Адміністрування податків і зборів

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
836доцент СИЧ О. А.УФФ-41с, УФФ-42с
836доцент СИЧ О. А.УФФ-43с, УФФ-44с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
836УФФ-41сдоцент СИЧ О. А.
УФФ-42сдоцент СИЧ О. А.
УФФ-43сдоцент СИЧ О. А.
УФФ-44сдоцент СИЧ О. А.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни: цілеспрямована управлінська діяльність державних уповноважених органів та їх посадових осіб, що спрямована на реалізацію ефективної бюджетної та податкової політики держави.
Мета вивчення дисципліни – це формування знань та практичних навичок студентів  системи адміністрування податків та зборів.
Основні завдання – опанування процесів організації застосування норм законодавства про податки, збори, платежі, здійснення контролю за його дотриманням, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю внесення до бюджету податкових платежів, вивчення процедури виявлення оптимальних методів здійснення адміністрування податків, націлених на мінімізацію бюджетних витрат при одночасному збільшенні бюджетних доходів.

Рекомендована література

Основна література

 1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI.
 2. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року № 92 – IV.
 3. Бюджетний кодекс України вiд 8 липня 2010 № 2456-VI.
 4. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV.
 5. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV.
 6. EU Taxation https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/taxation_en

Додаткова література

 1. Зайцев О. В. Податковий менеджмент : підручник. Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. 308 с.
 2. Крисоватий А.І. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори : монографія. Тернопіль : Підручник і посібник, 2010. 248 с.
 3. Митна справа : підруч. / [А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем’янюк та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. Тернопіль : ВПЦ «Екон. думка ТНЕУ», 2014. 540 с.
 4. Пасінович І.І., Сич О.А. Модернізація механізмів державного регулювання економіки України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Харків-№ 24(1). – 2018. – С.398-408.
 5. Податкова політика України : навч. посіб. / П. В. Мельник, З. С. Варналій, Л. Л. Тарангул [та ін.] ; за ред. П. В. Мельника. К. : Знання України, 2010. – 505 с.
 6. Податкова система [Текст]: Навчальний посібник. / за заг. ред. Андрущенка В. Л. К.: «Центр учбової літератури», 2015. 416 с.
 7. Податкова система: навчальний посібник / І. С. Волохова, О. Ю. Дубовик, М. О. Слатвінська [та інш.] / ред. І. С. Волохова, О. Ю. Дубовик. – Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. – 402 с.
 8. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування: монографія / за заг. ред. Ю. Б. Іванова. Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2007. 448 с.
 9. Сич О.А. Податкові інструменти фінансування економічного розвитку постпромислових міст. Вісник ЛДФА. №26. Львів: ЛДФА, 2014. С.85–91.
 10. Соколовська А. М. Концепція ліберальної податкової реформи: доцільність і можливість реалізації в Україні. Фінанси України. 2015. № 12. С. 12–31.
 11. Супруненко, С. А. Податкове планування в системі державного регулювання економіки України : дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / С. А. Супруненко. – Чернігів, 2019. – 227 с.
 12. Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України / за ред. Т. І. Єфименко; ДННУ “Акад. фін. упр.”. Київ, 2015. 444 с.
 13. Tax Policies in the European Union. 2021
 14. Paying Taxes 2020 URL: https://www.pwc.com/gx/en/services/tax publications/ paying-taxes-2020.html
 15. Sytnyk N.S., Sych O. A. Tax Burden on the Enterprise in Ukraine. Prace naukowe Wudzialu Prawa, Administracji I Ekonomii Uniwersytetu Wroclawskiego : Zarys wybranych problemów z zakresu finansów i rachunkowości.  2020.  6. P. 143-151. DOI: 10.34616/23.20.102.
 16. Nazarkevych, I., & Sych, O. (2022). Taxation as a tool of implementation of the EU Green Deal in Ukraine. Regional Science Policy & Practice, 1– 17. https://doi.org/10.1111/rsp3.12596

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Адміністрування податків і зборів»

Робоча програма навчальної дисципліни «Адміністрування податків і зборів»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус