БЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА НАТАЛІЯ ЗІНОВІЇВНА

Посада: доцент кафедри фінансового менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: nataliya.blashchuk-devyatkina@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

грошово-кредитна та банківська системи

Курси

Публікації

 1. Тестовий контроль знань з підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси»:         Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів суб`єктів господарювання К. В. Васьківської. – Львівська державна фінансова академія. – Львів : Вид. Ліга Прес, 2010. – 179 с.
 2. Процеси капіталізації банківської системи України в умовах євроінтеграції / Н.З .Блащук-Дев’яткіна, Л.О. Петик// Вісник ЛДФА// 2010.
 3. Управління активами в умовах банківської кризи //Н.З. Блащук-Дев’яткіна, Л.О. Петик // Львівська державна фінансова академія// 2010.
 4. Стратегічні напрямки активізації фондового ринку України : монографія /за заг. ред. П.Ю. Буряка, К.В. Васьківської, О.А. Біттера. Львів, 2011. – С. 55-69.
 5. Блащук-Дев’яткіна Н. З. Удосконалення організації управління проблемними активами комерційних банків в Україні / Блащук-Дев’яткіна Н. З., Петик Л.О. // Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-податкові механізми активізації підприємництва в Україні». – 2011. – С.224-228.
 6. Блащук-Дев’яткіна Н. З. Фінансова стійкість банківських установ у сучасних умовах / Блащук-Дев’яткіна Н. З. // Вісник ЛДФА: Зб. наук. ст. – Львів: ЛДФА. – 2011. – № . – С. 89-96.
 7. Блащук-Дев’яткіна Н. З. Напрями удосконалення державної фінансової підтримки у сфері сільського господарства / Блащук-Дев’яткіна Н. З., Петик Л.О. // Вісник ЛДФА: Зб. наук. ст. – Львів: ЛДФА. – 2011. – №   . – С. 54-62.
 8. Блащук-Дев’яткіна Н. З. Сучасні проблеми розвитку малого та середнього підприємництва у контексті ризиків його кредитного забезпечення в Україні / Блащук-Дев’яткіна Н. З., Д. В. Долбнєва // Економіка. Фінанси. Право. –   – № 6/3. – С. 44-48.
 9. Блащук-Дев’яткіна Н. З. Проблеми доступу малого бізнесу до позикових коштів банківських установ / Блащук-Дев’яткіна Н. З., Д. В. Долбнєва// Вісник ЛДФА: Зб. наук. ст. – Львів: ЛДФА. – 2012. – №23 . – С. 59-64.
 10. Блащук-Дев’яткіна Н.З. Законодавче врегулювання діяльності системи гарантування вкладів фізичних осіб / Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові механізми активізації підприємництва» 7-8 листопада 2013 р.
 11. Блащук-Дев’яткіна Н.З. Іпотечне кредитування житла: соціально-економічні передумови та стан в Україні Rynki finansowe i finanse przedsiebiorstw Zeszyty naukowe Redaktor – Dr inz. Ryszard Pukala Jaroslaw 2013, S. 49-71.
 12. Блащук-Дев’яткіна Н. З. Апробація методичних підходів до оцінки ефективності фінансово-кредитної забезпечення малого та середнього бізнесу в регіоні на прикладі Чернівецької області / Блащук-Дев’яткіна Н. З., Абрамова А.С. // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013. – № 25. – С. 90-98.
 13. Блащук-Дев’яткіна Н.З. Діяльність комерційних банків у соціальних мережах як один з інструментів завоювання ринку / Блащук Дев’яткіна Н. З., Квасниця М. В. // 2013.
 14. Блащук-Дев’яткіна Н. З. Діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб в сучасних умовах / Блащук-Дев’яткіна Н. З. // Вісник ЛДФА: Зб. наук. ст. – Львів: ЛДФА. – 2013. – №24 . – С.
 15. Блащук-Дев’яткіна Н. З. Іпотечне кредитування житла: соціально-економічні передумови та стан в Україні / Блащук-Дев’яткіна Н. З. // Rynki finansowe i finanse przedsiebiorstw Zeszyty naukowe Redaktor – Dr inz. Ryszard Pukala Jaroslaw 2013, S. 49-71.
 16. Блащук-Дев’яткіна Н. З. Кредитний портфель банків України Сучасні шляхи забезпечення стабільного економічного розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 25 – 26 листоп. 2015 р., м. Харків / ред. кол. : Г.О. Дорошенко [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – с. 78-82.
 17. Блащук-Дев’яткіна Н. З. Аналіз кредитного портфеля банків в Україні / Н.З. Блащук-Дев’яткіна // Економіка, фінанси, право. – 2015.- № 2/1’.2015. – с. 8-12.
 18. Блащук-Дев’яткіна Н. З. Ризики кредитування житла банками в Україні Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні : зб. тез наук. доп. за матеріалами I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 27 жовтня 2016 р. : у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч. 1. – 2016. с.208-210.
