Фінансовий аналіз

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
836доцент ЯСІНОВСЬКА І. Ф.УФФ-41с, УФФ-42с, УФФ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
818УФФ-41сдоцент ЯСІНОВСЬКА І. Ф.
818УФФ-42сдоцент ЯСІНОВСЬКА І. Ф.
818УФФ-43сдоцент ЯСІНОВСЬКА І. Ф.

Опис курсу

Фінансовий аналіз

 

Мета навчальної дисципліни – формування знань з теорії та практики фінансового аналізу, засвоєння теоретико-методологічних основ проведення фінансового аналізу, вивчення його сутності та організації, методів та показників, формування практичних навиків проведення фінансового аналізу.

Основними завданнями дисципліни є: засвоєння студентами теоретичних засад фінансового аналізу, вміння структуризувати фінансову інформацію для потреб аналізу, оволодіння методологічними прийомами проведення фінансового аналізу, вміння розраховувати широке коло показників для оцінки фінансового стану, набуття навиків інтерпретувати отримані результати фінансового аналізу та формувати комплексну і достовірну оцінку фінансового стану суб’єкта підприємництва.

Рекомендована література

  1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями)
  2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями)
  3. Закон України   «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-ХIV (зі змінами та доповненнями)
  4. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
  5. Лучко М.Р., Жукевич С.М., Фаріон А.І. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 304 с.
  6. Мних Є.В., Барабаш Н.С. Фінансовий аналіз : підручник. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 536 с.
  7. Отенко І.П., Азаренков Г.Ф., Іващенко Г.А. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 156 с.
  8. Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Акімова Т.В. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. Частина І. Аналіз фінансової звітності. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2015. 92 с.
  9. Ясіновська І.Ф. Оцінка фінансового стану підприємств регіону. Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. Львів. 2016. № 1. С. 188-195.
  10. Ясіновська І.Ф. Сучасні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємств. Європейські перспективи : науково-практичний журнал. 2016. № 2. С. 169-175.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Опорні матеріали лекцій з навчальної дисципліни

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення 

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання 

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус