СМОЛІНСЬКА СОФІЯ ДМИТРІВНА

Посада: доцент кафедри фінансового менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: sofiya.smolinska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Функціонування малих та середніх підприємств на ринку, вдосконалення реалізації фінансових послуг суб’єктами ринку, напрями активізації фінансового ринку, розвиток підприємництва в умовах євроінтеграції.

Викладає навчальні дисципліни «Управління державними та місцевими фінансами», «Методологія наукових досліджень у сфері фінансів», «Основи сімейного бюджету» та «Міжнародні фінанси».

Є автором більш як 60 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. навчальних посібників та підручника.

Курси

Публікації

 1. Фінанси : підручник. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 392 с. (Затверджено МОН України, лист № 1/11-1618 від 11.03.2010 р.)
 2. Фінансовий ринок / Фінанси : курс для фінансистів : підручник / За ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 528 с. (Затверджено МОН України, лист № 1/11-4160 від 18.05.2010 р.)
 3. Тестовий контроль знань з підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси»: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів суб`єктів господарювання К. В. Васьківської. – Львівська державна фінансова академія. – Львів: Вид. Ліга Прес, 2010. – 179 с.
 4. Cтратегічні напрями активізації фондового ринку України : монографія / за заг. ред. П.Ю. Буряка, К.В. Васьківської, О.А. Біттера. – Львів, 2011. – 220 с.
 5. Державні та ринкові механізми регулювання малого підприємства / Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах : монографія / З.б. Живко, С.В. Князь, В.І.Ляшенко, Н.В. Осаддча та ін. ; за заг. ред. А.М. Штангрета та А.П. Левітської. Львів : Укр.акад.друкарства, 2015. – С. 80-104.
 6. Перспективи розвитку фондового ринку України / Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : збірник наукових праць. Вип. 4 (17) : Економічні науки. – Чернівці, Технодрук, 2009. – С. 14–18.
 7. Напрями активізації підприємництва на ринку цінних паперів України / Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.5. – С. 169–173.
 8. Innovative approaches towards the analysis of the dependence of production efficiency on the parameters of agricultural enterprises land use / V. Smolinskyy, S. Smolinska, Z. Homka // ECONTECHMOD. AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL – 2014. Vol. 3. No. 4. 39-43
 9. Інвестиційний потенціал земель аграрних підприємств / Вісник ЛНАУ : економіка АПК. – 2015. – №22(2). – С. 40-44.
 10. Структура українського експорту та оптимізація експортної політики України / І. Ф. Ясіновська, С. Д. Смолінська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – Вип. 4. – С. 36-40.
 11. Іпотечне кредитування як інноваційний напрям використання земель аграрних підприємств / Фінансові механізми активізації підприємництва : Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 7-8 листопада 2013 р.) − Л. : ЛДФА, 2013 р. – С. 54-56.
 12. Страхування землі в умовах становлення земельного ринку / Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : ІІІ Міжнар. науково-практичн. семінар, 14-15 травня 2015 р. м. Львів [матеріали] / Львівська державна фінансова академія; редкол.: К.В. Васьківська [та ін.]. – Львів: ЛДФА, 2015. – С. 25-27.
 13. Смолінська С.Д. Шляхи покращення інвестиційно-інноваційного забезпечення діяльності аграрних підприємств / С.Д. Смолінська, В.Б. Смолінський // Економіка, фінанси, право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – №2. – 2016. – С.12-15 (0,25 друк. арк.)
 14. Смолінська С.Д. Розробка шляхів покращення фінансового стану банку в сучасних умовах / С.Д. Смолінська, Є.О. Терещук // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 1 (41). – січень, 2017 р. – С. 693-697 (0,31 друк. арк.) РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.
 15. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 16. Смолінська С.Д. Adjusting the socio-economic factors. Demand for tourist services / С.Д. Смолінська, О.Д. Гнаткович // Development of social and economic systems in a global competitive environment. International scientific conference. –  Chisinau (Republic of Moldova), 2016. –  Р. 139-143 (0,31 друк. арк.)
 17. Смолінська С.Д. Банківське страхування: нові виклики та можливості / С.Д. Смолінська, В.В. Барила // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] /; За ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017. – С.13-16. (0,25 друк. арк.)
 18. Смолінська С.Д. Страхування як технологія зменшення банківського ризику при видачі кредитів малим підприємствам / С.Д. Смолінська, Б.А. Черевайко // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] /; За ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017. – С.182-184. (0,19 друк. арк.)
 19. Смолінська С.Д. Шляхи покращення взаємодії страхових компаній та банківських установ / С.Д. Смолінська, Є.О. Терещук // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] /; За ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017. – С.182-184. (0,19 друк. арк.)
 20. Напрями вдосконалення фінансово-кредитного регулювання розвитку малого підприємництва на державному рівні // В.Б. Смолінський, С.Д. Смолінська // Економіка, фінанси, право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – №11. – 2017. – С.30-33.
 21. Напрями поліпшення фінансового регулювання розвитку підприємництва на державному рівні // Н.С. Ситник, С.Д. Смолінська // Збірник наукових праць. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. Випуск 28. – Одеса, 2017. – С. 151-155.
 22. Напрями поліпшення фінансового регулювання розвитку підприємництва на державному рівні // Н.С. Ситник, С.Д. Смолінська // Збірник наукових праць. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. Випуск 28. – Одеса, 2017. – С. 151-155
 23. Improvement of investment activity of enterprises / Iryna Yasinovska, Sofia Smolinska// Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Wrocławski Wyzwania współczesnych finansów – wybrane problemy Challenges of contemporary finance – selected problems / pod redakcją Anny Ćwiąkały-Małys Uniwersytet Wrocławski, Marzeny Karpińskiej Uniwersytet Wrocławski. Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: Finanse i Rachunkowość. Wrocław – 2018. – Р. 181-192
 24. Фінансові проблеми матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств [Текст] / С. Д. Смолінська, І. В. Мельник // Молодий вчений. — 2018. — №1. – С. 541-545
 25. Удосконалення державних механізмів регулювання діяльності малих підприємств в Україні / С.Д. Смолінська / Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – С. 240-243
 26. Розвиток національної фінансової системи в умовах глобалізації / С.Д. Смолінська / Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2017 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 112-115.
 27. Напрями удосконалення фінансових послуг банків в Україні / С.Д. Смолінська, М.М. Репета // Молодий вчений. — 2018. — №10(62). – С.877-880.
 28. Інтеграція банківської системи України в умовах світової економіки / С.Д. Смолінська, Ю.С. Наконечна // Молодий вчений. — 2018. — №10(62). – С.390-393.
 29. Шляхи покращення здійснення кредитних операцій банками у напрямі підвищення ефективності діяльності підприємств / С.Д. Смолінська, І.О. Самченкова // Молодий вчений. — 2018. — №10(62). – С.885-888.
 30. Фінансова децентралізація в контексті соціально-економічного розвитку України / С.Д. Смолінська, В.Б. Смолінський / Сучасна парадигма публічного управління / [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ.конф. (17-18 жовтня 2019р., м. Львів) / за наук.ред.к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Лтвів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 363-365
 31. Державна підтримка розвитку малого та середнього бізнесу / С.Д. Смолінська / Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. – 215 с.
 32. Аналіз кредитно-інвестиційної діяльності банку / С.Д. Смолінська, О.Р. Самбірська // Міжнародний науковий електронний журнал ΛΌГOΣ.ONLINE. – №2. – жовтень 2019. – С. 1-5.
 33. Напрями покращення стану державних підприємств України в сучасних економічних умовах / С.Д. Смолінська, Л.І. Джиговська // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Випуск 34. – 2019. – С. 200-206.
 34. Державні підприємства України: стан та перспективи розвитку / С.Д. Смолінська, Л.І. Джиговська // Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій, 2019.
 35. Аналіз кредитно-інвестиційної діяльності банку / С.Д. Смолінська, О.Р. Самбірська // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України : Зб. наук. праць за матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (м. Чортків, 14–15 лист. 2019 р.). – Чортків, ТНЕУ, 2019. – С.115-116.
 36. Стратегічні напрями розвитку сучасного бізнесу в Україні / С.Д. Смолінська, В.Б.Смолінський // Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, 19-21 березня 2019 р. Ч. 1. – Львів: ЛНАУ, 2019. – С.113-115.
 37. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 432 с.
 38. Фінанси підприємств: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Смолінська С.Д., Ясіновська І.Ф.]; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 402 с.

Біографія

ОСВІТА

2014 – стажувалася у Католицькому університеті ім. Івана Павла ІІ в Томашуві Любельському, Польща.

2011 – отримала вчене звання доцента кафедри фінансів суб’єктів господарювання.

2010 – стажувалася в Любельському католицькому університеті ім. Івана-Павла ІІ, Польща.

2006 – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.07.02. – економіка сільського господарства і АПК на тему «Формування і функціонування ринку сільськогосподарських земель»

2001 – закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Аграрний менеджмент» кваліфікації «Економіст-менеджер з правового регулювання АПК» з червоним дипломом.

1996 – закінчила Львівську СШ №1 із золотою медаллю.

РОБОТА:

2020 – по даний час – доцент кафедри фінансового менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка

2017 – доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка

2009-2017 – працювала доцентом на кафедрі фінансів суб’єктів господарювання Львівської державної фінансової академії

2008-2009 – працювала старшим викладачем на кафедрі фінансів Львівської державної фінансової академії

2007-2008 – працювала старшим викладачем на кафедрі соціальних та гуманітарних дисциплін Львівської державної фінансової академії

2001-2007 – працювала асистентом кафедри правознавства Львівського державного аграрного університету

Розклад