 19. Блащук-Дев’яткіна Н.З. Банківська система України та напрями покращення функціонування банківських установ // Зб. тез звітної наукової конференції ЛНУ імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2017 р.). − Львів : ЛНУ ім.. І. Франка, 2016.
 20. Блащук-Дев’яткіна Н.З. Капіталізація банківської системи України” / Н.З. Блащук-Дев’яткіна, Р. О. Петик. // Економіка. Фінанси. Право. – № 4/1’2017. – с. 12-16.
 21. Городня В. А. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Городня В. А., Воляник Н.В. // Новий погляд на розвиток економіки країни: зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (м. Харків, 10-11 листопада 2017 р.) . –  Ч. ІІ . – ст. 47-49.
 22. Юрченко К.О. Капіталізація банківської системи України на сучасному етапі розвитку / Юрченко К.О., Наврусевич Ю.В. // Новий погляд на розвиток економіки країни: зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (м. Харків, 10-11 листопада 2017 р.) . –  Ч. ІІ . – ст.73-76.
 23. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест-контроль / [Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за ред Н. С Ситник. – Ч.1.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2018. – 716 с.
 24. Блащук-Дев’яткіна Н. З. Тенденції розвитку фондового ринку України / Н.З. Блащук-Дев’яткіна, Р. О. Петик. // Економіка. Фінанси. Право. – № 4’2018. – с. 16-21.
 25. Блащук-Дев’яткіна Н. З. Тенденції капіталізації банків в Україні / Блащук-Дев’яткіна Н. З., Григоренко О. Ю. // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – С 68-70.
 26. Блащук-Дев’яткіна Н. З. Тенденції кредитного ринку України [Текст] / Н. З. Блащук-Дев’яткіна, Л. О. Петик, М. П. Ковальчук // Молодий вчений. — 2018. — №10. с. 717-720.
 27. Блащук-Дев`яткіна Н. З. Регулювання споживчого кредитування в Україні [Текст] / Н. З. Блащук-Дев`яткіна, Л. О. Петик, Ю. І. Кіндрат // Молодий вчений. — 2018. — №11. с. 1073-1075.
 28. Блащук-Дев`яткіна Н. З. Сучасні проблеми конкурентоспроможності українських банків /Н. З. Блащук-Дев`яткіна, Л. О. Петик // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. — С.152 – 155.
 29. Блащук-Дев`яткіна Н. З. Дослідження вітчизняного ринку житлового банківського іпотечного кредитування [Текст] / Н. З. Блащук-Дев`яткіна, В. М. Швець // Молодий вчений. – 2019. – №11.
 30. Блащук-Дев`яткіна Н. З. Ключові виклики кредитного ринку/Н. З. Блащук-Дев`яткіна, Л. О. Петик// Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. — С.179 – 182.
 31. Блащук-Дев`яткіна Н. З Тенденції банківського споживчого кредитування / Н. З. Блащук-Дев`яткіна, Л. О. Петик // Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю [«Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій»], (Київ, 17 квітня) / Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, 2019. Електронний ресурс.
 32. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А.В., Дубик В.Я., та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.
 33. Банківська система: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., БлащукДевяткіна Н.З., Петик Л.О.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 580 с.

Біографія

Народилась 13.11.1969 р. м. Львів.

ОСВІТА:

2004 – присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів

1997 – захист кандидатської дисертації за спеціальностями 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК та 08.09.02 – Зайнятість та ринок праці

1990 – закінчила Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві”

1986 – закінчила СШ № 1 м. Львова.

 

РОБОТА:

2020 – по даний час – доцент кафедри фінансового менеджменту Львівського національного університету ім. І. Франка

2018 – 2020 – доцент кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. І. Франка

2016 – доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. І. Франка

2009-2015 –  доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання ЛДФА

2001-2009 – доцент кафедри фінансів ЛДФА

2000-2001 – старший викладач кафедри фінансів і кредиту ЛДАУ

1996-2000 – асистент кафедри бухгалтерського обліку і фінансів ЛДАУ

1992-1996 – аспірант ЛДСГІ

1991-1992 – економіст Управління праці і соціальних питань Львівського облвиконкому

1990-1991 – економіст в колгоспі ім. Б. Хмельницького Яворівського району Львівської області

Розклад