СИЧ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Посада: доцент кафедри фінансового менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: olga.sych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові проблеми у галузі страхування та фінансового управління, стратегії фінансування постпромислових територій.

Курси

Публікації

 1. Управління фінансовою санацією підприємств : навчальний посібник / К.В. Васьківська, О.А. Сич, В.Б. Прокопишак // Львівська державна фінансова академія. – Львів: Вид. Ліга Прес, 2012. – 199 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-7766 від 13.08.2010 р.).
 2. Сич О.А. Особливості міжрегіональної інтеграції фінансового капіталу / О.А. Сич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України : регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій [Зб. наук. праць] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. Є.І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 1(87). – С. 465–471.
 3. Сич О.А., Крупський В.С. Використання зарубіжного досвіду для розвитку банкострахування в Україні / О.А. Сич, В.С. Крупський // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУ України, 2012. – Вип.22.13.– С.267–273.
 4. Пасінович І.І., Сич О.А. Пріоритети фінансової стратегії на різних етапах життєвого циклу підприємства / І.І. Пасінович, О.А. Сич // Вісник ЛДФА / голов. ред. Буряк П.Ю. – №23. – Львів: ЛДФА, 2012. – С. 225–235.
 5. Сыч О.А., Мищишин И.Р. Инновационное сотрудничество высших учебных заведений и бизнеса / О.А. Сыч, И.Р. Мищишин // Collection of scientific articles of International Scientific Conference «Matters of relevance in economy, law and studies in 2012» (Kaunas, 6march 2012.) – Kaunas, 2012. – P. 140–143.
 6. Сич О.А. Стан та перспективи фінансування інноваційної діяльності в Україні / О.А. Сич // Materiály VIII mezinárodní vědecko – praktická konference «Dny vědy – 2012». – Díl 4. Ekonomické vědy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – S.48–50.
 7. Сич О.А., Мищишин І.Р. Перспективи розвитку бенкешуренс в Україні / О.А. Сич, I.Р. Мищишин // Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–12 жовтня 2012 р., м. Київ). – К. : КНЕУ, 2012. – С.193–195.
 8. Сич О.А. Оцінка ефективності стратегії фінансової стійкості підприємства // Стратегія підприємства в контексті підвищення його конкурентоспроможності : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції (27–28 лютого 2013 р., м. Донецьк). – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – С. 161–164.
 9. Сич О. А. Творення фінансових потоків на регіональному рівні / О.А. Сич // Фінансові механізми активізації підприємництва : VIІ міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 листопада 2013 р. : зб. тез наук. доп. : [у 2 т. ]. – т. 2. – Львів : ЛДФА, 2013. – С. 185–187.
 10. Сыч О.А., Мищишин И.Р. Финансовая безопасность банковской системы Украины/ О.А. Сич, И.Р. Мищишин // Collection of scientific articles of International Scientific Conference «Matters of relevance in economy, law and studies in 2013» (Kaunas, 6march 2013.) – Kaunas, 2013. – P. 182–185.
 11. Пасінович І.І., Сич О.А. Фінансові чинники активізації економічного зростання / І.І. Пасінович, О.А. Сич / Zeszyty naukowe. Wspolczesne problemy zarzadzania. − Nr 1. Rynki finansowe I finance przedsiebsorstw. − Jaroslaw, 2013. − S. 97 − 108.
 12. Сич О.А. Податкові інструменти фінансування економічного розвитку постпромислових міст / О.А. Сич // Вісник ЛДФА / голов. ред. Буряк П.Ю. – №26. – Львів: ЛДФА, 2014. – С.85–91.
 13. Сич О.А. Використання коштів ЄС для фінансування ревіталізації міст (досвід Польщі) / О.А. Сич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій:[зб. наук. праць] / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). – С.208–214.
 14. Сич О.А Перестрахування в системі конкурентоздатності страхової компанії / О.А. Сич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій:[зб. наук. праць] / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 6(110). – С.22-28.
 15. Сич О.А., Мищишин І.Р. Вплив державного регулювання на ринок перестрахування / Сич О.А., Мищишин І.Р./ Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : ІІ Міжнар.науково-практичн. семінар, 15–16 травня 2014 р. м. Львів [матеріали] / Львівська державна фінансова академія; редкол.: К.В. Васьківська [та ін.]. – Львів: ЛДФА, 2014. –С. 21–25.
 16. Сич О.А., Пасінович І.І. Формування фінансових джерел ревіталізації постіндустріальних міст(Англійською мовою) / О.А. Сич, І.І. Пасінович // Економічний часопис – ХХІ. – 9-10. 2015. – С. 87-90.
