Управління фінансами малого бізнесу

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент ЯСІНОВСЬКА І. Ф., ,
616доцент ЯСІНОВСЬКА І. Ф., ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616доцент ЯСІНОВСЬКА І. Ф.
доцент ЯСІНОВСЬКА І. Ф.
доцент ЯСІНОВСЬКА І. Ф.
доцент ЯСІНОВСЬКА І. Ф.
доцент ЯСІНОВСЬКА І. Ф.
доцент ЯСІНОВСЬКА І. Ф.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Управління фінансами малого бізнесу» розкриває сутність та основи управління фінансами малого бізнесу. Курс спрямований на освоєння основ бізнес-фінансів, загальних принципів управління фінансами, які визначають успішність бізнесу; розуміння важливих показників діяльності малого бізнесу, їх аналізу та інтерпретації з метою прийняття правильних управлінських рішень. Вивчення дисципліни дасть розуміння того, як на старті бізнес-проекту прорахувати його витрати, прибутковість, врахувати ризики, провести необхідні розрахунки для залучення фінансових ресурсів, ефективної реалізації бізнес-ідеї.

Предметом дисципліни «Управління фінансами малого бізнесу» є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі діяльності суб’єктів малого бізнесу.

Метою вивчення даної дисципліни є засвоєння необхідних теоретичних основ, методичних підходів і навичок щодо побудови системи фінансових механізмів формування і використання фінансових ресурсів у малому бізнесі, виходячи з притаманних йому особливостей.

Завдання вивчення дисципліни «Управління фінансами малого бізнесу» полягають у:

 • засвоєнні студентами знань теоретичних засад фінансів суб’єктів малого бізнесу;
 • набутті вміння формувати бізнес-модель, структуризувати фінансову інформацію для потреб суб’єктів бізнесу;
 • засвоєнні основних принципів залучення, формування та ефективного використання фінансових ресурсів;
 • набутті вміння визначати ризики підприємницької діяльності та управляти ними;
 • оволодінні навичками обчислення основних фінансово-економічних показників діяльності суб’єкта бізнесу, формування висновків, використання одержаної інформації для прийняття правильних управлінських рішень.

Рекомендована література

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.
 2. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010р. № 2755-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 3. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із змінами та доповненнями).
 4. Бердинець М. Д., Сурженко А.В. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: навч. посіб.  К. : «Центр учбової літератури», 2016. 352 с.
 5. Бланк О.І., Ситник Г.В., Андрієць В.С. Управління фінансами підприємств : підручник. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 792 с.
 6. Зянько В.В.,  Фурик В.Г., Вальдшмідт І.М. Фінанси підприємств : навч. посіб. Частина 1. Вінниця : ВНТУ, 2016. 126 с.
 7. Кірейцева Г.Г. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій. Київ. ЦУЛ. 2017. 268.
 8. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств. К. : «Центр учбової літератури», 2017. 504 с.
 9. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А., ЯсіновськаІ.Ф. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 432 с.
 10. Фінанси підприємств: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Смолінська С.Д., Ясіновська І.Ф.]; за заг. ред. Н.С. Ситник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 388 с.
 11. Yasinovska І., Bey I. Financial resources of domestic enterprises: problems of formation and efficient use. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 259–264.
 12. Yasinovska I., Myshchyshyn I. Features of forming of business environment in Ukraine. Przedsiębiorstwo i region. 10/2018. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2018. p. 7‒15.
 13. Yasinovska I., Kozak S. Problems of attracting financial resources in the small and medium business in Ukraine. Innovative Economics: Research and Production Journal. 1’2018 (38). p. 67‒73.
 14. Yasinovska I., Smolinska S. Improvement of investment activity of enterprises. Wyzwania współczesnych finansów – wybrane problemy. – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2018. p. 181‒192.
 15. Yasinovska І.,  Smolinska S. Financial mechanisms for regultion of small business in the countries of Central and Eastern Europe. Economic Spectrum, Volume XIV, Issue 1/2019.

 

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Управління фінансами малого бізнесу»

Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фінансами малого бізнесу»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус