Iryna Yasinovska

Position: Associate Professor, Department of Financial Management

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 251-23-83

Email: iryna.yasinovska@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

Financing the development of small and medium business; the impact of changes in state regulatory policy on the financial condition of business entities; improving the investment attractiveness of Ukraine’s economy.

Courses

Publications

 1. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / П.Ю. Буряк, К.В. Васьківська, І.Ф.Ясіновська, І.І. Пасінович. – Львів : Вид-во Ліга-Прес, 2011. – 308 с. (Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-7770 від 13.08.2010 р.).
 2. Тестовий контроль знань з підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси»: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів суб`єктів господарювання К. В. Васьківської. – Львівська державна фінансова академія. – Львів: Вид. Ліга Прес, 2010. – 179 с.
 3. Cтратегічні напрями активізації фондового ринку України : монографія / за заг. ред. П.Ю. Буряка, К.В. Васьківської, О.А. Біттера. – Львів, 2011. – 220 с.
 4. Ясіновська І.Ф. Основні напрямки розвитку птахівництва у Львівській області / І.Ф.Ясіновська // Економіка АПК. − 2009. − № 11 − С. 31–34.
 5. Ясіновська І.Ф. Проблеми забезпечення сталого розвитку регіонів країни в трансформаційний період / І.Ф. Ясіновська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України : регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій : збірник наукових праць / Інститут регіональних досліджень НАН України. Редкол. : Є.І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 1 (87). – С. 295–300.
 6. Ясіновська І.Ф. Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств Львівщини / І.Ф. Ясіновська // Економіка АПК, 2011. −  №.5. − С. 107–112.
 7. Ясіновська І.Ф. Інвестиційна активність підприємств Львівщини / І.Ф. Ясіновська // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / [редкол. : А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін.]. – Умань : УНУС, 2011. – Вип. 75. – Ч. 2 : Економіка. – С.155–160.
 8. Ясіновська І.Ф. Розвиток державної регуляторної політики України у сфері малого та середнього бізнесу в умовах переходу до ринкової економіки / І.Ф. Ясіновська, Л.А.Перетятко // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів : ЛДФА, 2011. – № 21. – С. 68–73.
 9. Ясіновська І.Ф. Професійна діяльність учасників фондового ринку України / І.Ф.Ясіновська // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.04. – С. 292-297.
 10. Ясіновська І.Ф. Проблеми прибутковості та рентабельності виробництва продукції сільського господарства підприємствами Львівщини / І.Ф. Ясіновська, Н.Є.Цицька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.17. – С. 310–313.
 11. Ясіновська І.Ф. Особливості функціонування інститутів спільного інвестування на фондовому ринку України / І.Ф.Ясіновська // Materialy VII mezinarodni vedecko – prakticka conference «Veda tecnologie: krok do budoucnosti – 2011». – Dil Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – s. 56-58.
 12. Ясіновська І.Ф. Актуальні проблеми забезпечення фінансової стійкості суб’єктів малого підприємництва / І.Ф. Ясіновська // Материали за 7-а международна научна практична конференция, «Бъдещете изследвания», – 2011. Том 1. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – с. 43-45.
 13. Ясіновська І.Ф. Особливості формування рівня життя сільського населення на прикладі Карпатського регіону / І.Ф. Ясіновська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Актуальні проблеми регіонального розвитку : збірник наукових праць / Інститут регіональних досліджень НАН України ; редкол. : Є.І. Бойко (відп. ред.).– Львів, 2012. – Вип. 6 (98). – С. 338–344.
 14. Ясіновська І.Ф. Державна регуляторна політика у сфері підприємництва та її вплив на діяльність суб’єктів господарювання / І.Ф. Ясіновська // Інноваційна економіка : всеукраїнський  науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – 2012. – № 5 [31]. – С. 312–315.
 15. Ясіновська І.Ф. Стимулювання розвитку малого бізнесу як основа диверсифікованого розвитку сільських територій / І.Ф. Ясіновська // Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – 2012. – № 2 [28]. – С. 30–32.
 16. Ясіновська І.Ф. Аналіз та оцінка майнового стану сільськогосподарських підприємств / І.Ф. Ясіновська // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів : ЛДФА, 2013. – №24. – С. 157–165.
 17. Ясіновська І.Ф. Особливості та проблеми інтенсифікації виробництва продукції сільського господарства / І.Ф. Ясіновська // Вісник Львівського національного аграрного університету : Економіка АПК. – № 20 (1). – Львів : ЛНАУ, 2013. – С.83–88.
 18. Пасінович І.І. Регіональні аспекти активізації підприємництва / Пасінович І.І.,  Ясіновська І.Ф // Науковий вісник Херсонського університету. Редкол. : К.С. Шаповников (гол. ред.) та ін. – Херсон, 2015. – Вип. 13. – Ч. 1 : Економічні науки. – С. 114–118.
 19. Ясіновська І.Ф. Структура українського експорту та оптимізація експортної політики України / І.Ф. Ясіновська, С.Д. Смолінська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ “Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ”; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2015. – Вип. 4 (114). – С. 37–41.
 20. Ясіновська І.Ф. Cтабільний фінансовий стан – запорука інвестиційної привабливості підприємства / І.Ф.Ясіновська // Materialy XI Miedzynadowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2015» Volume Ekonomiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia – s.67-70.
 21. Ясіновська І.Ф. Сучасні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємств / І.Ф.Ясіновська // Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. – 2016. – № 2. – С.169–175.
 22. Ясіновська І.Ф. Значення і потенціал вітчизняних підприємств у забезпеченні продовольчої безпеки / І.Ф. Ясіновська // Інноваційна економіка : Науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – 2016. – № 1-2 [61]. – С. 119–123.
 23. Ясіновська І.Ф. Оцінка фінансового стану підприємств регіону / І.Ф. Ясіновська // Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. – Львів. – 2016. – № 1. –  С. 188–195
 24. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 25. Ясіновська І.Ф. Вплив фінансової кризи на стан продовольчої безпеки країни / І.Ф. Ясіновська // Europa w okresie przemian; redakcja naukova Pawel Marzec, Kateryna Vaskivska. – Lublin: Polihymnia. – s. 119-129 (ISВN 978-83-7847-414-2).
 26. Ясіновська І.Ф. Підвищення ефективності управління ризиком ліквідності банків в умовах фінансової нестабільності /І.Ф. Ясіновська, Н.В. Смаль // Інноваційна економіка : Науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – 2017. – № 1-2 [67]. – С. 133–136 (Index Copernicus).
 27. Ясіновська І.Ф. До питання забезпечення фінансової стійкості вітчизняних підприємств / І.Ф. Ясіновська // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 90–93.
 28. Ясіновська І.Ф. Страхування фінансових ризиків як фактор забезпечення фінансових ресурсів підприємства / І. Ясіновська, Л. Врублевська // Матеріали V Міжнародного наукового семінару «Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації» (18-19 травня 2017 р.). – м. Львів : ЛНУ, ч. І, 2017. – с. 121-123.
 29. Yasinovska I. Innovation company as a factor of economic development in Ukraine / Yasinovska, S. Kozak // Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2018, 07 -15 stycznia 2018 roku po sekcjach: Ekonomiczne nauki. – s.23-25.
 30. Yasinovska I. Financial instruments and problems of attracting financial resources in the small and medium business in Ukraine / I. Yasinovska, S. Kozak // Sustainable development of economy. – International scientific and production journal. ‒ 1’2018 (38). – p. 67-73.
 31.  Ясіновська І.Ф. Забезпечення фінансової стійкості суб’єктів малого підприємництва в умовах макроекономічної нестабільності / І. Ясіновська, Т. Верхоляк // Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 листопада 2018 р. Вип. 1/ Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2018. – С.201-203.
 32. Ясіновська І.Ф. До питання управління оборотними активами підприємства / І. Ясіновська, С. Хміль // Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи: матеріали IІІ міжнар. наук.-практ. конф. 16 листопада 2018 р. – Тернопіль : Крок, 2018. – С. 251-253.
 33. Yasinovska I. Diversification as a factor of improving efficiency of business activities of enterprises / I. Yasinovska, I. Hritsko // Матеріали ІІІ Всеуккр.наук-практ. конф. з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» (м. Київ, 4 квітня 2018 р.). ‒ ТОВ «ДКС центр», 2018. – С. 176-177.
 34. Yasinovska I. The problems of improving of Lviv region investment prospects / I. Yasinovska, S. Smolinska // Ecological and economic problems of international trade. ‒ Lviv, Ukraine, October 24-25, 2017, p. 204-207.
 35. Ясіновська І.Ф. Перешкоди на шляху до активізації банківського кредитування суб’єктів підприємництва в Україні / І. Ясіновська, Л. Башко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2018. ‒ № 10.
 36. Ясіновська І.Ф. Актуальні проблеми ведення бізнесу в Україні / І. Ясіновська, Т. Верхоляк, С. Хміль // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 10 (2). – С. 24-28.
 37. Фінанси, митна та податкова справа: комплексний тест – контроль. Частина 1 / Ситник Н.С., Стасишин А.В., Західна О.Р., Ясіновська І.Ф. та ін. / За ред. Н.С. Ситник.- Л.: Видавництво “Апріорі”, 2018. – 698 с.
 38. Yasinovska I. Improvement of investment activity of enterprises / I. Yasinovska, S. Smolinska // Wyzwania współczesnych finansów – wybrane problemy. – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2018. – p. 181-192.
 39. Yasinovska І. Structure of Ukrainian export and optimization of Ukraine’s export policy / І. Yasinovska, Y. Yanisiv // Materiály XV Mezinárodní vĕdecko – praktická konference «Nastolení moderní vědy – 2019», Volume 4 : Praha. Publishing House «Education and Science», 22 – 30 září 2019 r., p. 9-12.
 40. Yasinovska І. Changes in normatively-legal basis of investment activity and effectiveness of their implementation / І. Yasinovska, І. Huzovata // Materiály XV Mezinárodní vĕdecko – praktická konference «Nastolení moderní vědy – 2019», Volume 4 : Praha. Publishing House «Education and Science», 22 – 30 září 2019 r., 19-22.
 41. Yasinovska І. Management of investment risks in the system of project financing / І.Yasinovska, O. Sheremeta // Інноваційна економіка: Науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – 2019. – № 5-6 [80]. – С. 164–168.
 42. Yasinovska І. Financial resources of domestic enterprises: problems of formation and efficient use / І. Yasinovska, І. Bei // Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 259–264.
 43. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 432 с.
 44. Ясіновська І. Управління ризиками проектного фінансування. Фінанси, банківська система та страхування: стан, проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці України: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 02-03 березня 2020 р.- ДДАЕУ, 2020. С. 141-143.
 45. Ясіновська І., Іщенко В. Ділова активність підприємства та шляхи її підвищення. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 6 грудня 2019 р.).
 46. Yasinovska І.,  Smolinska S. Financial mechanisms for regultion of small business in the countries of Central and Eastern Europe. Economic Spectrum, Volume XIV, Issue 1/2019.
 47. Ясіновська І. Проектне фінансування в Україні: об’єктивна необхідність та проблеми. «Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних систем». Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (12 березня 2020 р.), м. Харків, с. 202-203.
 48.  Yasinovska І.,  Maziy N. Smolinska S. Smolinskyy V. Socio-economic of Ukraine within the meaning of safery and security arrangements in Ukrainian sociatyt. Zarzadzanie-bezpieczenstwo. Seria monograficzna NR 5. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Nisko 2020. p.141-152.
 49. Ясіновська І. Проблеми фінансування підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. С. 185-188.
 50. SytnykN., Humeniuk V., Sych O., Yasinovska I.Development of the Carpathian Region in the Context of EU Macro-Regional Strategy. Journal of Settlements and Spatial Planning. Vol. 11(1). 2020. P. 31-43. (Scopus)
 51. Фінанси підприємств: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Смолінська С.Д., Ясіновська І.Ф.]; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 402 с.

Biography

EDUCATION

2019 – advanced training at the Institute of Regional Studies named after MI Dolny National Academy of Sciences of Ukraine

2019 – EU Grants: Working in Partnership Projects course (CEASC – Central European Academy of Training and Certification)

2019 – workshop “Innovations in university education and management: technology transfer across borders” (GUTT.UP Partnership of Ukrainian and German universities on technology transfer)

2019 – training “Good governance in the EU and lessons for Ukraine: from policy development to their implementation” (Jean Monnet Center of Excellence “Western Ukrainian Research Center for European Studies”)

2017 – internship within the framework of the Erasmus + program, Bronislaw Markiewicz Higher School of Technical and Economic Studies in Yaroslavl (Republic of Poland)

2015 – internship at the Department of Economics and Management, University of Rzeszow (Republic of Poland)

2014 – awarded the academic title of associate professor of finance of business entities

2009 – advanced training at the Institute of Postgraduate Education of DNU “Academy of Financial Management”

2008 – defense of the dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of economic sciences on a specialty 08.00.04 “Economics and management of the enterprises”

2001 – graduated with honors from the Faculty of Economics of Lviv State Agrarian University and qualified as an economist-manager of foreign economic activity

1996 – graduated from Bukachiv Secondary School with a gold medal.

WORK

2020 – present – Associate Professor of Financial Management, Ivan Franko National University of Lviv

2017 – Associate Professor of Public and Local Finance, Ivan Franko National University of Lviv

2015-2017 – Associate Professor of Finance of Business Entities, Ivan Franko National University of Lviv

2009-2015 – Associate Professor of Finance of Business Entities of the Lviv State Financial Academy

2008-2009 – Assistant of the Department of Statistics and Analysis of Lviv National Agrarian University

2002-2009 – Economist of the 1st category, Leading Economist, Chief Economist of the Department of Agriculture and Environment Statistics of the Main Department of Statistics in Lviv Region

Projects

Project Ukrainian-American Winter School “Successful Woman in Business”, implemented with the support of the US Embassy in Ukraine.

Member of the project team and lecturer of the Winter School “Successful Woman in Business”.

Schedule

Page with teachers schedule not found!