Попович Дарія Володимирівна

Посада: доцент кафедри фінансового менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: dariya.popovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку, захист корпоративних прав держави, фінансові аспекти діяльності суб’єктів господарювання, проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства, управління в сфері оподаткування.

 

Курси

Публікації

  1. Попович Д.В. Підвищення інвестиційної привабливості акцій вітчизняних підприємств при управлінні їх ринковою вартістю / Л.Є. Альошина, Д.В. Попович // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.2. – С. 125-132.
  2. Попович Д.В. Вплив сучасного стану фондового ринку на інвестиційну привабливість акцій підприємств / Д.В. Попович // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.3. – С. 226-233.
  3. Попович Д.В. Теоретико-правові підходи до оцінки ринкової вартості акцій вітчизняних підприємств / Д.В. Попович // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2010. – № 18. – С. 72-78.
  4. Попович Д. В. Тенденції розвитку вітчизняної банківської системи на сучасному етапі /Л. О. Петик, Д. В. Попович // Проблеми забезпечення стабільного розвитку національних банківських систем: теорія, практика та світовий досвід : матер. I Всеукраїнської наук.-практ. конф.(13-14 січня 2012, Львів) : зб. тез наук. доп. – Львів : Видавництво ЛКА, 2012. – С. 131–132.
  5. Попович Д. В. Корпоративні чинники управління емітентом ринковою вартістю власних акцій /Д. В. Попович // Фінансово-економічні проблеми сучасного світу: шляхи і перспективи їх вирішення на мікро-, макро- та мегарівнях : матер. I Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, 24 лютого 2012 р. : зб. тез наук. доп. – Кременчук : Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, 2012. – С. 178–180.
  6. Попович Д.В. Особливості оподаткування дивідендів в Україні / Д.В. Попович, Х.С. Сичова // Вісник Львівської державної фінансової академії : [зб. наук. пр.] / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів : ЛДФА, 2013. – № 24. – С. 66–72.
  7. Попович Д.В. Теоретико-методологічні підходи до трактування сутності та складу фінансових ресурсів підприємств / Д.В. Попович // Вісник Львівської державної фінансової академії : [зб. наук. пр.] / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів : ЛДФА, 2014. – № 26. – С. 161–169.
  8. Фінансова безпека держави в умовах глобалізації. Монографія / За ред. О.А. Біттера, А.Р. Дуба. – Львів, 2014. – 172 с. [Біттер О.А., Артус М.М., Дуб А.Р., Перетятко Л.А., Попович Д.В., Петик Л.О., Лукаш С.В., Полянчич Т.М., Радіца О.А., Голинський Ю.О. та ін.] (7,5 друк. арк.).
  9. Попович Д.В. Особливості застосування основних підходів до оцінювання бізнесу в період кризи / Д.В. Попович // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : [зб. наук. пр.]. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2015. – Вип. 25.1. – С. 338–344.
  10. Попович Д.В. Концесія як форма державно-приватного партнерства: сутність, переваги і недоліки застосування [Електронний ресурс] / Д.В. Попович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 49–53.
  11. Попович Д.В. Державно-приватне партнерство: світовий досвід та перспективи для України / Д.В. Попович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – 2015. – Вип. 10. Ч. 1. – С. 39–42.
  12. Попович Д.В. Бенчмаркінг як дієвий інструмент управління ефективністю підприємства / Д.В. Попович, О.Б. Тарнавська // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. – 2015. – Вип. 4. – С. 544-546.
  13. Попович Д. В. Шляхи вдосконалення банківської системи України в контексті євроінтеграційних процесів / Д. В.Попович, О. М. Савич // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні (електронне видання) : матер. доп. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 27-28 жовтня 2016. (Львів, Україна). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – Ч. 1. – С. 248–250.
  14. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
  15. Попович Д. В. Проблемні аспекти розвитку концесійних відносин в Україні / Д. В. Попович // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017.– С. 156–160.
  16. Попович Д. В. Аналіз індексу економічної свободи України серед країн світу [Текст] / Д. В. Попович, Ю. І. Мидлик // Молодий вчений. – 2017. – №5. – С. 706–708.
  17. Попович Д. В. Соціальне підприємництво як перспективний інструмент вирішення проблем сучасного суспільства [Текст] / Д. В. Попович, М.-С. Б. Баранова // Молодий вчений. – 2017. – №5. – С. 701–705.
  18. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
  19. Глобальна економіка. Курс лекцій : навч. посібн. (видання 2-ге, доповнене) / [Гупало О.Г., Стасишин А.В., Попович Д.В.]; за заг. ред. Гупала О.Г., Стасишина А.В. – Львів : «Сполом», 2017. – 316 с.
  20. Попович Д. В. Шляхи забезпечення фінансової стійкості вітчизняних підприємств в умовах трансформації економіки України / Д. В. Попович, О. С. Алимов // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2017 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – C.289-291.
  21. Попович Д. В. Сучасні підходи до управління прибутком вітчизняних
   підприємств / Д. В. Попович, О. Р. Славчаник // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2017 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – C.291-294.
  22. Попович Д. В., Ситник Н. С. Розвиток франчайзингу в Україні як складник інвестиційної політики держави / Д. В. Попович, Н. С. Ситник // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – 2018. – Вип. 1-2(44). – С. 140–144.
  23. Попович Д. В. Удосконалення системи управління прибутком як умова ефективного функціонування підприємств / Д. В. Попович, О. Р. Славчаник // Молодий вчений. – 2018. – №2. – С. 746–749.
  24. Попович Д. В. Дослідження ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств та засоби її підвищення у сучасних умовах / Д. В. Попович, О. С. Алимов // Приазовський економічний вісник. – 2018. – Вип. 1(06). – С. 31– 35.
  25. Попович Д. В. Проблемні аспекти фінансового забезпечення малого підприємництва в Україні / Д. В. Попович, О. З. Блискун // Молодий вчений. – 2018. – №3. – С. 685–688.
  26. Фінанси, митна та податкова справа : комплексний тест-контроль. Частина 2 / Ситник Н. С., Стасишин А. В., Ватаманюк-Зелінська У. З., Попович Д. В. та ін. / За ред. Н. С. Ситник. – Л.: Видавництво «Апріорі», 2018. – 338 с.
  27. Попович Д. В. Краудфандинг як новітній спосіб фінансування в Україні / Д. В. Попович, Н. В. Назар, Н. В. Савчин // Молодий вчений. – 2018. – №10. – С. 873–876.
  28. Попович Д. В. Проблеми та шляхи підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств / Д. В. Попович, Ю. Б. Черковська // Молодий вчений. – 2018. – №10. – С. 380–384.
  29. Попович Д. В. Life-страхування на страховому ринку України : проблеми та перспективи розвитку / Д. В. Попович, О. В. Кравцова, О. О. Микитюк // Молодий вчений. – 2018. – №10. – С. 868–872.
  30. Попович Д. В. Проблеми та перспективи розвитку ринку автотранспортного страхування в Україні / Д. В. Попович, О. О. Браточенко, І. Й. Врубель // Молодий вчений. – 2018. – №10. – С. 864–867.
  31. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 432 с.

Біографія

Народилась 26 липня 1976 року у м. Львові.

ОСВІТА:

2016 – проходила стажування на кафедрі фінансів та фінансово-економічної безпеки Львівського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

2015 – присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівської державної фінансової академії

2011 – захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Формування та оцінка вартості акцій в системі їх інвестиційної привабливості»

2004 – 2007 – навчалася в аспірантурі Львівської державної фінансової академії на кафедрі фінансів

1993 – 1999 – Львівська комерційна академія – магістр зі спеціальності «Облік і аудит»  (з відзнакою – червоний диплом)

1983 – 1993 – Львівська ЗСШ №11 (з відзнакою – золота медаль)

РОБОТА:

2020 – по даний час – доцент кафедри фінансового менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка

2016 – 2020 – доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка

2013 – 2015 – доцент кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівської державної фінансової академії

2010 – 2013 – старший викладач кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівської державної фінансової академії

2009 – 2010 – старший викладач кафедри теорії фінансів і кредиту Львівської державної фінансової академії

2006 – 2009 – старший викладач кафедри фінансів Львівської державної фінансової академії

2003 – 2006 – асистент кафедри фінансів Львівського державного фінансово-економічного інституту

1998 – 2003 – викладач економіки та підприємництва у класах економічного профілю СШ №63 м. Львова

Розклад