Кафедра фінансового менеджменту

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

 

Загальні відомості про кафедру фінансового менеджменту

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітня програма  «ФІНАНСИ, МИТНА ТА ПОДАТКОВА СПРАВА» 

освітні ступені бакалавр, магістр

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ НА 2020-2021 н.р.

ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ  У 2018-2019 н.р.

ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДИ У 2019 р.

ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДИ У 2020 р.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

 

Кафедра фінансового менеджменту функціонує у складі факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. Її створено наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (№ 0-160 від 17 грудня 2019 р.) відповідно до ухвали Вченої ради від 27 листопада 2019 року (протокол № 77/11) про перейменування з 01.01.2020 р. кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу на кафедру фінансового менеджменту.

Основна мета кафедри – отримання майбутніми фахівцями теоретичних знань й практичних навичок управління фінансами підприємств реальної економіки та фінансового сектору, органів місцевого самоврядування, а також митних та податкових органів.

Діяльність кафедри фінансового менеджменту спрямована на надання студентам знань, умінь та навичок відповідно до вимог освітніх ступенів бакалавра і магістра з фінансів, митної та податкової справи, що передбачає такі головні напрями роботи:

 • гарантування надання якісних освітніх послуг;
 • застосування новітніх інформаційних та освітніх технологій;
 • актуалізація методичного забезпечення навчального процесу;
 • розробка планів науково-дослідницьких програм та їх реалізація з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту освіти і навчання бакалаврів, спеціалістів, магістрів спеціалізації «Фінанси, митна та податкова справа» з боку держави та окремих замовників;
 • залучення студентів до наукової роботи, у тому числі, − до виконання досліджень за тематикою науково-дослідних робіт кафедри із вирішення актуальних проблем митної справи, оподаткування, а також теоретичних та практичних завдань розвитку державних та місцевих фінансів;
 • забезпечення поєднання теоретичного і прикладного аспектів навчання, підвищення якості та ефективності виробничої практики студентів, посилення в цьому напрямі співпраці з органами фіскальної, митної та казначейської служб, фінансовими департаментами, бюджетними установами, сільськими, селищними радами, приватними підприємствами, банками та ін.;
 • сприяння залученню студентів-магістрантів до участі у реалізації державних і регіональних стратегій розвитку державних та місцевих фінансів;
 • розвиток обізнаної, свідомої та небайдужої особистості.

Освітня концепція кафедри здійснюється в межах загальної стратегії університету щодо вдосконалення підготовки фахівців, наближення якості навчального процесу за фаховими дисциплінами до світових стандартів відповідно до вимог Болонської конвенції і методології державного фінансового менеджменту країн з розвиненою економікою.

Міжнародне співробітництво кафедри розвивається шляхом проведення спільних наукових, методичних та інших конференцій, взаємного стажування науково-педагогічних працівників та навчання студентів, спільної науково-методичної роботи, обміну науково-педагогічними працівниками, укладання та реалізації угод про співробітництво.

Ідеологічною основою підготовки фахівців фінансової сфери є: загальнолюдські та гуманістичні цінності; державна та національна спрямованість; тісний зв’язок з національними традиціями суспільства, його життям, інтересами, моральними та культурними цінностями.

Специфіка навчання на кафедрі фінансового менеджменту дозволяє сформувати у студентів широкий світогляд на основи організації і функціонування фінансової системи, митної та податкової справи і сприяє успішному працевлаштуванню в системи органів Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Національного банку України, у державних установах, що регулюють функціонування фінансового ринку, а також на провідних посадах в недержавних фінансових установах (у тому числі, у національних та міжнародних компаніях, фінансових установах та підприємствах, страхових та аудиторських компаніях, митно-брокерських конторах тощо).

 

 

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра фінансового менеджменту

вул. Медової Печери, 53

м. Львів, Україна, 79038

кафедра розміщена у корпусі № 2, ауд. 114

Тел. (0322) 245-06-56; 251-23-83

e-mail: slf.dep.financial@lnu.edu.ua

Facebook: Кафедра фінансового менеджменту – факультет УФБ ЛНУ імені Івана Франка

Instagram: https://instagram.com/finance_lnu?utm_medium=copy_link

Співробітники

завідувачСИТНИК Наталія Степанівназавідувач
професорВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА УЛЯНА ЗЕНОВІЇВНАпрофесор
професорШУШКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНАпрофесор
доцентБЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА НАТАЛІЯ ЗІНОВІЇВНАдоцент
доцентГОЛИНСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧдоцент
доцентГРИНЧИШИН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧдоцент
доцентДУБИК ВІКТОРІЯ ЯКІВНАдоцент
доцентЗАВАЛЬНИЦЬКА Надія Богданівнадоцент
доцентЗАХІДНА ОКСАНА РОМАНІВНАдоцент
доцентКЛЕПАНЧУК Ольга Юріївнадоцент
доцентКРУГЛЯКОВА Віра Володимирівнадоцент
доцентНАЗАРКЕВИЧ Ігор Богдановичдоцент
доцентПЕТИК Любов Орестівнадоцент
доцентПОПОВИЧ Дарія Володимирівнадоцент
доцентСИЧ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНАдоцент
доцентСЛОБОДА Лариса Ярославівнадоцент
доцентСМОЛІНСЬКА СОФІЯ ДМИТРІВНАдоцент
доцентТАТАРИН НАТАЛІЯ БОГДАНІВНАдоцент
доцентЯСІНОВСЬКА ІРИНА ФАНТИНІВНАдоцент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІН


Анотації вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки, які вивчатимуться студентами у 2022-2023 н.р.

 


Методичне забезпечення навчального процесу включає: програми та робочі програми навчальних дисциплін, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять,  завдання та методичні вказівки для самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи студента,  виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

2020-2021 навчальний рік

I семестр

Освітній ступінь: бакалавр

Освітній ступінь: магістр

 

II семестр

Освітній ступінь: бакалавр

Освітній ступінь: магістр

 

I семестр

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

 

Опорні матеріали лекцій з навчальних дисциплін

 

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальних дисциплін

 

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальних дисциплін

 

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальних дисциплін

 

Засоби діагностики знань та умінь студентів з навчальних дисциплін 

 

II семестр

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

 

Опорні матеріали лекцій з навчальних дисциплін

 

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальних дисциплін

 

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальних дисциплін

 

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальних дисциплін

 

Засоби діагностики знань та умінь студентів з навчальних дисциплін 

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ
КУРСОВИХ РОБІТ

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ
НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ
ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ

Перелік питань для підготовки до державного екзамену зі спеціалізації для студентів 4 курсу освітнього ступеня бакалавр:

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену зі спеціалізації для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (денна та заочна форми навчання):


ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (ФІНАНСИ, ГРОШІ І КРЕДИТ, ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА, БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, БЮДЖЕТНА СИСТЕМА, ПОДАТКОВА СИСТЕМА, МИТНА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ) освітній ступінь бакалавр

 

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ  З НОРМАТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН освітній ступінь магістр

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

Дослідження

Основною метою наукової роботи кафедри фінансового менеджменту є забезпечення якісної підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», яка ґрунтується на таких пріоритетах науково-інноваційної діяльності:
– планування та реалізація науково-дослідницьких робіт із урахуванням професійної діяльності та вимог до змісту освіти і навчання бакалаврів і магістрів спеціалізацій «Фінанси, митна справа та оподаткування» та «Управління фінансами та правове забезпечення бізнесу»;
– залучення студентів до наукової роботи, у тому числі, до виконання досліджень за тематикою науково-дослідних робіт кафедри із вирішення актуальних проблем митної справи, оподаткування, розвитку державних та місцевих фінансів, включаючи стратегічні цілі переходу на ринкові умови ведення бізнесу. Результати наукової роботи студентів знаходять відображення у публікаціях; участі в конференціях та науково-практичних семінарах всеукраїнського і міжнародного рівнів, що проводяться на факультеті управління фінансами та бізнесу та на базі інших навчальних закладів; у Всеукраїнських студентських олімпіадах із навчальних дисциплін.
Кафедра регулярно проводить всеукраїнські науково-практичні конференції з проблем ефективного функціонування і перспектив подальшого розвитку національної фінансової системи, регулювання зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції, розвитку податкової політики України та фінансового регулювання й гарантування безпеки бізнес-середовища. Співробітники кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікують вагомі результати власних наукових досліджень, є авторами підручників та навчальних посібників, учасниками спеціалізованих вчених і експертних рад, займаються рецензуванням та опонуванням дисертацій. Кафедра фінансового менеджменту співпрацює з Львівською обласною державною адміністрацією та Львівською міською радою в освітній та науковій сферах. Активною є співпраця кафедри із закордонними науковими установами, основними напрямами якої є підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів у галузі державних і місцевих фінансів, бюджетно-податкової і митної політики, фіскального адміністрування.

ПЛАНИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИПРОЕКТ ЖАНА МОНЕ «РЕВІТАЛІЗАЦІЯ МІСТ – ДОСВІД ЄС ДЛЯ УКРАЇНИ» (EUREVIT)

Метою модуля Жана Моне є проведення літньої школи «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України» (EUREVIT) для студентів, викладачів, органів місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості з метою формування знань про політику ЄС щодо оновлення міст та їх сталого розвитку. Літня школа надасть своїм учасникам нові компетенції та стимулюватиме дослідження Європейського Союзу в цій галузі. В Україні є величезний попит на створення якісної політики розвитку міста, в той час як ЄС має значний досвід та добру практику.

Основними цілями проєкту є: розробка та викладання інноваційного курсу з міської політики ЄС; вдосконалення та поширення знань серед студентів, молодих дослідників, політиків, суспільства в цілому з питань європейської інтеграції; проведення досліджень європейського розвитку міст; набуття практичних навичок шляхом проведення практичних семінарів з найкращих практик країн ЄС щодо ревіталізації міст; сприяння активному громадянству та цінностям ЄС.

Основним результатом діяльності школи є розповсюдження навчальної інформації про економічні процеси в галузі європейської інтеграції серед учасників курсу та організація досліджень з питань європейської інтеграції за результатами літніх шкіл.Науково-дослідна робота кафедри фінансового менеджменту спрямована на дослідження проблематики формування та реалізації державної фіскальної політики. Значна увага у дослідженнях науковців кафедри приділена питанням реалізації фінансової політики у сфері стимулювання конкуренції в системі підприємництва; повноцінного переходу до електронного надання послуг для суб’єктів підприємницької діяльності, впровадження електронного документообігу; стимулюванню участі малих і середніх підприємств у модернізованих процедурах державних закупівель та запровадженню публічної оцінки ефективності діяльності органів державної влади у цій сфері. Потреба вивчення основних засад практичної реалізації фіскальної політики держави в умовах посткризового розвитку економіки із урахуванням вітчизняних реформ в бюджетно-податковій сфері активно висвітлюється у наукових працях здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, аспірантів кафедри.

НАУКОВІ ТЕМИ ТА ВПРОВАДЖЕНІ РОЗРОБКИ НАУКОВОГО ХАРАКТЕРУВажливими напрямами розвитку наукової роботи кафедри фінансового менеджменту є видавнича діяльність та публікація результатів наукових досліджень працівників. В опублікованих монографіях науковцями кафедри розглянуто та проведено аналіз критеріїв і показників оцінки ефективності державної фіскальної політики; розглядається партнерство держави та бізнесу як важливий чинник підвищення глобальної конкурентоспроможності національної економіки; обґрунтовано шляхи досягнення достатнього фінансування інноваційно-інвестиційних процесів з бюджету за допомогою податкових стимулів; розроблено рекомендації щодо розв’язання проблемних питань та обґрунтовано можливість застосування досвіду зарубіжних країн в питаннях впровадження реформи фінансової децентралізації.
У навчальних посібниках, опублікованих авторським колективом кафедри, систематизовано нормативно-правові та методичні матеріали, необхідні для підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Тематика посібників вказує на тенденції та закономірності змін у складі та структурі доходів і видатків бюджетів різних рівнів; дає змогу ознайомитись із особливостями системи оподаткування та механізмами адміністрування податків та розглянути інструменти митної політики. Основне призначення виданих навчальних посібників полягає у тому, щоб допомогти студентам об’єктивно оцінити рівень власних знань із нормативних навчальних дисциплін обраної спеціальності. Видання є корисними для аспірантів, працівників фінансових інституцій, державних установ та керівників підприємств і розраховані на фахівців, які працюватимуть у всіх сферах і ланках фінансової системи України.
Щорічно кафедрою організовуються наукові конференції міжнародного або всеукраїнського профілю.
Працівники кафедри активно публікують наукові статті, що сукупно формує важливу наукову базу також і для навчальної роботи.

ВИДАННЯ КАФЕДРИ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ  ПРАЦІВНИКІВ

КОНФЕРЕНЦІЇ КАФЕДРИНауково-до­слідна робота студентів є одним із найважливіших засобів формування висококваліфікова­них фахівців з фінансів, митної та податкової справи. Вона ґрунтується на багаторічній практиці та науковому досвіді, накопиченому за часи існування університету, та сприяє розвитку творчого мислення, індивідуальних здібностей, дослідних навичок студентів, дає змогу здійснювати підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід до сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення завдань і наукових проблем. Поєднання наукового пошуку студента з його навчанням взаємно збагачує та доповнює обидва процеси.

На кафедрі фінансового менеджменту наукова робота передбачає участь студентської молоді у роботі пред­метних наукових гуртків; участь у виконанні держбюджетних наукових робіт; проведення досліджень у межах творчої співпраці кафедр та факультетів; роботу в студентських інформаційно-аналітичних і культуроло­гічних центрах; участь в олімпіадах, конкурсах наукових робіт; написання і публікацію результатів наукових досліджень.

