Прикладна економетрія

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Мищишин О. Я.УФЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032УФЕМ-51сМищишин О. Я.

Опис курсу

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Прикладна економетрія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра напряму підготовки 05 – “Соціальні та поведінкові науки”.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування системи теоретичних і практичних знань з основ створення економетричних моделей та їх кореляціно-регресійного аналізу.
Мета вивчення дисципліни «Прикладна економетрія» – формування системи теоретичних і практичних знань з основ оцінки та аналізу економічних моделей з допомогою методів економетрії.
Основні завдання вивчення теорії економетрії, структури та етапів побудови економетричних моделей, прогнозування соціально-економічних процесів.
Вимоги до знань і умінь:

а) знати

– основні наукові підходи та сучасні концепції розвитку економетрії;

– проблеми розвитку фінансових установ держави та шляхи їх оптимального розв’язання;

– можливості використання економетрії для аналізу, та прогнозу формування ефективної діяльності фінансових органів;

– пріоритетні дослідження українських науковців-кібернетиків.

б) уміти

– порівнювати та аналізувати, та ідентифікувати різні економічні структури та системи з точки зору динамічних характеристик;

– об’єктивно оцінювати економічні процеси та створювати їхні математичні моделі;

– розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики оптимізації складних структур;

– застосовувати знання з теорії економетрії в практичній діяльності.

Рекомендована література

  1. Джонстон Дж.Єконометрические методьі. М.:Статистика,1980
  2. Толбатов Ю.А.Економетрика,- . К.:Четверта хвиля, 1997.
  3. Кейн 3. Зкономическая статистика й зконометрия.Вьш.1,2, М.,1977.
  4. Лук’яненко L, Краснікова Л. Економетрика,-. К.:3нання,1998.
  5. Єлейко В. Основи економетрії.-. Львів: Марка Лтд, 1995.
  6. Кулинич О. Економетрія.-Хмельницький: Поділля,1997.
  7. М.Бугір.-Теорія ймовірності та математична статистика. -Тернопіль:Підручники&посібники, 1998.
  8. Климпуш І.В., Юхименко А.І. Контрольні завдання з курсу “Економетрія”. Видання Київського державного торговельно-економічного університету. Київ. 1995.
  9. Прикладна економетрика : навч. посіб. : у двох частинах. Частина 1 : [Електронне видання] / Л. С. Гур’янова, Т. С. Клебанова, С. В. Прокопович та ін. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 235 с.
  10. Прикладна економетрика : навч. посіб. : у двох частинах.  Частина 2 : [Електронне видання] / Л. С. Гур’янова, Т. С. Клебанова, С. В. Прокопович та ін. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 252 с

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус