Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент СИЧ О. А.УФФМ-51с, УФФМ-52с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФФМ-51сдоцент СИЧ О. А.
УФФМ-52сдоцент СИЧ О. А.

Опис курсу

У сучасних умовах процес обґрунтування рішень щодо стратегії подальшого розвитку, оцінка ринкових та податкових наслідків господарської діяльності, а також удосконалення системи управління суб’єктами господарювання залежно від специфіки їх фінансової діяльності на стратегічній основі потребують особливого розгляду та є дуже актуальними. Тому навчальна дисципліна «Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням» є важливою для підготовки магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Предметом дисципліни є теоретичні концепції та методологія формування стратегічного управління, підходи і критерії визначення та обґрунтування вибору альтернативних стратегій за умов мінливого зовнішнього та внутрішнього середовищ.

Метою вивчення дисципліни є надання студентам магістрам необхідних теоретичних основ, методичних підходів і практичних навичок щодо принципів побудови системи розробки і реалізації фінансової стратегії підприємства, банку, страхової компанії, інших установ та фінансових посередників, особливостей стратегічного аналізу зовнішнього середовища, визначення загальної і конкурентної стратегії.

Завдання вивчення дисципліни:

− вивчення основ теорії управління на рівні знань, необхідних для засвоєння системи взаємозалежних профілюючих навчальних дисциплін;
− ознайомлення з основами теорії стратегічного управління та концепції розробки стратегії на рівні уявлень, що розширюють професійний кругозір фахівця;
− здійснення аналізу сучасних вітчизняних і зарубіжних концепцій організації та процесу розробки й реалізації стратегічних планів різного рівня з урахуванням специфіки їх застосування на практиці підприємств, установ, організацій України, з акцентом на фінансову складову;
− виявлення найбільш розповсюджених та нових підходів до аналізу середовища суб’єкта господарювання, методів визначення його конкурентоспроможності, ознайомлення з методами стратегічного аналізу та прогнозування розвитку внутрішнього та зовнішнього середовища;
− визначення методичних принципів формулювання цілей та місії суб’єкта господарювання, ознайомлення з моделями і методами розробки стратегічного набору;
− обґрунтування необхідності розробки стратегічних і тактичних планів, проектів та програм як інструментів реалізації стратегій, визначення основних напрямів стратегічних змін і контроль за їх виконанням.

Рекомендована література

 1. Ансофф И. Стратегический менеджмент : классическое издание. СПб. : Питер, 2009. 344 с.
 2. Афанасьєв М. В. Стратегія підприємства : навч.-метод. посіб. Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. 207 с.
 3. Васюнин О. В. Основы ценообразования СПб. : СПбГУ ИТМО, 2010. 110 с.
 4. Герчанівська С. В. Стратегічне управління як механізм забезпечення ефективного розвитку вітчизняних підприємств. Інноваційна економіка. 2018. № 1. С.79–81.
 5. Гордієнко П. Л. Стратегічний аналіз : навч. посібн. 2-ге вид., перероб. і доп. К. : Алерта, 2008. 478 с.
 6. Дамодаран Л. Стратегический риск-менеджмент. Принципы и методики. М. : ИД Вильямс. 2010. 496 с.
 7. Даудова Г.В., Ковальчук В. Г. Курносов О. В. Стратегічний менеджмент як інструмент підвищення управління фінансами в Україні Актуальні проблеми державного управління 2(56)/2019 С. 65-73.
 8. Довгань Л. Є. Стратегічне управління : навч. посібн. 2-ге вид. К. : ЦУЛ, 2011. 440 с.
 9. Касич А. О., Чернова Г. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного фінансового менеджменту. Бізнес-Інформ. № 6. 2016. С. 206-212.
 10. Киндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент : [навч. посіб.] К. : Знання, 2006. 366 с.
 11. Кнейслер О. В., Квасовський О. Р., Ніпіаліді О. Ю. Фінансовий менеджмент : підручник. Тернопіль : Вид-во “Економічна думка”, 2018. 482 с.
 12. Коваленко Ю. М. Портфельні теорії крізь призму сучасних кризових явищ. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 8. С. 5–9.
 13. Ковбасюк Ю.В. Стратегічне управління : конспект лекцій для дистанційного навчання К. : НАДУ, 2013. 140 с.
 14. Когденко В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : учебное пособие. М. : Юнити, 2017. 416 c.
 15. Когденко В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : практикум. М. : Юнити, 2018. 416 c.
 16. Лазаренко Д. Сіренко С. Основні аспекти концепції стратегічного фінансового планування на підприємстві. Економічний дискурс. Вип. 2. 2016. С.64-72.
 17. Лапіна І.С., Лопатко К.М. Фінансова стратегія: економічна сутність та місце в системі управління підприємством. Економічний форум. №2. 2017. С. 192-196.
 18. Маказан Є.В. Основи методології стратегічного управління. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 17, частина 1. 2018. С. 145-148.
 19. Олійник Т.В. Стратегічне управління фінансовими ресурсами на виробничому підприємстві. Сталий розвиток економіки. №3 2015. С. 104-109.
 20. Портер М. Конкурентная стратегия : Методика анализа отраслей и конкурентов. пер. с англ. М. : Альбина Бизнес Бук, 2006. 454 с.
 21. Сич О.А. Фінансова стратегія постпромислових міст / О.А. Сич // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Львів. ун-ту. 2018. – № 39. С.198-205.
 22. Сич О. А. Вдосконалення управління дебіторською заборгованістю [Текст] / О. А. Сич, Н.П. Дзюба // Молодий вчений. — 2018. — № 3.- С. 694-699.
 23. Сич О. А. Оцінка прибутковості банківської системи України [Текст] / О. А. Сич, В. Ю. Романюк // Молодий вчений. — 2018. — №10.
 24. Сич О.А. Фінансова стійкість страхової компанії / О.А. Сич, Х.П. Павлосюк // Ефективна економіка. – 2018. – № 11.
 25. Sych О. Priorities of financial strategy at the different stages of the enterprise / Olga Sych, Iryna Pasinovych // Prace naukowe Wudzialu Prawa, Administracji і Ekonomii Uniwersytetu Wroclawskiego. Prawno-finansowe systemy funkcjonuwania wybranych jednostek organizacyjnych. Wroclaw. 2018. – N4. – P143-157.
 26. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 432 с.
 27. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Гукалюк А.Ф., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 845 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням»

Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус