Applied Econometrics

Type: Normative

Department: department of digital economics and business analytics

Curriculum

SemesterCreditsReporting
104Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
1016Associate Professor Myshchyshyn O. Y.УФЕМ-51с

Laboratory works

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
1032УФЕМ-51сAssociate Professor Myshchyshyn O. Y.

Recommended Literature

  1. Джонстон Дж.Єконометрические методьі. М.:Статистика,1980
  2. Толбатов Ю.А.Економетрика,- . К.:Четверта хвиля, 1997.
  3. Кейн 3. Зкономическая статистика й зконометрия.Вьш.1,2, М.,1977.
  4. Лук’яненко L, Краснікова Л. Економетрика,-. К.:3нання,1998.
  5. Єлейко В. Основи економетрії.-. Львів: Марка Лтд, 1995.
  6. Кулинич О. Економетрія.-Хмельницький: Поділля,1997.
  7. М.Бугір.-Теорія ймовірності та математична статистика. -Тернопіль:Підручники&посібники, 1998.
  8. Климпуш І.В., Юхименко А.І. Контрольні завдання з курсу “Економетрія”. Видання Київського державного торговельно-економічного університету. Київ. 1995.
  9. Прикладна економетрика : навч. посіб. : у двох частинах. Частина 1 : [Електронне видання] / Л. С. Гур’янова, Т. С. Клебанова, С. В. Прокопович та ін. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 235 с.
  10. Прикладна економетрика : навч. посіб. : у двох частинах.  Частина 2 : [Електронне видання] / Л. С. Гур’янова, Т. С. Клебанова, С. В. Прокопович та ін. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 252 с

Materials

Curriculum

Download curriculum

Силабус:

Завантажити силабус