Кіберпростір та протидія кіберзлочинності

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Ярема О. Р.УФЕМ-61с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116УФЕМ-61сЯрема О. Р., Ярема О. Р.

Опис курсу

Дисципліна “Кіберпростір та протидія кіберзлочинності” є важливим компонентом сучасної освіти, оскільки кіберпростір став неодмінною складовою нашого повсякденного життя, а віртуальні загрози стали серйозними проблемами для суспільства.

Актуальність дисципліни “Кіберпростір та протидія кіберзлочинності” у сучасному світі вкрай висока з численними обґрунтованими причинами:

 1. Зростання кіберзлочинності: Злочини в кіберпросторі, такі як хакерські атаки, фішинг, кібер-викрадення даних та інші, стають все поширенішими та складнішими. Це завдає значних збитків як господарству, так і індивідуальним користувачам.
 2. Зростання важливості інформації: В сучасному світі інформація має велику вартість. Кіберзлочинці цікавляться конфіденційними даними, бізнес-секретами, фінансовою інформацією та іншими важливими ресурсами. Захист цих даних стає надзвичайно важливим завданням.
 3. Завдання державної та глобальної безпеки: Кіберзлочинність може бути використана для атак на державні інтереси, включаючи виборчі системи, критичну інфраструктуру та оборонні системи. Захист національної та глобальної безпеки потребує кваліфікованих фахівців у галузі кібербезпеки.
 4. Запит на професійних фахівців у галузі кібербезпеки: Зростаюча кількість компаній та урядових організацій відділяє увагу кібербезпеці та постійно шукає висококваліфікованих спеціалістів, які здатні захищати їхні інформаційні ресурси від атак.
 5. Широкий спектр загроз: Загрози в кіберпросторі постійно змінюються та розвиваються, включаючи нові види атак та атаки, спрямовані на різні галузі та сектори. Перспектива розуміння та боротьби з цими загрозами важлива для сучасних фахівців у галузі інформаційної безпеки.
 6. Законодавчі та регуляторні вимоги: Багато країн впроваджують закони та нормативи, які вимагають від організацій приділяти більше уваги кібербезпеці. Розуміння цих вимог та їх виконання є важливими аспектами для багатьох організацій.
 7. Розвиток технологій: Швидкий розвиток інформаційних технологій створює нові можливості для кіберзлочинців. Фахівці з кібербезпеки мають залишатися в тренді з новітніми технологіями та методами атак для ефективної протидії.

Зважаючи на ці фактори, дисципліна “Кіберпростір та протидія кіберзлочинності” стає критично важливою для підготовки кваліфікованих фахівців, які можуть захищати інформацію, інфраструктуру та безпеку в цифровому світі. 

Предмет навчальної дисципліни

Ця дисципліна спрямована на вивчення та розуміння кіберпростору та кіберзлочинності. Основні аспекти цієї дисципліни включають:

 • Вивчення структури та функціонування кіберпростору, включаючи мережі, інтернет, обчислювальні системи та інші компоненти цифрового середовища.
 • Аналіз різних видів кіберзлочинності, таких як хакерство, фішинг, віруси, атаки на мережі та інші, а також їх вплив на організації та індивідів.
 • Вивчення методів та засобів захисту інформації та інфраструктури від кібератак, включаючи застосування шифрування, файрволів, антивірусних програм та інших технічних засобів.
 • Розгляд законодавчих та регуляторних аспектів, які відносяться до кібербезпеки та кіберзлочинності, включаючи правові стандарти та норми поведінки в цифровому середовищі.
 • Розуміння етичних питань, пов’язаних з використанням кіберпростору, та підтримання етичних стандартів в цифровому світі.
 • Вивчення методів та засобів для захисту особистих даних та збереження приватності в інтернеті.
 • Аналіз питань, пов’язаних із кібербезпекою на національному та міжнародному рівнях, включаючи аспекти кібервійни та кібердипломатії.

Дисципліна “Кіберпростір та протидія кіберзлочинності” важлива у сучасному світі, де інформаційні технології мають велике значення, а загрози в кіберпросторі постійно зростають. Фахівці, які володіють знаннями у цій галузі, мають важливий внесок у забезпечення безпеки інформації та інфраструктури.

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни “Кіберпростір та протидія кіберзлочинності” полягає в наданні студентам глибокого розуміння кіберпростору та кіберзлочинності, а також розвитку навичок і компетенцій, необхідних для ефективного захисту інформації, інфраструктури та безпеки в цифровому середовищі.

Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни “Кіберпростір та протидія кіберзлочинності” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки магістра, за якого він повинен отримати:

а) знання

 • Основ інформатики: Студенти повинні мати базове розуміння комп’ютерних систем, операційних систем, мереж, програмування та інших аспектів інформатики.
 • Основ кібербезпеки: Розуміння основних термінів і концепцій у галузі кібербезпеки, таких як аутентифікація, авторизація, шифрування, загрози, інциденти та інше.
 • Основ мереж і інтернету: Розуміння архітектури мереж, принципів роботи Інтернету та основних мережевих протоколів.
 • Основ законодавства та регуляції: Розуміння основних правових та регуляторних аспектів, пов’язаних з кібербезпекою та кіберзлочинністю.

 б) уміння:

 • Захист інформації: Здатність розробляти та реалізувати заходи для захисту інформації від несанкціонованого доступу, витоку даних та інших загроз.
 • Виявлення і реагування на кіберзлочинність: Здатність виявляти потенційні кібератаки, аналізувати їх та вживати заходи для реагування на інциденти.
 • Етична поведінка в кіберпросторі: Дотримання етичних норм та стандартів використання кіберпростору, у тому числі пов’язаних із захистом інформації та безпекою.
 • Комунікаційні навички: Здатність ефективно комунікувати з іншими фахівцями, як у сфері кібербезпеки, так і в організаціях та громадськості.
 • Розуміння законодавства та регуляції: Здатність визначати відповідність дій та практик законодавству та регуляторним вимогам в галузі кібербезпеки.

Вимоги можуть бути дуже конкретними і можуть включати знання певних програмних засобів для кібербезпеки, навички аналізу кіберзагроз, здатність розробки планів кіберзахисту тощо. Важливо, щоб студенти були готові до вивчення складних технічних та правових аспектів кібербезпеки та кіберзлочинності.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна взаємопов’язана із такими дисциплінами як «Інформаційні та комунікаційні технології», «Інформаційні системи в управлінні»,  «Комп’ютерні мережі», «Цифрова економіка», «ІТ-Право»

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

При вивченні дисципліни «Кіберпростір та протидія кіберзлочинності»  здобувачі вищої освіти набувають такі компетентності (здатність):

ІК1 – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

ЗК3 − Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК5 − Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК8 − Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК9 − Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.

ЗК10 − Здатність бути критичним і самокритичним.

СК13 − Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.

СК14 − Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

СК17 − Здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними системами та технологіями.

Програмні результати навчання:

ПР05 − Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).

ПР06 − Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.

ПР10 − Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.

ПР13 − Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.

ПР25 − Розуміти структуру, основні принципи діяльності та бізнес-процеси суб’єктів ІТ-індустрії.

Рекомендована література

 1. Альварез Р., Стілл Дж. Кібербезпека для початківців. – Харків: Видавництво “Сміт”, 2020. – 240 с.
 2. Браун К. Кіберзагрози: Технологія та захист. – Львів: Світ книг, 2017. – 240 с.
 3. Власко С. Защита персональных данных: чей опыт может пригодиться Украине. Европейская правда. URL: https://www.eurointegration.com.ua/ rus/experts/ 2018/01/16/ 7076152/.
 4. Галак М. Кіберзлочини: Методи, суб’єкти та вимоги для доказу. – К.: Видавництво “Юрінком Інтер”, 2018. – 224 с.
 5. Гібсон, Д. Кібербезпека і захист від кіберзагроз. – Львів: Видавництво “Спадок”, 2020. – 296 с.
 6. Елущенко Н. Что такое интернет вещей? Даже ваша бабушка это поймет. 2018. URL: https://ain.ua/special/what-is-iot/.
 7. Європейський Союз, Офіційний текст Регламенту GDPR. European Data Protection Board
 8. Картер, Дж. Кіберзахист в корпоративному середовищі. – Харків: Видавництво “ІнфоПрос”, 2019. – 320 с.
 9. Кейсер Е. В. Кіберзлочинність і право: Посібник для юристів. – К.: Юрінком Інтер, 2019. – 192 с.
 10. Кеннеді, Д., О’Горман, Д., та Вінні, Д. “Metasploit: The Penetration Tester’s Guide.”
 11. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212-24): Закон від 07 груд. 1984 р. № 8073-Х. Відомості Верховної Ради Української РСР. Додаток до № 51. Ст. 1122.
 12. Конституція України від 28 чер. 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. № 30. Ст. 141.
 13. Кримінальний кодекс України від 05 квіт. 2001 р. №2341-111. Відомості Верховної Ради України. № 25-26. Ст. 131.
 14. Ландіні, М. Інформаційна безпека: Захист даних і систем. – Дніпро: Видавництво “Престиж”, 2018. – 224 с.
 15. Макдональд Г. Кіберзлочинність: Підручник для студентів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 312 с.
 16. Маріч, А., та інші. “GDPR: Регламент про захист персональних даних.”
 17. Мітнік, К., та Саймонс, В. “The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security.”
 18. Мюррей, Дж., Баулинг, К. Кіберзахист і кіберзлочинність: Теорія і практика. – К.: Видавництво “ІнфоДім”, 2022. – 368 с.
 19. Ньюман М. Історія кіберзлочинності: Від комп’ютерних вайрусів до кібервійн. – К.: Видавництво “Наукова думка”, 2019. – 368с.
 20. Пригула П. 5 проблем интернета вещей, которые предстоит решить. 2016. URL: https://www.cnews.ru/articles/2016-05-27_5_ problem_ intemeta_veshchej_kotorye_ predstoit_ reshit.
 21. Про захист персональних даних: Закон України від 01 чер. 2010 р. № 2297-VI. Відомості Верховної Ради України. №34. Ст. 481.
 22. Сімсон Г., Сталлінгс В. Основи комп’ютерної безпеки. – Харків: Основа, 2019. – 384 с.
 23. Сімсон, Г., Хакер, Е. Кіберзахист: Засоби та методи. – К.: Видавництво “Техніка”, 2021. – 448 с.
 24. Сміт П. Інформаційна безпека та захист даних. – Дніпро: Діалектика, 2021. – 312 с.
 25. Сталлінгс В. А. Кібербезпека: Вступ до інформаційної безпеки. – К.: Навчальний центр “Ельга”, 2018. – 432 с.
 26. Технология «Интернет вещей»: автоматизация настоящего благодаря разработкам будущего. IT рейтинг UA. URL: https://it- rating.in.ua/ tehnologiya-intemet-veschey-avtomatizatsiya-nastoyaschego-blagodarya- razrabotkam-buduschego.
 27. Хедні, К., та Вільямс, П. “Social Engineering: The Art of Human Hacking.”
 28. Хілько В. І. Кіберзахист: Теорія і практика. – К.: Видавництво “Логос”, 2020. – 288 с.
 29. Холлінс Т. Ж. Кіберзлочинність і кібербезпека: Основи, виклики та рішення. – Дніпро: Видавництво “Ліга-Прес”, 2021. – 416 с.
 30. Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння. Штучний інтелект на сторожі безпеки даних: інноваційні технології та хмарні сервіси допомагають забезпечити кібербезпеку [Електронний ресурс] Режим доступу: https://cacds.org.ua/штучний-інтелект-на-сторожі-безпеки-д
 31. A Practical Evaluation of Information Processing and Abstraction Techniques for the Internet of Things / Frieder, D. Puschmann, P. Barnaghi, F. Carrez. IEEE Internet of Things Journal. 2015. №2. C. 340-354. https://doi.org/ 10.1109/doi.2015.2411227
 32. A Strategic Compass for Security and Defence, EEAS, March 2022.
 33. Activation of first capability developed under PESCO points to strength of cooperation in cyber defence, EDA, February 2022.
 34. Antoniuk, D., DDoS attacks hit Ukrainian government websites, The Record, February 2022.
 35. Attribution to Russia of malicious cyber activity against Ukraine, Australian government, February 2022.
 36. Brumfield, C., Russia-linked cyber-attacks on Ukraine: A timeline, CSO, April 2022.
 37. Cerulus, L., How Ukraine became a test bed for cyberweaponry, Politico, February 2019.
 38. Cerulus, L., Ukraine is getting pummeled with cyber-attacks. What’s the West to do?, Politico, February 2022.
 39. Cimpanu, C., Hackers deface Ukrainian government websites, The Record, January 2022.
 40. Cimpanu, C., Ukraine reports cyber-attack on government document management system, Zdnet, February 2021.
 41. Clayton, M., Russia Hammers Ukraine With Massive Cyber-Attack, Business Insider, March 2014.
 42. Corewin: сучасні тренди кібербезпеки. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://corewin.ua/blog/cybersecurity-trends/
 43. Datami: захист вашого бізнесу в інтернеті. Безпека і кібербезпека смартфонів. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://datami.ua/bezpeka-i-kiberbezpeka-smartfoniv/
 44. Deputy Secretary General stresses NATO will continue to increase Ukraine’s cyber defences, NATO, January 2022.
 45. EU imposes the first ever sanctions against cyber-attacks, Council of the European Union, July 2020.
 46. Fendorf, K. and Miller, J., Tracking Cyber Operations and Actors in the Russia-Ukraine War, Council on Foreign Relations, March 2022.
 47. Freedom House, “Freedom on the Net” Reports. Global Internet Freedom Consortium.
 48. Harding, L., Ukraine hit by ‘massive’ cyber-attack on government websites, The Guardian, January 2022.
 49. Hern, A., Ukrainian blackout caused by hackers that attacked media company, researchers say, The Guardian, January 2016.
 50. Holland, Steve. and Pearson J., US, UK: Russia responsible for cyber-attack against Ukrainian banks, Reuters, February 2022.
 51. Hybrid CoE continues to work to support European security and Ukraine, Hybrid CoE, March 2022.
 52. Internet of Things (IoT). European Union Agency for Cybersecurity. 2018. URF: https://www.enisa.europa.eu/topics/iot-and-smart- infrastructures/iot.
 53. Ishak, N., Is Russia holding back from cyberwar?, Vox, March 2022.
 54. Kagubare, I., US, EU cyber investments in Ukraine pay off amid war, The Hill, March 2022.
 55. Legal service: Кібербезпека бізнесу під час війни [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mklegalservice.com/tpost/k123zz39h1-kberbezpeka-bznesu-pd-chas-vini
 56. Madiega, T., Russia’s war on Ukraine: The digital dimension, EPRS, March 2022.

Ресурси мережі інтернет:

1.CyberScoop: Новини та аналітика про кібербезпеку. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.cyberscoop.com

2.Krebs on Security: Блог Браяна Кребса, відомого журналіста в галузі кібербезпеки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://krebsonsecurity.com

3.Threatpost: Новини та аналітика про кібербезпеку, включаючи останні загрози та вразливості. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://threatpost.com

4. Dark Reading: Ресурс, що присвячений новинам та аналітиці у галузі інформаційної безпеки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.darkreading.com

5. SANS Institute: Організація, яка пропонує навчання та ресурси з кібербезпеки, включаючи блог та вебінари. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.sans.org

6. The Hacker News: Новини про кібербезпеку та інформаційні технології. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://thehackernews.com

7. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA): Офіційний веб-сайт американської агентури CISA з інформацією та рекомендаціями з кібербезпеки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.cisa.gov

8. OWASP (Open Web Application Security Project): Ресурс, присвячений веб-додаткам та їхній безпеці, з багатьма корисними матеріалами та проектами. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://owasp.org

9. Cybersecurity and Technology News – Reddit: Спільнота на Reddit, де обговорюються новини та теми з кібербезпеки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.reddit.com/r/cybersecurity/)

10. Cybersecurity Podcasts: Є багато цікавих подкастів про кібербезпеку, такі як “Security Now,” “Darknet Diaries,” “CyberWire,” та інші.

Матеріали

Робоча програма дисципліни

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус