Назаркевич Ігор Богданович

Посада: професор кафедри фінансового менеджменту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: Ihor.Nazarkevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Проведення досліджень щодо структурної трансформації національної і регіональної економіки, розвитку публічно-приватного партнерства, інноваційної та інвестиційної політик. Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць.

Курси

Публікації

 1. Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects / monograph edited by Bezpartochnyi, in 3 Vol. ISMA University. Riga: “Landmark” SIA, 2017. Vol. 2. 195 p.
 2. Nazarkevych I. Organizacja partnerstwa publiczno-prywatnego w warunkach wzrostu transparentności procesów i zmiany struktury stosunków gospodarczych. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. „Zmiana Warunkiem Sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji”. Wrocław. 2017. № 496. 95–104.
 3. Nowe zarządzanie publiczne: aspekty teoretyczne i praktyczne. Monografia [Cyfert S., Nazarkiewicz I. ta in.]. Pod redakcją K. Pająka. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Poznan, 2018. 199 s.
 4. Особливості формування та розвитку об’єднаних територіальних громад у Львівській області / О. І. Корицька, О. Б. Назаркевич, О. С. Кіндзюр, І. Б. Назаркевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”, 2018. Вип. 1 (129). C.53– (Index Copernicus).
 5. Назаркевич І. Б. Сутність і функції системи державного регулювання структурних трансформацій в національній економіці. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2018. Вип. 55. С. 255-261.
 6. Назаркевич І. Б. Дефініція публічно-приватного партнерства як засіб ефективного управління інфраструктурними проектами // Нові моделі економіки сталого розвитку: проблеми та перспективи”. Матеріали круглого столу, присвяченого 25-річчю кафедри економіки України імені М. Туган-Барановського (м. Львів, 23 травня 2018 р.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, С. 49–50.
 7. Назаркевич І. Б. Роль креативних індустрій в структурній трансформації економіки України // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні. Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 17-18 жовтня 2019 р.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, С. 315–318.
 8. Назаркевич І. Б., Кривень О. В., Ревко А. М.Еволюція структурних трансформацій в світовій економіці: досвід для України. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал, ЧНТУ. 2019. №1 (17). С. 33–40. (Index Copernicus).
 9. Кривень О. В., Назаркевич І. Б. Рекреаційно-туристичні кластери як ефективний інструмент реалізації державної політики у рекреаційній сфері. Науковий вісник НЛТУ України. Серія  економічна. 2019. Вип. 28.6. С. 57– (Index Copernicus).
 10. Назаркевич І. Б. Розвиток креативних індустрій як чинник структурної модернізації національної економіки. Формування ринкової економіки в Україні. 2019. Вип. 41. С. 301–307.
 11. Назаркевич І. Б. Публічно-приватне партнерство як механізм структурних перетворень в економіці України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2019. Вип. 56. С. 237–238.
 12. Назаркевич І. Б. Екзогенні і ендогенні чинники структурних трансформацій в національній економіці. Економічні горизонти. 2019. № 3(10), С. 94–104.
 13. Назаркевич І. Б. Державне регулювання структурних змін в економіці України: проблеми та перспективи : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 356 с.
 14. Назаркевич І. Б., Назаркевич О. Б. Інтегральна оцінка діяльності малих підприємств України в умовах структурної трансформації вітчизняної економіки. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2020. № 1 (11). С. 40–47.
 15. Назаркевич І. Б. Державне стратегічне планування та цільове програмування структурних змін у розвитку галузей реального сектору економіки. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 2. С. 251–259. (Index Copernicus).
 16. Назаркевич І. Б. Важелі державного регулювання структурних змін в національній економіці. Вісник Запорізького національного університету: Економічні науки. 2020. № 3(47). С. 90–94. (International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)).
 17. Назаркевич І. Б. Державна структурна політика як важіль структурних перетворень в економіці України. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Економічні науки. 2020. № 3. С. 4–12. (Index Copernicus).
 18. Назаркевич І. Б. Оцінка структурних змін в економіці України на основі VAR моделі. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2020. Вип. 1(83). С. 114–121.
 19. Назаркевич І. Б. Еволюція економічних циклів і детермінація структурних змін у національній економіці. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Зб. наук. пр. 2020. Вип. 3(143). С. 3– (Index Copernicus).
 20. Nazarkevych I. Parameters of the structural basis of the national economy in the system of economic interests of the state. Perspectives – journal on economic issues. 2020. № 2. рр. 37-51.
 21. Назаркевич І. Б. Економічні важелі розвитку об’єднаних територіальних громад // Адміністративно-територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ,  19-20 березня 2020 р.). Київ: КНЕУ, 2020. С. 177–180.
 22. Назаркевич І. Б. Проблеми реалізації промислової політики України в умовах структурної трансформації національної економіки // Актуальні проблеми сучасної науки. Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Київ, 30-31 липня 2020 року). Київ: МЦНіД, 2020. C. 15–16.
 23. Назаркевич І. Б., Назаркевич O. Б. Ринок сільськогосподарської землі в Україні: межа питання // Science, society, education: topical issues and development prospects. Матеріали IX міжнар. наук.-практ. конференції  (м. Харків, 2-4 серпня 2020 р.). Харків: SPC, 2020. C.300–304.
 24. Назаркевич І. Б. Теоретичні основи структурного базису національної економіки // Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти. Матеріали II міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 15-16 cерпня 2020 року). Львів: Львівський науковий форум, 2020. С. 20–21.
 25. Назаркевич І. Б. Макроекономічні пропорції в умовах трансформації національної економіки // Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку. Матеріали ІІ міжн. науково–практичної конференції  (м. Одеса, 18 вересня 2020 р.). Дніпро: Середняк Т. К., 2020. C.76–
 26. Назаркевич І. Б. Концептуальні основи організаційної моделі структурного реформування національної економіки. Актуальні проблеми економіки, обліку, менеджменту та права: збірник тез доповідей міжнар. наук.-практ. конференції (м. Полтава, 16 вересня 2020 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. C. 14–
 27. Назаркевич І. Б. Стратегічні засади сталого розвитку в структурному реформуванні господарських комплексів територій // Механізми управління розвитком територій: зб. наукових праць. Житомир: Поліський національний університет, 2020. С. 150–153.
 28. Назаркевич І. Б., Васильків Б. Л. Структурний базис ІКТ-сектору в Україні. Priority directions of science and technology development. Матеріали ІІІ міжн. науково–практичної конференції (м. Київ, 22-24 листопада, 2020 р.). Київ: SPC, 2020. С. 1298-1300.
 29. Назаркевич І. Б. Сучасні проблеми структурно-функціонального управління інноваційними процесами в Україні // Сучасна парадигма публічного управління : Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-22 жовтня 2021 р.) / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, – Львів, 2021. – 637 с. С. 126-130.
 30. Назаркевич І. Б. Інституційні проблеми розвитку економіки України // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти» (28-29 жовтня 2021 р.) : тези доп., НЛТУ України, Львів : СПОЛОМ, 2021. 248 с. – С.202-204.
 31. Назаркевич І. Б., Вовк В.В., Корпан А.В. Удосконалення податкової політики України в умовах поширення пандемії COVID-19. Економіка та суспільство. 2021. Вип. № 32. DOI: 10.32782/2524-0072/2021-32-108
 32. Nazarkevych, I., & Sych, O. (2022). Taxation as a tool of implementation of the EU Green Deal in Ukraine. Regional Science Policy & Practice, 1– 17. https://doi.org/10.1111/rsp3.12596 (Scopus).

Біографія

Народився 22.06.1980 р., в смт. Красне, Львівської області

ОСВІТА:

2021 – захистив докторську дисертацію «Державне регулювання структурних змін в економіці України», спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

2018 – стажування в Міській раді м. Познань та ZMP (м. Гданьск), Польща.

2016 – Курси з програми 1С: Бухгалтерія для України в ТОВ “Комплексне управління бізнес-процесами”

2013 – Курси з інтелектуальної власності в Українському інституті інтелектуальної власності в Києві

2011– отримав вчене звання доцента кафедри

2007 – захистив кандидатську дисертацію «Макроекономічне регулювання інноваційної діяльності в Україні», спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

1998 – 2003 – Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «Фінанси»

1995 – 1998 – Західноукраїнський колегіум, спеціальність «Комерційна діяльність»

РОБОТА:

2022 – професор кафедри фінансового менеджменту ЛНУ імені І. Франка

2021 – доцент кафедри фінансового менеджменту ЛНУ імені І. Франка

2009 – 2019 – доцент кафедри економіки України ЛНУ імені І. Франка

2016 – 2017 – бізнес-аналітик ТОВ «Комплексне управління бізнес процесами»

2007 – 2017 – науковий співробітник відділу регіональної економічної політики ІРД НАН України

2004 – 2008 – асистент кафедри економіки України ЛНУ імені І. Франка

Проекти

2017 – 2018 – учасник Програми ім. Л. Кіркланда Польсько-американської фундації “Лідери змін” (м. Познань, Польща)

2015 – 2016 – участь у робочій групі Львівської обласної державної адміністрації для розробки Стратегії сталого розвитку Львівської області 2020 у формуванні бренду регіону

2009 – 2011 – переможець конкурсу проектів молодих вчених Державного фонду фундаментальних досліджень та отримувач гранту Президента України

2013, 2016 – член робочої групи Львівської міської ради щодо розробки Програм підтримки підприємництва у Львові на 2014-2016 та 2017-2019 рр.

Розклад