Ihor Nazarkevych

Position: Associate Professor, Department of Financial Management

Scientific degree: Doctor of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 245-06-56

Email: Ihor.Nazarkevych@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: financial.lnu.edu.ua

Facebook profile: financial.lnu.edu.ua

Research interests

Conducting research on the structural transformation of national and regional economies, the development of public-private partnerships, innovation and investment policies. Author of over 80 scientific and scientific-methodical works.

Courses

Publications

 1. Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects / monograph edited by Bezpartochnyi, in 3 Vol. ISMA University. Riga: “Landmark” SIA, 2017. Vol. 2. 195 p.
 2. Nazarkevych I. Organizacja partnerstwa publiczno-prywatnego w warunkach wzrostu transparentności procesów i zmiany struktury stosunków gospodarczych. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. „Zmiana Warunkiem Sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji”. Wrocław. 2017. № 496. 95–104.
 3. Nowe zarządzanie publiczne: aspekty teoretyczne i praktyczne. Monografia [Cyfert S., Nazarkiewicz I. ta in.]. Pod redakcją K. Pająka. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Poznan, 2018. 199 s.
 4. Особливості формування та розвитку об’єднаних територіальних громад у Львівській області / О. І. Корицька, О. Б. Назаркевич, О. С. Кіндзюр, І. Б. Назаркевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”, 2018. Вип. 1 (129). C.53– (Index Copernicus).
 5. Назаркевич І. Б. Сутність і функції системи державного регулювання структурних трансформацій в національній економіці. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2018. Вип. 55. С. 255-261.
 6. Назаркевич І. Б. Дефініція публічно-приватного партнерства як засіб ефективного управління інфраструктурними проектами // Нові моделі економіки сталого розвитку: проблеми та перспективи”. Матеріали круглого столу, присвяченого 25-річчю кафедри економіки України імені М. Туган-Барановського (м. Львів, 23 травня 2018 р.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, С. 49–50.
 7. Назаркевич І. Б. Роль креативних індустрій в структурній трансформації економіки України // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні. Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 17-18 жовтня 2019 р.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, С. 315–318.
 8. Назаркевич І. Б., Кривень О. В., Ревко А. М.Еволюція структурних трансформацій в світовій економіці: досвід для України. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал, ЧНТУ. 2019. №1 (17). С. 33–40. (Index Copernicus).
 9. Кривень О. В., Назаркевич І. Б. Рекреаційно-туристичні кластери як ефективний інструмент реалізації державної політики у рекреаційній сфері. Науковий вісник НЛТУ України. Серія  економічна. 2019. Вип. 28.6. С. 57– (Index Copernicus).
 10. Назаркевич І. Б. Розвиток креативних індустрій як чинник структурної модернізації національної економіки. Формування ринкової економіки в Україні. 2019. Вип. 41. С. 301–307.
 11. Назаркевич І. Б. Публічно-приватне партнерство як механізм структурних перетворень в економіці України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2019. Вип. 56. С. 237–238.
 12. Назаркевич І. Б. Екзогенні і ендогенні чинники структурних трансформацій в національній економіці. Економічні горизонти. 2019. № 3(10), С. 94–104.
 13. Назаркевич І. Б. Державне регулювання структурних змін в економіці України: проблеми та перспективи : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 356 с.
 14. Назаркевич І. Б., Назаркевич О. Б. Інтегральна оцінка діяльності малих підприємств України в умовах структурної трансформації вітчизняної економіки. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2020. № 1 (11). С. 40–47.
 15. Назаркевич І. Б. Державне стратегічне планування та цільове програмування структурних змін у розвитку галузей реального сектору економіки. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 2. С. 251–259. (Index Copernicus).
 16. Назаркевич І. Б. Важелі державного регулювання структурних змін в національній економіці. Вісник Запорізького національного університету: Економічні науки. 2020. № 3(47). С. 90–94. (International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)).
 17. Назаркевич І. Б. Державна структурна політика як важіль структурних перетворень в економіці України. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Економічні науки. 2020. № 3. С. 4–12. (Index Copernicus).
 18. Назаркевич І. Б. Оцінка структурних змін в економіці України на основі VAR моделі. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2020. Вип. 1(83). С. 114–121.
 19. Назаркевич І. Б. Еволюція економічних циклів і детермінація структурних змін у національній економіці. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Зб. наук. пр. 2020. Вип. 3(143). С. 3– (Index Copernicus).
 20. Nazarkevych I. Parameters of the structural basis of the national economy in the system of economic interests of the state. Perspectives – journal on economic issues. 2020. № 2. рр. 37-51.
 21. Назаркевич І. Б. Економічні важелі розвитку об’єднаних територіальних громад // Адміністративно-територіальні vs економічно-просторові кордони регіонів. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ,  19-20 березня 2020 р.). Київ: КНЕУ, 2020. С. 177–180.
 22. Назаркевич І. Б. Проблеми реалізації промислової політики України в умовах структурної трансформації національної економіки // Актуальні проблеми сучасної науки. Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Київ, 30-31 липня 2020 року). Київ: МЦНіД, 2020. C. 15–16.
 23. Назаркевич І. Б., Назаркевич O. Б. Ринок сільськогосподарської землі в Україні: межа питання // Science, society, education: topical issues and development prospects. Матеріали IX міжнар. наук.-практ. конференції  (м. Харків, 2-4 серпня 2020 р.). Харків: SPC, 2020. C.300–304.
 24. Назаркевич І. Б. Теоретичні основи структурного базису національної економіки // Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти. Матеріали II міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 15-16 cерпня 2020 року). Львів: Львівський науковий форум, 2020. С. 20–21.
 25. Назаркевич І. Б. Макроекономічні пропорції в умовах трансформації національної економіки // Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку. Матеріали ІІ міжн. науково–практичної конференції  (м. Одеса, 18 вересня 2020 р.). Дніпро: Середняк Т. К., 2020. C.76–
 26. Назаркевич І. Б. Концептуальні основи організаційної моделі структурного реформування національної економіки. Актуальні проблеми економіки, обліку, менеджменту та права: збірник тез доповідей міжнар. наук.-практ. конференції (м. Полтава, 16 вересня 2020 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. C. 14–
 27. Назаркевич І. Б. Стратегічні засади сталого розвитку в структурному реформуванні господарських комплексів територій // Механізми управління розвитком територій: зб. наукових праць. Житомир: Поліський національний університет, 2020. С. 150–153.
 28. Назаркевич І. Б., Васильків Б. Л. Структурний базис ІКТ-сектору в Україні. Priority directions of science and technology development. Матеріали ІІІ міжн. науково–практичної конференції (м. Київ, 22-24 листопада, 2020 р.). Київ: SPC, 2020. С. 1298-1300.
 29. Назаркевич І. Б. Сучасні проблеми структурно-функціонального управління інноваційними процесами в Україні // Сучасна парадигма публічного управління : Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-22 жовтня 2021 р.) / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, – Львів, 2021. – 637 с. С. 126-130.
 30. Назаркевич І. Б. Інституційні проблеми розвитку економіки України // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти» (28-29 жовтня 2021 р.) : тези доп., НЛТУ України, Львів : СПОЛОМ, 2021. 248 с. – С.202-204.
 31. Назаркевич І. Б., Вовк В.В., Корпан А.В. Удосконалення податкової політики України в умовах поширення пандемії COVID-19. Економіка та суспільство. 2021. Вип. № 32. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/856 DOI: 10.32782/2524-0072/2021-32-108.

Biography

Born 22.06.1980., in Krasne, Lviv region

EDUCATION:

2021 – defended doctoral dissertation “State regulation of structural changes in the economy of Ukraine”, specialty 08.00.03 – economics and management of the national economy.

2018 – Internship at the City Council of Poznań and ZMP (Gdańsk), Poland.

2016 – Courses on the program 1C: Accounting for Ukraine in company “Integrated Business Process Management”.

2013 – Training on Intellectual Property in Kyiv institute of Intellectual Property.

2011 – Received the academic title of associate professor of the department.

2007 – Defended dissertation for the Candidate of Sciences degree (comparable to the academic degree of Doctor of Philosophy, Ph.D.) in specialty: economy theory and history of economic conception.

1998 – 2003 – Ivan Franko National University of Lviv, specialty “Master of finance”.

1995 – 1998 – Western Ukrainian Collegium, specialty “Commercial Activity”.

 

Job:

2022 – Professor of Department of Financial Management of Ivan Franko National University of Lviv.

2021 – 2022 Association Professor of Department of Financial Management of Ivan Franko National University of Lviv.

2009 – 2019 – Associate Professor of Department of Economy of Ukraine of Ivan Franko National University of Lviv.

2016 – 2017 – business analyst in company “Integrated Business Process Management”.

2007 – 2017 – Researcher, Institute of Regional Researches of the Academy of Sciences of Ukraine, Lviv Branch.

2004 – 2008 – Teaching Assistant of Department of Economy of Ukraine of Ivan Franko National University of Lviv.

Projects

2017 – 2018 – participant of the Program named of L. Kirkland of the Polish-American Leaders of Change Foundation (Poznan, Poland).

2015 – 2016 – participation in the working group of the Lviv Regional State Administration for the development of the Strategy of Sustainable Development of the Lviv Region 2020 in the formation of the brand of the region.

2009 – 2011 – winner of the competition of projects of young scientists of the State Fund for Basic Research and recipient of a grant from the President of Ukraine.

2013, 2016 – Member of the working group of the Lviv City Council on the development of Entrepreneurship Support Programs in Lviv for 2014-2016 and 2017-2019.

Schedule

Page with teachers schedule not found!