Sofiya Smolinska

Position: Associate Professor, Department of Financial Management

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 245-06-56

Email: sofiya.smolinska@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

Functioning of small and medium-sized enterprises in the market, improvement of realization of financial services by market entities, directions of activation of the financial market, development of entrepreneurship in the conditions of European integration.

Courses

Publications

 1. Фінанси : підручник. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 392 с. (Затверджено МОН України, лист № 1/11-1618 від 11.03.2010 р.)
 2. Фінансовий ринок / Фінанси : курс для фінансистів : підручник / За ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 528 с. (Затверджено МОН України, лист № 1/11-4160 від 18.05.2010 р.)
 3. Тестовий контроль знань з підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси»: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів суб`єктів господарювання К. В. Васьківської. – Львівська державна фінансова академія. – Львів: Вид. Ліга Прес, 2010. – 179 с.
 4. Cтратегічні напрями активізації фондового ринку України : монографія / за заг. ред. П.Ю. Буряка, К.В. Васьківської, О.А. Біттера. – Львів, 2011. – 220 с.
 5. Державні та ринкові механізми регулювання малого підприємства / Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах : монографія / З.б. Живко, С.В. Князь, В.І.Ляшенко, Н.В. Осаддча та ін. ; за заг. ред. А.М. Штангрета та А.П. Левітської. Львів : Укр.акад.друкарства, 2015. – С. 80-104.
 6. Перспективи розвитку фондового ринку України / Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : збірник наукових праць. Вип. 4 (17) : Економічні науки. – Чернівці, Технодрук, 2009. – С. 14–18.
 7. Напрями активізації підприємництва на ринку цінних паперів України / Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.5. – С. 169–173.
 8. Innovative approaches towards the analysis of the dependence of production efficiency on the parameters of agricultural enterprises land use / V. Smolinskyy, S. Smolinska, Z. Homka // ECONTECHMOD. AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL – 2014. Vol. 3. No. 4. 39-43
 9. Інвестиційний потенціал земель аграрних підприємств / Вісник ЛНАУ : економіка АПК. – 2015. – №22(2). – С. 40-44.
 10. Структура українського експорту та оптимізація експортної політики України / І. Ф. Ясіновська, С. Д. Смолінська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – Вип. 4. – С. 36-40.
 11. Іпотечне кредитування як інноваційний напрям використання земель аграрних підприємств / Фінансові механізми активізації підприємництва : Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 7-8 листопада 2013 р.) − Л. : ЛДФА, 2013 р. – С. 54-56.
 12. Страхування землі в умовах становлення земельного ринку / Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : ІІІ Міжнар. науково-практичн. семінар, 14-15 травня 2015 р. м. Львів [матеріали] / Львівська державна фінансова академія; редкол.: К.В. Васьківська [та ін.]. – Львів: ЛДФА, 2015. – С. 25-27.
 13. Смолінська С.Д. Шляхи покращення інвестиційно-інноваційного забезпечення діяльності аграрних підприємств / С.Д. Смолінська, В.Б. Смолінський // Економіка, фінанси, право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – №2. – 2016. – С.12-15 (0,25 друк. арк.)
 14. Смолінська С.Д. Розробка шляхів покращення фінансового стану банку в сучасних умовах / С.Д. Смолінська, Є.О. Терещук // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 1 (41). – січень, 2017 р. – С. 693-697 (0,31 друк. арк.) РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.
 15. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 16. Смолінська С.Д. Adjusting the socio-economic factors. Demand for tourist services / С.Д. Смолінська, О.Д. Гнаткович // Development of social and economic systems in a global competitive environment. International scientific conference. –  Chisinau (Republic of Moldova), 2016. –  Р. 139-143 (0,31 друк. арк.)
 17. Смолінська С.Д. Банківське страхування: нові виклики та можливості / С.Д. Смолінська, В.В. Барила // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] /; За ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017. – С.13-16. (0,25 друк. арк.)
 18. Смолінська С.Д. Страхування як технологія зменшення банківського ризику при видачі кредитів малим підприємствам / С.Д. Смолінська, Б.А. Черевайко // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] /; За ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017. – С.182-184. (0,19 друк. арк.)
 19. Смолінська С.Д. Шляхи покращення взаємодії страхових компаній та банківських установ / С.Д. Смолінська, Є.О. Терещук // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] /; За ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017. – С.182-184. (0,19 друк. арк.)
 20. Напрями вдосконалення фінансово-кредитного регулювання розвитку малого підприємництва на державному рівні // В.Б. Смолінський, С.Д. Смолінська // Економіка, фінанси, право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – №11. – 2017. – С.30-33.
 21. Напрями поліпшення фінансового регулювання розвитку підприємництва на державному рівні // Н.С. Ситник, С.Д. Смолінська // Збірник наукових праць. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. Випуск 28. – Одеса, 2017. – С. 151-155.
 22. Напрями поліпшення фінансового регулювання розвитку підприємництва на державному рівні // Н.С. Ситник, С.Д. Смолінська // Збірник наукових праць. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. Випуск 28. – Одеса, 2017. – С. 151-155
 23. Improvement of investment activity of enterprises / Iryna Yasinovska, Sofia Smolinska// Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Wrocławski Wyzwania współczesnych finansów – wybrane problemy Challenges of contemporary finance – selected problems / pod redakcją Anny Ćwiąkały-Małys Uniwersytet Wrocławski, Marzeny Karpińskiej Uniwersytet Wrocławski. Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: Finanse i Rachunkowość. Wrocław – 2018. – Р. 181-192
 24. Фінансові проблеми матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств [Текст] / С. Д. Смолінська, І. В. Мельник // Молодий вчений. — 2018. — №1. – С. 541-545
 25. Удосконалення державних механізмів регулювання діяльності малих підприємств в Україні / С.Д. Смолінська / Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – С. 240-243
 26. Розвиток національної фінансової системи в умовах глобалізації / С.Д. Смолінська / Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2017 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 112-115.
 27. Напрями удосконалення фінансових послуг банків в Україні / С.Д. Смолінська, М.М. Репета // Молодий вчений. — 2018. — №10(62). – С.877-880.
 28. Інтеграція банківської системи України в умовах світової економіки / С.Д. Смолінська, Ю.С. Наконечна // Молодий вчений. — 2018. — №10(62). – С.390-393.
 29. Шляхи покращення здійснення кредитних операцій банками у напрямі підвищення ефективності діяльності підприємств / С.Д. Смолінська, І.О. Самченкова // Молодий вчений. — 2018. — №10(62). – С.885-888.
 30. Фінансова децентралізація в контексті соціально-економічного розвитку України / С.Д. Смолінська, В.Б. Смолінський / Сучасна парадигма публічного управління / [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ.конф. (17-18 жовтня 2019р., м. Львів) / за наук.ред.к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Лтвів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 363-365
 31. Державна підтримка розвитку малого та середнього бізнесу / С.Д. Смолінська / Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. – 215 с.
 32. Аналіз кредитно-інвестиційної діяльності банку / С.Д. Смолінська, О.Р. Самбірська // Міжнародний науковий електронний журнал ΛΌГOΣ.ONLINE. – №2. – жовтень 2019. – С. 1-5.
 33. Напрями покращення стану державних підприємств України в сучасних економічних умовах / С.Д. Смолінська, Л.І. Джиговська // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Випуск 34. – 2019. – С. 200-206.
 34. Державні підприємства України: стан та перспективи розвитку / С.Д. Смолінська, Л.І. Джиговська // Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій, 2019.
 35. Аналіз кредитно-інвестиційної діяльності банку / С.Д. Смолінська, О.Р. Самбірська // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України : Зб. наук. праць за матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (м. Чортків, 14–15 лист. 2019 р.). – Чортків, ТНЕУ, 2019. – С.115-116.
 36. Стратегічні напрями розвитку сучасного бізнесу в Україні / С.Д. Смолінська, В.Б.Смолінський // Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, 19-21 березня 2019 р. Ч. 1. – Львів: ЛНАУ, 2019. – С.113-115.
 37. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 432 с.
 38. Фінанси підприємств: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Смолінська С.Д., Ясіновська І.Ф.]; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 402 с.

Biography

EDUCATION

2014 – internship at the Catholic University. John Paul II in Tomaszow Lubelski, Poland.

2011 – received the academic title of associate professor of finance of business entities.

2010 – internship at the Catholic University of Lublin. John Paul II, Poland.

2006 – defended her dissertation on the specialty 08.07.02. – Economics of agriculture and agro-industrial complex on the topic “Formation and functioning of the market of agricultural lands”

2001 – graduated from Lviv State Agrarian University with a degree in “Agricultural Management” qualification “Economist-manager of legal regulation of agriculture” with honors.

1996 – graduated from Lviv School №1 with a gold medal.

WORK:

2020 – present – Associate Professor of Financial Management, Ivan Franko National University of Lviv

2017 – Associate Professor of Public and Local Finance, Ivan Franko National University of Lviv

2009-2017 – worked as an associate professor at the Department of Finance of Business Entities of the Lviv State Financial Academy

2008-2009 – worked as a senior lecturer at the Department of Finance of the Lviv State Financial Academy

2007-2008 – worked as a senior lecturer at the Department of Social Sciences and Humanities of the Lviv State Financial Academy

2001-2007 – worked as an assistant at the Department of Law of Lviv State Agrarian University

Schedule

Page with teachers schedule not found!