НАУКОВО-ПОШУКОВА РОБОТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІНАУКОВІ ГУРТКИ КАФЕДРИНа наукових семінарах молоді дослідники з числа аспірантів, студентів та професорсько-викладацького складу кафедри фінансового менеджменту, практичні працівники сфери фінансів, митної та податкової справи висту­пають з результатами своєї наукової роботи. В межах проведення таких заходів, як правило, відбувається творче обговорення наукових доповідей і кожен учасник має змогу почерпнути для себе оригі­нальні думки та нові ідеї. Наукові семінари включають обгово­рення шляхів розв’язання проблем щодо фінансової спроможності територіальних громад в умовах реформи місцевого самоврядування; реалізації фіскальної політики держави; визначення пріоритетів модернізації фінансово-економічної системи України та бюджетно-податкової політики для забезпечення соціально-економічного розвитку її регіонів; функціонування системи електронних закупівель PROZORRO; досліджень фінансової інфраструктури бізнесу та ін. Присвячуються ці заходи також апробації наукових досліджень аспірантів та викладачів кафедри. Адже, основним завданням навчання у вищій школі є не просто передача знань, а створення сприятливих умов для їх творчого переосмислення, що є підґрунтям для зародження нових наукових ідей.

СЕМІНАРИ 

Завершилась ІІ Літня школа «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України» на факультеті управління фінансами та бізнесу

28.06.2022 | 21:32

27 червня 2022 року завершилась ІІ Літня школа «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України», яка упродовж тижня відбувалася на факультеті управління фінансами та бізнесу. Захід реалізовували в рамках Модуля Жана Моне програми Еразмус+ за підтримки ЄС  (Urban Revitalization – the EU experience for Ukraine 620957-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE). Навчання в школі модерували доцентки кафедри фінансового менеджменту Ольга Сич та Віра Круглякова.
У вітальному слові декан факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка Андрій Стасишин звернув увагу на зростання актуальності тематики Літньої школи...

Читати »

СТУДЕНТКА ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ-ПРИЗЕРКА МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

14.06.2022 | 20:04

За результатами Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації засад сталого розвитку» на базі  Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за сприяння Міністерства освіти і науки України  здобувач освітньо-професійної програми «Фінанси, митна та податкова справа» кафедри фінансового менеджменту Боднар Роксолана (науковий керівник доц. Слобода Л.О.) стала переможцем та отримала диплом ІІ ступеня.
Попри всі складнощі воєнного часу  учасниками Конкурсу стало 34  українських та закордонних заклади вищої освіти Польщі, Болгарії, Македонії, Ізраїлю, Латвії, Словаччини.
Конкурс проводився з метою інтеграції...

Читати »

Завершальний етап залікової сесії у студентів 2-го курсу освітньої програми «Фінанси, митна та податкова справа»

01.06.2022 | 22:18

Завершуючи навчальний рік, студенти 2-го курсу освітньої програми «Фінанси, митна та податкова справа» виконали та захистили свої перші курсові роботи. Тематика була різноманітною проте, здобувачі освітнього ступеня «бакалавр» доповнювали свої дослідження аналізом сьогочасних явищ і процесів, які зумовлені воєнними діями на території України. Це пов’язано із тим, що будь-які результати дослідження закономірно пов’язані й випливають із вивчення аспектів минулого і теперішнього. Тому сьогодні необхідно реально оцінювати політичну ситуацію в Україні і на її тимчасово окупованих територіях, а також нові особливості...

Читати »

Науковців Університету відзначено почесними грамотами

27.05.2022 | 14:55

25 травня 2022 року відбулося засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка, під час якого Ректор, зокрема, нагородив науковців Університету відзнаками Львівської обласної військової адміністрації, Львівської обласної ради та Львівської міської ради.
 «Наука є опорою розвитку Університету. Вагомими науковими здобутками у динаміці розвитку Університету сьогодні може похвалитися кожен факультет. Лише упродовж цього року відбулося понад 50 захистів дисертацій. Більше того, колектив Університету постійно працює над підготовкою наукових досліджень подвійного призначення на оборонну тематику», – зазначив Володимир Петрович.
За вагомий особистий внесок...

Читати »

Молоді науковці факультету управління фінансами та бізнесу долучились до обговорення шляхів відновлення та стабілізації економіки після перемоги України

22.05.2022 | 15:44

Обговорення відбудови України після війни ведеться все активніше  не лише на національному рівні, але й у середовищі науковців та студентів ЛНУ ім. Івана Франка, зокрема серед активної молоді факультету управління фінансами та бізнесу освітньої програми «Фінанси, митна та податкова справа».
Інтенсивні дискусії як досвідчених вчених, так і молоді є виправданими, адже після перемоги відкриється другий фронт – економічний. У найкоротші терміни необхідно буде не тільки відновити нашу економіку, а й визначити шляхи її подальшого стійкого розвитку.Саме обговорення означеної актуальної тематики...

Читати »