Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент СИЧ О. А.УФФМ-51с, УФФМ-52с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФФМ-51сдоцент СИЧ О. А.
УФФМ-52сдоцент СИЧ О. А.

Опис курсу

У сучасних умовах процес обґрунтування рішень щодо стратегії подальшого розвитку, оцінка ринкових та податкових наслідків господарської діяльності, а також удосконалення системи управління суб’єктами господарювання залежно від специфіки їх фінансової діяльності на стратегічній основі потребують особливого розгляду та є дуже актуальними. Тому навчальна дисципліна «Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням» є важливою для підготовки магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Предметом дисципліни є теоретичні концепції та методологія формування стратегічного управління, підходи і критерії визначення та обґрунтування вибору альтернативних стратегій за умов мінливого зовнішнього та внутрішнього середовищ.

Метою вивчення дисципліни є надання студентам магістрам необхідних теоретичних основ, методичних підходів і практичних навичок щодо принципів побудови системи розробки і реалізації фінансової стратегії підприємства, банку, страхової компанії, інших установ та фінансових посередників, особливостей стратегічного аналізу зовнішнього середовища, визначення загальної і конкурентної стратегії.

Завдання вивчення дисципліни:

− вивчення основ теорії управління на рівні знань, необхідних для засвоєння системи взаємозалежних профілюючих навчальних дисциплін;
− ознайомлення з основами теорії стратегічного управління та концепції розробки стратегії на рівні уявлень, що розширюють професійний кругозір фахівця;
− здійснення аналізу сучасних вітчизняних і зарубіжних концепцій організації та процесу розробки й реалізації стратегічних планів різного рівня з урахуванням специфіки їх застосування на практиці підприємств, установ, організацій України, з акцентом на фінансову складову;
− виявлення найбільш розповсюджених та нових підходів до аналізу середовища суб’єкта господарювання, методів визначення його конкурентоспроможності, ознайомлення з методами стратегічного аналізу та прогнозування розвитку внутрішнього та зовнішнього середовища;
− визначення методичних принципів формулювання цілей та місії суб’єкта господарювання, ознайомлення з моделями і методами розробки стратегічного набору;
− обґрунтування необхідності розробки стратегічних і тактичних планів, проектів та програм як інструментів реалізації стратегій, визначення основних напрямів стратегічних змін і контроль за їх виконанням.

Рекомендована література

 1. Алескерова Ю. В., Салькова І. Ю., Федоришина Л. І. Страховий менеджмент : підручник. Вінниця. ВНАУ, 2019. 294 с.
 2. Алескерова Ю. Управління капіталом страхових компаній. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 18. С. 300–306.
 3. Алескерова Ю. Фінансовий контроль за страховими компаніями. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 29. С. 420–426.
 4. Андросова, О. Ф., & Лужанська, Є. О. Стратегія банку як основа для впровадження нових видів продуктів та послуг. Економічний простір, 2019 (148), 82-92.
 5. Аранчій В. І., Остапенко О. М., Остапенко Т. М. Страховий менеджмент : навч. посіб. Полтава. ПДАА, 2018. 252 с.
 6. Біла Д. В. Регулювання діяльності страхових компаній у Європейському Союзі. Бізнесінформ. №4. С. 33-39.
 7. Борисюк О. Дистрибуція страхових продуктів як важливий елемент страхового менеджменту. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018. № 2. С. 131-137.
 8. Брайсон Дж. М. Стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій : монографія [Пер. з англ.] / М. Дж. Брайсон. Л. : Літопис, 2004. 252 с.
 9. Вергал К. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством в умовах інтеграції. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. 2018. № 3. С. 33-40. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2018_3_6
 10. Герчанівська С. В. Стратегічне управління як механізм забезпечення ефективного розвитку вітчизняних підприємств. Інноваційна економіка. 2018. № 1. С.79–81.
 11. Гладинець Н.І. Роль інноваційної складової системи стратегічного управління підприємством туристичного бізнесу. Формування ринкових відносин в Україні. № 10. С. 48-53.Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2018_10_9
 12. Гребенюк Н. В. Формування технологій стратегічного управління банком, ураховуючи його функціональні особливості. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 7, ч. 1 С. 67.
 13. Гриценко А. В. Удосконалення ризик-менеджменту під час забезпечення фінансової стійкості страхової компанії. Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 2017. Т. 22, Вип. 10. С. 191-194.
 14.  Гужавіна І.В. Фінансова стратегія та її роль в системі управління підприємством. Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 4. С. 85-91.Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2019_4_14
 15.  Даудова Г.В., Ковальчук В. Г. Курносов О. В. Стратегічний менеджмент як інструмент підвищення управління фінансами в Україні. Актуальні проблеми державного управління 2(56).2019. С. 65-73.
 16.  Довгань Л. Є. Стратегічне управління : навч. посібн. 2-ге вид. К. : ЦУЛ, 2011. 440 с.
 17. Довгань Л., Каракай Ю., Артеменко Л. Стратегічне управління. ЦУЛ. 2019. 440 с.
 18. Доценко І.О. Стратегія управління фінансовими ризиками підприємства в процесі формування його фінансової безпеки. Modern economics. № 20. С. 73-78. –Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2020_20_14
 19.  Журавка О. С. Бухтіарова А. Г., Пахненко О. М. Страхування : навчальний посібник . Суми : Сумський державний університет, 2020. 350 с.
 20.  Журавльова, Т. О. Дем’янчук М. А. Страхування : навч. посіб. Одеса : Освіта України, 2017. 319 с.
 21. Ілляшенко Н., Шипуліна Ю., Мельник Ю. Формування «системної карти» стратегічного управління розвитком підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 1. С. 119-128. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2017_1_14
 22.  Кайлюк Є. М. Стратегічний менеджмент : навч. посіб; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2010. –279 с.
 23.  Касич А. О., Чернова Г. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного фінансового менеджменту. Бізнес-Інформ. № 6. 2016. С. 206-212.
 24.  Касич А.О. Втілення концепції стратегічного управління в практику вітчизняних підприємств. Бізнес Інформ. 2014. № 11. С. 290-294. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_11_51
 25.  Клепікова О. А. Аналіз головних показників фінансової стійкості страхової компанії з використання імітаційного моделювання. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна». Вип. 96. С. 80-94.
 26.  Кнейслер О. В., Квасовський О. Р., Ніпіаліді О. Ю. Фінансовий менеджмент : підручник. Тернопіль : Вид-во “Економічна думка”, 2018. 482 с.
 27.  Коваленко В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. 228 с.
 28.  Коваленко Ю. М. Портфельні теорії крізь призму сучасних кризових явищ. Актуальні проблеми економіки. № 8. С. 5–9.
 29.  Ковбасюк Ю.В. Стратегічне управління : конспект лекцій для дистанційного навчання К. : НАДУ, 2013. 140 с.
 30.  Колупаєва І. В. Страхування: підручник ; за ред. І. В. Колупаєвої ; Київ. нац. торг.- екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т. Харків : Стильна типографія, 2018. 741 с.
 31.  Корват О. В., Мишура Д. В. Моделювання процесу управління страховою діяльністю в страховій компанії. Економічні студії. Вип. 4(26). С. 83–88.
 32.  Кузнецова І. Формалізація процедури оцінювання фінансової стійкості, як стадії процесу стратегічного управління підприємством. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. № 5. С. 84-94. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2017_5_9
 33.  Лазаренко Д. Сіренко С. Основні аспекти концепції стратегічного фінансового планування на підприємстві. Економічний дискурс. Вип. 2. 2016. С.64-72.
 34.  Ланг С. Р. Страховий портфель як об’єкт управління в системі ризик менеджменту страховика. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 5. С. 221-226.
 35.  Лапіна І.С., Лопатко К.М. Фінансова стратегія: економічна сутність та місце в системі управління підприємством. Економічний форум. №2. 2017. С. 192-196.
 36.  Легомінова С.В. Концептуальні засади стратегічного управління конкурентними перевагами підприємств. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2017. №18. С. 250-255. Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/18-2017/48.pdf
 37.  Маказан Є.В. Основи методології стратегічного управління. Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство Вип.17, ч. 2018. С. 145-148.
 38.  Маркович І. Б. Стратегічне управління фінансами у запитаннях та відповідях : навч.-метод. Посібник. Тернопіль : Прінт-офіс, 2014. 205 с.
 39.  Марценюк-Розарьонова О. В. Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку
 40. Маршук Л. М. Особливості оподаткування страхових компаній в Україні: cучасний стан та перспективи розвитку. Молодий вчений. 2019. № 3 (67). С. 443-447.
 41. Нєізвєстна О.В. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку». Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. фінансів і банківської справи Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. 216 с.
 42. Олейникова О. О. Комунікаційний менеджмент в системі управління діяльністю страхової компанії. Економіка. Фінанси. Право. № 4(1). С. 30-32.
 43. Олійник Т.В. Стратегічне управління фінансовими ресурсами на виробничому підприємстві. Сталий розвиток економіки. №3 2015. С. 104-109
 44. Падерін І.Д. Стратегічне управління на підприємствах малого та середнього бізнесу. Економічний вісник Донбасу. № 2. С. 163-167. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2017_2_22
 45. Парфьонов Я. В. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні та країнах ЄC. Економіка та держава. 2019. № 6. С. 55–58.
 46. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 400с.
 47. Польова Н.М. Підходи до стратегічного управління машинобудівними підприємствами. Вісник Черкаського університету. Серія : Економічні науки. Вип. 1. С. 99-104. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuE_2016_1_16
 48. Полякова Я.О. Логіко-семантична основа формування базових компонентів стратегії підприємства. Проблеми економіки. № 4. С. 151-156. Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_4_21
 49. Попрозман О.І. Стратегія діяльності підприємства в умовах монополізації ринку. Формування ринкових відносин в Україні. № 1. С. 61-66. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2020_1_11
 50. Сич О. А. Вдосконалення управління дебіторською заборгованістю [Текст] / О. А. Сич, Н.П. Дзюба // Молодий вчений. — 2018. — № 3.- С. 694-699.
 51.  Сич О. А. Оцінка прибутковості банківської системи України [Текст] / О. А. Сич, В. Ю. Романюк // Молодий вчений. — 2018. — №10.
 52.  Сич О.А. Фінансова стійкість страхової компанії / О.А. Сич, Х.П. Павлосюк // Ефективна економіка. – 2018. – № 11.
 53.  Сич О.А. Фінансова стратегія постпромислових міст / О.А. Сич // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Львів. ун-ту. 2018. – № 39. С.198-205.
 54. Сорока А.М. Операційна стратегія менеджменту в системі управління підприємством. Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 4. С. 77-81. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2018_4_12 Харченко В.
 55. Стратегічне управління : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Уклад.: , В.О. Могилко, І.А. Х.: ХНАДУ, 2016. 252 с.
 56. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / За заг. ред. Бутка М. П. К. : «Центр учбової літератури», 2016. 376 с.
 57. Страховий менеджмент: навч. посіб. / [В. І. Аранчій, О. М. Остапенко, Т. М. Остапенко]. – Полтава: ПДАА, 2018. 252 с.
 58. Сумець, О. М. Стратегічний менеджмент : підручник. МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременч. льот. коледж. Харків : ХНУВС, 2021. 208 с.
 59. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 432 с.
 60. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Гукалюк А.Ф., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 845 с.
 61. Шишпанова Н. О. Страховий менеджмент: опорний конспект лекцій. Миколаїв, 2017. 169 с.
 62. Sych О. Priorities of financial strategy at the different stages of the enterprise / Olga Sych, Iryna Pasinovych // Prace naukowe Wudzialu Prawa, Administracji і Ekonomii Uniwersytetu Wroclawskiego. Prawno-finansowe systemy funkcjonuwania wybranych jednostek organizacyjnych. Wroclaw. 2018. – N4. – P143-157.
 63. Sytnyk, N., Sych, O., Yasinovska, I., & Humeniuk, V. (2020). Development of the carpathian region in the context of eu macro-regional strategy. Journal of Settlements and Spatial Planning11(1), 31-43.
 64. Sytnyk, N.Humeniuk, V.Sych, O. &Hlevatska, N. (2022). Revitalization of Rural Areas of the Carpathian Region in the Context of EU Macro-Regional Strategy. Journal of Settlements and Spatial Planning, 13(1), pp. 33–44.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням»

Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус