Банківський менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент БЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА Н. З.УФФМ-61с, УФФМ-62с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116УФФМ-61сдоцент БЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА Н. З.
УФФМ-62сдоцент БЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА Н. З.

Опис курсу

Предметом дисципліни «Банківський менеджмент» є теоретичні і практичні аспекти виникнення, сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі управління та адміністрування.

Метою вивчення дисципліни «Банківський менеджмент» є формування
теоретико-економічного підходу до проблем, завдань і методів банківського менеджменту, а також безпосереднє вивчення конкретних заходів щодо аналізу й управління банківською діяльністю.

Завдання вивчення дисципліни «Банківський менеджмент» полягають у:
‒ визначення сутності та змісту банківського менеджменту;
‒ опрацювання основних категорій та характеристик банківського менеджменту;
‒ вивчення функцій банківського менеджменту;
‒ вивчення організації управління банківською діяльністю
‒ визначення проблем і перспектив розвитку банківського менеджменту в Україні;
‒ вивчення методів та способів управління активами та пасивами банку, його ризиками;
‒ набуття практичних навичок оперативного управління ліквідністю банку.

Рекомендована література

  1. Аналіз банківської діяльності / уклад. Н.О. Станіславчук. – Умань : Візаві, 2018. – 191 с.
  2. Базельський комітет з питань банківського нагляду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm
  3. Банківський менеджмент: Підручник / За редакцією О.А Кириченка, В.І. Міщенка.- К.: Знання, 2015-831 с. (Вища освіта ХХІ століття)
  4. Дзюблюк О. В., Михайлюк Р. В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи: Монографія. – Тернопіль, 2016. – 250 с.
  5. Звєряков М. І. Управління фінансовою стійкістю банків: підручник / М. І. Звєряков, В. В. Коваленко, О. С. Сергеєва. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2014. – 484 с.
  6. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності – Навчальнийпосібник – К.: Центр учбової літератури -2018 – 485 с.
  7. Копилюк О. І. Аналіз банківської діяльності: навч. посіб. / Копилюк О. І., Музичка О. М. ; Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. – 415с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни “Банківський менеджмент”

Робоча програма навчальної дисципліни “Банківський менеджмент”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму