Аналіз банківської діяльності

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
836доцент БЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА Н. З.УФФ-41с, УФФ-42с, УФФ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
818УФФ-41сдоцент БЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА Н. З.
УФФ-42сдоцент БЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА Н. З.
УФФ-43сдоцент БЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА Н. З.
УФФ-44с

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни «Аналіз банківської діяльності» є комерційна та інша діяльність банку, направлена на реалізацію прийнятих управлінських рішень і відображена в системі показників обліку, звітності та в інших джерелах інформації.

Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Аналіз банківської діяльності» є теоретикометодологічних засад та практичних питань аналізу банківської діяльності.

Основні завдання навчальної дисципліни

Завдання вивчення дисципліни «Аналіз банківської діяльності» полягають у:

 • вивченні фінансово-господарської діяльності банків;
 • засвоєнні методів і прийомів аналізу діяльності банків;
 • розумінні форм організації аналітичної роботи в банківській установі;
 • вмінні аналізувати та використовувати результати аналізу для обґрунтування управлінських рішень на всіх рівнях;
 • оволодіння методичним інструментарієм методики комплексного системного аналізу основних фінансових показників діяльності банків з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду.

Рекомендована література

 1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / [А.М. Герасимович, І.М. Парасій-Вергуненко, В.М. Кочетков та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Герасимовича. – К.:КНЕУ, 2010. – 599 с.
 2. Аналіз банківської діяльності / уклад. Н.О. Станіславчук. – Умань : Візаві, 2018. – 191 с.
 3. Банківський менеджмент: Підручник / За редакцією О.А Кириченка, В.І. Міщенка.- К.: Знання, 2015. 831 с.
 4. Дзюблюк О. Актуальні проблеми розвитку банківської системи України / О. Дзюблюк // Банківська справа. – 2016. – № 1. – С. 3- 32.
 5. Дзюблюк О. В., Михайлюк Р. В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи: Монографія. – Тернопіль, 2016. – 250 с.
 6. Звєряков М. І. Управління фінансовою стійкістю банків: підручник / М. І. Звєряков, В. В. Коваленко, О. С. Сергеєва. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2014. – 484 с.
 7. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: Навч. пос.- К.: Центр учбової літератури, 2011. – 486 с.
 8. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності – Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 485 с.
 9. Копилюк О. І. Аналіз банківської діяльності: навч. посіб. / Копилюк О. І., Музичка О. М. ; Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. – 415 с.
 10. Фінансовий менеджмент у банку. Навчальний посібник./за ред. І.Г. Сокиринської, Т.О. Журавльової – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 192 с.
 11. Чмутова І. М. Аналіз банківської діяльності: навч. посіб. / Чмутова І. М., Тисячна Ю. С. ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 307 с.
 12. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності – Навчальний посібник К.: Знання 2017.- 309 с.
 13. Банківське законодавство та регуляторна діяльність https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65247&cat_id=36580

Матеріали

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус