Olga Sych

Position: Associate Professor, Department of Financial Management

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 251-23-83

Email: olga.sych@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

Scientific problems in the field of insurance and financial management, strategies for financing post-industrial territories.

Courses

Publications

 1. Управління фінансовою санацією підприємств : навчальний посібник / К.В. Васьківська, О.А. Сич, В.Б. Прокопишак // Львівська державна фінансова академія. – Львів: Вид. Ліга Прес, 2012. – 199 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-7766 від 13.08.2010 р.).
 2. Сич О.А. Особливості міжрегіональної інтеграції фінансового капіталу / О.А. Сич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України : регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій [Зб. наук. праць] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. Є.І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 1(87). – С. 465–471.
 3. Сич О.А., Крупський В.С. Використання зарубіжного досвіду для розвитку банкострахування в Україні / О.А. Сич, В.С. Крупський // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУ України, 2012. – Вип.22.13.– С.267–273.
 4. Пасінович І.І., Сич О.А. Пріоритети фінансової стратегії на різних етапах життєвого циклу підприємства / І.І. Пасінович, О.А. Сич // Вісник ЛДФА / голов. ред. Буряк П.Ю. – №23. – Львів: ЛДФА, 2012. – С. 225–235.
 5. Сыч О.А., Мищишин И.Р. Инновационное сотрудничество высших учебных заведений и бизнеса / О.А. Сыч, И.Р. Мищишин // Collection of scientific articles of International Scientific Conference «Matters of relevance in economy, law and studies in 2012» (Kaunas, 6march 2012.) – Kaunas, 2012. – P. 140–143.
 6. Сич О.А. Стан та перспективи фінансування інноваційної діяльності в Україні / О.А. Сич // Materiály VIII mezinárodní vědecko – praktická konference «Dny vědy – 2012». – Díl 4. Ekonomické vědy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – S.48–50.
 7. Сич О.А., Мищишин І.Р. Перспективи розвитку бенкешуренс в Україні / О.А. Сич, I.Р. Мищишин // Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–12 жовтня 2012 р., м. Київ). – К. : КНЕУ, 2012. – С.193–195.
 8. Сич О.А. Оцінка ефективності стратегії фінансової стійкості підприємства // Стратегія підприємства в контексті підвищення його конкурентоспроможності : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції (27–28 лютого 2013 р., м. Донецьк). – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – С. 161–164.
 9. Сич О. А. Творення фінансових потоків на регіональному рівні / О.А. Сич // Фінансові механізми активізації підприємництва : VIІ міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 листопада 2013 р. : зб. тез наук. доп. : [у 2 т. ]. – т. 2. – Львів : ЛДФА, 2013. – С. 185–187.
 10. Сыч О.А., Мищишин И.Р. Финансовая безопасность банковской системы Украины/ О.А. Сич, И.Р. Мищишин // Collection of scientific articles of International Scientific Conference «Matters of relevance in economy, law and studies in 2013» (Kaunas, 6march 2013.) – Kaunas, 2013. – P. 182–185.
 11. Пасінович І.І., Сич О.А. Фінансові чинники активізації економічного зростання / І.І. Пасінович, О.А. Сич / Zeszyty naukowe. Wspolczesne problemy zarzadzania. − Nr 1. Rynki finansowe I finance przedsiebsorstw. − Jaroslaw, 2013. − S. 97 − 108.
 12. Сич О.А. Податкові інструменти фінансування економічного розвитку постпромислових міст / О.А. Сич // Вісник ЛДФА / голов. ред. Буряк П.Ю. – №26. – Львів: ЛДФА, 2014. – С.85–91.
 13. Сич О.А. Використання коштів ЄС для фінансування ревіталізації міст (досвід Польщі) / О.А. Сич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій:[зб. наук. праць] / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). – С.208–214.
 14. Сич О.А Перестрахування в системі конкурентоздатності страхової компанії / О.А. Сич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій:[зб. наук. праць] / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 6(110). – С.22-28.
 15. Сич О.А., Мищишин І.Р. Вплив державного регулювання на ринок перестрахування / Сич О.А., Мищишин І.Р./ Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : ІІ Міжнар.науково-практичн. семінар, 15–16 травня 2014 р. м. Львів [матеріали] / Львівська державна фінансова академія; редкол.: К.В. Васьківська [та ін.]. – Львів: ЛДФА, 2014. –С. 21–25.
 16. Сич О.А., Пасінович І.І. Формування фінансових джерел ревіталізації постіндустріальних міст(Англійською мовою) / О.А. Сич, І.І. Пасінович // Економічний часопис – ХХІ. – 9-10. 2015. – С. 87-90.
 17. Сич О.А. Податкове регулювання страхової діяльності / О.А. Сич. // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : ІІІ Міжнар. Науково-практичн. семінар, 14–15 травня 2015 р. м. Львів [матеріали] / Львівська державна фінансова академія; редкол.: К.В. Васьківська [та ін.]. – Львів: ЛДФА, 2015. – С.23–27.
 18. Сич О.А. Фінансування ревіталізації постпромислових територій / О.А. Сич // Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів : тези доповідей науково-практичної конференції (15 травня 2015 р., Львів). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
 19. Сич О.А. Криза довіри до фінансового сектору України та шляхи її подолання / О.А. Сич // Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці та суспільстві”, 19 лютого 2016 р. [Текст] / за ред. В.П. Мельник; відповід. за вип. В.В. Яцура, Н.І. Жигайло. – Львів : СПОЛОМ, 2016. С. 283–285.
 20. Сич О.А. Зміни у ставленні клієнтів до страхування/ О. А. Сич //Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : ІV Міжнар.науково-практичн. семінар, 12-13 травня 2016 р. м. Львів [матеріали]; редкол.: – Львів: ЛНУ, 2016. –С.48-52.
 21. Сич О.А., Калічак І.І. Сучасний рівень та перспективи підвищення конкурентоспроможності українських підприємств // О.А. Сич, І.І. Калічак // Науково-методичні та прикладні засади ефективного функціонування та розвитку підприємств: Зб. мат.-лів Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 21-22 квіт. 2016 р. / Нац. метал. академія України. – 2016. – С.98-101.
 22. Сич О.А. Пошук фінансових ресурсів для фінансування депресивних територій / О.А. Сич // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С.164-168.
 23. Сич О.А. Стратегічні аспекти ревіталізації постпромислових територій / О.А. Сич // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 27 жовтня 2016р.). – С.252-254.
 24. Сич О.А. Ревіталізація як механізм забезпечення сталого розвитку міст // Європейські перспективи. Науково–практичний журнал. – №1. – 2016. – С.27–33.
 25. Сич О.А. Аналіз участі фінансових інституцій у проектах ревіталізації / О.А. Сич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – Львів, 2016. – Вип. 1(117). – С.51-55.
 26. Сич О. А. Дискримінантний аналіз і його застосування в прогнозуванні банкрутства підприємства [Текст] / О. А. Сич, І. І. Калічак // Молодий вчений. — 2017. — №2. – С. 333-339.
 27. Сич О.А. Аналіз впливу інституційного середовища на розвиток малого та середнього підприємництва / О.А. Сич, І.І. Нітман // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 2 (10). – С.111-118.
 28. Сич О.А. Перспективи фінансування підприємств депресивних територій / О.А. Сич // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С.94-97.
 29. Сич О.А. Можливість страхування іноземних інвестицій та кредитного фінансування економіки України / О. А. Сич // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] І частина; за ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017. –С.89-93.
 30. Сич О.А. Роль місцевого самоврядування в процесі ревіталізації постпромислових територій / О. А. Сич // Матеріали круглого столу «Інституційний розвиток системи публічного управління та адміністрування»: збірник тез доповідей [Електронний ресурс]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки. – 2017. – С.58-61.
 31. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.
 32. Сич О.А. Перспективи розвитку Інтернет-страхування/ О. Сич, Т. Пірановська // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] ІІ частина; за ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017.– С.133-136.
 33. Сич О.А. Обов’язкове медичне страхування в Україні / О. Сич, М. Лев // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] ІІ частина; за ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017.– С.91-94.
 34. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / [Васьківська К. В., Сич О. А.] . – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. – 236 с.
 35.  Sych O. External sources of funding of revitalization / O. Sych // Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі: IV Міжнародна науково-практична конференція, 24-25 жовтня 2017 р. м. Львів [матеріали]. – Львів: ЛНУ. – 2017.
 36. Sych O. Revitalization of postindustrial cities / O. Sych. – Beau Bassin: Lambert Academic Publishing, 2018. – 53p. ISBN 978-613-7-37752-9978-613-7-37752-9
 37. Сич О. А. Перспективи кредитування малого бізнесу державними банками [Текст] / О. А. Сич, К. І. Дьокіна // Молодий вчений. — 2018. — №1
 38. Сич О.А., Вольська Н.Р. Сутність страхування життя та його доцільність / О.А. Сич, Н.Р. Вольська // Ефективна економіка. – №2. – 2018
 39. Сич О.А. Фінансова стратегія постпромислових міст / О.А. Сич // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Львів. ун-ту. 2018. – № 39. С.198-205.
 40. Пасінович І.І., Сич О.А. Модернізація механізмів державного регулювання економіки України / І.І. Пасінович, О.А. Сич // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Харків. № 24(1). – 2018. – С. 398-408.
 41. Сич О. А. Сучасний стан та умови кредитування малого та середнього бізнесу в Україні [Текст] / О. А. Сич, І. І. Волос // Молодий вчений. — 2018. — № 2.- С.421-424.
 42. Сич О. А. Вдосконалення управління дебіторською заборгованістю [Текст] / О. А. Сич, Н.П. Дзюба // Молодий вчений. — 2018. — № 3.- С. 694-699.
 43. Сич О. А. Оцінка прибутковості банківської системи України [Текст] / О. А. Сич, В. Ю. Романюк // Молодий вчений. — 2018. — №10.
 44. Сич О.А. Фінансова стійкість страхової компанії / О.А. Сич, Х.П. Павлосюк // Ефективна економіка. – 2018. – № 11.
 45. Sych О. Priorities of financial strategy at the different stages of the enterprise / Olga Sych, Iryna Pasinovych // Prace naukowe Wudzialu Prawa, Administracji і Ekonomii Uniwersytetu Wroclawskiego. Prawno-finansowe systemy funkcjonuwania wybranych jednostek organizacyjnych. Wroclaw. 2018. – N4. – P143-157.
 46. Фінанси бізнесу / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 432 с.
 47. Sych O. Regional aspects of the development of of Small and Medium-sized Enterprises. The WSB University in Poznan Research Journal. 2019, Vol. 87, No. 4, Р. 93-101. (Іndex Copernicus)
 48. Сич О.А., Мушинський А.Р. Удосконалення фінансового стану підприємства в сучасних економічних умовах. Інфраструктура ринку. 2019. №36. С. 280-286. (Іndex Copernicus)
 49. Сич О.А., Беркацький Б.Л., Климчук О.Р. Аналіз кредитування бізнесу в Україні та Польщі. Молодий вчений. 2019. №10 (74). С. 732-736.  (Іndex Copernicus)
 50. SytnykN., Humeniuk V., Sych O., Yasinovska I.Development of the Carpathian Region in the Context of EU Macro-Regional Strategy. Journal of Settlements and Spatial Planning. Vol. 11(1). 2020. P. 31-43. (Scopus)
 51. Сич О. Теоретичні підходи до ревіталізації постпромислових територій. Галицький економічний вісник. 2020. Том 65. № 4. С. 68-73. (Іndex Copernicus)
 52. Пасінович І. І., Сич О. А. Сучасні підходи до управління фінансовими потоками суб’єктів господарювання. Ефективна економіка. 2020. № 8. (Іndex Copernicus)
 53. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Гукалюк А.Ф., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 845 с.

Biography

Education:

2020 – online training on the Coursera platform, courses “Project Initiation and Planning” (University of California at Irvine, USA) and “Financial Markets” (Yale University, USA, Nobel Laureate R. Schiller’s course).

2019 – internship at Siauliai University (Lithuania) under the Erasmus + international academic mobility program.

2018 – internship at the University of Wroclaw (Poland); internship at the Department of Administrative and Financial Management of the Institute of Administration and Postgraduate Education of the National University “Lviv Polytechnic”.

2016 and 2017 – took an internship at the Institute of Applied Sciences in Kaunas (Lithuania) under the Erasmus + international mobility program.

2013 – held an internship at the University of Rzeszow, Poland.

2011 – awarded the academic title of associate professor.

2010 – held an internship at the Catholic University. John Paul II, Poland.

2003 – defended her dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences on “Tax incentives for entrepreneurship”.

1999-2002 – studied at the full-time graduate school of Lviv National University. I. Franko.

1999 – graduated with honors from Lviv State University. I. Franko, majoring in “Finance and Credit”.

Work:

2020 – present – Associate Professor of Financial Management, Faculty of Finance and Business, Lviv National University.

2017 – 2020 – Associate Professor of State and Local Finance, Faculty of Finance and Business Management, Lviv National University.

2015 – 2017 – Associate Professor of Finance of Business Entities, Faculty of Finance and Business of LNU.

2009-2015 – Associate Professor of Finance of Business Entities of the Lviv State Financial Academy.

2008-2009 – Associate Professor of Finance, Institute of Entrepreneurship and Advanced Technologies, Lviv Polytechnic National University.

2003- 2008 – Senior Lecturer, Department of Finance, Institute of Entrepreneurship and Advanced Technologies, Lviv Polytechnic National University.

 

Projects

Member of the project team and lecturer of the Winter School of the project “Successful Woman in Business” (September 2019 – March 2020), which was implemented with the financial support of the US Embassy in Ukraine.
Project Coordinator Jean Monnet Module “Urban Revitalization – EU Experience for Ukraine” (2020-2023) within the Erasmus + program.

Teaching materials

Тести з дисципліни “Фінансовий менеджмент” –  тести ФМ Moodle

Schedule

Page with teachers schedule not found!