Кафедра фінансового менеджменту

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

 

Загальні відомості про кафедру фінансового менеджменту

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» 

Освітня програма  «ФІНАНСИ, МИТНА ТА ПОДАТКОВА СПРАВА» 

освітні ступені бакалавр, магістр

Освітня програма  «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

освітній ступінь бакалавр

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ НА 2020-2021 н.р.

ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ  У 2018-2019 н.р.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

 

Кафедра фінансового менеджменту функціонує у складі факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. Її створено наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (№ 0-160 від 17 грудня 2019 р.) відповідно до ухвали Вченої ради від 27 листопада 2019 року (протокол № 77/11) про перейменування з 01.01.2020 р. кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу на кафедру фінансового менеджменту.

Основна мета кафедри – отримання майбутніми фахівцями теоретичних знань й практичних навичок управління фінансами підприємств реальної економіки та фінансового сектору, органів місцевого самоврядування, а також митних та податкових органів.

Діяльність кафедри фінансового менеджменту спрямована на надання студентам знань, умінь та навичок відповідно до вимог освітніх ступенів бакалавра і магістра з фінансів, митної та податкової справи, що передбачає такі головні напрями роботи:

 • гарантування надання якісних освітніх послуг;
 • застосування новітніх інформаційних та освітніх технологій;
 • актуалізація методичного забезпечення навчального процесу;
 • розробка планів науково-дослідницьких програм та їх реалізація з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту освіти і навчання бакалаврів, спеціалістів, магістрів спеціалізації «Фінанси, митна та податкова справа» з боку держави та окремих замовників;
 • залучення студентів до наукової роботи, у тому числі, − до виконання досліджень за тематикою науково-дослідних робіт кафедри із вирішення актуальних проблем митної справи, оподаткування, а також теоретичних та практичних завдань розвитку державних та місцевих фінансів;
 • забезпечення поєднання теоретичного і прикладного аспектів навчання, підвищення якості та ефективності виробничої практики студентів, посилення в цьому напрямі співпраці з органами фіскальної, митної та казначейської служб, фінансовими департаментами, бюджетними установами, сільськими, селищними радами, приватними підприємствами, банками та ін.;
 • сприяння залученню студентів-магістрантів до участі у реалізації державних і регіональних стратегій розвитку державних та місцевих фінансів;
 • розвиток обізнаної, свідомої та небайдужої особистості.

Освітня концепція кафедри здійснюється в межах загальної стратегії університету щодо вдосконалення підготовки фахівців, наближення якості навчального процесу за фаховими дисциплінами до світових стандартів відповідно до вимог Болонської конвенції і методології державного фінансового менеджменту країн з розвиненою економікою.

Міжнародне співробітництво кафедри розвивається шляхом проведення спільних наукових, методичних та інших конференцій, взаємного стажування науково-педагогічних працівників та навчання студентів, спільної науково-методичної роботи, обміну науково-педагогічними працівниками, укладання та реалізації угод про співробітництво.

Ідеологічною основою підготовки фахівців фінансової сфери є: загальнолюдські та гуманістичні цінності; державна та національна спрямованість; тісний зв’язок з національними традиціями суспільства, його життям, інтересами, моральними та культурними цінностями.

Специфіка навчання на кафедрі фінансового менеджменту дозволяє сформувати у студентів широкий світогляд на основи організації і функціонування фінансової системи, митної та податкової справи і сприяє успішному працевлаштуванню в системи органів Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Національного банку України, у державних установах, що регулюють функціонування фінансового ринку, а також на провідних посадах в недержавних фінансових установах (у тому числі, у національних та міжнародних компаніях, фінансових установах та підприємствах, страхових та аудиторських компаніях, митно-брокерських конторах тощо).

 

 

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра фінансового менеджменту

вул. Медової Печери, 53

м. Львів, Україна, 79038

кафедра розміщена у корпусі № 2, ауд. 114

Тел. (0322) 245-06-56; 251-23-83

e-mail: slf.dep.financial@lnu.edu.ua

Facebook: Кафедра фінансового менеджменту – факультет УФБ ЛНУ імені Івана Франка

Instagram: https://instagram.com/finance_lnu?utm_medium=copy_link

 

Співробітники

завідувачСИТНИК Наталія Степанівназавідувач
професорВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА УЛЯНА ЗЕНОВІЇВНАпрофесор
професорНАЗАРКЕВИЧ Ігор Богдановичпрофесор
професорШУШКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНАпрофесор
доцентБЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА НАТАЛІЯ ЗІНОВІЇВНАдоцент
доцентГОЛИНСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧдоцент
доцентГРИНЧИШИН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧдоцент
доцентДУБИК ВІКТОРІЯ ЯКІВНАдоцент
доцентЗАВАЛЬНИЦЬКА Надія Богданівнадоцент
доцентЗАХІДНА ОКСАНА РОМАНІВНАдоцент
доцентКЛЕПАНЧУК Ольга Юріївнадоцент
доцентКРУГЛЯКОВА Віра Володимирівнадоцент
доцентПЕТИК Любов Орестівнадоцент
доцентПОПОВИЧ Дарія Володимирівнадоцент
доцентСИЧ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНАдоцент
доцентСМОЛІНСЬКА СОФІЯ ДМИТРІВНАдоцент
доцентТАТАРИН НАТАЛІЯ БОГДАНІВНАдоцент
доцентЯСІНОВСЬКА ІРИНА ФАНТИНІВНАдоцент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІН


Анотації вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки, які вивчатимуться студентами у 2023-2024 н.р.

 


Методичне забезпечення навчального процесу включає: програми та робочі програми навчальних дисциплін, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять,  завдання та методичні вказівки для самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи студента,  виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

2022-2023 навчальний рік

I семестр

Освітній ступінь: бакалавр

Освітній ступінь: магістр

 

II семестр

Освітній ступінь: бакалавр

 

Освітній ступінь: магістр

 

I семестр

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

 

Опорні матеріали лекцій з навчальних дисциплін

 

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальних дисциплін

 

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальних дисциплін

 

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальних дисциплін

 

Засоби діагностики знань та умінь студентів з навчальних дисциплін 

 

II семестр

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

 

 

 

 

 

Опорні матеріали лекцій з навчальних дисциплін

 

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальних дисциплін

 

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальних дисциплін

 

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальних дисциплін

 

Засоби діагностики знань та умінь студентів з навчальних дисциплін 

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ
КУРСОВИХ РОБІТ

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ
НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ
ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ

Перелік питань для підготовки до державного екзамену зі спеціалізації для студентів 4 курсу освітнього ступеня бакалавр:

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену зі спеціалізації для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (денна та заочна форми навчання):


ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (ФІНАНСИ, ГРОШІ І КРЕДИТ, ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ, БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, БЮДЖЕТНА СИСТЕМА, ПОДАТКОВА СИСТЕМА, МИТНА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ) освітній ступінь бакалавр

 

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ  З НОРМАТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН освітній ступінь магістр

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

Дослідження

  Основною метою наукової роботи кафедри фінансового менеджменту є забезпечення якісної підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», освітніх програм «Фінанси, митна та податкова справа» та «Фінансовий менеджмент». До основних завдань науково-дослідної роботи кафедри належать: одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів; застосування нових наукових знань під час підготовки фахівців з вищою освітою; формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.

ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

 

НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ


Науково-до­слідна робота здобувачів вищої освіти є одним із найважливіших засобів формування висококваліфікова­них фахівців з фінансів, митної та податкової справи і фінансового менеджменту. Вона ґрунтується на багаторічній практиці та науковому досвіді, накопиченому за часи існування університету, та сприяє розвитку творчого мислення, індивідуальних здібностей, дослідних навичок здобувачів, дає змогу здійснювати підготовку ініціативних фахівців, розвиває творчий підхід до сприйняття знань і їх практичне застосування для вирішення завдань і наукових проблем.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


Метою міжнародної діяльності кафедри фінансового менеджменту є ефективна співпраця з вищими закордонними навчальними закладами, пошук, вивчення і застосування кращого закордонного досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, адаптація до європейських та світових стандартів із збереженням кращих напрацювань національної освіти, підвищення іміджу кафедри та Університету в Україні та за її межами.


МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Кафедра фінансового менеджменту є учасником міжнародної наукової мережі RENET, яка координується Шяуляйською академією Вільнюського університету (Литва). Метою мережі є консолідація наукового потенціалу, що сприяє розвитку наукових компетентностей дослідників та створює майданчик для наукової колаборації між вченими на національному та міжнародному рівнях.

Урочисте нагородження переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт здобувачів ОПП «Фінанси, митна та податкова справа»

20.05.2024 | 21:18

З нагоди святкування Дня науки в Україні у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 18 травня 2024 року в Будинку вчених відбулося урочисте нагородження дипломами студентів–переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2022/2023н.р.

Серед здобувачів вищої освіти, які навчаються  за спеціальністю «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»  ОПП «Фінанси, митна та податкова справа» дипломи І ступеня отримали: студентка групи УФФ-44с Вікторія Огребчук (наукова робота «Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємств») та студентка групи УФФ-42с Марта Пилат (наукова робота «Страховий ринок...

Читати »

Круглий стіл наукового гуртка “Фінансів та бізнесу” на тему “Фінансова безпека суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану”

15.05.2024 | 18:27

В рамках щорічного Фестивалю науки в Львівському національному університеті імені Івана Франка на кафедрі фінансового менеджменту 14 травня 2024 року було проведено студентський круглий стіл на тему “Фінансова безпека суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану”, організований студентським науковим гуртком «Фінансів та бізнесу» під керівництвом доц. Смолінської С.Д. Були присутні студенти освітніх програм «Фінанси, митна та податкова справа» та «Фінансовий менеджмент».

У ході проведення доповідачами піднімалися актуальні питання, які стосувалися фінансової безпеки суб’єктів господарювання України та її особливостей в умовах воєнного стану...

Читати »

Відвідування арт-простору Львівського палацу мистецтв студентами групи УФФ-41с

10.05.2024 | 17:07

01 травня 2024 р. студенти групи УФФ-41 разом із порадником Уляною Ватаманюк-Зелінською відвідали Львівський палац мистецтв. Поринути  у його арт-простір дали змогу представлені експозиції і самобутні проекти, зокрема, побували на відкритті виставкового проєкту «Хліб наш насущний» у якому твори Народного художника України Мирослава Отковича розкривають бачення історії та унікального місця хліба, починаючи від християнства, через прадавні часи Трипілля, слов’янського світу, княжих часів та, завершуючи трагічним символізмом хліба в темі Голодомору.
Також, захоплює різноманітністю тем і стилів у полотнах художників України традиційна...

Читати »

Троє студенток факультету управління фінансами та бізнесу стали призерками Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт

01.05.2024 | 09:54

Троє студенток освітньо-професійної програми «Фінанси, митна та податкова справа» кафедри фінансового менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу стали призерами Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації засад сталого розвитку».
Диплом І ступеня виборола Ярина Даниляк (науковий керівник – доцент Ярослав Гринчишин),
диплом ІІ ступеня – Вікторія Огребчук (наукова керівниця – професорка Юлія Шушкова),
диплом ІІІ ступеня – Марта Пилат (наукова керівниця – доцентка Дарія Попович).
Захід відбувся 25-26 квітня за сприяння Міністерства освіти і науки України на базі Івано-Франківського...

Читати »

Участь кафедри фінансового менеджменту у профорієнтаційному тижні «UniWeek» 3.0

29.04.2024 | 20:59

Впродовж 22-26 квітня 2024 р. за ініціативи Студентського уряду Львівського національного університету ім. Івана Франка завдяки підтримці фундації ЗМІН у співпраці з Українською Студентською Лігою та Управлінням освіти ЛМР відбувся профорієнтаційний тиждень «UniWeek»3.0. Кафедра фінансового менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу в межах профорієнтаційної роботи активно долучилася до реалізації проєкту.
Старшокласники Львівщини мали можливість відвідати пари з навчальних дисциплін, які викладаються на освітніх програмах «Фінансовий менеджмент» та «Фінанси, митна та податкова справа» в межах спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та...

Читати »