 17. Сич О.А. Податкове регулювання страхової діяльності / О.А. Сич. // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : ІІІ Міжнар. Науково-практичн. семінар, 14–15 травня 2015 р. м. Львів [матеріали] / Львівська державна фінансова академія; редкол.: К.В. Васьківська [та ін.]. – Львів: ЛДФА, 2015. – С.23–27.
 18. Сич О.А. Фінансування ревіталізації постпромислових територій / О.А. Сич // Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів : тези доповідей науково-практичної конференції (15 травня 2015 р., Львів). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
 19. Сич О.А. Криза довіри до фінансового сектору України та шляхи її подолання / О.А. Сич // Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці та суспільстві”, 19 лютого 2016 р. [Текст] / за ред. В.П. Мельник; відповід. за вип. В.В. Яцура, Н.І. Жигайло. – Львів : СПОЛОМ, 2016. С. 283–285.
 20. Сич О.А. Зміни у ставленні клієнтів до страхування/ О. А. Сич //Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : ІV Міжнар.науково-практичн. семінар, 12-13 травня 2016 р. м. Львів [матеріали]; редкол.: – Львів: ЛНУ, 2016. –С.48-52.
 21. Сич О.А., Калічак І.І. Сучасний рівень та перспективи підвищення конкурентоспроможності українських підприємств // О.А. Сич, І.І. Калічак // Науково-методичні та прикладні засади ефективного функціонування та розвитку підприємств: Зб. мат.-лів Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 21-22 квіт. 2016 р. / Нац. метал. академія України. – 2016. – С.98-101.
 22. Сич О.А. Пошук фінансових ресурсів для фінансування депресивних територій / О.А. Сич // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С.164-168.
 23. Сич О.А. Стратегічні аспекти ревіталізації постпромислових територій / О.А. Сич // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 27 жовтня 2016р.). – С.252-254.
 24. Сич О.А. Ревіталізація як механізм забезпечення сталого розвитку міст // Європейські перспективи. Науково–практичний журнал. – №1. – 2016. – С.27–33.
 25. Сич О.А. Аналіз участі фінансових інституцій у проектах ревіталізації / О.А. Сич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – Львів, 2016. – Вип. 1(117). – С.51-55.
 26. Сич О. А. Дискримінантний аналіз і його застосування в прогнозуванні банкрутства підприємства [Текст] / О. А. Сич, І. І. Калічак // Молодий вчений. — 2017. — №2. – С. 333-339.
 27. Сич О.А. Аналіз впливу інституційного середовища на розвиток малого та середнього підприємництва / О.А. Сич, І.І. Нітман // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 2 (10). – С.111-118.
 28. Сич О.А. Перспективи фінансування підприємств депресивних територій / О.А. Сич // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С.94-97.
 29. Сич О.А. Можливість страхування іноземних інвестицій та кредитного фінансування економіки України / О. А. Сич // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] І частина; за ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017. –С.89-93.
 30. Сич О.А. Роль місцевого самоврядування в процесі ревіталізації постпромислових територій / О. А. Сич // Матеріали круглого столу «Інституційний розвиток системи публічного управління та адміністрування»: збірник тез доповідей [Електронний ресурс]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки. – 2017. – С.58-61.
 31. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 32. Сич О.А. Перспективи розвитку Інтернет-страхування/ О. Сич, Т. Пірановська // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] ІІ частина; за ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017.– С.133-136.
 33. Сич О.А. Обов’язкове медичне страхування в Україні / О. Сич, М. Лев // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] ІІ частина; за ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017.– С.91-94.
 34. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / [Васьківська К. В., Сич О. А.] . – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. – 236 с.
 35.  Sych O. External sources of funding of revitalization / O. Sych // Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі: IV Міжнародна науково-практична конференція, 24-25 жовтня 2017 р. м. Львів [матеріали]. – Львів: ЛНУ. – 2017.
 36. Sych O. Revitalization of postindustrial cities / O. Sych. – Beau Bassin: Lambert Academic Publishing, 2018. – 53p. ISBN 978-613-7-37752-9978-613-7-37752-9
 37. Сич О. А. Перспективи кредитування малого бізнесу державними банками [Текст] / О. А. Сич, К. І. Дьокіна // Молодий вчений. — 2018. — №1
 38. Сич О.А., Вольська Н.Р. Сутність страхування життя та його доцільність / О.А. Сич, Н.Р. Вольська // Ефективна економіка. – №2. – 2018
 39. Сич О.А. Фінансова стратегія постпромислових міст / О.А. Сич // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Львів. ун-ту. 2018. – № 39. С.198-205.
 40. Пасінович І.І., Сич О.А. Модернізація механізмів державного регулювання економіки України / І.І. Пасінович, О.А. Сич // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Харків. № 24(1). – 2018. – С. 398-408.
 41. Сич О. А. Сучасний стан та умови кредитування малого та середнього бізнесу в Україні [Текст] / О. А. Сич, І. І. Волос // Молодий вчений. — 2018. — № 2.- С.421-424.
 42. Сич О. А. Вдосконалення управління дебіторською заборгованістю [Текст] / О. А. Сич, Н.П. Дзюба // Молодий вчений. — 2018. — № 3.- С. 694-699.
 43. Сич О. А. Оцінка прибутковості банківської системи України [Текст] / О. А. Сич, В. Ю. Романюк // Молодий вчений. — 2018. — №10.
 44. Сич О.А. Фінансова стійкість страхової компанії / О.А. Сич, Х.П. Павлосюк // Ефективна економіка. – 2018. – № 11.
 45. Sych О. Priorities of financial strategy at the different stages of the enterprise / Olga Sych, Iryna Pasinovych // Prace naukowe Wudzialu Prawa, Administracji і Ekonomii Uniwersytetu Wroclawskiego. Prawno-finansowe systemy funkcjonuwania wybranych jednostek organizacyjnych. Wroclaw. 2018. – N4. – P143-157.
 46. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 432 с.
 47. Sych O. Regional aspects of the development of of Small and Medium-sized Enterprises. The WSB University in Poznan Research Journal. 2019, Vol. 87, No. 4, Р. 93-101. (Іndex Copernicus)
 48. Сич О.А., Мушинський А.Р. Удосконалення фінансового стану підприємства в сучасних економічних умовах. Інфраструктура ринку. 2019. №36. С. 280-286. (Іndex Copernicus)
 49. Сич О.А., Беркацький Б.Л., Климчук О.Р. Аналіз кредитування бізнесу в Україні та Польщі. Молодий вчений. 2019. №10 (74). С. 732-736.  (Іndex Copernicus)
 50. Sytnyk N., Humeniuk V., Sych O., Yasinovska I. Development of the Carpathian Region in the Context of EU Macro-Regional Strategy. Journal of Settlements and Spatial Planning. Vol. 11(1). 2020. P. 31-43. (Scopus)
 51. Сич О. Теоретичні підходи до ревіталізації постпромислових територій. Галицький економічний вісник. 2020. Том 65. № 4. С. 68-73. (Іndex Copernicus)
 52. Пасінович І. І., Сич О. А. Сучасні підходи до управління фінансовими потоками суб’єктів господарювання. Ефективна економіка. 2020. № 8. (Іndex Copernicus)
 53. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Гукалюк А.Ф., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 845 с.
 54. Сич О. А. Pевіталізація як складова стратегії розвитку міста. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна». 2020. 99 С. 66-73. DOI: 10.26565/2311-2379-2020-99-07.
 55. Sych O. A., Pasinovych I.I. Alternative financing for enterprise development: the case of Ukraine. Bulletin of the Cherkasy National University. Economic Sciences. 2020. Issue 3 P. 31-43.
 56. Sytnyk N.S., Sych O. A. Tax Burden on the Enterprise in Ukraine. Prace naukowe Wudzialu Prawa, Administracji I Ekonomii Uniwersytetu Wroclawskiego : Zarys wybranych problemów z zakresu finansów i rachunkowości.  2020.  6. P. 143-151. DOI: 10.34616/23.20.102.
 57. Sych O. A., Myshchyshyn I.R. Strategy of Regional Development- Environmental Aspect and Revitalization. Zrownowazony Rozwój w Zarządzaniu I Finansach. Perspectywa COVID-19. 2021. P. 49-58.
 58. Sych, O., & Pasinovych, I. (2021). Hybrid Business Models as a Response to the Modern Global Challenges. Sci. Innov17(6), 61-71. (Scopus)
 59. Sych O., Pasinovych І. Social Corporate Investments: the Essence and Tools of Implementation in Ukraine. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2022. 1, 25. P. 191-198.
 60. Пасінович І.І., Сич О.А. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності банків в Україні в контексті сталого розвитку, Інтелект ХХІ. 2022. 2. С. 43-49.
 61. Nazarkevych, I., & Sych, O. (2022). Taxation as a tool of implementation of the EU Green Deal in Ukraine. Regional Science Policy & Practice, 1– 17. https://doi.org/10.1111/rsp3.12596 (Scopus).
 62. Sytnyk, N., Humeniuk, V., Sych, O. & Hlevatska, N. (2022). Revitalization of Rural Areas of the Carpathian Region in the Context of EU Macro-Regional Strategy. Journal of Settlements and Spatial Planning, 13(1), pp. 33–44. (Scopus).

Біографія

Освіта:

квітень-червень 2022 – підвищення кваліфікації за програмою «Англомовна академічна комунікація», сертифікат AK№ 02070987/000021-22 (6 кредитів ECTS)

2020 – он-лайн навчання на платформі Coursera, курси «Ініціювання та планування проектів» (Університет Каліфорнії в Ірвайні, США) та «Фінансові ринки» (Єльський університет, США, курс Нобелівського лауреата Р. Шіллера).

2019 – стажування у Шауляйському університеті (Литва) за програмою міжнародної академічної мобільності Еразмус+.

2018 – стажування у Вроцлавському університеті (Польща); стажування на кафедрі адміністративного та фінансового менеджменту Інституту адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська Політехніка».

2016 та 2017 –  проходила стажування в Інституті прикладних наук м. Каунаса (Литва) по програмі міжнародної мобільності Еразмус+.

2013 – проходила стажування у Жешівському університеті, Польща.

2011 – присвоєно вчене звання доцента.

2010 – проходила стажування у Католицькому університеті ім. Івана Павла ІІ, Польща.

2003 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Податкове стимулювання підприємництва».

1999-2002 – навчалась в денній аспірантурі Львівського національного університету ім. І. Франка.

1999 – закінчила з відзнакою Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Робота:

2020  – по даний час – доцент кафедри фінансового менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ.

2017 – 2020  – доцент кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ.

2015 – 2017 – доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ.

2009- 2015 –  доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання Львівської державної фінансової академії.

2008-2009 – доцент кафедри фінансів Інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка».

2003- 2008 – старший викладач кафедри фінансів Інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка».

 

Проекти

 1. Член проектної команди та лектор Зимової школи проекту «Успішна жінка в бізнесі» (вересень 2019 – березень 2020р.), що реалізовано за фінансової підтримки Посольства США в Україні.
 2. Координатор проекту Модуль Жана Моне «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України» (2020-2023 рр.) в межах програми Еразмус+.

Розклад