Strategic Finance Management, Banking and Insurance

Type: Normative

Department: department of financial management

Curriculum

SemesterCreditsReporting
94Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
932Associate Professor Sych  O. A.УФФМ-51с, УФФМ-52с

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
916УФФМ-51сAssociate Professor Sych  O. A.
УФФМ-52сAssociate Professor Sych  O. A.

Course description

The subject of the discipline is the theoretical concepts and methodology of strategic management, approaches and criteria for determining and justifying the choice of alternative strategies in a changing external and internal environments.

The purpose of the discipline is to provide master students with the necessary theoretical foundations, methodological approaches and practical skills on the principles of building a system for developing and implementing financial strategy of enterprises, banks, insurance companies, other institutions and financial intermediaries, features of strategic analysis of the environment, definition of general and competitive strategy.

Tasks of studying the discipline:

– study of the basics of management theory at the level of knowledge necessary for mastering the system of interdependent profiling disciplines;
– acquaintance with the basics of the theory of strategic management and the concept of strategy development at the level of ideas that expand the professional horizons of the specialist;
– analysis of modern domestic and foreign concepts of organization and process of development and implementation of strategic plans of different levels, taking into account the specifics of their application in practice of enterprises, institutions, organizations of Ukraine, with emphasis on the financial component;
– identification of the most common and new approaches to the analysis of the environment of the business entity, methods of determining its competitiveness, acquaintance with the methods of strategic analysis and forecasting the development of internal and external environment;
– definition of methodical principles of formulation of the purposes and mission of the business entity, acquaintance with models and methods of development of a strategic set;
– substantiation of the need to develop strategic and tactical plans, projects and programs as tools for implementing strategies, identifying the main directions of strategic change and monitoring their implementation.

Recommended Literature

 1. Ансофф И. Стратегический менеджмент : классическое издание. СПб. : Питер, 2009. 344 с.
 2. Афанасьєв М. В. Стратегія підприємства : навч.-метод. посіб. Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. 207 с.
 3. Васюнин О. В. Основы ценообразования СПб. : СПбГУ ИТМО, 2010. 110 с.
 4. Герчанівська С. В. Стратегічне управління як механізм забезпечення ефективного розвитку вітчизняних підприємств. Інноваційна економіка. 2018. № 1. С.79–81.
 5. Гордієнко П. Л. Стратегічний аналіз : навч. посібн. 2-ге вид., перероб. і доп. К. : Алерта, 2008. 478 с.
 6. Дамодаран Л. Стратегический риск-менеджмент. Принципы и методики. М. : ИД Вильямс. 2010. 496 с.
 7. Даудова Г.В., Ковальчук В. Г. Курносов О. В. Стратегічний менеджмент як інструмент підвищення управління фінансами в Україні Актуальні проблеми державного управління 2(56)/2019 С. 65-73.
 8. Довгань Л. Є. Стратегічне управління : навч. посібн. 2-ге вид. К. : ЦУЛ, 2011. 440 с.
 9. Касич А. О., Чернова Г. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного фінансового менеджменту. Бізнес-Інформ. № 6. 2016. С. 206-212.
 10. Киндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент : [навч. посіб.] К. : Знання, 2006. 366 с.
 11. Кнейслер О. В., Квасовський О. Р., Ніпіаліді О. Ю. Фінансовий менеджмент : підручник. Тернопіль : Вид-во “Економічна думка”, 2018. 482 с.
 12. Коваленко Ю. М. Портфельні теорії крізь призму сучасних кризових явищ. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 8. С. 5–9.
 13. Ковбасюк Ю.В. Стратегічне управління : конспект лекцій для дистанційного навчання К. : НАДУ, 2013. 140 с.
 14. Когденко В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : учебное пособие. М. : Юнити, 2017. 416 c.
 15. Когденко В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : практикум. М. : Юнити, 2018. 416 c.
 16. Лазаренко Д. Сіренко С. Основні аспекти концепції стратегічного фінансового планування на підприємстві. Економічний дискурс. Вип. 2. 2016. С.64-72.
 17. Лапіна І.С., Лопатко К.М. Фінансова стратегія: економічна сутність та місце в системі управління підприємством. Економічний форум. №2. 2017. С. 192-196.
 18. Маказан Є.В. Основи методології стратегічного управління. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 17, частина 1. 2018. С. 145-148.
 19. Олійник Т.В. Стратегічне управління фінансовими ресурсами на виробничому підприємстві. Сталий розвиток економіки. №3 2015. С. 104-109.
 20. Портер М. Конкурентная стратегия : Методика анализа отраслей и конкурентов. пер. с англ. М. : Альбина Бизнес Бук, 2006. 454 с.
 21. Сич О.А. Фінансова стратегія постпромислових міст / О.А. Сич // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Львів. ун-ту. 2018. – № 39. С.198-205.
 22. Сич О. А. Вдосконалення управління дебіторською заборгованістю [Текст] / О. А. Сич, Н.П. Дзюба // Молодий вчений. — 2018. — № 3.- С. 694-699.
 23. Сич О. А. Оцінка прибутковості банківської системи України [Текст] / О. А. Сич, В. Ю. Романюк // Молодий вчений. — 2018. — №10.
 24. Сич О.А. Фінансова стійкість страхової компанії / О.А. Сич, Х.П. Павлосюк // Ефективна економіка. – 2018. – № 11.
 25. Sych О. Priorities of financial strategy at the different stages of the enterprise / Olga Sych, Iryna Pasinovych // Prace naukowe Wudzialu Prawa, Administracji і Ekonomii Uniwersytetu Wroclawskiego. Prawno-finansowe systemy funkcjonuwania wybranych jednostek organizacyjnych. Wroclaw. 2018. – N4. – P143-157.
 26. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 432 с.
 27. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Гукалюк А.Ф., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 845 с.

Materials

Програма навчальної дисципліни «Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням»

Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням»

Curriculum

Download curriculum

Силабус:

Завантажити силабус