Кафедра фінансового менеджменту

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

 

Загальні відомості про кафедру фінансового менеджменту

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітня програма  «ФІНАНСИ, МИТНА ТА ПОДАТКОВА СПРАВА» 

освітні ступені бакалавр, магістр

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ НА 2020-2021 н.р.

ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ  У 2018-2019 н.р.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

 

Кафедра фінансового менеджменту функціонує у складі факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. Її створено наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (№ 0-160 від 17 грудня 2019 р.) відповідно до ухвали Вченої ради від 27 листопада 2019 року (протокол № 77/11) про перейменування з 01.01.2020 р. кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу на кафедру фінансового менеджменту.

Основна мета кафедри – отримання майбутніми фахівцями теоретичних знань й практичних навичок управління фінансами підприємств реальної економіки та фінансового сектору, органів місцевого самоврядування, а також митних та податкових органів.

Діяльність кафедри фінансового менеджменту спрямована на надання студентам знань, умінь та навичок відповідно до вимог освітніх ступенів бакалавра і магістра з фінансів, митної та податкової справи, що передбачає такі головні напрями роботи:

 • гарантування надання якісних освітніх послуг;
 • застосування новітніх інформаційних та освітніх технологій;
 • актуалізація методичного забезпечення навчального процесу;
 • розробка планів науково-дослідницьких програм та їх реалізація з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту освіти і навчання бакалаврів, спеціалістів, магістрів спеціалізації «Фінанси, митна та податкова справа» з боку держави та окремих замовників;
 • залучення студентів до наукової роботи, у тому числі, − до виконання досліджень за тематикою науково-дослідних робіт кафедри із вирішення актуальних проблем митної справи, оподаткування, а також теоретичних та практичних завдань розвитку державних та місцевих фінансів;
 • забезпечення поєднання теоретичного і прикладного аспектів навчання, підвищення якості та ефективності виробничої практики студентів, посилення в цьому напрямі співпраці з органами фіскальної, митної та казначейської служб, фінансовими департаментами, бюджетними установами, сільськими, селищними радами, приватними підприємствами, банками та ін.;
 • сприяння залученню студентів-магістрантів до участі у реалізації державних і регіональних стратегій розвитку державних та місцевих фінансів;
 • розвиток обізнаної, свідомої та небайдужої особистості.

Освітня концепція кафедри здійснюється в межах загальної стратегії університету щодо вдосконалення підготовки фахівців, наближення якості навчального процесу за фаховими дисциплінами до світових стандартів відповідно до вимог Болонської конвенції і методології державного фінансового менеджменту країн з розвиненою економікою.

Міжнародне співробітництво кафедри розвивається шляхом проведення спільних наукових, методичних та інших конференцій, взаємного стажування науково-педагогічних працівників та навчання студентів, спільної науково-методичної роботи, обміну науково-педагогічними працівниками, укладання та реалізації угод про співробітництво.

Ідеологічною основою підготовки фахівців фінансової сфери є: загальнолюдські та гуманістичні цінності; державна та національна спрямованість; тісний зв’язок з національними традиціями суспільства, його життям, інтересами, моральними та культурними цінностями.

Специфіка навчання на кафедрі фінансового менеджменту дозволяє сформувати у студентів широкий світогляд на основи організації і функціонування фінансової системи, митної та податкової справи і сприяє успішному працевлаштуванню в системи органів Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Національного банку України, у державних установах, що регулюють функціонування фінансового ринку, а також на провідних посадах в недержавних фінансових установах (у тому числі, у національних та міжнародних компаніях, фінансових установах та підприємствах, страхових та аудиторських компаніях, митно-брокерських конторах тощо).

 

 

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра фінансового менеджменту

вул. Медової Печери, 53

м. Львів, Україна, 79038

кафедра розміщена у корпусі № 2, ауд. 114

Тел. (0322) 245-06-56; 251-23-83

e-mail: slf.dep.financial@lnu.edu.ua

Facebook: Кафедра фінансового менеджменту – факультет УФБ ЛНУ імені Івана Франка

Instagram: https://instagram.com/finance_lnu?utm_medium=copy_link

 

Співробітники

завідувачСИТНИК Наталія Степанівназавідувач
професорВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА УЛЯНА ЗЕНОВІЇВНАпрофесор
професорНАЗАРКЕВИЧ Ігор Богдановичпрофесор
професорШУШКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНАпрофесор
доцентБЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА НАТАЛІЯ ЗІНОВІЇВНАдоцент
доцентГОЛИНСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧдоцент
доцентГРИНЧИШИН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧдоцент
доцентДУБИК ВІКТОРІЯ ЯКІВНАдоцент
доцентЗАВАЛЬНИЦЬКА Надія Богданівнадоцент
доцентЗАХІДНА ОКСАНА РОМАНІВНАдоцент
доцентКЛЕПАНЧУК Ольга Юріївнадоцент
доцентКРУГЛЯКОВА Віра Володимирівнадоцент
доцентПЕТИК Любов Орестівнадоцент
доцентПОПОВИЧ Дарія Володимирівнадоцент
доцентСИЧ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНАдоцент
доцентСЛОБОДА Лариса Ярославівнадоцент
доцентСМОЛІНСЬКА СОФІЯ ДМИТРІВНАдоцент
доцентТАТАРИН НАТАЛІЯ БОГДАНІВНАдоцент
доцентЯСІНОВСЬКА ІРИНА ФАНТИНІВНАдоцент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІН


Анотації вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки, які вивчатимуться студентами у 2023-2024 н.р.

 


Методичне забезпечення навчального процесу включає: програми та робочі програми навчальних дисциплін, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять,  завдання та методичні вказівки для самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи студента,  виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

2022-2023 навчальний рік

I семестр

Освітній ступінь: бакалавр

Освітній ступінь: магістр

 

II семестр

Освітній ступінь: бакалавр

 

Освітній ступінь: магістр

 

I семестр

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

 

Опорні матеріали лекцій з навчальних дисциплін

 

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальних дисциплін

 

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальних дисциплін

 

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальних дисциплін

 

Засоби діагностики знань та умінь студентів з навчальних дисциплін 

 

II семестр

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

 

 

 

 

 

Опорні матеріали лекцій з навчальних дисциплін

 

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальних дисциплін

 

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальних дисциплін

 

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальних дисциплін

 

Засоби діагностики знань та умінь студентів з навчальних дисциплін 

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ
КУРСОВИХ РОБІТ

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ
НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ
ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ

Перелік питань для підготовки до державного екзамену зі спеціалізації для студентів 4 курсу освітнього ступеня бакалавр:

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену зі спеціалізації для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (денна та заочна форми навчання):


ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (ФІНАНСИ, ГРОШІ І КРЕДИТ, ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ, БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, БЮДЖЕТНА СИСТЕМА, ПОДАТКОВА СИСТЕМА, МИТНА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ) освітній ступінь бакалавр

 

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ  З НОРМАТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН освітній ступінь магістр

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

Дослідження

   Основною метою наукової роботи кафедри фінансового менеджменту є забезпечення якісної підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньої програми «Фінанси, митна та податкова справа». До основних завдань в організації та проведенні науково-дослідної роботи кафедри належать: одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів; застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою; формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.

ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

 

НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ


Науково-до­слідна робота студентів є одним із найважливіших засобів формування висококваліфікова­них фахівців з фінансів, митної та податкової справи. Вона ґрунтується на багаторічній практиці та науковому досвіді, накопиченому за часи існування університету, та сприяє розвитку творчого мислення, індивідуальних здібностей, дослідних навичок здобувачів вищої освіти, дає змогу здійснювати підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід до сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення завдань і наукових проблем.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


Метою міжнародної діяльності кафедри фінансового менеджменту є підвищення ефективності співпраці з вищими закордонними навчальними закладами, пошук, вивчення і застосування кращого закордонного досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників і студентів, адаптація до європейських та світових стандартів із збереженням кращих напрацювань національної освіти, підвищення іміджу кафедри та університету в Україні та за її межами.


МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Кафедра фінансового менеджменту є учасником міжнародної наукової мережі RENET, яка координується Шяуляйською академією Вільнюського університету (Литва). Метою мережі є консолідація наукового потенціалу, що сприяє розвитку наукових компетентностей дослідників та створює майданчик для наукової колаборації між вченими на національному та міжнародному рівнях.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЯК ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА-ФІНАНСИСТА

28.05.2023 | 01:43

З 16 березня 2023 р. до 11 травня 2023 р.  науково-педагогічні  працівники кафедри фінансового менеджменту прийняли участь у  серії семінарів-тренінгів на тему: «Аналіз та візуалізація фінансово-економічних даних», організованого за сприяння Центру забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.
Модератором стажування виступила завідувачка кафедри проф. Наталія Ситник.
Спікером – доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики Орест Мищишин. 
Цикл семінарів-тренінгів програми стажування включав  семінари-тренінги по 8 темах:
Тема 1. Математичне моделювання фінансово-економічних процесів. Фінансово-економічний аналіз системи освіти.
Тема 2. Інструменти аналізу та візуалізації фінансово-економічних даних. Типи...

Читати »

«Жінки на війні». Виховний захід для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти ОП «Фінанси, митна та податкова справа» групи УФФ-22с

26.05.2023 | 23:56

26 травня 2023 року порадником групи УФФ-22с к.е.н., доцентом кафедри фінансового менеджменту Петик Л.О. та здобувачами першого (бакалаврського) рівня освіти ОП «Фінанси, митна та податкова справа» проведено виховний захід на тему «Жінки на війні».
24 лютого 2022 року, оговтавшись від вибухів та бомбардувань, тисячі українок стали символами спротиву повномасштабному вторгненню армії РФ. Опір українських жінок не обмежується цивільною сферою. Хтось із них боронить Україну ще з 2014 року, а хтось долучився до війська вже після 24 лютого 2022 року.
Українські жінки воюють...

Читати »

«Зродились ми великої години». Виховний захід для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти ОП «Фінанси, митна та податкова справа» групи УФФ-32с

26.05.2023 | 23:50

Зродились ми великої години,
з пожеж війни і з полум’я вогнів –
плекав нас біль по втраті України,
кормив нас гніт і гнів на ворогів.
25 травня 2023 року порадником групи УФФ-32с к.е.н., доцентом кафедри фінансового менеджменту Петик Л.О. та здобувачами першого (бакалаврського) рівня освіти ОП «Фінанси, митна та податкова справа» проведено виховний захід на тему «Зродились ми великої години».
Гімн ОУН – Марш Українських Націоналістів, створеного на слова поета Олеся Бабія, затверджений Проводом Українських Націоналістів у 1932 р. Слова гімну ОУН, затвердженого майже століття...

Читати »

Лекція професора Себастьяна Гехерта з Технічного університету Хемніца в межах міжнародного проєкту «Навчальний міст Хемніц-Львів»

26.05.2023 | 23:42

До Днів науки, 25 травня 2023 року в рамках міжнародного освітнього проекту «Education Bridge Chemnitz-Lviv» Львівського національного університету імені Івана Франка та Технічного університету м. Хемніц (Німеччина) на запрошення кафедри фінансового менеджменту за підтримки відділу міжнародних зав’язків відбулася відкрита лекція професора Себастьяна Гехерта, завідувача кафедри макроекономіки Технічного університету Хемніца на тему: «Податкова система Німеччини».
Під час лекції здобувачі бакалаврського рівня вищої освіти мали змогу заглибитись у історичні особливості податкової системи Німеччини, визначення загального податкового навантаження та його складових. Окрім того, слухачі...

Читати »

Відкрита лекція к.е.н., доц. Петик Л.О. з навчальної дисципліни «Публічні фінанси»

25.05.2023 | 22:51

18 травня 2023 року к.е.н., доцент кафедри фінансового менеджменту Петик Л.О. на платформі Teams провела відкриту лекцію з навчальної дисципліни «Публічні фінанси» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти ОП «Фінанси, митна та податкова справа » на тему «Державний кредит і державний борг».
На лекції були присутні здобувачі груп УФФ-21, УФФ-22, УФФ-23 та професорсько – викладацький склад кафедри фінансового менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.
Доцент Петик Любов Орестівна у логічній послідовності відповідно до плану лекції висвітлила...

Читати »