Корпорації та фінансова інфраструктура

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансового менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Клепанчук  О. Ю.УФФ-31с, УФФ-32с
532доцент Назаркевич І. Б.УФФ-33с, УФФ-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516УФФ-31сКлепанчук  О. Ю.
УФФ-32сКлепанчук  О. Ю.
516УФФ-33сдоцент Назаркевич І. Б.
УФФ-34сдоцент Назаркевич І. Б.

Опис курсу

Дисципліна “Корпорації та фінансова інфраструктура” передбачає послідовне вивчення теоретичних засад корпоративних фінансів, особливостей формування капіталу корпорації і його розподілу за напрямами інвестування, а також опанування методів аналізу фінансової звітності корпорації для прийняття рішень щодо її фінансових та інвестиційних цілей, оцінки ринкової вартості компанії.

Предметом навчальної дисципліни «Корпорації та фінансова інфраструктура» є система корпоративних відносин та фінансові аспекти розвитку корпоративної форми власності.
Метою –  формування у студентів системи знань у сфері функціонування та взаємодії інституцій фінансової інфраструктури та концептуальні основи та принципи організації корпоративних фінансів і їх теоретичне застосування.
Завдання полягає у формуванні в студентів цілісної системи знань у сфері корпоративних фінансів. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти теоретичні основи і принципи організації корпоративних фінансів, системи забезпечення фінансової діяльності корпорації, особливості реалізації її фінансової та дивідендної політики, концептуальні засади управління вартістю та структурою капіталу корпорації, способи й методи фінансування її інвестиційної діяльності; методи та основні групи коефіцієнтів, що застосовуються при аналізі фінансової звітності та оцінці ринкової вартості корпорації, уявлення про стан й особливості розвитку корпоративних відносин в Україні; розуміння основ організації корпоративних фінансів; формування знань про операції з корпоративними цінними паперами на ринку капіталів корпорацій; оволодіння методичними підходами до оцінки доцільності здійснення інвестицій й визначення вартості бізнесу.

Рекомендована література

  1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.
  2. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010р. № 2755-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
  3. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 №514-VI //
    Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51.
  4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-ХIV // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
  5. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р. №448/96-ВР // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80.
  6. Закон України «Про депозитарну систему Україні» від 06.07.2012 р. №5178-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80.
  7. Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління : підручник / І.А. Ігнатьєва, О.І. Гарафонова. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 600 с.
  8. Поважний О.С. Корпоративне управління : Підручник / Поважний О.С., Орлова О.О. − К.: Кондор-Видавництво, 2013. − 244 с.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни «Корпорації та фінансова інфраструктура»

Робоча програма навчальної дисципліни «Корпорації та фінансова інфраструктура»

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус