Основи оподаткування

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент СИЧ О. А.УФФ-31с, УФФ-32с, УФФ-33с
632доцент СИЧ О. А.УФФ-34с, УФФ-35с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616УФФ-31сдоцент СИЧ О. А.
УФФ-32сдоцент СИЧ О. А.
УФФ-33сдоцент СИЧ О. А.
УФФ-34сдоцент СИЧ О. А.
УФФ-35сдоцент СИЧ О. А.

Опис курсу

Дисципліна «Основи оподаткування» буде корисна майбутнім фахівцям з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для набуття знань та практичних навичок з теорії податків, формування податкової системи і податкової політики держави з врахуванням нормативно-правового регулювання, історичного досвіду та кращих практик країн ЄС у цій сфері.
Предмет навчальної дисципліни: теоретичні основи оподаткування та особливості податкової політики держави.
Мета вивчення дисципліни – формування системи теоретичних знань і практичних навичок з теорії податків та оподаткування, податкової системи і податкової політики.
Основні завдання – вивчення теоретичних та організаційних основ оподаткування на рівні знань, необхідних для засвоєння системи взаємозалежних профілюючих дисциплін; вивчення функцій і елементів податків, принципів оподаткування; осмислення сучасних проблем основ оподаткування.

Рекомендована література

Основна література

 1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI.
 2. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року № 92 – IV.
 3. Бюджетний кодекс України вiд 8 липня 2010 № 2456-VI.
 4. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV.
 5. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV.
 6. EU Taxation https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/taxation_en

Додаткова література

 1. Зайцев О. В. Податковий менеджмент : підручник. Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. 308 с.
 2. Крисоватий А.І. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори : монографія. Тернопіль : Підручник і посібник, 2010. 248 с.
 3. Митна справа : підруч. / [А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем’янюк та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. Тернопіль : ВПЦ «Екон. думка ТНЕУ», 2014. 540 с.
 4. Пасінович І.І., Сич О.А. Модернізація механізмів державного регулювання економіки України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Харків-№ 24(1). – 2018. – С.398-408.
 5. Податкова політика України : навч. посіб. / П. В. Мельник, З. С. Варналій, Л. Л. Тарангул [та ін.] ; за ред. П. В. Мельника. К. : Знання України, 2010. – 505 с.
 6. Податкова система [Текст]: Навчальний посібник. / за заг. ред. Андрущенка В. Л. К.: «Центр учбової літератури», 2015. 416 с.
 7. Податкова система: навчальний посібник / І. С. Волохова, О. Ю. Дубовик, М. О. Слатвінська [та інш.] / ред. І. С. Волохова, О. Ю. Дубовик. – Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. – 402 с.
 8. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування: монографія / за заг. ред. Ю. Б. Іванова. Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2007. 448 с.
 9. Сич О.А. Податкові інструменти фінансування економічного розвитку постпромислових міст. Вісник ЛДФА. №26. Львів: ЛДФА, 2014. С.85–91.
 10. Соколовська А. М. Концепція ліберальної податкової реформи: доцільність і можливість реалізації в Україні. Фінанси України. 2015. № 12. С. 12–31.
 11. Супруненко, С. А. Податкове планування в системі державного регулювання економіки України : дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / С. А. Супруненко. – Чернігів, 2019. – 227 с.
 12. Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України / за ред. Т. І. Єфименко; ДННУ “Акад. фін. упр.”. Київ, 2015. 444 с.
 13. Tax Policies in the European Union. 2021
 14. Paying Taxes 2020 URL: https://www.pwc.com/gx/en/services/tax publications/ paying-taxes-2020.html
 15. Sytnyk N.S., Sych O. A. Tax Burden on the Enterprise in Ukraine. Prace naukowe Wudzialu Prawa, Administracji I Ekonomii Uniwersytetu Wroclawskiego : Zarys wybranych problemów z zakresu finansów i rachunkowości.  2020.  6. P. 143-151. DOI: 10.34616/23.20.102.
 16. Nazarkevych, I., & Sych, O. (2022). Taxation as a tool of implementation of the EU Green Deal in Ukraine. Regional Science Policy & Practice, 1– 17. https://doi.org/10.1111/rsp3.12596

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Основи оподаткування»

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи оподаткування»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус