Створення власного бізнесу

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Попович Д. В., ,
316доцент Попович Д. В., ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Попович Д. В.
доцент Попович Д. В.
доцент Попович Д. В.
316доцент СИЧ О. А.
доцент СИЧ О. А.
доцент СИЧ О. А.

Опис курсу

Дисципліна «Створення власного бізнесу» орієнтована на формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо організації господарської діяльності підприємств, бізнес-проектування, маркетингових досліджень, фінансового аналізу. Студенти і набудуть умінь по проведенню бізнесдіагностики та визначенні результативності діяльності підприємств, оцінюванні рівня ризиків та економічної ефективності новоствореного бізнесу, визначенні напрямів реалізації соціально відповідальних практик.

Предметом дисципліни є сукупність теоретичних знань та практичних навичок щодо організації господарської діяльності підприємств, бізнес-проектування

Метою вивчення дисципліни є розвиток у слухачів підприємницького духу, формування сучасного економічного мислення і системи спеціальних економічних знань з теорії та практики господарювання, з метою формування навичок для відкриття власного бізнесу, прогнозування і планування економічних показників, розробки економічної стратегії розвитку з урахуванням соціально-економічних аспектів підвищення ефективності діяльності підприємства.

Завдання дисципліни:
– сформувати у слухачів глибоке розуміння господарських процесів, що відбуваються під час створення та розвитку власного підприємства;
– закріпити у слухачів комплекс економічних знань отриманих з інших навчальних дисциплін загальноекономічного характеру;
– забезпечити засвоєння сучасних досягнень теорії та практики створення, управління розвитком підприємства, як відкритого соціально-економічного утворення;
– сформувати здатність самостійно мислити, визначати та діагностувати господарські процеси і проблеми, приймати ефективні управлінські рішення;
– сформувати здатність проводити комплексні розрахунки з метою обґрунтування управлінських рішень, бізнес-проектів та виявлення резервів підвищення ефективності господарської діяльності підприємства;
– забезпечити засвоєння основ організації господарської діяльності підприємств, бізнес-проектування, маркетингових досліджень, фінансового аналізу та інших напрямів подальшої освіти.

Рекомендована література

 1. Конституція України від 28.06 1996 № 254к/96-ВР
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV
 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI
 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV
 5. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 № 514- VI /
 6. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІI
 7. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII
 8. Про державну допомогу суб’єктам господарювання : Закон України від 01.07.2014 № 1555-VII
 9. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань : Закон України від 15.05.2003 № 755-IV
 10. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 432 с.
 11. Колот А. М. Створення власного бізнесу [Електронний ресурс]: навч. посібник / А. М. Колот, Г. О. Швиданенко, та ін. — К. : КНЕУ, 2017. — 311 с.
 12. Доброва Н.В. Основи бізнесу: навчальний посібник / Доброва Н.В., Осипова М.М. – Одеса: Бондаренко М. О., 2018. – 305 с.
 13. Мельников А. М., Коваленко О. А., Пундяк Н. Б. Основи організації бізнесу : навч. посіб. / за заг. ред. А. М. Мельникова. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 200 с
 14. Савицька Н. Л., Козуб В. О., Печенка О. І. Європейський бізнес : конспект лекцій. Харків : Форт, 2015. 132 с.
 15. Ситник Н. С., Попович Д. В. Розвиток франчайзингу в Україні як складник інвестиційної політики держави // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2018. Вип. 1-2(44). С. 140–144. 102.
 16. Сич О. А., Дьокіна К. І. Перспективи кредитування малого бізнесу державними банками // Молодий вчений. 2018. № 1. С. 982–986.
 17. Сич О. А., Нітман І. І. Аналіз впливу інституційного середовища на розвиток малого та середнього підприємництва // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал. 2017. № 2(10). С. 111–118.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус