Прикладна економетрія

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Мищишин О. Я.УФЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032УФЕМ-51сМищишин О. Я.

Опис курсу

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Прикладна економетрія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра напряму підготовки 05 – “Соціальні та поведінкові науки”.

 

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є математичні методи й моделі, що застосовуються у процесі розв’язування оптимізаційних задач та задач прогнозування динаміки соціально-економічних процесів, які виникають у процесі функціонування динамічних детермінованих і стохастичних систем у макро- та мікроекономіці.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни „Прикладна економетрія”: формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей.

 

Основні завдання

Основними завданнями дисципліни „Прикладна економетрія” є вивчення основних принципів та інструментарію поста­новки задач, побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою використання в економіці.

 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності

Нормативна навчальна дисципліна „Прикладна економетрія” базується на таких навчальних дисциплінах як «Економіко-математичне моделювання», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Математика для економістів» і є необхідною для сприйняття подальших навчальних дисциплін професійної підготовки.

Вимоги до знань і навиків:

У результаті вивчення навчальної дисципліни „Прикладна економетрія” студент має:

а) знати

 • принципи побудови чисельних алгоритмів;
 • основні методи обліку похибок чисельних роз в’язків;
 • методи одержання чисельних розв’язків з використанням обчислювальної техніки;
 • суть та основні принципи побудови алгоритмів обчислення задач;
 • постановку та методи розв’язування лінійної задачі;
 • вигляд транспортної задачі та методи її розв’язування;
 • сутність економетричного моделювання та його етапи;
 • методи оцінювання пара­метрів економетричної моделі;
 • методи оцінювання адекватності економетричних моделей та їх параметрів.

б) уміти

 • аналізувати та розробляти алгоритми для розв’язання задач за допомогою чисельних методів;
 • розробляти програмні застосування з використанням чисельних методів засобами візуального проектування;
 • використовувати засоби математичних програм та пакетів;
 • оцінювати похибки та проаналізувати отриманий розв’язок;
 • будувати математичні моделі економічних задач;
 • розв’язувати задачі лінійного програмування;
 • виконувати побудову та розв’язування транспортних задач;
 • ідентифікувати змінні та специфікувати економетричні моделі;
 • оцінювати параметри економетричної моделі;
 • перевіряти адекватність економетричних моделей та їх параметрів;
 • виконувати точковий та інтервальний прогноз.

Рекомендована література

 1. Прикладна економетрика : навч. посіб. : у двох частинах. Частина 1 : [Електронне видання] / Л. С. Гур’янова, Т. С. Клебанова, С. В. Прокопович та ін. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 235 с.
 2. Прикладна економетрика : навч. посіб. : у двох частинах.  Частина 2 : [Електронне видання] / Л. С. Гур’янова, Т. С. Клебанова, С. В. Прокопович та ін. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 252 с
 3. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Підручник. – К.: Товариство «Знання», КОО. 1998. – 494 с.
 4. Федоренко І.К., Черняк О.І., Карагодова О.А., Чорноус Г.О., Горбунов О.В. Дослідження операцій в економіці К.: Знання, 2007. – 559с.
 5. Харламова Г.О., Черняк О.І. Прикладна економетрика. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”. – К.: Науковий світ, 2011. – 188 с.
 6. Черняк О.І., Ставицький А.В., Чорноус Г.О. Системи обробки економічної інформації: Підручник. – К.: Знання, 2006.
 7. Математична статистика: навч. посіб. [Електронне видання] / [С. М. Григулич, В. П. Лісовська, О. І. Макаренко та ін.]. – К.: КНЕУ, 2015.
 8. Васильків І.М., Карпінський Б. А., Максимук О. В., Шкулка С. К. Вступ до економетрики: Навч. посіб. – Львів: Львівський національ­ний університетім. І. Франка, 2015. – 280 с.
 9. Вітлінський В.В. Математичні моделі та методи ринкової економіки: навч. посіб. / В.В. Вітлінський, О.В. Піскунова. – К. КНЕУ, 2010. – 531 с.
 10. Вітлінський В.В. Математичні моделі та методи ринкової економіки: практикум / В.В. Вітлінський, О.В. Піскунова, О.В. Ткач, В.І. Скіцько, О.М. Новоселецький. – К. КНЕУ, 2014. – 362 с.
 11. Вітлінський В.В., Терещенко Т.О. Економіко-математичні методи і моделі: економетрика [Електронний ресурс]: підручник / В. В. Вітлінський [та ін.]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ: КНЕУ, 2013.
 12. P Wilmott, S D Howison and J Dewynne, Mathematics of Financial Derivatives, CUP (1995).
 13. A Etheridge, A course in Financial Calculus, CUP (2002).
 14. N. Neftci, An Introduction to the mathematics of financial derivatives, (Academic Press, 2000).
 15. Chatfield, C., The Analysis of Time Series: An Introduction (6th ed.), Chapman & Hall, CRC Press, 2004.
 16. Brockwell, P. J. and Davis, R. A., Introduction to time series and forecasting (2nd ed.), Springer, 2002.
 17. Bouchaud, J.-P. & Potters, M.,Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: From Statistical Physics to Risk Management, (2nd ed.), Cambridge University Press, 2004.
 18. Wilmott, P., Quantitative Finance, John Wiley & Sons, 2001.
 19. Brigham, E. F., Erhardt, M.C. (2008): Financial Management – Theory and Practice.
 20. “Fundamental Methods of Mathematical Economics,” by Alpha Chiang and Kevin Wainwright, McGrawHill/Irwin, 4th edition (October 2004), ISBN-13: 978-0070109100.
 21. Чемерис А., Юринець Р., Мищишин О. Методи оптимізації в економіці. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 152с.
 22. Вітлінський В.В., Наконений СІ., Терещенко Т.О. Математичне програмування: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ,2001. – 248 с.
 23. Ульянченко О. В. Дослідження операцій в економіці / Харківський національний аграрний університетім. В. В. Донугаєва. – Харків: Гриф, 2002. – 580с.
 24. Наконечний С. І.. Терещенко Т.О. Економетрія: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ. 2001. – 192 с.
 25. Колодницький М. М. Основи теорії математичного моделювання систем. –Житомир, 2001. – 718с.
 26. Вітлінський В. В. Моделювання економіки. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

 

Додаткова:

 1. Руденко В.Д. Бази даних в інформаційних системах К.: Фенікс, 2010,- 235 с.
 2. Балик Н.Р. Бази даних MySQL Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.- 158 с. Рамський Ю.С. Проектування й опрацювання баз даних Тернопіль: Навчальна книга— Богдан, 2005.- 115 с.

Інтернет-джерела:

 1. Офіційний сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
 2. Офіційний сайт проекту «Doing Business» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.doingbusiness.org.
 3. Офіційний сайт Служби статистики Європейського союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/eurostat.

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус