СМОЛІНСЬКА СОФІЯ ДМИТРІВНА

Посада: доцент кафедри фінансового менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: sofiya.smolinska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Функціонування малих та середніх підприємств на ринку, вдосконалення реалізації фінансових послуг суб’єктами ринку, напрями активізації фінансового ринку, розвиток підприємництва в умовах євроінтеграції.

Викладає навчальні дисципліни «Управління державними та місцевими фінансами», «Методологія наукових досліджень у сфері фінансів», «Основи сімейного бюджету» та «Міжнародні фінанси».

Є автором більш як 60 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. навчальних посібників та підручника.

Курси

Публікації

1. Фінанси : підручник. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 392 с. (Затверджено МОН України, лист № 1/11-1618 від 11.03.2010 р.)
2. Фінансовий ринок / Фінанси : курс для фінансистів : підручник / За ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 528 с. (Затверджено МОН України, лист № 1/11-4160 від 18.05.2010 р.)
3. Державні та ринкові механізми регулювання малого підприємства / Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах : монографія / З.б. Живко, С.В. Князь, В.І.Ляшенко, Н.В. Осаддча таі. ; за заг.ред. А.М. Штангрета та А.П. Левітської. Львів : Укр.акад.друкарства, 2015. – С. 80-104.
4. Перспективи розвитку фондового ринку України / Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : збірник наукових праць. Вип. 4 (17) : Економічні науки. – Чернівці, Технодрук, 2009. – С. 14–18.
5. Напрями активізації підприємництва на ринку цінних паперів України / Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.5. – С. 169–173.
6.. Інвестиційний потенціал земель аграрних підприємств / Вісник ЛНАУ : економіка АПК. – 2015. – №22(2). – С. 40-44
7. Іпотечне кредитування як інноваційний напрям використання земель аграрних підприємств / Фінансові механізми активізації підприємництва : Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 7-8 листопада 2013 р.) − Л. : ЛДФА, 2013 р. – С. 54-56.
8. Страхування землі в умовах становлення земельного ринку / Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : ІІІ Міжнар. науково-практичн. семінар, 14-15 травня 2015 р. м. Львів [матеріали] / Львівська державна фінансова академія; редкол.: К.В. Васьківська [та ін.]. – Львів: ЛДФА, 2015. – С. 25-27.

9. Смолінська С.Д. Шляхи покращення інвестиційно-інноваційного забезпечення діяльності аграрних підприємств / С.Д. Смолінська, В.Б. Смолінський // Економіка, фінанси, право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – №2. – 2016. – С.12-15 (0,25 друк.арк.)

10. Смолінська С.Д. Розробка шляхів покращення фінансового стану банку в сучасних умовах / С.Д. Смолінська, Є.О. Терещук // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 1 (41). – січень, 2017 р. – С. 693-697 (0,31 друк.арк.) РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.

11. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.

12. Смолінська С.Д. Adjusting the socio-economic factors. Demand for tourist services / С.Д. Смолінська, О.Д. Гнаткович // Development of social and economic systems in a global competitive environment. International scientific conference. –  Chisinau (Republic of Moldova), 2016. –  Р. 139-143 (0,31 друк.арк.)

13. Смолінська С.Д. Банківське страхування: нові виклики та можливості / С.Д. Смолінська, В.В. Барила // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] /; За ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017. – С.13-16. (0,25 друк.арк.)

14. Смолінська С.Д. Страхування як технологія зменшення банківського ризику при видачі кредитів малим підприємствам / С.Д. Смолінська, Б.А. Черевайко // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] /; За ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017. – С.182-184. (0,19 друк.арк.)

15. Смолінська С.Д. Шляхи покращення взаємодії страхових компаній та банківських установ / С.Д. Смолінська, Є.О. Терещук // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] /; За ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017. – С.182-184. (0,19 друк.арк.)

 

Біографія

ОСВІТА

2014 – стажувалася у Католицькому університеті ім. Івана Павла ІІ в Томашуві Любельському, Польща.

2011 – отримала вчене звання доцента кафедри фінансів суб’єктів господарювання.

2010 – стажувалася в Любельському католицькому університеті ім. Івана-Павла ІІ, Польща.

2006 – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.07.02. – економіка сільського господарства і АПК на тему «Формування і функціонування ринку сільськогосподарських земель»

2001 – закінчила Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Аграрний менеджмент» кваліфікації «Економіст-менеджер з правового регулювання АПК» з червоним дипломом.

1996 – закінчила Львівську СШ №1 із золотою медаллю.

РОБОТА

З вересня 2017 – доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка

2009-2017 – працювала доцентом на кафедрі фінансів суб’єктів господарювання Львівської державної фінансової академії

2008-2009 – працювала старшим викладачем на кафедрі фінансів Львівської державної фінансової академії

2007-2008 – працювала старшим викладачем на кафедрі соціальних та гуманітарних дисциплін Львівської державної фінансової академії

2001-2007 – працювала асистентом кафедри правознавства Львівського державного аграрного університету

Розклад