Управління фінансовою санацією

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент СМОЛІНСЬКА С. Д.УФФМ-51с, УФФМ-52с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016УФФМ-51сдоцент СМОЛІНСЬКА С. Д.
УФФМ-52сдоцент СМОЛІНСЬКА С. Д.

Опис курсу

Дисципліна “Управління фінансовою санацією” орієнтована на формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо фінансового оздоровлення неплатоспроможних та збиткових суб’єктів господарювання, як базової ланки економіки.

Предметом дисципліни «Управління фінансовою санацією» є система фінансово-економічних відносин, що виникають у процесі антикризового управління фінансами підприємства, санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання.

Метою вивчення дисципліни «Управління фінансовою санацією» є формування у студентів системи знань з методології та практичного здійснення фінансової санації та банкрутства підприємств, фінансового забезпечення ліквідаційних процедур, управління процесами підготовки і здійснення фінансового оздоровлення неплатоспроможного підприємства чи його ліквідації в зв’язку з банкрутством.

Завдання дисципліни «Управління фінансовою санацією» полягають у:

 • з’ясуванні сутності фінансової санації та порядку її проведення;
 • формуванні навичок діагностики фінансової кризи та причин її виникнення на підприємстві;
 • визначенні методів, правил та джерел фінансування санаційних заходів;
 • з’ясуванні економіко-правових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємств;
 • набутті навичок планування фінансової санації;
 • засвоєнні процедур проведення санаційного аудиту;
 • формуванні знань з питань реструктуризації та реорганізації підприємств у процесі санації та банкрутства;
 • оволодінні методологічними підходами і методами оцінки вартості майна підприємства.

Рекомендована література

 1. Кодекс України з процедур банкрутства від 18 жовтня 2018 року № 2597-VIII.
 2. Бондарчук М.К., Алєксєєв І.В. Фінансова санація і антикризове управління підприємством (з перекладом тем англійською мовою): навч. посіб. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 268 с.
 3. Васьківська К.В., Сич О.А., Прокопишак В.Б. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посіб. Львів, 2011. 204 с.
 4. Говорушко Т.А., Дем’яненко І.В., Багацька К.В. Управління фінансовою санацією підприємства : підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2013. 400 с.
 5. Єлецьких С.Я., Тельнова Г.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2007. 176 с.
 6. Зеліско І.М. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посіб. Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2015. 320 с.
 7. Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В., Абрамова А.С. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2019. 231 с.
 8. Кондрашихін А.Б., Пепа Т.В., Федорова В.О. Фінансова санація і банкрутство підприємств: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2007. 208 с.
 9. Крутова А.С., Лачкова Л.І., Лачкова В.М. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посібник. Харків : Видавець Іванченко І.С., 2017. 189 c.
 10. Островська О.А., Соколова О.Б. Управління фінансовою санацією підприємства. Практикум : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2013. 176 с.
 11. Полінкевич О.М., Лещук В.П. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 416 с.
 12. Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств : підручник. Київ : КНЕУ, 2006. 552 с.
 13. Тюріна Н.М., Карвацка Н.С. Управління фінансовою санацією підприємства : підручник. Львів: Новий Світ – 2000, 2008. 396 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Управління фінансовою санацією»

Робоча програма навчальної дисципліни «Управління фінансовою санацією»

Навчально-методичні матеріали для проведення лекцій

Плани семінарських / практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус