Financial analysis

Type: Normative

Department: department of financial management

Curriculum

SemesterCreditsReporting
83Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
836Associate Professor Yasinovska  . F.УФФ-41с, УФФ-42с, УФФ-43с

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
818УФФ-41сAssociate Professor Yasinovska  . F.
818УФФ-42сAssociate Professor Yasinovska  . F.
818УФФ-43сAssociate Professor Yasinovska  . F.

Course description

The purpose of the discipline – the formation of knowledge on the theory and practice of financial analysis, mastering the theoretical and methodological foundations of financial analysis, studying its essence and organization, methods and indicators, the formation of practical skills of financial analysis.

The main objectives of the discipline are: students mastering the theoretical foundations of financial analysis, the ability to structure financial information for analysis, mastering the techniques of financial analysis, the ability to calculate a wide range of indicators to assess financial condition, skills to interpret financial analysis and form a comprehensive and reliable assessment financial condition of the business entity.

Recommended Literature

  1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями)
  2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями)
  3. Закон України   «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-ХIV (зі змінами та доповненнями)
  4. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
  5. Лучко М.Р., Жукевич С.М., Фаріон А.І. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 304 с.
  6. Мних Є.В., Барабаш Н.С. Фінансовий аналіз : підручник. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 536 с.
  7. Отенко І.П., Азаренков Г.Ф., Іващенко Г.А. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 156 с.
  8. Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Акімова Т.В. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. Частина І. Аналіз фінансової звітності. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2015. 92 с.
  9. Ясіновська І.Ф. Оцінка фінансового стану підприємств регіону. Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. Львів. 2016. № 1. С. 188-195.
  10. Ясіновська І.Ф. Сучасні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємств. Європейські перспективи : науково-практичний журнал. 2016. № 2. С. 169-175.

Materials

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Опорні матеріали лекцій з навчальної дисципліни

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення 

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання 

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Curriculum

Download curriculum

Силабус:

Завантажити силабус