с.
 7. Катаєв С. Л. Планування та прогнозування в умовах ринку : навчальний посібник для студ. ВНЗ / Катаєв С. Л., Ткаченко А. М., Воронкова В. Г. ; за ред. В. Г. Воронкової. − К. : Професіонал, 2006. − 608 с.
 8. Клебанова Т. С. Методы и модели прогнозирования социально-экономических процессов: Учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, В. А. Курзенев, В.Н. Наумов и др. – СПб.: Издательство СЗИУ РАНХ и ГС, 2012. – 566 с.
 9. Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посіб. / В.О. Кулявець. − К.: Кондор, 2009. −194 с.
 10. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник / [Геєць В. М., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін.] − Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2005. − 396 с.
 11. Пашута М. Т. Прогнозування та програмування економіч­ного і соціального розвитку : навчальний посібник / Пашута М. Т. − К. : Центр навчальної літератури, 2005. − 480 с.
 12. Присенко Г. В., Равікович Є. І. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч. посіб. / − К.: КНЕУ, 2005. − 378 с.
 13. Прогнозування і макроекономічне планування: навч. посіб. / Г.С. Домарадзька, Т.М. Гладун, Р.В. Фещур. − Л.: Магнолія-2006, 2007. − 211 с.
 14. Прогнозування соціально-економічних процесів : навчаль­ний посібник для студентів напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання / Т. С. Клебанова, В. А. Курзенев, В. М. Наумов та ін. − Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. − 656 с.
 15. Просветов Г. И. Прогнозирование и планирование: задачи и решения : учебно-практическое пособие / Просветов Г. И. − 2-е изд., доп. − М. : Изд-во “Аль-Пресс”, 2008. − 296 с.

Додаткова:

 1. Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка / Басовский Л. Е. – М. : ИНФРАМ, 2008. – 260 с.
 2. Єлейко В. І. Основи економетрії. − Львів: ТаОВ «Марка» МТД, 1 1995.
 3. Кендалл М. Временные ряды. − М.: Финансы и статистика, 1981.
 4. Макроэкономические модели планирования и прогнози­рования. − М.: Статистика, 1970. − 444 с.
 5. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособ. / Е.А. Черныш, Н.П. Молчанов, А.А. Новикова, Т.А. Салтанова. – М.: ПРИОР, 1999. – 176 с.
 6. Семенов Н. А. Программы регрессионного анализа и прогнозирования временных рядов. Пакеты ПАРИС и МАВР. − М.: Финансы и статистика, 1990. − 106 с.
 7. Система экономико-математических моделей для анализа и прогнозирования уровня жизни. − М.: Наука, 1986. − 262 с.
 8. Шумська С. Макроекономічне прогнозування : навч. посібник : у двох ч. / С. С. Шумська. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – Ч. 1. – 176 с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус