Страховий менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Попович Д. В.УФФМ-51с, УФФМ-52с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016УФФМ-51сдоцент Попович Д. В.
1016УФФМ-52сдоцент Попович Д. В.

Опис курсу

«Страховий менеджмент» є обов’язковою компонентою освітньо-професійної програми “Фінанси, банківська справа та страхування” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, яка націлена на формування професійних компетентностей у здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем. В процесі вивчення навчальної дисципліни студенти отримують теоретичні знання з розробки та реалізації управлінських рішень, що забезпечують раціональне формування й використання потенціалу страхових компаній, гармонізацію фінансових інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу страхового бізнесу, посередників і держави, набувають необхідних фахових компетентностей для подальшого використання здобутих знань і навичок у практичній діяльності в установах страхового сектора.

Предметом вивчення дисципліни «Страховий менеджмент» є відносини, що виникають у процесі управління формуванням, розподілом та використанням фондів страхових компаній при наданні страхових послуг.

Метою вивчення дисципліни «Страховий менеджмент» є формування у студентів знань з підготовки та реалізації управлінських рішень, що забезпечують раціональне формування й використання потенціалу страхових компаній і гармонізацію фінансових інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу страхових компаній, посередників та держави.

Завдання вивчення дисципліни «Страховий менеджмент» полягають у:
– вивченні сутності, ролі та механізму управління страховою діяльністю;
– вивченні засобів організації та розвитку страхової компанії й регулювання страхової діяльності;
– опануванні основних напрямків управління страховою діяльністю на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду;
– набутті практичних навичок планування та прийняття управлінських рішень при здійсненні страхування, перестрахування та інвестиційної діяльності страхових компаній.

Рекомендована література

 1. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. № 85/96-вр.
 2. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.08.2008 р. № 514-VI.
 3. Алескерова Ю. В., Салькова І. Ю., Федоришина Л. І. Страховий менеджмент : підручник. Вінниця : ВНАУ, 2019. 294 с.
 4. Аранчій В. І., Остапенко О. М., Остапенко Т. М.. Страховий менеджмент: навч. посіб. Полтава: ПДАА, 2018. 252 с.
 5. Нєнно І. М. Страховий менеджмент : навч. посіб. Харків : Бурун Книга, 2011. 223 с.
 6. Плиса В. Й. Страховий менеджмент : навч. посіб. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. 377 с.
 7. Слободянюк Н.О., Коніна М.О. Страховий менеджмент: конспект лекцій. Кривий Ріг, 2016. 165 с.
 8. Слободянюк Н.О., Коніна М.О. Конспект лекцій з дисципліни «Страховий менеджмент» – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. 98с.
 9. Сокиринська І. Г., Журавльова Т.О., Аберніхіна І.Г.. Страховий менеджмент: навч. посіб. Дніпропетровськ: Пороги, 2016. 301с.
 10. Страховий менеджмент: підручник / Осадець С.С. та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. С.С. Осадця. Київ: КНЕУ, 2011. 333 с.
 11. Супрун А. А., Супрун Н. В. Страховий менеджмент : навч. посіб. Львів : Магнолія-2006, 2011. 301 с.
 12. Шишпанова Н. О. Страховий менеджмент: опорний конспект лекцій. Миколаїв, 2017. 169 с.
 13. Шірінян Л. В. Страховий менеджмент: конспект лекцій. Київ: НУХТ, 2014. 143 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Страховий менеджмент»

Робоча програма навчальної дисципліни «Страховий менеджмент»

Силабус (заочна форма навчання)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус